Báo cáo Thực tập tại công ty TNHH các hệ thống viễn thông VNPT-NEC

Mục lục

Lời mở đầu 1

Nội dung 2

I/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY VINECO: 2

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp 2

1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Vineco: 6

1.2.1. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Vineco: 6

1.2.2. Những thuận lợi, khó khăn của Công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh: 7

1.2.2.1. Những thuận lợi: 7

1.2.2.2. Những khó khăn: 8

1.3. Tổ chức bộ máy quản lý và các chính sách quản lý tài chính – kinh tế đang được áp dụng tại DN: 10

1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý: 10

1.3.2. Các chính sách quản lý tài chính – kinh tế áp dụng tại DN: 13

1.4. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tại Công ty Vineco: 13

1.4.1. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh: 13

1.4.2. Công nghệ sản xuất: 14

II/ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DN THỰC TẬP 15

2.1. Tổ chức bộ máy kế toán: 15

2.2. Vận dụng chế độ kế toán hiện hành tại DN 18

2.3. Hạch toán các phần hành kế toán chủ yếu 22

2.3.1. Kế toán NVL: 22

2.3.2. Kế toán công nợ: 24

2.3.3. Kế toán thuế và các khoản phải nộp Ngân sách nhà nước: 24

2.3.4. Phần hành kế toán tiền lương: 25

2.3.5. Phần hành kế toán TSCĐ 26

2.3.6. Kế toán vốn bằng tiền 28

2.3.7. Kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm và xác định kết quả tiêu thụ: 29

2.3. Báo cáo kế toán tại DN: 31

III/ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SXKD & TỔ CHỨC HTKT TẠI DN THỰC TẬP 35

3.1. Đánh giá khái quát về tổ chức sản xuất kinh doanh và bộ máy quản lý của công ty Vineco: 35

3.2. Đánh giá khái quát tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại công ty Vineco: 36

3.2.1. Ưu điểm, thuận lợi: 36

3.2.2. Nhược điểm, khó khăn: 37

3.3. Một số ý kiến hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty Vineco: 38

Kết luận 40

 

 

