Báo cáo Công nghệ phần mềm quản lý thư viện

I. Giới thiệu về đề tài.3

II. Yêu cầu đề bài.3

1. Danh sách các yêu cầu.3

2. Bảng trách nhiệm các yêu cầu.3

3. Mô hình hóa.5

4. Thiết kế phần mềm.6

III. Thiết kế dữ liệu :.9

1. Sơ đồ logic.9

2. Chi tiết dữ liệu.9

3. Thiết kế Module.11

IV. Thiết kế giao diện :.12

1. Thiết kế menu.12

1.1. Menu Hệ thống.13

1.2. Menu Danh mục .13

1.3. Menu Tra cứu .14

1.4. Menu Xữ lý .14

1.5. Menu Báo cáo .14

1.6. Menu Trợ giúp.15

2. Thiết kế màn hình.15

2.1. Danh sách các màn hình.15

2.2. Chi tiết màn hình.16

2.2.1. Màn hình chính .16

2.2.2. Màn hình danh mục sách.17

2.2.3. Màn hình danh mục các độc giả.21

2.2.4. Màn hình lập thẻ thư viện cho độc giả .24

2.2.5. Màn hình Mượn – Trả Sách .25

2.2.6. Màn hình thay đổi quy định .26

2.2.7. Màn hình thêm người dùng .27

2.2.8. Màn hình danh sách người dùng.27

V. Thử nghiệm và kiểm tra.28

1. Các số liệu thử nghiệm và kiểm tra.28

VI. Tổng kết.30

1. Tự đáng giá về kết quả đề tài.30

2. Hướng phát triển.30

pdf30 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 09/04/2013 | Lượt xem: 1561 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Công nghệ phần mềm quản lý thư viện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Baùo caùo Nhaäp moân coâng ngheä phaàn meàm Nguyeãn Quoác Huy 0012561 1 Baùo Caùo Coâng Ngheä Phaàn Meàm Quaûn Lyù Thö Vieän I. Giôùi thieäu veà ñeà taøi ......................................................3 II. Yeâu caàu ñeà baøi............................................................3 1. Danh saùch caùc yeâu caàu .................................................3 2. Baûng traùch nhieäm caùc yeâu caàu ...................................3 Stt ................................................................................................3 3. Moâ hình hoùa.....................................................................5 4. Thieát keá phaàn meàm........................................................6 III. Thieát keá döõ lieäu : .......................................................9 1. Sô ñoà logic........................................................................9 2. Chi tieát döõ lieäu ..................................................................9 3. Thieát keá Module...........................................................11 IV. Thieát keá giao dieän : ................................................12 1. Thieát keá menu ...............................................................12 1.1. Menu Heä thoáng..........................................................13 1.2. Menu Danh muïc ........................................................13 1.3. Menu Tra cöùu ............................................................14 1.4. Menu Xöõ lyù ...............................................................14 1.5. Menu Baùo caùo ...........................................................14 1.6. Menu Trôï giuùp...........................................................15 