Bài tập trắc nghiệm vô cơ từng chương lớp 12

Câu 6:

Khi điều chế FeCl2 bằng cách cho Fe tác dụng với dung dịch HCl. Để bảo quản dung dịch FeCl2 thu được không bị chuyển hó thành hợp chất sắt ba, người ta có thể:

A. Cho thêm vào dung dịch 1 lượong sắt dư.

B. Cho thêm vào dung dịch 1 lượong kẽm dư.

C. Cho thêm vào dung dịch 1 lượong HCl dư.

D. Cho thêm vào dung dịch 1 lượong HNO3 dư.

Câu 7:

Tìm câu phát biểu đúng:

A. Fe chỉ có tính khử, hợp chất sắt ba chỉ có tính oxi hoá, hợp chất sắt hai chỉ có tính khử.

B. Fe chỉ có tính oxi hoá, hợp chất sắt ba chỉ có tính oxi hoá, hợp chất sắt hai chỉ có tính khử.

C. Fe chỉ có tính khử, hợp chất sắt ba chỉ có tính oxi hoá, hợp chất sắt hai chỉ có tính oxi hoá .

D. Fe chỉ có tính khử, hợp chất sắt ba chỉ có tính oxi hoá, hợp chất sắt hai chỉ có tính khử và tính oxi hoá.

 