doc42 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 15/06/2013 | Lượt xem: 2603 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty TNHH các hệ thống viễn thông VNPT-NEC, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n của mình để lập thành Hội đồng quản trị. Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị bầu ra để trực tiếp điều hành công ty, dưới Tổng giám đốc là Phó tổng giám đốc, các Trưởng phòng tương ứng của các bộ phận để giúp Tổng giám đốc về các công việc có liên quan đến bộ phận mình. Có thể mô phỏng bộ máy quản lý của công ty qua sơ đồ sau: Sơ đồ 1.3.1.1 : Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty VINECO Hội đồng quản trị Phòng kế hoạch Phòng tổ chức hành chính Phòng kỹ thuật Phòng sản xuất Phòng thương mại Phòng tài chính kế toán Phó tổng giám đốc Tổng giám đốc Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, phòng, ban trong bộ máy quản lý của công ty VINECO: Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty; quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty, quyết định chiến lược đầu tư, phát triển; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty, kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ; thông qua tất cả các hợp đồng kinh tế, lao động, dân sự của công ty… Ban Giám đốc gồm Tổng Giám đốc và Phó Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Tổng Giám đốc là người lãnh đạo, điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty; tổ chức thực hiện các quyết định, kế hoạch kinh doanh và đầu tư của Hội đồng thành viên; ký kết hợp đồng kinh tế, dân sự nhân danh công ty theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên; tuyển dụng lao động; trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên và chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, là người đại diện theo pháp luật của công ty. Phó Tổng Giám đốc là người trợ giúp Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các mặt công tác được Giám đốc uỷ nhiệm. Phòng kế hoạch có nhiệm vụ lập các kế hoạch và các dự toán về sản xuất kinh doanh, tiêu thụ, nhân sự, nguyên vật liệu,… và phương án thực hiện từng quý, hàng năm và các kế hoạch chiến lược dài hạn; tham mưu trực tiếp cho Giám đốc về kế hoạch kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ Phòng tổ chức hành chính có nhiệm vụ soạn thảo, triển khai quy chế làm việc, quản lý tổ chức chặt chẽ công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo chế độ quy định; quản lý và bố trí nhân sự cũng như tham mưu cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc giải quyết các vấn đề về tổ chức, nhân sự, lao động, tiền lương, chính sách phát triển nguồn nhân lực và các vấn đề đối nội khác, đảm bảo tốt môi trường làm việc và đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên. Phòng kỹ thuật gồm đội ngũ các kỹ sư, công nhân kỹ thuật có kinh nghiệm, trình độ nghiệp vụ cao, có nhiệm vụ phụ trách mặt kỹ thuật cho quá trình sản xuất, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng sản phẩm. Phòng sản xuất là phòng đảm nhiệm khối lượng công việc mang lại giá trị sản lượng lớn cho Công ty, có nhiệm vụ đảm bảo sản xuất theo kế hoạch đã định, cung cấp sản phẩm kịp thời cho từng hợp đồng kinh tế. Phòng thương mại có nhiệm vụ thu thập các thông tin về khách hàng (Bưu điện các tỉnh, thành trên cả nước), xúc tiến kinh doanh, duy trì và phát triển các mối quan hệ với khách hàng; cùng với phòng kế hoạch lập danh sách đơn đặt hàng, kết hợp với phòng kỹ thuật chào hàng với khách hàng. Phòng tài chính kế toán có chức năng giúp việc cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc công ty trong việc tổ chức, chỉ đạo công tác Tài chính – Kế toán trong toàn công ty theo đúng quy chế tài chính, chế độ kế toán và điều lệ công