2. Thieát keá maøn hình ........................................................15 2.1. Danh saùch caùc maøn hình............................................15 2.2. Chi tieát maøn hình ........................................................16 2.2.1. Maøn hình chính......................................................16 2.2.2. Maøn hình danh muïc saùch.......................................17 Baùo caùo Nhaäp moân coâng ngheä phaàn meàm Nguyeãn Quoác Huy 0012561 2 2.2.3. Maøn hình danh muïc caùc ñoäc giaû............................21 2.2.4. Maøn hình laäp theû thö vieän cho ñoäc giaû ..................24 2.2.5. Maøn hình Möôïn – Traû Saùch ..................................25 2.2.6. Maøn hình thay ñoåi quy ñònh...................................26 2.2.7. Maøn hình theâm ngöôøi duøng ...................................27 2.2.8. Maøn hình danh saùch ngöôøi duøng............................27 V. Thöû nghieäm vaø kieåm tra .............................................28 1. Caùc soá lieäu thöû nghieäm vaø kieåm tra ........................28 VI. Toång keát..........................................................................30 1. Töï ñaùng giaù veà keát quaû ñeà taøi ...................................30 2. Höôùng phaùt trieån...........................................................30 Baùo caùo Nhaäp moân coâng ngheä phaàn meàm Nguyeãn Quoác Huy 0012561 3 I. Giôùi thieäu veà ñeà taøi II. Yeâu caàu ñeà baøi 1. Danh saùch caùc yeâu caàu 1. Laäp theû ñoäc giaû 2. Caäp nhaät thoâng tin ñoäc giaû 3. Huûy theû ñoäc giaû 4. Nhaäp saùch 5. Huûy saùch 6. Tra cöùu saùch 7. Laäp phieáu möôïn saùch 8. Nhaän traû saùch 2. Baûng traùch nhieäm caùc yeâu caàu Stt Nghieäp Vuï Ngöôøi duøng Phaàn meàm Ghi chuù 1 Laäp theû ñoäc giaû Cung caáp thoâng tin veà ñoäc giaû Kieåm tra quy ñònh vaø löu tröõ Cho pheùp huyû caäp nhaät laïi hoà sô, coù theå thay ñoåi quy ñònh tuoåi 2 Caäp nhaät thoâng tin ñoäc giaû Choïn ñoäc giaû theo danh saùch ñöôïc lieät keâ Lieät keâ danh saùch nhöõng ñoäc giaû Kieåm Trong quaù trình thöïc hieän coù theå thay Baùo caùo Nhaäp moân coâng ngheä phaàn meàm Nguyeãn Quoác Huy 0012561 4 tra quy ñònh vaø löu tröõ ñoåi quy ñònh 3 Huûy theû ñoäc giaû Choïn ñoäc giaû ñaõ heát haïn cuûa theû ñoäc giaû ñeå huûy Huûy theû ñoäc giaû ñaõ heát haïn so vôùi ngaøy hieän taïi Coù theà xoaù hay löu theû ñoäi giaû 4 Nhaäp saùch Nhaäp nhöõng thoâng tin caàn thieát veà saùch caàn löu Kieåm tra thôøi haïn saùch vaø löu Coù theå thay ñoåi quy ñònh veà haïn saùch 5 Huûy saùch Choïn saùch ñaõ heát haïn ñeå huûy Huûy nhöõng saùch ñaõ quaù haïn cho pheùp Coù theå thay ñoåi 6 Tra cöùu saùch Nhaäp vaøo nhöõng töø khoùa caàn tra Tra cöùu theo yeâu caàu Hieån thò nhöõng thoâng tin loïc ñöôïc 7 Laäp phieáu möôïn saùch Choïn ñoäc giaû vaø nhöõng saùch ñoäc giaû caàn möôïn ( neáu coù) Caäp nhaät nhöõng saùch ñoäc giaû ñaõ möôïn vaø kieåm tra soá löôïng cho pheùp möôïn Coù theå thay ñoåi quy ñònh 8 Nhaän traû saùch