doc22 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 24/05/2013 | Lượt xem: 1766 | Lượt tải: 18download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập trắc nghiệm vô cơ từng chương lớp 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
C) Fe D) Ca Caâu 54: phöông phaùp nhieät luyeän laø phöông phaùp duøng chaát khöû nhö C, Al, CO, H2 ôû nhieät ñoä cao ñeå khöû ion kim loaïi trong hôïp chaát. Hôïp chaát ñoù laø: A) muoái raén. B) dung dòch muoái. C) oxit kim loaïi. D) hidroxit kim loaïi. Caâu 55: Nhöõng kim loaïi naøo sau ñaây coù theå ñöôïc ñieàu cheá theo phöông phaùp nhieät luyeän ( nhôø chaát khöû CO) ñi töø oxit kim loaïi töông öùng: A) Al, Cu B) Mg, Fe C) Fe, Ni D) Ca, Cu Caâu 56: Coù theå coi chaát khöû trong pheùp ñieän phaân laø: A) doøng ñieän treân catot. B) ñieän cöïc. C) bình ñieän phaân. D) daây daãn ñieän. Caâu 57: Khi ñieän phaân dung dòch CuCl2( ñieän cöïc trô) thì noàng ñoä dung dòch bieán ñoåi : taêng daàn. giaûm daàn. khoâng thay ñoåi. Chöa khaúng ñònh ñöôïc vì chöa roõ noàng ñoä phaàn traêm hay noàng ñoä mol. Caâu 58: Ñieän phaân dung dòch muoái naøo sau ñaây seõ ñieàu cheá ñöôïc kim loaïi töông öùng? A) NaCl B) CaCl2 C) AgNO3 ( ñieän cöïc trô) D) AlCl3 Caâu 59: Ñeå taùch laáy Ag ra khoûi hoãn hôïp Ag vaø Cu ngöôøi ta duøng caùch: Ngaâm hoãn hôïp vaøo löôïng dö dung dòch AgNO3. B) Ngaâm hoãn hôïp vaøo löôïng dö dung dòch FeCl2. C) Nung hoãn hôïp vôùi oxi dö roài hoaø tan hoãn hôïp thu ñöôïc vaøo dung dòch HCl dö. D) A, B, C ñeàu ñuùng. Caâu 60: Nung quaëng pyrite FeS2 trong khoâng khí thu ñöôïc chaát raén laø: A) Fe vaø S B) Fe2O3 C) FeO D) Fe2O3 vaø S Caâu 61: Töø Fe2O3 ngöôøi ta ñieàu cheá Fe baèng caùch: A) ñieän phaân noùng chaûy Fe2O3. B) khöû Fe2O3 ôû nhieät ñoä cao. C) nhieät phaân Fe2O3. D) A, B, C ñeàu ñuùng. Caâu 62: Töø dung dòch Cu(NO3)2 coù theå ñieàu cheá Cu baèng caùch: A) duøng Fe khöû Cu2+ trong dung dòch Cu(NO3)2. B) coâ caïn dung dòch roài nhieät phaân muoái raén Cu(NO3)2. C) coâ caïn dung dòch roài ñieän phaân noùng chaûy Cu(NO3)2. D) A, B, C ñeàu ñuùng. Caâu 63: töø dung dòch AgNO3 ñieàu cheá Ag baèng caùch: duøng Cu ñeå khöû Ag+ trong dung dòch. B) theâm kieàm vaøo dung dòch Ag2O roài duøng khí H2 ñeå khöû Ag2O ôû nhieät ñoä cao. C) ñieän phaân dung dòch AgNO3 vôùi ñieän cöïc trô. D) A,B,C ñeàu ñuùng. Caâu 64 : Ñieän phaân 200 ml dung dòch CuCl2 1M thu ñöôïc 0,05 mol Cl2. Ngaâm moät ñinh saét saïch vaøo dung dòch coøn laïi sau khi ñieän phaân, khi phaûn öùng keát thuùc laáy ñinh saét ra. Khoái löôïng ñinh saét taêng leân laø: A) 9,6g B) 1,2g C) 0,4g D) 3,2g KIM LOẠI PHAÂN NHOÙM CHÍNH NHOÙM I, II VAØ NHOÂM. Caâu 65:Kim loaïi kieàm coù maïng tinh theå laäp phöông taâm khoái,maät ñoä electron töï do thaáp,ñieän tích ion nhoû neân lieân keát kim loaïi keùm bean vöõng.Ñieàu ñoù giuùp giaûi thích tính chaát naøo sau nay cuûa kim loaïi kieàm? Nhieät ñoä noùng chaûy thaáp. Mềm. Nhieät ñoä noùng chaûy thaáp vaø meàm. Khoái löôïng rieâng nhoû. Caâu 66:Kim loaïi kieàm coù tính khöû maïnh nhaát trong soá caùc kim loaïi laø do: Naêng löôïng nguyeân töû hoaù nhoû. Naêng löôïng ion hoùa nhoû. Naêng löôïng nguyeân töû hoaù vaø naêng löôïng ion hoùa ñeàu nhoû. A, B, C ñeàu sai. Caâu 67:Khi caét mieáng Na kim loaïi,beà maët vöøa caét coù aùnh kim laäp töùc môø ñi,ñoù laø do coù söï hình thaønh caùc saûn phaåm raén naøo sau nay? Na2O, NaOH , Na2CO3 , NaHCO3. NaOH , Na2CO3 , NaHCO3. Na2O , Na2CO3 , NaHCO3 . Na2O , NaOH , Na2CO3 . Caâu 68:Taùc duïng naøo sau nay khoâng thuoäc loaïi phaûn öùng oxi hoaù-khöû ? A. Na + HCl B. Na + H2O C. Na + O2 D. Na2O + H2O Caâu 69:Ion Na+ theå hieän tính oxi