ty. Phòng tài chính kế toán có nhiệm vụ hạch toán kế toán chung cho toàn công ty, ghi chép, phản ánh, tập hợp, hệ thống hoá một cách chính xác và trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh dựa trên cơ sở chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán được ban hành, cung cấp thông tin kế toán đầy đủ, kịp thời, chính xác; lập kế hoạch và quản lý kinh tế tài chính chặt chẽ, phục vụ nhu cầu chi tiêu kịp thời; ngoài ra phòng còn có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thanh toán, thu hồi công nợ đối với khách hàng, nội bộ Công ty và các nghiệp vụ khác. Các bộ phận, phòng ban có nhiệm vụ chung là phối kết hợp với nhau nhằm hướng tới mục đích chung của toàn công ty, nâng cao hiệu quả kinh doanh mang lại lợi nhuận cao nhất cho công ty và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước và tuân thủ pháp luật. 1.3.2. Các chính sách quản lý tài chính – kinh tế áp dụng tại DN: Về vốn kinh doanh và phân phối lợi nhuận: Vineco là công ty liên doanh góp vốn giữa hai bên VNPT (của Việt Nam) và NEC (của Nhật Bản). Lợi nhuận sau thuế dùng để bù đắp các khoản lỗ năm trước (nếu có), phần còn lại dùng để trích lập các quỹ theo chế độ và kế hoạch tài chính, và chia cho các bên tham gia góp vốn theo tỷ lệ vốn đã góp: phía NEC 51%, phía VNPT 49%. Về sản phẩm sản xuất kinh doanh: Công ty chú trọng tới chất lượng sản phẩm và xác định giá bán dựa trên các chi phí sản xuất sản phẩm và các chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp. Về chính sách lao động, tiền lương: Nhân viên của Vineco phải có trình độ tương xứng với chức vụ, khả năng lao động, làm việc. Lương được tính theo hệ số cấp bậc, chức vụ theo quy định của Công ty. 1.4. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tại Công ty Vineco: 1.4.1. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh: Đầu mỗi năm, Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) xác định nhu cầu đầu tư hệ thống tổng đài có số lượng là bao nhiêu. Điều này phụ thuộc vào sự mở rộng địa bàn sử dụng sản phẩm, mật độ đường dây thuê bao của các tỉnh. Phòng thương mại của công ty theo các nhu cầu đó sẽ liên hệ với Bưu điện tỉnh nhằm thu thập thông tin về khách hàng. Căn cứ vào các thông tin này, phòng kế hoạch, phòng kỹ thuật, phòng sản xuất chuẩn bị kế hoạch sản xuất tổng thể, danh sách nguyên vật liệu, đơn đặt hàng, và mô hình lắp ráp sản xuất. Phòng thương mại và phòng kỹ thuật chào hàng kỹ thuật và chào hàng thương mại để tham gia dự thầu. Nếu chào hàng thành công, phòng thương mại sẽ xúc tiến ký kết hợp đồng với khách hàng. Sau khi ký kết các hợp đồng, phòng thương mại đã xây dựng được kế hoạch bán hàng, từ đó phòng thương mại và phòng kế hoạch cùng nhau lập kế hoạch mua hàng, phòng sản xuất bố trí việc sản xuất. Quá trình sản xuất một đơn hàng có thể kéo dài từ 1 đến 4 tháng tuỳ theo quy mô đơn hàng và kế hoạch bố trí sản xuất của công ty. Sau khi tiến hành sản xuất xong, phòng kế hoạch tiến hành giao hàng. Bộ phận bán hàng thuộc phòng thương mại bổ sung chứng từ đôn đốc thu tiền bán sản phẩm (với số tiền là 95% giá trị hợp đồng). Khi công ty tiến hành giao hàng cho khách thì doanh thu bán hàng được ghi nhận. Trong giai đoạn lắp đặt thiết bị, phòng kỹ thuật chịu trách nhiệm cử kỹ sư đi lắp đặt, chạy thử. Sau từ 3 đến 4 tháng thiết bị vận hành tốt, hai bên công ty và khách hàng nghiệm thu chính thức và đến đây các bên kết thúc hợp đồng, khách hàng thanh toán nốt 5% giá trị hợp đồng cho công ty. 1.4.2. Công nghệ sản xuất: Mỗi một sản phẩm của công ty bao gồm nhiều chi tiết được lắp ráp với nhau qua bốn dây chuyền lắp ráp trong bốn phân xưởng: Phân xưởng lắp ráp cáp, phân xưởng lắp môđun và khối chức năng, phân xưởng lắp card, phân xưởng lắp khung giá. Quy trình sản xuất sản phẩm bắt