Choïn nhöõng saùch ñoäc giaû traû Caäp nhaät thoâng tin veà saùch ñaõ traû Baùo caùo Nhaäp moân coâng ngheä phaàn meàm Nguyeãn Quoác Huy 0012561 5 3. Moâ hình hoùa Ngöôøi duøng Nhaän saùch Laäp theû TT ñoäc giaû Möôïn traû saùch Tra cöùu Huûy theû, saùch Nhaän saùch 1. Taïo maõ soá 2. Choïn vaø nhaäp nhöõng thoâng tin caàn thieát 3. Löu vaøo CSDL 4. Xuaát döõ lieäu leân löôùi (ñeå coù theå thay ñoåi) 5. Theâm tieáp hoaëc trôû ra TT ñoäc giaû 1. Taïo maõ soá 2. Choïn vaø nhaäp nhöõng thoâng tin caàn thieát 3. Löu vaøo CSDL 4. Xuaát döõ lieäu leân löôùi (ñeå coù theå thay ñoåi) 5. Theâm tieáp hoaëc trôû ra Laäp theû 1. Choïn ñoäc giaû caàn laäp theû 2. Nhöõng thoâng tin veà ñoäc giaû seõ ñöôïc hieån thò 3. Neáu chöa laäp theû thì seõ hieän nuùt Löu ñeå laäp, ngöôïc laïi coù t eå xoùa. 4. Choïn nhöõng chöùc naêng caàn Baùo caùo Nhaäp moân coâng ngheä phaàn meàm Nguyeãn Quoác Huy 0012561 6 4. Thieát keá phaàn meàm MH Chính MH Quy ñònh MH Ñaêng nhaäp MH Möôïn traû saùch MH Laäp theû MH Tra cöùu MH Ñoäc giaû MH Nhaän saùch MH User Huûy theû, saùch 1. Choïn nhöõng theû hoaëc saùch ñaõ heát haïn trong baûn ThamSoNguyen ñeå huûy 2. Xoùa khoûi cô sôû döõ lieäu Tra cöùu 1. Ngöôøi duøng nhaäp töø khoùa caàn tra cöùu treân moãi coät löôùi 2. Thoâng tin seõ ñöôïc loïc 3. Hieån thò keát quaû tìm ñöôïc Möôïn traû saùch 1. Ngöôøi duøng choïn ñoäc giaû caàn möôïn hoaëc traû saùch 2. choïn nhöõng saùch caàn möôïn hoaëc caàn traû 3. Kieåm tra xem coù möôïn ñöôïc khoâng, ñaõ quaù haïn traû saùch chöa ñeå phaït 4. Caäp nhaät MH Chính MangThamSo SubMain MH Quy ñònh Baùo caùo Nhaäp moân coâng ngheä phaàn meàm Nguyeãn Quoác Huy 0012561 7 MH DMSach Xoùa, Söûa Tra cöùuNhaän saùch MH Laäp theû DM Ñoäc giaû Laäp theû ñoäc giaû MH DMDocgia Xoùa, Söûa Tra cöùuTheân ñoäc giaû MH Möôïn traû saùch MH möôïn saùch MH traû saùch Baùo caùo Nhaäp moân coâng ngheä phaàn meàm Nguyeãn Quoác Huy 0012561 8 DM ñoäc giaû MH Traû saùch Traû saùch danhsachsach muonsach chitietmuonsach thethuvien loaidocgia danhsachdocgia loaisach thamso DM ñoäc giaû MH Möôïn saùch Möôïn saùch Baùo caùo Nhaäp moân coâng ngheä phaàn meàm Nguyeãn Quoác Huy 0012561 9 III. Thieát keá döõ lieäu : 1. Sô ñoà logic 2. Chi tieát döõ lieäu Baûng DocGia Baûng LoaiDocGia Baùo caùo Nhaäp moân coâng ngheä phaàn meàm Nguyeãn Quoác Huy 0012561 10 Baûng Sach Baûng TheLoaiSach Baûng TheMuon Baûng QTMuon Baûng CTMuon Baûng ThamSoNguyen Baûng TaiKhoan Baùo caùo Nhaäp moân coâng ngheä phaàn meàm Nguyeãn Quoác Huy 0012561 11 3. Thieát keá Module +Keát noái database : ConnectDataBase() +Môû data : OpenData(st As String) +Ñoùng keát noái : Closedata() +Kiem tra toàn taïi data: KiemtraTontai(str As String, data As Field, txt As TextBox) As Integer +Toâ khoái : HightLight() +Choïn taát caû caùc doøng trong DataGrid : SelectAllRow(tf As Boolean, ByVal Adors As Adodc, ByVal DataGrid1 As DataGrid) Baùo caùo Nhaäp moân coâng ngheä phaàn meàm Nguyeãn Quoác Huy 0012561 12 IV. Thieát keá giao dieän : 