hoùa trong phaûn öùng naøo: A. 2NaCl 2Na + Cl2 B.NaCl + AgNO3 NaNO3 + AgCl C. 2 NaNO3 2NaNO2 + O2 D. Na2O + H2O 2NaOH Caâu 70: Caùch naøo sau nay ñieàu cheá ñöôïc Na kim loaïi: Ñieän phaân dung dòch NaCl. Ñieän phaân NaOH noùng chaûy. Cho khí H2 ñi qua Na2O nung noùng. A, B, C ñeàu sai. Caâu 71: Khí CO2 khoâng phaûn öùng vôùi dung dòch naøo: A. NaOH B. Ca(OH)2 C. Na2CO3 D. NaHCO3 Caâu 72: Tính chaát naøo neâu döôùi nay sai khi noùi veà 2 muoái NaHCO3 vaø Na2CO3 ? Caû 2 ñeàu deã bò nhieät phaân. Caû 2 ñeàu taùc duïng vôùi axit maïnh giaûi phoùng khí CO2. Caû 2 ñeàu bò thuûy phaân taïo moâi tröôøng kieàm. Chæ coù muoái NaHCO3 taùc duïng vôùi kieàm. Caâu 73: Ñieän phaân dung dòch muoái naøo thì ñieàu cheá ñöôïc kim loaïi töông öùng? A. NaCl B. AgNO3 C. CaCl2 D. MgCl2 Caâu 74:M laø kim loaïi phaân nhoùm chính nhoùm I ; X laø clo hoaëc brom.Nguyeân lieäu ñeå ñieàu cheá kim loaïi nhoùm I laø: A. MX B. MOH C. MX hoaëc MOH D. MCl Caâu 75:Ñi töø chaát naøo sau nay,coù theå ñieàu cheá kim loaïi Na baèng phöông phaùp ñieän phaân noùng chaûy? A. Na2O B. Na2CO3 C. NaOH C. NaNO3 Caâu 76: Caùch naøo sau nay khoâng ñieàu cheá ñöôïc NaOH: Cho Na taùc duïng vôùi nöôùc. Cho dung dòch Ca(OH)2 taùc duïng vôùi dung dòch Na2CO3. Ñieän phaân dung dòch NaCl khoâng coù maøng ngaên xoáp (ñieän cöïc trô). Ñieän phaân dung dòch NaCl coù maøng ngaên xoáp (ñieän cöïc trô). Caâu 77: Phöông trình 2Cl- + 2H2O 2OH- + H2 + Cl2 xaûy ra khi naøo? A.Cho NaCl vaøo nöôùc. B. Ñieän phaân dung dòch NaCl coù maøng ngaên xoáp (ñieän cöïc trô). C. Ñieän phaân dung dòch NaCl khoâng coù maøng ngaên xoáp (ñieän cöïc trô). D. A, B, C ñeàu ñuùng. Caâu 78: Tính bazô taêng daàn töø traùi sang phaûi theo thöù töï naøo? A. LiOH < KOH < NaOH B. NaOH < LiOH < KOH C. LiOH < NaOH < KOH D. KOH < NaOH < LiOH Caâu 79:Cho 5,1 g hoãn hôïp A goàm hai kim loaïi Al,Mg daïng boät taùc duïng heat vôùi O2 thu ñöôïc hoãn hôïp oxit B coù khoái löôïng 9,1g.Hoûi caàn ít nhaát bao nhieâu mol HCl ñeå hoøa tan hoaøn toaøn B? A. 0,5 mol B. 1 mol C. 2 mol D. Giaù trò khaùc. Caâu 80: Khi cho dung dòch NaOH vaøo dung dòch muoái nitrat naøo thì khoâng thaáy keát tuûa? A. Cu(NO3) B. Fe(NO3) B. Ag(NO3) D. Ba(NO3) Caâu 81: Phöông phaùp thuûy luyeän ñöôïc duøng ñeå ñieàu cheá kim loaïi naøo? A. Kim loaïi yeáu nhö Cu , Ag. B. Kim loaïi kieàm. C. Kim loaïi kieàm thoå. D. A, B, C ñeàu ñuùng. Caâu 82: Khi cho Cu phaûn öùng vôùi H2SO4 ñaëc noùng,saûn phaåm khí sinh ra chuû yeáu laø: A. H2S B. H2 C. SO2 D. SO3 Caâu 83: Khi cho Mg phaûn öùng vôùi axit HNO3 loaõng ,saûn phaåm khöû sinh ra chuû yeáu laø: A. NO2 B. NO C. N2 D. NH4NO3 Caâu 84:Coác A ñöïng 0,3 mol Na2CO3 vaø 0,2 mol NaHCO3 .Coác B ñöïng 0,4 mol HCl. Ñoå raát töø töø coác A vaøo coác B,soá mol khí CO2 thoaùt ra coù giaù trò naøo? A. 0,2 B. 0,25 C. 0,4 D. 0,5 Caâu 86:Suïc töø töø khí CO2 vaøo dung dòch NaOH,tôùi 1 luùc naøo ñoù taïo ra ñöôïc hai muoái.Thôøi ñieåm taïo ra 2 muoái nhö theá naøo? NaHCO3 taïo ra tröôùc , Na2CO3 taïo ra sau. Na2CO3 taïo ra tröôùc , NaHCO3 taïo ra sau. Caû 2 muoái taïo ra cuøng luùc. Khoâng theå bieát muoái naøo taïo ra tröôùc,muoái naøo taïo ra sau. Caâu 87:Cho raát töø töø 1 mol khí CO2 vaøo dung dòch chöùa 2 mol NaOH cho ñeán khi vöøa heát khí CO2 thì khi aáy trong dung dòch coù chaát naøo? A. Na2CO3 B. NaHCO3 C. Na2CO3 vaø NaOH dö D. B, C ñeàu ñuùng. Caâu 88:Cho hoãn hôïp 2 kim loaïi Al vaø Fe vaøo dung dòch goàm Cu(NO3)2 vaø AgNO3 .Caùc phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn.Khi keát thuùc thí nghieäm, loïc boû dung dòch thu ñöôïc chaát raén goàm 3 kim loaïi.Hoûi ñoù laø 3 kim loaïi naøo? A. Al, Cu, Ag