Bài thực hành Microsoft Access

Chọn các Table/Query tham gia truy vấn tin. Sau đó nhấp Add, chọn xong nhầp

Close để đóng hộp thoại

Xác định các nội dung cần truy vấn tại phần dưới của cửa sổSelect Query gồm

các tiêu chí sau:

Xác định các Field trực tiếp tham gia truy vấn tại dòng Field

Xác định chỉtiêu sắp xếp tại dòng Sort

Xác định nội dung Ẩn/Hiện của các Field

Điều kiện sàn lọc tại dòng Criteria, Or.

pdf18 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2282 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài thực hành Microsoft Access, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài thực hành: Microsoft Access Nhiệm vụ tồng quát: Sau khi tham khảo tập tin cơ sở dữ liệu NORTHWIND.MBD, tạo một tập tin cơ sở dữ liệu mới THUCHANH.MBD có những tables, queries, forms, reports tương tự Hướng dẫn: Để khởi tạo một tập tin cơ sở dữ liệu mới 9 Nhấp vào biểu tượng trên thanh Toolbar hoặc chọn New từ menu File 9 Hỗp thoại New xuất hiện, chọn Database và nhấp OK 9 Tại ô Save In chọn ổ đĩa và thư mục để lưu tập tin cơ sở dữ liệu và đặt tên File trong ô File Name, sau đó nhấp Create. Hộp thoại cơ sở dữ liệu Thuchanh.MBD xuất hiện 1- Bảng dữ liệu (Table) Nhiệm vụ: Trong tập tin CSDL THUCHANH.MDB, tạo các Table như sau: Hướng dẫn : Từ menu Objects, chọn Tables, nhấp New trên thanh toolbar trong hộp thoại CSDL thuchanh. Hộp thoại New Table xuất hiện, chọn Design View và nhấp OK Sau khi tạo Table xong thì đóng cửa sổ Design View, hộp thoại Save As để đặt tên cho Table và trả lởi hộp thoại là có đặt khoá chính không? Chọn Cancel (sẽ khai báo khoá chính sau) Tiến hành nhập dữ liệu theo các bảng trên ♣ Khai báo khoá chính (Primary key) cho Tables Nhiệm vụ: Thực hành khai báo Primary Key cho các Tables nhu sau: Table Primary key Customers Employees Orderdetails Orders Products CustomerID EmployeeID OrderID và ProductID OrderID ProductID Hướng dẫn: Đánh dấu các Field dược chọn làm Primary Key, chọn Primary Key từ menu Edit hoặc nhấp vào biểu tượng trên thanh công cụ ♣ Khai báo quan hệ giữa các Table Nhiệm vụ: Tiến hành thiết lập quan hệ giữa các Table như sau: Table chính Field Table quan hệ Customers Employees Orders Products CustomerID EmployeeID OrderID ProductID Orders Orders Orderdetails Orderdetails Nhấp vào Relationships từ menu Tools hoặc nhấp vào biểu tượng trên thanh công cụ để xem Relationships Hướng dẫn: Chọn Relationship từ menu Tools, hoặc nhấp vào biểu tượng trên thanh công cụ, hộp thoại Show Table xuất hiện và chọn các Table tham gia quan hệ Chọn Close để đóng cửa sổ Show Table Đặt quan hệ giữa hai Table như sau: Nhấp Mouse tại Field quan hệ của Table chính và kéo đến Field quan hệ của Table quan hệ, hộp thoại Relationships xuất hiện 2- Bảng vấn tin (Query) Nhiệm vụ: Sau khi tham khảo tập tin cơ sở dữ liệu NORTHWIND.MBD. Tạo các Query tương ứng vớI các Table trên cho tập tin CSDL THUCHANH.MBD Hướng dẫn: Chọn Queries từ menu Objects, rồi nhấp vào biểu tượng New, hộp thoại New Query 9 Hộp thoại Show Table xuất hiện 9 Chọn các Table/Query tham gia truy vấn tin. Sau đó nhấp Add, chọn xong nhầp Close để đóng hộp thoại 9 Xác định các nội dung cần truy vấn tại phần dưới của cửa sổ Select Query gồm các tiêu chí sau: 9 Xác định các Field trực tiếp tham gia truy vấn tại dòng Field 9 Xác định chỉ tiêu sắp xếp tại dòng Sort 9 Xác định nội dung Ẩn/Hiện của các Field 9 Điều kiện sàn lọc tại dòng Criteria, Or... 3- Form và Report Nhiệm vụ: Sau khi tham khảo tập tin cơ sở dữ liệu NORTHWIND.MBD. Tạo Forms và Reports tương tự cho tập tin CSDL THUCHANH.MBD A- Form Hướng dẫn: Chọn Form từ menu Objects, roi chọn New, hộp thoại New Form xuất hiện Chọn Form Wizard và nhấp OK 9 Chọn Tables/Queries chứa Field cần sử dụng 