1. Thieát keá menu Phần mềm quản lý thư viện Hệ thống Báo cáo Danh mục Xử lý Tra cứu Trợ giúp Kết nối CSDL Danh mục sách Thoát Sao lưu CSDL Trở ra Đăng nhập Đóng kết nối D mục thẻ TV Giới thiệu Thống kê thẻ TV Thống kê độc giả Thống kê sách Danh mục đ. giả Lập thẻ thư viện Tra cứu độc giả Tra cứu sách Mượn trả sách Baùo caùo Nhaäp moân coâng ngheä phaàn meàm Nguyeãn Quoác Huy 0012561 13 1.1. Menu Heä thoáng STT Popup Menu Chi tiết Chức năng 1 Hệ thống Kết nối CSDL Người dùng kết nối vào CSDL 2 Bỏ kết nối CSDL Người dùng tắt kết nối vào CSDL. 3 Đăng nhập Người dùng đăng nhập vào hệ thống 4 Trở ra Người dùng huỷ đăng nhập trở về màn hình đầu. 5 CN thay đổi QĐ Người dùng thay đổi quy định trong bảng tham số 6 Lưu dự phòng dữ liệu Chưa cài đặt 7 Phục hồi dữ liệu Chưa cài đặt 8 Thoát Người dùng thoát khơi hệ thống. 1.2. Menu Danh muïc STT Popup Menu Chi tiết Chức năng Baùo caùo Nhaäp moân coâng ngheä phaàn meàm Nguyeãn Quoác Huy 0012561 14 1 Nhập liệu Nhập thông tin về độc giả Người dùng nhập, xóa, sửa thông tin về độc giả 2 Nhập thông tin về Sách Người dùng nhập, xóa, sửa thông tin về sách. 1.3. Menu Tra cöùu STT Popup Menu Chi tiết Chức năng 1 Tra cứu Tra cứu thông tin về Độc giả Người dùng tra cứu thông tin về độc giả 2 Tra cứu thông tin về Sách Người dùng tra cứu thông tin về sách. 1.4. Menu Xöû lyù STT Popup Menu Chi tiết Chức năng 1 Xử lý Lập thẻ độc giả Người dùng lập thẻ thư viện cho độc giả 2 Mượn trả sách Người dùng cho mượn hoặc cho trả sách. 1.5. Menu Baùo caùo STT Popup Menu Chi tiết Chức năng 1 Báo cáo Thống kê độc giả 2 Thống kê sách Baùo caùo Nhaäp moân coâng ngheä phaàn meàm Nguyeãn Quoác Huy 0012561 15 1.6. Menu Trôï giuùp STT Popup Menu Chi tiết Chức năng 1 Trợ giúp About Giới thiệu 2 Hướng dẫn sử dụng Chưa cài đặt file help 2. Thieát keá maøn hình 2.1. Danh saùch caùc maøn hình STT Màn hình Chức năng 1 Màn hình chính Màn hình chính của hệ thống 2 splashscr Màn hình splash giới thiệu 3 Đăng nhập Màn hình đăng nhập vào hệ thống. 4 Danh mục sách Quản lý thông tin về sách của t. viện 5 Danh mục độc giả Quản lý thông tin độc giả. 6 Lập thẻ thư viện Lập thẻ thư viện cho độc giả 7 Mượn trả sách Thực hiện quá trình mượn trả sách 8 Thay đổi quy định Thay đổi những quy định đã thiết lập ban đầu. 9 Thêm người dùng Thêm mới người dùng. 10 Quản lý người dùng Xóa, sửa người dùng của quản lý. 11 Phân quyền Phân quyền cho người dùng. Baùo caùo Nhaäp moân coâng ngheä phaàn meàm Nguyeãn Quoác Huy 0012561 16 2.2. Chi tieát maøn hình 2.2.1. Maøn hình chính MH Chinh Form_Load MH sflashscr khoidong MH ñaêng nhaäp khoidong Connect DB khoidong 2 3 1 6 4 Baùo caùo Nhaäp moân coâng ngheä phaàn meàm Nguyeãn Quoác Huy 0012561 17 1: Form Quaûn lyù thö vieän: heä thoáng menu 2: Caùc button view icon, hieån thò nhöõng chöùc naêng treân list view 3: List view : hieån thò nhöõng icon chöùc naêng 4: frame : hieån thò teân vaø quyeàn truy caäp vaøo cuûa ngöôøi duøng 5: caùc icon chöùc naêng 6: button thoaùt chöông trình 