đầu từ việc xuất các linh kiện từ kho vật tư cho các phân xưởng lắp ráp. Sau khi đã qua lắp ráp ở phân xưởng khung giá sẽ cho ra sản phẩm hoàn chỉnh và được đem đi kiểm tra chất lượng. Nếu sản phẩm đạt chất lượng thì được đem đi đóng gói và giao hàng. Nếu không đạt chất lượng ở chi tiết nào thì sẽ được trả lại khâu lắp ráp đó để sửa chữa sản phẩm hỏng. Ngoài ra, còn có NVL lắp đặt được xuất từ kho gửi kèm sản phẩm đã hoàn thành lắp ráp tại phân xưởng để giao cho khách hàng. Có thể khái quát quá trình sản xuất sản phẩm của công ty qua sơ đồ sau: Sơ đồ 1.5.2.1: Đặc điểm công nghệ sản xuất Phân xưởng lắp ráp cáp Phân xưởng lắp môđun và khối chức năng Phân xưởng lắp ráp card Phân xưởng lắp khung giá Đóng gói giao cho khách hàng Phòng kiểm tra chất lượng Kho vật tư Không đạt tiêu chuẩn Đạt tiêu chuẩn Xuất NVL lắp đặt II/ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DN THỰC TẬP Tổ chức bộ máy kế toán: Với vai trò quan trọng trong hệ thống thông tin quản lý, hệ thống thông tin kế toán cung cấp những thông tin kế toán không thể thiếu cho quá trình quản lý hoạt động của công ty. Muốn có được những thông tin kế toán phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì việc tổ chức được một bộ máy kế toán hoạt động hiệu quả là điều cần thiết. Để tập trung nguồn thông tin phục vụ cho công tác quản lý lãnh đạo, thuận tiện cho việc ghi chép, phản ánh thông tin kế toán, tiết kiệm chi phí trong hạch toán nên công ty chọn hình thức kế toán tập trung. Bộ máy kế toán của công ty nhìn chung được tổ chức gọn nhẹ và tập trung tại phòng kế toán. Hiện nay, bộ máy kế toán được tổ chức như sau: Sơ đồ 2.1.1: Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty VINECO Kế toán tổng hợp kiêm kế toán TSCĐ và lao động tiền lương Kế toán thanh toán Kế toán nguyên vật liệu Kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành và doanh thu tiêu thụ kiêm thủ quỹ Kế toán trưởng Mọi hoạt động về kinh tế, tài chính của công ty được phản ánh về phòng kế toán. Tại phòng kế toán, quan hệ giữa kế toán trưởng với các nhân viên kế toán trong phòng là quan hệ theo phương thức điều hành trực tiếp, kế toán trưởng là người trực tiếp điều hành các nhân viên kế toán của phòng. Chức năng, nhiệm vụ của từng người trong bộ máy kế toán: Kế toán trưởng (trưởng phòng): là người có chức năng tổ chức, kiểm tra công tác kế toán của công ty, tham mưu và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc công ty về chuyên môn kế toán của Công ty. Kế toán trưởng có nhiệm vụ tổ chức bộ máy kế toán, phân công, kiểm tra và đánh giá chất lượng công tác của các nhân viên kế toán trong phòng, đồng thời kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các chế độ tài chính, chính sách của tất cả các khâu trong quá trình kinh doanh, thông qua và ký duyệt tất cả các chứng từ thu, chi cũng như các báo cáo kế toán, hợp đồng kinh tế. Kế toán thanh toán có nhiệm vụ theo dõi và thanh toán toàn bộ công nợ của các đối tượng như khách hàng, nhà cung cấp, nội bộ công ty, các nhân viên trong công ty, theo dõi công nợ với ngân hàng về các khoản tiền gửi, tiền mặt, tiền vay của công ty. Kế toán nguyên vật liệu có nhiệm vụ theo dõi việc mua bán nguyên vật liệu với các nhà cung cấp trên sổ chi tiết, theo dõi tình hình biến động nhập, xuất, tồn của nguyên vật liệu, phản ánh chính xác tình hình nhập xuất về mặt số lượng, chi tiết theo từng chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại nguyên vật liệu, tính toán đầy đủ, chính xác, kịp thời giá thực tế của từng loại nguyên vật liệu cuối tháng để làm căn cứ tính giá thành sản phẩm. Kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành và doanh thu tiêu thụ kiêm thủ quỹ có nhiệm vụ tập hợp, phân bổ chính xác kịp thời các loại chi phí sản xuất theo các đối