B. Al, Fe, Ag C. Fe, Cu, Ag D. B, C ñeàu ñuùng. Caâu 89:Cho 1 luoàng khí H2 dö laàn löôït ñi qua caùc oáng maéc noái tieáp ñöïng caùc oxit nung noùng nhö hình veõ sau: 1 2 3 4 5 CaO CuO Al2O3 Fe2O3 Na2O ÔÛ oáng naøo coù phaûn öùng xaûy ra: A. OÁng 1, 2, 3. B. OÁng 2, 3, 4. C. OÁng 2, 4, 5. D. OÁng 2, 4. Caâu 90: X laø clo hoaëc brom.Nguyeân lieäu ñeå ñieàu cheá kim loaïi Ca laø: A. CaX2 B. Ca(OH)2 C. CaX2 hoaëc Ca(OH)2 D. CaCl2 hoaëc Ca(OH)2 Caâu 91: ÔÛ nhieä ñoä thöôøng, CO2 khoâng phaûn öùng vôùi chaát naøo ? A. CaO B. Dung dòch Ca(OH)2 C.CaCO3 naèm trong nöôùc D. MgO Caâu 92:Nung quaëng ñolomit ( CaCO3.MgCO3) ñöôïc chaát raén X.Cho X vaøo moat löôïng nöôùc dö , taùch laáy chaát khoâng tan cho taùc duïng heát vôùi axit HNO3 , coâ caïn roài nung noùng muoái seõ thu ñöôïc chaát raén naøo? A.Ca(NO2)2 B. MgO C. Mg(NO3)2 D. Mg(NO2)2 Caâu 93:Cho töø töø khí CO2 vaøo dung dòch chöùa a mol Ca(OH)2 .Ñoà thò naøo bieåu dieãn soá mol muoái Ca(HCO3)2 theo soá mol CO2 ? Caâu 94: Caëp naøo chöùa 2 chaát ñeàu coù khaû naêng laøm meàm nöôùc coù ñoä cöùng taïm thôøi? A. Ca(OH)2 , Na2CO3 B. HCl, Ca(OH)2 C. NaHCO3 , Na2CO3 D. NaOH , Na3PO4 Caâu 95: Chaát naøo coù theå laøm meàm nöôùc coù ñoä cöùng toaøn phaàn ? A. HCl B. Ca(OH)2 C. Na2CO3 D. NaOH Caâu 96: Nöôùc Javel coù chöùa muoái naøo sau ñaây ? A. NaCl B. NaCl + NaClO B.NaClO D. NaCl + NaClO3 Caâu 97: Moät caùch ñôn giaûn, ngöôøi ta thöôøng duøng coâng thöùc naøo ñeå bieåu dieãn clorua voâi? A. CaCl2 B. Ca(ClO)2 C. CaClO2 D. CaOCl2 Caâu 98: Tieán haønh thí nghieäm nhö hình veõ.Ñoùng khoùa K cho neon saùng roài suïc töø töø khí CO2 vaøo nöôùc voâi trong cho tôùi dö CO2 .Hoûi ñoä saùng cuûa boùng neon thay ñoåi nhö theá naøo? Saùng daàn leân. Môø daàn ñi sau ñoù vaãn chaùy môø môø. Môø daàn ñi roài saùng daàn leân. Môø daàn ñi roài sau ñoù taét haún. Nöôùc voâi trong Ca(OH)2 NHOÂM VAØ HÔÏP CHAÁT Caâu 99: Hôïp chaát naøo khoâng phaûi laø hôïp chaát löôõng tính? A. NaHCO3 B. Al2O3 C.Al(OH)3 D.CaO Caâu 100: Muoái naøo deã bò phaân tích khi ñun noùng dung dòch cuûa noù? A. Na2CO3 B. Ca(HCO3)2 C. Al(NO3)3 D. AgNO3 Caâu 101: Muoái naøo taïo keát tuûa traéng trong dung dòch NaOH dö? A. MgCl2 B. AlCl3 C. ZnCl2 D. FeCl3 Caâu 102: Kim loaïi Ca ñöôïc ñieàu cheá töø phaûn öùng naøo döôùi ñaây: Ñieän phaân dung dòch CaCl2. Ñieän phaân CaCl2 noùng chaûy. Cho K taùc duïng vôùi dung dòch Ca(NO3)2. A, B, C ñeàu ñuùng. Caâu 103:Ñeå saûn xuaát Mg töø nöôùc bieån, ngöôøi ta ñieän phaân muoái MgCl2 noùng chaûy.Trong quaù trình saûn xuaát,ngöôøi ta döïa vaøo tính chaát naøo sau ñaây? Mg(OH)2 laø chaát khoâng tan. Mg(OH)2 taùc duïng deã daøng vôùi axit HCl. MgCl2 noùng chaûy ôû nhieät ñoä noùng chaûy töông ñoái thaáp. A, B, C ñeàu ñuùng. Caâu 104: Khoaùng chaát naøo sau ñaây khoâng chöùa canxi cacbonat? A.Thaïch cao . B. Ñaù voâi. C. Ñaù phaán. D. Ñaù hoa. Caâu 105: Löïa choïn naøo sau ñaây khoâng ñöôïc keå laø öùng duïng cuûa CaCO3 ? Laøm boät nheï ñeå pha sôn. Laøm chaát ñoän trong coâng nghieäp cao su. Laøm voâi queùt töôøng. Saûn xuaát xi maêng. Caâu 106: Loaïi thaïch cao naøo duøng ñeå ñuùc töôïng? Thaïch cao soáng CaSO4.2H2O. Thaïch cao nung 2CaSO4.H2O. Thaïch cao khan CaSO4. A, B, C ñeàu ñuùng. Caâu 107: Hôïp kim naøo khoâng phaûi laø hôïp kim cuûa Nhoâm? A. Silumin B. Theùp C. Ñuyra D. Electron Caâu 108:Chæ duøng 1 thuoác thou naøo trong soá caùc chaát döôùi ñaây coù theå phaân bieät ñöôïc 3 chaát raén Mg, Al2O3, Al ? A. H2O B. Dung dòch HNO3 C. Dung dòch HCl C. Dung dòch NaOH Caâu 109: Duøng dung dòch NaOH vaø dung dòch Na2CO3 coù theå phaân bieät ñöôïc 3 dung dòch naøo? A. NaCl, CaCl2 , MgCl2 B. NaCl,CaCl2, AlCl3 