2.2.2. Maøn hình danh muïc saùch Ngöôøi duøng söû duïng form naøy khi nhaäp saùch môùi, theâm, caäp nhaät, xoùa, tra cöùu saùch 2 1 5 4 MH DM saùch Form_Load MH DM saùch Hieån thò thoâng tin leân form 2 3 Baùo caùo Nhaäp moân coâng ngheä phaàn meàm Nguyeãn Quoác Huy 0012561 18 1: Form Danh muïc saùch 2: Textbox ñeå thöïc hieän tra cöùu veà saùch ( tra cöùu töông öùng vôùi coät cuûa löôùi datagird ). Ngöôøi duøng nhaäp vaøo thoâng tin caàn tra cöùu, chöông trình seõ töï ñoäng loïc töø töø treân löôùi datagird vaø hieån thò cho ngöôøi duøng choïn löïa. 3: DataGrid hieån thò thoâng tin veà danh saùch saùch vaø thoâng tin töông öùng veà saùch ôû beân döôùi. Khi ngöôøi duøng nhaáp chuoät vaøo DataGrid thì thoâng tin töông öùng seõ ñöôïc hieån thò ôû beân döôùi löôùi 4: Frame hieån thò thoâng tin veà saùch, ngöôøi duøng coù theå nhaäp thoâng tin vaøo frame naøy ñeå thöïc hieän caùc chöùc naêng theâm , caäp nhaät, xoùa saùch khi caàn theo nhu caàu 5: Button thöïc hieän caùc chöùc naêng theâm, caäp nhaät, xoùa caùc saùch vaø thoaùt form. Groupbox thông tin về sách : STT Tên Kiểu Ý nghĩa 1 txttext(0) String Mã sách 2 txttext(1) String Tên sách 3 txttext(2) String Tác giả 4 txttext(3) String Nhà xuất bản 5 txttext(4) String Năm xuất bản 6 txttext(5) String Tổng số bản 7 txttext(6) String Tình trạng sách 8 txttext(7) String Số trang Baùo caùo Nhaäp moân coâng ngheä phaàn meàm Nguyeãn Quoác Huy 0012561 19 9 cboTheloai String Thể loại sách 10 cboNgonngu String Ngôn ngữ sách 11 DTPkr Date Ngày nhập sách • Tra cứu thông tin của một sách : - Nhập: nhập thông tin cần tìm vào các ô textbox trên các cột tương ứng của lưới để tra cứu theo tiêu chí mong muốn - Xuất: Danh sách thông tin sách theo tiêu chuẩn tra cứu / không hiển thị sách nếu không tìm thấy - Thuật giải: (Mã giả ) IF tìm thấy THEN Hiển thị danh sách hợp đồng lên màn hình. ELSE Danh sách sẽ rỗng END IF • Lưu thông tin của một sách : - Nhập: Thông tin tra cứu theo hình thức phù hợp, thông tin cần cập nhật - Xuất: Thông báo đã lưu/ Thông báo không thể lưu - Thuật giải: (Mã giả ) IF tìm thấy THEN Hiển thị thông tin tìm được lên màn hình Lưu trong TABLE SACH IF Lưu được THEN Thông báo đã lưu và Hiển thị TABLE SACH mới lên màn hình với mẫu tin đã được lưu ELSE Báo lỗi không thể lưu được. Baùo caùo Nhaäp moân coâng ngheä phaàn meàm Nguyeãn Quoác Huy 0012561 20 END IF ELSE • Sửa thông tin của một sách : - Nhập: Thông tin tra cứu theo hình thức phù hợp, thông tin cần sửa - Xuất: Thông báo đã sửa/ Thông báo không thể sửa. - Thuật giải: (Mã giả) IF tìm thấy THEN Hiển thị thông tin tìm được lên màn hình Sửa trong TABLE SACH IF sửa được THEN Thông báo đã sửa và Hiển thị TABLE SACH mới lên màn hình với mẫu tin đã được sửa ELSE Báo lỗi không thể sửa được. END IF ELSE Thông báo không tồn tại mẫu tin END IF Baùo caùo Nhaäp moân coâng ngheä phaàn meàm Nguyeãn Quoác Huy 0012561 21 MH DM ÑG Form_Load Laáy döõ lieäu Thöïc hieän MH DM ÑG Hieån thò thoâng tin leân form 1 2 2.2.3. Maøn