tượng hạch toán và đối tượng tính giá thành; tính toán chính xác giá thành sản xuất của sản phẩm hoàn thành, xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; đồng thời theo dõi việc mua bán thành phẩm, cung cấp dịch vụ với các khách hàng trên sổ chi tiết và xác định chính xác doanh thu tiêu thụ, doanh thu cung cấp dịch vụ trong kỳ; kiêm nhiệm vụ của thủ quỹ: bảo quản quỹ tiền mặt, thu, chi tiền khi đủ thủ tục chứng từ. Kế toán tổng hợp kiêm kế toán TSCĐ và lao động tiền lương có nhiệm vụ tính tiền lương, thưởng, BHXH… cho nhân viên trong công ty, tổng hợp tình hình thanh toán tiền lương, thưởng, BHXH của toàn công ty; quyết toán BHXH với cơ quan nhà nước; theo dõi nguyên giá, tính khấu hao và theo dõi giá trị còn lại cũng như sự biến động về TSCĐ trong toàn công ty; tập hợp số liệu và lên các báo cáo tổng hợp. Công ty sử dụng phần mềm kế toán EFFECT trong việc hạch toán kế toán và quản lý các đối tượng hạch toán kế toán. Mối quan hệ giữa phòng kế toán với các bộ phận khác trong công ty là mối quan hệ qua lại, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau: Phòng kế toán cung cấp các thông tin kế toán cần thiết cho các bộ phận khác làm cơ sở để thực hiện chức năng nhiệm vụ của bộ phận đó, đồng thời phòng cũng là nơi nhận, lập, thông qua, luân chuyển, lưu các chứng từ và tài liệu cần thiết liên quan đến mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong công ty. Các bộ phận khác trong công ty có nhiệm vụ cung cấp các chứng từ, số liệu, tài liệu liên quan hoạt động của bộ phận mình cho phòng kế toán để đảm bảo mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh được kế toán ghi chép, phản ánh đầy đủ. Vận dụng chế độ kế toán hiện hành tại DN Công ty hiện nay đang áp dụng chế độ kế toán theo quyết định 1141 TC/QĐ/CĐKT ngày 01-11-1995 của Bộ Tài chính được sửa đổi bổ sung theo thông tư số 10/TC-CĐKT ban hành ngày 20-03-1999 và thông tư số 89/2002/TT-BTC ban hành ngày 09-10-2002 của Bộ Tài chính. Các chính sách áp dụng: Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/N đến ngày 31/12/N. Kỳ kế toán theo tháng. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: sử dụng Đồng Việt Nam để ghi chép và lập các báo cáo tài chính của Công ty. Các đồng tiền khác phát sinh phải được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế. Tỷ giá ngoại tệ xuất theo phương pháp bình quân sau mỗi lần nhập. Số dư bằng ngoại tệ của các tài khoản tiền tệ và các khoản phải thu, phải trả được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá tại ngày lập báo cáo. Phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Trong hạch toán hàng tồn kho: Hàng tồn kho được phản ánh theo nguyên tắc giá gốc. Trị giá NVL nhập bao gồm giá mua (chưa VAT), chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc mua hàng. Trị giá của thành phẩm bao gồm chi phí NVL, chi phí nhân công và chi phí chung, chi phí sản phẩm xuất trực tiếp và những chi phí liên quan khác. Xác định giá trị xuất của hàng tồn kho là giá bình quân cả kỳ dự trữ. Công ty sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên để kế toán hàng tồn kho. Kế toán chi tiết hàng tồn kho theo phương pháp thẻ song song. Kế toán TSCĐ hữu hình: Tài sản, nhà cửa và thiết bị được xác định bằng nguyên giá trừ đi khấu hao tích luỹ. Khấu hao được tính theo phương pháp tuyến tính, căn cứ vào thời gian sử dụng ước tính của tài sản. Tỷ lệ khấu hao căn cứ vào tỷ lệ quy định trong Quyết định số 1062/TC/QĐ/CSTC ngày 14 tháng 11 năm 1996 của Bộ Tài chính. Cụ thể: Nhà cửa: 10 – 25 năm Máy móc thiết bị: 5–8 năm Thiết bị văn phòng: 4 năm Các tài sản khác: 5 năm Phương tiện vận chuyển: 6 năm Kế toán TSCĐ vô hình: Quyền sử dụng đất: Nguyên giá ban đầu bao gồm giá trị của quyền sử dụng đất được quy định trong Giấy phép