9 Nhấp chọn Field tại hộp thoại Available Fields rồi nhấp vào nút (hoặc nhấp kép) sẽ đưa được Field đã được chọn vào hộp Selected Fields 9 Nhấp Next, hộp thoại chọn kiểu trình bày Form xuất hiện (what layout would you like for your form?) 9 Nhấp Next, hộp thoaị chọn kiểu trình bày nền và dữ liệu cho Form (What style do you want for your form?) 9 Nhấp Next, hộp thoại định tiêu đề cho Form xuất hiện, 9 Đặt tên cho tiêu đề của Form và nhấp Finish để kết thúc công việc B- Tạo Report 9 Chọn Report từ menu Object, rồi nhấp New, hộp thoại New Report xuất hiện 9 Chọn Report Wizard rồi nhấp OK 9 Chọn Tables/Queries chứa Field cần sử dụng 9 Nhấp chọn Field tại hộp thoại Available Fields rồi nhấp vào nút (hoặc nhấp kép) sẽ đưa được Field đã được chọn vào hộp Selected Fields 9 Chọn các Field làm cấp phân nhóm 9 Chọn các Field làm chỉ tiêu sắp xếp dữ liệu và tổng cộng số liệu 9 Chọn hình thức trình bày dữ liệu và lề trong Report tại mục layout 9 Chọn hình thức trình bày chung của Report 9 Tiếp tục theo hường dẫn hiển thị trên màn hình 9 Đặt tiêu đề cho Report 9 Nhấp Finish để kết thúc công việc 4- Macro Nhiệm vụ: Tạo Macro có tên Products và gán một nút lệnh kèm Macro đó vào Form Hướng dẫn: • Chọn Macro từ menu Object, rồi nhấp New, hộp thoại New Macro xuất hiện chỉ bao gồm hai thành phần: Action va Comment. • Để Add thêm hai thành phần Macro Names và Conditions, nhấp vào View trên thanh toolbar của phần mềm Microsoft Access A- Sử dụng Macros với Forms Các bước thực hiện như sau: • Tạo Form : Products • Tạo Macro: Products • Tạo Form điều khiển chứa nút lệnh gọi đến Macro Products khi người sử dụng nhấp chuột vào nút lệnh B- Tạo một Macro mớI • Nhấp vào mũi tên nhỏ bên phải cột Action và chọn lệnh OpenForm • Từ danh sách trong đối số Form Name, chọn Form tên Products • Chọn “Form” cho đối số View • Lưu Macro vừa tạo và đặt tên : products • Tạo một Form mới ở màn hình thiết kế Form • Trong cửa sổ Database, nhấp nút Macro, chọn Macro “products” và kéo vào phần Details của Form. Access sẽ tạo một nút lệnh cho người sử dụng trên Form này Ngoài phương pháp thông thường, có thể sử dụng phương pháp ấn và giữ nút trái chuột để tạo lệnh Open Form cho Macro tên Products: ) Mở cửa sổ Database, chọn Form từ menu Objects ) Chọn Form “Products”, giữ và kéo vào cột “Action”, Access sẽ thiết lập đối số Form của Macro là Products Bài tập Microsoft Access: Baøi taäp soá 1: Khôûi ñoäng Access vaø môû Database NORTHWIND.MDB 1. Töø Baûng Order Details taïo Query sao cho coù theå trình baøy ñöôïc taát caû döõ lieäu coù OrderID > 10350. 2. Taïo Query sao cho coù theå truy xuaát ñöôïc taát caû teân coâng ty khaùch haøng ñaët saûn phaåm coù ProductID laø 4 vaø teân caùc saûn phaåm ñoù. 3. Xaây döïng moät Crosstab Query sao cho theå hieän ñöôïc danh saùch caùc coâng ty ñaët haøng trong naêm 94 vôùi soá löôïng ñôn ñaët haøng töø 1 ÷ 12 Company Name Jan Feb Mar … Dec A … 1 2 5 HD: Duøng haøm Format ([OrderDate], “Mmm”) ñeå trích teân thaùng töø [OrderDate]. 4. Taïo: • Baûng Old Orders chöùa caùc maãu tin trong Baûng Orders coù OrderID < 10350 • Baûng Orders Statistics töø Crosstab Query ôû caâu ba 5. a) Xoùa khoûi Baûng Orders caùc maãu tin coù OrderID < 10350 b) Noái vaøo Baûng Orders caùc maãu tin trong Baûng Old Orders 6. Taïo moät Select Query goàm caùc thoâng tin: teân saûn phaåm, loaïi saûn phaåm, ñôn giaù vaø ñôn giaù sau khi taêng 10%. Xem keát quaû treân Datasheet View. Thay ñoåi giaù cuûa saûn phaåm coù CategoryID laø 1 leân 10% giaù cuõ nhôø Update Query. Xem keát quaû sau khi taêng giaù. Taïo moät Update Query giaûm giaù cho saûn phaåm coù CategoryID laø 1 ñeå traû laïi tình traïng cuõ. 7. Xoaù hai Baûng Old Orders vaø Orders Statistics khoûi