hình danh muïc caùc ñoäc giaû Ngöôøi duøng söû duïng form naøy khi nhaäp saùch môùi, theâm, caäp nhaät, xoùa, tra cöùu ñoäc giaû 1: Form Danh muïc ñoäc giaû 2: Textbox ñeå thöïc hieän tra cöùu veà ñoäc giaû ( tra cöùu töông öùng vôùi coät cuûa löôùi datagird ). Ngöôøi duøng nhaäp vaøo thoâng 3 5 2 1 5 4 3 Baùo caùo Nhaäp moân coâng ngheä phaàn meàm Nguyeãn Quoác Huy 0012561 22 tin caàn tra cöùu, chöông trình seõ töï ñoäng loïc töø töø treân löôùi datagird vaø hieån thò cho ngöôøi duøng choïn löïa. 3: DataGrid hieån thò thoâng tin veà danh saùch giaû ñoäc giaû vaø thoâng tin töông öùng veà ñoäc giaû ôû beân döôùi. Khi ngöôøi duøng nhaáp chuoät vaøo DataGrid thì thoâng tin töông öùng seõ ñöôïc hieån thò ôû beân döôùi löôùi 4: Frame hieån thò thoâng tin veà ñoäc giaû, ngöôøi duøng coù theå nhaäp thoâng tin vaøo frame naøy ñeå thöïc hieän caùc chöùc naêng theâm , caäp nhaät, xoùa ñoäc giaû khi caàn theo nhu caàu 5: Button thöïc hieän caùc chöùc naêng theâm, caäp nhaät, xoùa caùc ñoäc giaû vaø thoaùt form. Groupbox thông tin về sách : STT Tên Kiểu Ý nghĩa 1 txttext(0) String Mã độc giả 2 txttext(1) String Tên độc giả 3 txttext(2) String Giới tính 4 txttext(3) String Địa chỉ 5 txttext(4) String Điện thoại 6 txttext(5) String Email 7 cboMaloaiDG String Thể loại độc giả 8 DTPkr Date Ngày sinh • Tra cứu thông tin của một độc giả : - Nhập: nhập thông tin cần tìm vào các ô textbox trên các cột tương ứng của lưới để tra cứu theo tiêu chí mong muốn - Xuất: Danh sách thông tin độc giả theo tiêu chuẩn tra cứu / không hiển thị độc giả nếu không tìm thấy - Thuật giải: (Mã giả ) Baùo caùo Nhaäp moân coâng ngheä phaàn meàm Nguyeãn Quoác Huy 0012561 23 IF tìm thấy THEN Hiển thị danh sách hợp đồng lên màn hình. ELSE Danh sách sẽ rỗng END IF • Lưu thông tin của một độc giả : - Nhập: Thông tin tra cứu theo hình thức phù hợp, thông tin cần cập nhật - Xuất: Thông báo đã lưu/ Thông báo không thể lưu - Thuật giải: (Mã giả ) IF tìm thấy THEN Hiển thị thông tin tìm được lên màn hình Lưu trong TABLE DOCGIA IF Lưu được THEN Thông báo đã lưu và Hiển thị TABLE DOCGIA mới lên màn hình với mẫu tin đã được lưu ELSE Báo lỗi không thể lưu được. END IF ELSE • Sửa thông tin của một độc giả : - Nhập: Thông tin tra cứu theo hình thức phù hợp, thông tin cần sửa - Xuất: Thông báo đã sửa/ Thông báo không thể sửa. - Thuật giải: (Mã giả) IF tìm thấy THEN Hiển thị thông tin tìm được lên màn hình Sửa trong TABLE DOCGIA IF sửa được THEN Thông báo đã sửa và Baùo caùo Nhaäp moân coâng ngheä phaàn meàm Nguyeãn Quoác Huy 0012561 24 Hiển thị TABLE DOCGIA mới lên màn hình với mẫu tin đã được sửa ELSE Báo lỗi không thể sửa được. END IF ELSE Thông báo không tồn tại mẫu tin END IF 2.2.4. Maøn hình laäp theû thö vieän cho ñoäc giaû Khi ñoäc giaû coù nhu caàu laäp theû thö vieän, ngöôøi duøng môû form naøy leân ñeå thöïc hieän Thöïc hieän caùc chöùc naêng löu, xoùa theû thö vieän cuûa ñoäc giaû : + Choïn ñoäc giaû caàn laäp theû trong combobox : neáu ñoäc