C. NaCl, MgCl2, BaCl2 D. A, B, C ñeàu ñuùng. Caâu 110: Trong caùc caëp chaát sau,caëp chaát naøo cuøng toàn taïi trong dung dòch ? A. Al(NO3)3 vaø Na2CO3 B. HNO3 vaø Ca(HCO3)2 C. NaAlO2 vaø NaOH D. NaCl vaø AgNO3 Caâu 111:Cho caùc chaát raén: Al, Al2O3, Na2O, Mg, Ca , MgO.Daõy chaát naøo tan heát trong dung dòch NaOH dö? Al2O3, Mg, Ca , MgO B. Al, Al2O3, Na2O, Ca Al, Al2O3, Ca , MgO D. Al, Al2O3, Na2O, Ca , Mg Caâu 112: Phöông trình naøo giaûi thích söï taïo thaønh thaïch nhuõ trong hang ñoäng? Ca(HCO3)2 CaCO3 + H2O + CO2 CaCO3 + H2O + CO2 Ca(HCO3)2 MgCO3 + H2O + CO2 Mg(HCO3)2 Ba(HCO3)2 BaCO3 + H2O + CO2 Caâu 113:Chæ duøng moät thuoác thou naøo trong soá caùc chaát döôùi ñaây coù theå phaân bieät ñöôïc 3 dung dòch: NaAlO2 ,Al(CH3COO)3, Na2CO3 ? A. Khí CO2 B. Dung dòch HCl loaõng C. Dung dòch BaCl2 D. Dung dòch NaOö3 Caâu 114: Duøng hai thuoác thöû naøo coù theå phaân bieät ñöôïc 3 kim loaïi Al, Fe, Cu? H2O vaø dung dòch HCl. Dung dòch NaOH vaø dung dòch HCl. Dung dòch NaOH vaø dung dòch FeCl2. Dung dòch HCl vaø dung dòch FeCl3. Caâu 115:Cho töø töø töøng löôïng nhoû Na kim loaïi vaøo dung dòch Al2(SO4)3 cho ñeán dö, hieän töôïng xaûy ra nhö theá naøo? Na tan, coù boït khí xuaát hieän trong dung dòch. Na tan, coù kim loaïi Al baùm vaøo beà maët Na kim loaïi. Na tan, coù boït khí thoaùt ra vaø coù keát tuûa daïng keo maøu traéng,sau ñoù keát tuûa vaãn khoâng tan. Na tan, coù boït khí thoaùt ra, luùc ñaàu coù keát tuûa daïng keo maøu traéng,sau ñoù keát tuûa tan daàn. Caâu 116:Cho dung dòch NaOH dö vaøo dung dòch AlCl3 thu ñöôïc dung dòch chöùa nhöõng muoái naøo sau ñaây? A. NaCl B. NaCl + AlCl3 + NaAlO2 C. NaCl + NaAlO2 D. NaAlO2 Caâu 117:Cho 4 loï maát nhaõn ñöïng rieâng reõ caùc dung dòch: Al2(SO4)3 , NaNO3 , Na2CO3 , NH4NO3.Neáu chæ duøng moät thuoác thöû ñeå phaân bieät chuùng thì duøng chaát naøo trong caùc chaát sau: A. Dung dòch NaOH B. Dung dòch H2SO4 C. Dung dòch Ba(OH)2 C. Dung dòch AgNO3 Caâu 118: Tröôøng hôïp naøo khoâng coù söï taïo thaønh Al(OH)3 ? A.Cho dung dòch NH3 vaøo dung dòch Al2(SO4)3. B. Cho Al2O3 vaøo nöôùc. C. Cho Al4C3 vaøo nöôùc. D. Cho dung dòch Na2CO3 vaøo dung dòch AlCl3. Caâu 119:Ngöôøi ta ñieàu cheá NaOH baèng caùch ñieän phaân dung dòch NaCl coù maøng ngaên xoáp.Cöïc döông cuûa bình ñieän phaân khoâng laøm baèng saét maø laøm baèng than chì.Lí do chính laø vì than chì: A. Khoâng bò muoái aên phaù huûy. B. Reû tieàn hôn saét. C. Khoâng bò khí Clo aên moøn. D. Daãn ñieän toát hôn saét. Caâu 120:Vai troø cuûa criolit (Na3AlF6) trong saûn xuaát nhoâm baèng phöông phaùp ñieän phaân Al2O3 laø: taïo hoãn hôïp coù nhieät ñoä noùng chaûy thaáp. Laøm taêng ñoä daãn ñieän. Taïo lôùp chaát ñieän li raén che nay cho nhoâm noùng chaûy khoûi bò oxi hoùa. A, B, C ñeàu ñuùng. Caâu 121:Suïc CO2 vaøo nöôùc voâi chöùa 0,15 mol Ca(OH)2 thu ñöôïc 10g keát tuûa. Hoûi soá mol CO2 caàn duøng laø bao nhieâu? A. 0,1 mol B. 0,15 mol C. 0,1 mol vaø 0,2 mol D. 0,1 mol vaø 0,15 mol Caâu 122:Ngaâm 1 löôïng nhoû hoãn hôïp boät Al vaø Cu trong 1 löôïng thöøa moãi dung dòch chaát sau< tröôøng hôïp naøo hoãn hôïp bò hoøa tan heát ( sau moät thôøi gian daøi): A. HCl B. NaOH C. FeCl2 D. FeCl3 Caâu 123: Dung dòch naøo sau ñaây laøm quyø tím hoùa ñoû: A. NaHCO3 B. Na2CO3 C. Al2(SO4)3 C. Ca(HCO3)2 Caâu 124: Phöông trình phaûn öùng hoùa hoïc naøo ñuùng: A. 2Al2O3 + 3C 4Al + 3CO2 B. 2MgO + 3CO 2Mg + 3CO2 C. Al2O3 + 3CO 2Al + 3CO2 D. 2Al + 6H2O 2Al(OH)3 + 3H2 Caâu 125: Caùc kim loaïi naøo sau ñaây tan heát khi ngaâm trong axit H2SO4 ñaëc nguoäi ? A. Al, Fe B. Fe, Cu C. Al, Cu D. Cu, Ag Caâu 126: Ñeå hoøa tan hoaøn toaøn kim loaïi Al, Fe, Mg, Pb, Ag coù theå duøng axit naøo? A. HCl B. H2SO4 C. HNO3 loaõng D. HNO3 ñaëc , nguoäi Caâu 127: Caëp naøo goàm 2 chaát maø dung dòch moãi chaát ñeàu laøm quyø tím hoùa xanh: A. Ca(NO3)2 , Na2CO3 B. NaHCO3 , NaAlO2 C. Al2(SO4)3 , NaAlO2 D. AlCl3 , Na2CO3 Caâu 128 Pheøn chua coù coâng thöùc naøo? A. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O B. (NH4)2SO4.Fe2(SO4)3.24H2O C. CuSO4.5H2O D. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O Caâu 129: Ngöôøi ta thöôøng cho pheøn chua vaøo nöôùc nhaèm muïc ñích : A. Khöû muøi. B. Dieät khuaån. C. Laøm trong nöôùc. D. Laøm meàm nöôùc. Caâu 130: Phöông phaùp naøo thöôøng duøng ñeå ñieàu cheá Al2O3 ? Ñoát boät nhoâm trong khoâng khí. Nhieät phaân nhoâm nitrat. Nhieät phaân nhoâm hidroxit. A, B, C ñeàu ñuùng. Caâu 131: Phöông phaùp naøo thöôøng duøng ñeà ñieàu cheá Al(OH)3 ? Cho boät nhoâm vaøo nöôùc. Ñieän phaân dung dòch muoái nhoâm clorua. Cho dung dòch muoái nhoâm taùc duïng vôùi dung dòch ammoniac. Cho dung dòch HCl dö vaøo dung dòch NaAlO2. Caâu 132:Nhoû dung dòch NH3 vaøo dung dòch AlCl3 , dung dòch Na2CO3 vaøo dung dòch AlCl3 vaø dung dòch HCl vaøo dung dòch NaAlO2 dö seõ thu ñöôïc moät saûn phaåm nhö nhau, ñoù laø: A. NaCl B. NH4Cl C. Al(OH)3 D. Al2O3 Caâu 133: Phaûn öùng naøo laø phaûn öùng nhieät nhoâm? 4Al + 3O2 2 Al2O3 Al + 4 HNO3 ( ñaëc ,noùng) Al(NO3)3 + NO2 + 2H2O 2Al + Cr2O3 Al2O3 + 2Cr 2Al2O3 + 3C Al4C3 + 3CO2 Caâu 134: Coù theå duøng nhöõng bình baèng nhoâm ñeà ñöïng: Dung dòch xoâña. Dung dòch nöôùc voâi. Dung dòch giaám. Dung dòch HNO3 ñaëc ( ñaõ laøm laïnh). Caâu 135: Oxit naøo löôõng tính: A. Al2O3 B. Fe2O3 C. CaO D. CuO Caâu 136: Hoãn hôïp A goàm 2 kim loaïi kieàm M vaø M’ naèn ôû 2 chu kyø keá tieáp nhau.Laáy 3,1g A hoøa tan heát vaøo nöôùc thu ñöôïc 1,12 lít hidro ( ñktc). M vaø M’ laø 2 kim loaïi naøo: A. Li, Na B. Na, K C. K, Rb D. Rb, Cs Caâu 137: Cho 3,9 g kali vaøo 101,8 g nöôùc thu ñöôïc dung dòch KOH coù khoái löôïng rieâng laø 1,056 g/ml. Noàng ñoä % cuûa dung dòch KOH laø bao nhieâu ( Cho K=39, O=16, H=1)? A. 5,31% B. 5,20% C. 5,30% D. 5,50% Caâu 138: Nung 10g hoãn hôïp X goàm Na2CO3 vaø NaHCO3 cho ñeán khi khoái löôïng khoâng ñoåi ñöôïc 6,9 g chaát raén.Cho Na=23,H=1,C=12,O=16.Hoûi khoái löôïng Na2CO3 vaø NaHCO3 trong hoãn hôïp X theo thöù töï laø bao nhieâu? A. 8,4 g vaø 1,6 g B. 1,6 g vaø 8,4 g C. 4,2 g vaø 5,8 g D. 5,8 g vaø 4,2 g Caâu 139: Hoøa tan 100 g CaCO3 vaøo dung dòch HCl dö. Khí CO2 thu ñöôïc cho ñi qua dung dòch coù chöùa 64 g NaOH . Cho Ca= 40, C = 12 , O = 16 .Soá mol muoái axit vaø muoái trung hoøa thu ñöôïc trong dung dòch theo thöù töï laø: A. 1 mol vaø 1 mol B. 0,6 mol vaø 0,4 mol C. 0,4 mol vaø 0,6 mol D. 1,6 mol vaø 1,6 mol Caâu 140: Hoaø tan heát 9,5 g hoãn hôïp X goàm moät muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoùa trò I vaø moät muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoaù trò II vaøo dung dòch HCl thaáy thoaùt ra 0,1 mol khí . Hoûi khi coâ caïn dung dòch khoái löôïng muoái thu ñöôïc laø bao nhieâu ( cho C =12 , Cl= 35,5 , O = 16)? A. 10,6 g B. 9,0 g C. 12,0 g D. Khoâng theå xaùc ñònh. Caâu 141: Hoaø tan hoaøn toaøn 5g hoãn hôïp hai muoái XCO3 vaø Y2CO3 baèng dung dòch HCl dö thu ñöôïc dung dòch A vaø 0,224 lít khí do ôû ñieàu kieän tieâu chuan.Hoûi khi coâ caïn dung dòch A thì khoái löôïng muoái thu ñöôïc laø bao nhieâu? A. 0,511 g B. 5,11 g C. 4,755 g D. Giaù trò khaùc. Caâu 142: Dung dòch A coù chöùa : Mg2+, Ba2+,Ca2+, vaø 0,2 mol Cl-, 0,3 mol NO3-.Theâm daàn daàn dung dòch Na2CO3 1M vaøo dung dòch A cho ñeán khi ñöôïc löôïng keát tuûa lôùn nhaát thì ngöøng laïi.Hoûi theå tích dung