Database. Ñoùng Database laïi Chuù yù: • Caùc baïn tuøy yù ñaët teân cho caùc Queries do baïn taïo ra Ñeå laøm caâu naêm, baïn phaûi xoùa moái quan heä giöõa baûng Orders vôùi caùc Baûng coù quan heä vôùi noù. Sau caâu saùu, haõy thieát laäp laïi caùc moái quan heä naøy Baøi taäp soá 2 Khôûi ñoäng Access vaø môû Database NORTHWIND.MDB. 1. Taïo moät Form vôùi Baûng döõ lieäu cô sôû laø Products, chöùa moät Control raøng buoäc vôùi Field SupplierID (nghóa laø baïn phaûi nhaäp, söûa Field SupplierID cuûa Baûng Products baèng caùch tham khaûo teân Nhaø cung caáp trong Baûng Suppliers). HD: Control naøy chính laø Compo box laáy hai Fields CompanyName vaø SupplierID trong Baûng Suppliers ñeå trình baøy treân Form vaø SupplierID laø Field ñöôïc choïn ñeå löu vaøo Field SupplierID cuûa Baûng Products). 2. Taïo moät Form chöùa Option Groups nhö höôùng daãn trong phaàn lyù thuyeát 3. Taïo moät Form nhö Hình 4. Taïo moät Sub Form coù hai daïng theå hieän laø Form vaø Datasheet naèm trong moät Main Form nhö Hình döôùi ñaây vôùi caùc giaû thieát sau: • Main Form mang teân “Categories” coù Baûng döõ lieäu cô sôû laø Categories • Sub Form mang teân “Categories Sub” coù Baûng döõ lieäu cô sôû laø Products • Heä thoáng Main Form/Sub Form naøy cho pheùp baïn xem, söûa vaø boå sung caùc loaïi saûn phaåm môùi Höôùng Daãn: • Taïo Main Form coù daønh choã chöùa Sub Form • Taïo Sub Form vôùi thuoäc tính DefaultView laø Datasheet vaø ViewsAllowed laø Both • Nhuùng Sub Form vaøo Main Form: Aán, giöõ vaø keùo Sub Form vaøo Main Form 5. Taïo SubForm döïa vaøo Query Baøi thöïc haønh soá 3 Khôûi ñoäng Access vaø môû Database NORTHWIND.MDB. 1. Laäp moät baùo caùo toång keát kinh doanh theo naêm, trong moãi naêm trình baøy roõ theo töøng quyù, soá löôïng ñôn ñaët haøng ñaõ giao vaø soá tieàn thu ñöôïc. Maãu baùo caùo nhö sau: Shippe dDate Heade r theo Shipped Date Footer theo ShippedDa te Footer theo Group Heade r 2. Thöïc hieän baùo caùo nhö hình sau: HD: Group On Field “SaleAmount” baèng vieäc choïn Option “Interval” Group Interval = 100 3. Thöïc hieän moät baùo caùo goàm Sub Report vaø Main Report nhö Hình minh hoïa ôû trang keá. 4. Thöïc haønh töï do nhaèm thöû laïi caùc vaán ñeà khaùc ñöôïc ñeà caäp trong chöông Report. Baøi taäp soá 4 Khôûi ñoäng Access vaø môû Database NORTHWIND.MDB. 1. Taïo moät Macro ñeå kích hoaït moãi nuùt trong Form nhö hình Main Switchboard HD: Thieát keá caùc Controls 2. Môû Form “Suppliers”, nhaáp nuùt leänh “Review Product” ñeå xem danh saùch caùc saûn phaåm do moãi Nhaø cung caáp baùn cho NorthWind. Haõy traû lôøi caùc caâu hoûi sau: • Nguoàn döõ lieäu cuûa Form Suppliers laø Baûng hay Query vaø teân cuûa noù? • Thuoäc tính naøo chöùa teân cuûa nuùt leänh “Review Product”? • Macro naøo seõ chaïy khi nuùt leänh “Review Product” ñöôïc nhaáp? • Khi ñoù Form naøo seõ ñöïoc môû? Haõy quan saùt moãi khi chuyeån töø maãu tin naøy sang maãu tin khaùc cuûa Form Suppliers. Chuyeån qua maøn hình thieát keá Form Suppliers vaø cho bieát thuoäc tính On Current ñang chöùa teân Macro naøo? Xoùa troáng thuoäc tính On Current naøy. Nhaáp nuùt Form View, keá tieáp vaøo nuùt leänh “Review Product”, thöïc hieän vieäc chuyeån qua laïi giöõa caùc maãu tin cuûa Form Suppliers laàn nöõa vaø nhaän xeùt. Thieát laäp laïi teân Macro cho thuoäc tính On Current nhö tröôùc khi thay ñoåi 3. Môû taát caû caùc ñoái töôïng lieân quan ñeán öùng duïng Menu bar trong Hình döôùi ñaây ñeå quan saùt. 4. Tìm hieåu vaø laøm laïi taát caû caùc öùng duïng veà Macro khaùc ñaõ giôùi thieäu. Khi laøm coù theå tham khaûo trong Database NORTHWIND.MDB

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBaithuchanhMicrosoftAccess.pdf
  • pdfBodebaitaponthiAccess.pdf