giaû chöa coù theû thö vieän thì button Löu-F2 seõ hieän ra cho löu, Baùo caùo Nhaäp moân coâng ngheä phaàn meàm Nguyeãn Quoác Huy 0012561 25 neáu ñoäc giaû ñaõ coù theû thö vieân roài thì nuùt Löu-F2 seõ khoâng hieän ra maø chæ coù button Xoùa-F4 hieån thò +Choïn nhöõng yeâu caàu caàn thieát nhaán Löu hoaëc Xoùa ñeå thöïc hieän +Choïn Trôû ra ñeå quay veà maøn hình chính 2.2.5. Maøn hình Möôïn – Traû Saùch Khi ñoäc giaû coù nhu caàu möôïn saùch hoaëc traû saùch, thöïc hieän Thöïc hieän caùc chöùc naêng möôïn traû saùch cuûa ñoäc giaû : + Choïn Tab Möôïn hoaëc Traû saùch theo yeâu caàu *Möôïn saùch : ( chöa thöïc hieän hoaøn chænh ) Baùo caùo Nhaäp moân coâng ngheä phaàn meàm Nguyeãn Quoác Huy 0012561 26 + Choïn ñoäc giaû caàn möôïn saùch trong combobox : neáu ñoäc giaû chöa coù theû thö vieän thì button Laäp theû seõ hieän ra cho laäp theû +Choïn nhöõng Quyeån saùch ñoäc giaû muoán möôïn : double_click leân saùch muoán möôïn hoaëc choïn saùch roài nhaán vaøo button “>>” ñeå choïn, laøm ngöôïc laïi ñeå boû. + Kieåm tra soá saùch ñoäc giaû ñang giöõ ( neáu coù), thôøi haïn traû saùch ñeå ñoäc giaû bieát. +Nhaáp nuùt chaáp nhaän khi muoán möôïn saùch +Choïn Trôû ra ñeå quay veà maøn hình chính *Traû saùch : (töông töï nhö Möôïn saùch) 2.2.6. Maøn hình thay ñoåi quy ñònh Khi coù nhu caàu thay ñoåi caùc quy ñinh cuûa quaûn lyù thì ngöôøi duøng môû form naøy leân thöïc hieän. + Cho pheùp thay ñoåi, xoùa, tra cöùu caùc tham soá Baùo caùo Nhaäp moân coâng ngheä phaàn meàm Nguyeãn Quoác Huy 0012561 27 2.2.7. Maøn hình theâm ngöôøi duøng Khi coù nhu caàu theâm ngöôøi duøng, quaûn lyù chaïy form naøy ñeå theâm Theâm ngöôøi duøng môùi cho chöông trình 2.2.8. Maøn hình danh saùch ngöôøi duøng Baùo caùo Nhaäp moân coâng ngheä phaàn meàm Nguyeãn Quoác Huy 0012561 28 Hieån thò nhöõng ngöôøi ñang coù quyeàn trong phaàn meàm naøy, ngöôøi quaûn lyù coù theå thay ñoåi, xoùa , caäp nhaät nhöõng ngöôøi duøng. V. Thöû nghieäm vaø kieåm tra 1. Caùc soá lieäu thöû nghieäm vaø kieåm tra Ñoäc giaû Saùch Baùo caùo Nhaäp moân coâng ngheä phaàn meàm Nguyeãn Quoác Huy 0012561 29 ThamSoNguyen TaiKhoan Theå Loaïi Saùch Baùo caùo Nhaäp moân coâng ngheä phaàn meàm Nguyeãn Quoác Huy 0012561 30 VI. Toång keát 1. Töï ñaùng giaù veà keát quaû ñeà taøi Ñeà taøi ñöôïc hoaøn thaønh ôû möùc cô baûn vaø cuõng coù theå phaùt trieån coäng theâm moät soá chöùc naêng baûo maät, tieän duïng, deã söû duïng. Caùc haøm trong chöông trình ñaõ ñöôïc coá gaéng vieát ngaén goïn nhöng vaãn coøn moät soá haøm xöû lyù veà löôùi coøn daøi. Coøn moät soá ít caùc chöùc naêng chöa kòp hoaøn thaønh xong nhö döï tính ban ñaàu. Coøn nhieàu maët haïn cheá nhöng chöa ñöôïc boå sung. 2. Höôùng phaùt trieån Neáu coù ñieàu kieän hôn veà thôøi gian, em seõ coá gaéng hoaøn thaønh toát hôn baøi laøm cuûa mình, ñeå sau naøy coù theå ñöôïc öùng duïng vaøo thöïc teá.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo Công nghệ phần mềm Quản lý thư viện.pdf
Tài liệu liên quan