dòch Na2CO3 ñaõ theâm vaøo laø bao nhieâu? A. 150 ml B. 200 ml C. 250 ml D. 300 ml Caâu 143: Cho 31,2 g hoãn hôïp goàm boät Al vaø Al2O3 taùc duïng vôùi 1 löôïng vöøa ñuû dung dòch NaOH thu ñöôïc 0,6 mol H2.Hoûi soá mol NaOH ñaõ duøng laø bao nhieâu? A. 0,8 mol B. 0,6 mol C. 0,4 mol D. Giaù trò khaùc. Caâu 144: Cho 1,05 mol NaOH vaøo 0,1 mol Al2(SO4)3.Hoûi soá mol NaOH coù trong dung dòch sau phaûn öùng laø bao nhieâu? A. 0,45 mol B. 0,25 mol C. 0,75 mol D. 0,65 mol Caâu 145: Cho hoãn hôïp X goàm Mg, Al, Al2O3 taùc duïng vôùi dunh dòch NaOH dö thu ñöôïc 0,15 mol H2 .Neáu cuõng cho löôïng hoãn hôïp X treân taùc duïng heát vôùi dung dòch HCl thì thu ñöôïc 0,35 mol H2 .Hoûi soá mol Mg, Al trong hoãn hôïp X theo thöù töï laø bao nhieâu? A. 0,2 mol ; 0,1 mol B.0,2 mol ; 0,15 mol C. 0,35 mol ; 0,1 mol D. Caùc giaù trò khaùc. Caâu 146: Hoaø tan heát hoãn hôïp X goàm Mg vaø AL baèng dung dòch HCl thu ñöôïc 0,4 mol H2 . Neáu cho moät nöûa hoãn hôïp X taùc duïng vôùi NaOH dö thì thu ñöôïc 0,15 mol H2 .Soá mol Mg vaø Al trong hoãn hôïp X laø: A. 0,25 mol;0,15 mol B. 0,1 mol ; 0,2 mol C. 0,2 mol ; 0,2 mol D. Giaù trò khaùc. Caâu 147: Cho hoãn hôïp goàm 0,025 mol Mg vaø 0,03 mol Al taùc duïng vôùi ding dòch HCl thu ñöôïc dung dòch A.Theâm dung dòch NaOH dö vaøo dung dòch A, thì thu ñöôïc bao nhieâu gam keát tuûa? A. 16,3 g B. 3,49 g C. 1 g D. 1,45 g Caâu 148: Cho hoãn hôïp goàm 0,1 mol Mg vaø 0,2 mol Al taùc duïng vôùi dung dòch CuCl2 dö roài laáy chaát raén thu ñöôïc sau phaûn öùng cho taùc duïng vôùi dung dòch HNO3 ñaëc.Hoûi soá mol khí NO2 thoaùt ra laø bao nhieâu? A.0,8 mol B. 0,3 mol C. 0,6 mol D. 0,2 mol Caâu 149: Ñoát noùng 1 hoãn hôïp X goàm boät Fe2O3 vaø boät Al trong moâu tröôøng khoâng coù khoâng khí.Nhöõng chaát raén coøn laïi sau phaûn öùng,neáu cho taùc duïng vôùi dung dòch NaOH dö seõ thu ñöôïc 0,3 mol H2 ; neáu cho taùc duïng vôùi dung dòch HCl dö seõ thu ñöôïc 0,4 mol H2.Hoûi soá mol Al trong X laø bao nhieâu? A. 0,3 mol B. 0,6 mol C. 0,4 mol D. 0,25 mol Caâu 150: Ñeå saûn xuaát 10,8 taán Al, caàn x taán Al2O3 vaø tieâu hao y taán than chì ôû anot.Bieát hieäu suaát phaûn öùng laø 100%.Hoûi giaù trò cuûa X vaø Y laø bao nhieâu? A. x = 10,2 ; y = 1,8 B. x = 20,4 , y = 3,6 C. x = 40,8 ; y = 14,4 D. x =40,8 , y = 4,8 TÍNH CHAÁT SAÉT: Caâu 1: Nguyeân toá X coù ñieän tích haït nhaân laø 26. Caáu hình electron cuûa X, chu kyø vaø nhoùm trong heä thoàng tuaàn hoaønlaàn löôït laø: A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3d6 , chu kyø 3 nhoùm VIB. B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3d6 4s2, chu kyø 4 nhoùm IIA . C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3d5 , chu kyø 3 nhoùm VB. D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3d6 4s2, chu kyø 4 nhoùm VIIIB. Caâu 2: Cho hai kim loaïi nhoâm vaø saét. A. Tính khöû cuûa saét lôùn hôn nhoâm. B. Tính khöû cuûa nhoâm lôùn hôn saét. C. Tính khöû cuûa nhoâm vaø saét baèng nhau. D. Tính khöû cuûa nhoâm vaø saét phuï thuoäc chaát taùc duïng neân khoâng theå so saùnh. Caâu 3: Ñoát noùng moät ít boät saét neân khoâng theå so saùnh. Sau ñoù ñeå nguoäi vaø cho vaøo bình 1 löôïng dö dung dòch HCl, ngöôøi ta thu ñöôïc dung dòch X. Trong dung dòch X coù nhöõng chaát naøo sau ñaây: A. FeCl2, HCl B. FeCl3, HCl C. FeCl2, FeCl3, HCl D. FeCl2, FeCl3. Caâu 4: Cho 2 laù saét (1),(2). Laù (1) cho taùc duïng heát vôùi khí Clo. Laù (2) cho taùc duïng heát vôùi dung dòch HCl . Haõy choïn caâu phaùt bieåu ñuùng. A. Trong caû 2 tröôøng hôïp ñeàu thu ñöôïc FeCl2. B. Trong caû 2 tröôøng hôïp ñeàu thu ñöôïc FeCl3. C. Laù (1) thu ñöôïc FeCl3, laù (2) thu ñöôïc FeCl2. D. Laù (1) thu ñöôïc FeCl2, laù (2) thu ñöôïc FeCl3. Caâu 5: Choïn phöông trình ñieàu cheá FeCl2 ñuùng. A.Fe + Cl2 à FeCl2 B. Fe +2NaCl2 à FeCl2 +2Na C. Fe + CuCl2 à FeCl2 + Cu D. FeSO4 + 2KCl à FeCl2 + K2SO4 Caâu 6: Khi ñieàu cheá FeCl2 baèng caùch cho Fe taùc duïng vôùi dung dòch HCl. Ñeå baûo quaûn dung dòch FeCl2 thu ñöôïc khoâng bò chuyeån hoù thaønh hôïp chaát saét ba, ngöôøi ta coù theå: A. Cho theâm vaøo dung dòch 1 löôïong saét dö. B. Cho theâm vaøo dung dòch 1 löôïong keõm dö. C. Cho theâm vaøo dung dòch 1 löôïong HCl dö. D. Cho theâm vaøo dung dòch 1 löôïong HNO3 dö. Caâu 7: Tìm caâu phaùt bieåu ñuùng: A. Fe chæ coù tính khöû, hôïp chaát saét ba chæ coù tính oxi hoaù, hôïp chaát saét hai chæ coù tính khöû. B. Fe chæ coù tính oxi hoaù, hôïp chaát saét ba chæ coù tính oxi hoaù, hôïp chaát saét hai chæ coù tính khöû. C. Fe chæ coù tính khöû, hôïp chaát saét ba chæ coù tính oxi hoaù, hôïp chaát saét hai chæ coù tính oxi hoaù . D. Fe chæ coù tính khöû, hôïp chaát saét ba chæ coù tính oxi hoaù, hôïp chaát saét hai chæ coù tính khöû vaø tính oxi hoaù. Caâu 8: Hoaø tan heát 3,04 gam hoãn hôïp boät kim loaïi saét vaø ñoàng trong dung dòch HNO3 loaõng thu ñöôïc 0,896 lít NO (laø saûn phaåm khöû duy nhaát). Vaäy taøhnh phaàn phaàn traêm kim loaïi saét vaø ñoàng trtong hoãn hôïp ban ñaàu laàn löôït laø: A. 63,2% vaø 36,8% B. 36,8% vaø 63,2%ø C. 50% vaø 50% D.36,2 % vaø 36,8% Caâu 9: Cho 4,58 gam hoãn hôïp A goàm Zn, Fe vaø Cu vaøo coác ñöïng dung dòch chöùa 0,082 mol Cu SO4 . Sau phaûn öùng thu ñöôïc dung dòch B vaø keát tuûa C . Keát tuûa C coù caùc chaát : A. Cu, Zn B. Cu, Fe C. Cu, Fe, Zn D. Cu Caâu 10: Cho Fe taùc duïng vaøo dung dòch AgNO3 dö, sau khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn ta thu ñöôïc dung dòch X vaø keát tuûa Y. Trong dung dòch X coù chöùa: A. Fe(NO3)2, AgNO3 B. Fe(NO3)3, AgNO3 C. Fe(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)3 D. Fe(NO3)2. Caâu 11: Coù caùc kim loaïi Cu, Ag, Fe vaø caùc dung dòch muoái Cu(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3 . Kim loaïi naøo taùc duïng ñöôïc vôùi caû 3 dung dòch muoái ? A. Fe B. Cu, Fe C. Cu D. Ag Caâu 12: Ngaâm moät ñinh saét saïch trong dung dòch chöùa hoãn hôïp goàm Fe(NO3)2 vaø FeNO3)3. Phöông trình phaûn öùng xaûy ra laø : A. Fe +2Fe(NO3)3 à3 Fe(NO3)2 B. Fe +Fe(NO3)2 à3 Fe(NO3)3 C. Phöông trình ôû caâu A, B ñeàu xaûy ra. D. Phöông trình ôû caâu A, B ñeàu khoâng xaûy ra. Caâu 13: Khi cho saét noùng ñoû vaøo hôi nöôùc: A. Saét khoâng taùc duïng vôùi hôi nöôùc vì saét khoâng tan trong nöôùc. B. Tuyø nhieät ñoä, saét taùc duïng vôùi hôi nöôùc taïo H2 vaø FeO hoaëc Fe3O4. C. Saét taùc duïng vôùi hôi nöôùc taïo H2 vaø Fe2O3. D. B,C ñuùng. Caâu 14: Khi cho saét vaøo dung dòch HNO3 ñaëc, noùng, dö , saét seõ bò taùc duïng theo phöông trình phaûn öùng : A. Fe + 2 HNO3 à Fe(NO3)2 + H2 › B. 2Fe + 6HNO3 à2 Fe(NO3)3 + 3H2 › C. Fe + 4HNO3 à Fe(NO3)3 + 4NO2 › + 4H2O D. Fe + 6HNO3 à Fe(NO3)3 + 3NO2 › + 3H2O Caâu 15: Cho vaøo oáng nghieäm 1 ít maït saét roài roùt vaøo moät ít dung dòch HNO3 loaõng. Ta nhaän thaáy coù hieän töïông sau: A. Saét tan, taïo dung dòch khoâng maøu, xuaát hieän khí maøu naâu ñoû. B. Saét tan, taïo dung dòch khoâng maøu , xuaát hieän khí khoâng maøu hoaù naâu ñoû trong khoâng khí. C. Saét tan, taïo dung dòch maøu vaøng, xuaát hieän khí maøu naâu ñoû. D. Saét tan, taïo dung dòch maøu vaøng, xuaát hieän khí khoâng maøu hoaù naâu ñoû trong khoâng khí Caâu 16: Xeùt phöông trình phaûn öùng: Hai chaát X, Y

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBài tập trắc nghiệm vô cơ từng chương lớp 12.doc
Tài liệu liên quan