đầu tư và toàn bộ chi phí trực tiếp phát sinh liên quan đến việc đảm bảo quyền sử dụng đất. Giá trị hao mòn được tính theo phương pháp đường thẳng trong 163 tháng Phần mềm vi tính: Giá mua phần mềm vi tính mới mà phần mềm vi tính này không là một bộ phận không thể tách rời với phần cứng có liên quan thì được vốn hoá và hạch toán như TSCĐ vô hình. Tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong vòng 5 năm. Dự phòng nợ phải thu khó đòi: Để đánh giá một cách thoả đáng các khoản dự phòng nợ khó đồi, Ban Giám đốc sẽ ước tính rủi ro không thu được nợ của khách hàng chủ yếu có vấn đề về khả năng thanh toán. Cũng cần phải xem xét tới sự rủi ro trước đây và sự ảnh hưởng ước tính của điều kiện kinh tế hiện tại để đánh giá các khoản dự phòng nợ khó đòi. Về chế độ chứng từ: Chứng từ sử dụng tại Công ty bao gồm các chứng từ mang tính chất bắt buộc theo quy định chung sử dụng mẫu thống nhất theo quy định của nhà nước; chứng từ kế toán mang tính hướng dẫn ngoài ra, Công ty còn có những mẫu chứng từ riêng phục vụ cho yêu cầu của kế toán quản trị. Các mẫu chứng từ sử dụng theo quy định của nhà nước gồm có 5 nhóm chứng từ: Lao động tiền lương, Hàng tồn kho, Bán hàng, Tiền tệ, TSCĐ. Về chế độ tài khoản kế toán: Căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán theo như quy định, kết hợp với yêu cầu, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, trình độ quản lý, hệ thống tài khoản của Vineco gồm 65 tài khoản cấp 1 trong số 72 tài khoản trong bảng và 5 trong số 7 tài khoản ngoài bảng của hệ thống tài khoản kế toán áp dụng theo quyết định số 1141 TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995 của Bộ Tài chính. Theo đó, các tài khoản cấp 1 được chi tiết thành các tài khoản cấp 2 và cấp 3 tuỳ thuộc vào đặc điểm và yêu cầu quản lý. Về chế độ sổ sách: Công ty sử dụng hình thức tổ chức sổ là hình thức nhật ký chung và sử dụng phần mềm kế toán EFFECT để hạch toán kế toán. Trình tự nhập liệu và hạch toán kế toán tại công ty: Hàng ngày, kế toán căn cứ chứng từ gốc hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các bảng, biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán. Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin được tự động nhập vào sổ, thẻ kế toán chi tiết như: Nhật ký chung, Nhật ký đặc biệt, sổ chi tiết và vào sổ kế toán tổng (Sổ cái) Cuối tháng (hoặc bất kỳ vào thời điểm nào cần thiết), kế toán thực hiện các thao tác khoá sổ (cộng sổ) và lập báo cáo tài chính. Việc đối chiếu giữa số liệu tổng hợp và số liệu chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm bảo chính xác, trung thực theo thông tin đã được nhập trong kỳ. Kế toán có thể kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán với báo cáo tài chính sau khi đã in ra giấy. Thực hiện các thao tác để in các báo cáo tài chính theo quy định. Cuối tháng, cuối năm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết được in ra giấy, đóng thành quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định về sổ kế toán ghi bằng tay. Sơ đồ 2.2.1: Quy trình nhập liệu và hạch toán kế toán chung Chứng từ kế toán Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại Phần mềm kế toán (Máy vi tính) Nhật ký chung Nhật ký đặc biệt Sổ cái Sổ, thẻ kế toán chi tiết Báo cáo tài chính Báo cáo quản trị Ghi chú: Nhập số liệu hàng ngày In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm Đối chiếu, kiểm tra Về chế độ báo cáo: Hệ thống báo cáo tài chính nộp cho các cơ quan chính phủ bao gổm 4 loại báo cáo: Bảng Cân đối Kế toán, Báo cáo Kết quả Hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo tài chính. Ngoài ra, Phòng kế toán còn lập các Báo cáo quản trị đáp ứng yêu cầu quản trị nội bộ của công ty. Đồng thời Công ty cũng chấp hành mọi quy định, hướng dẫn theo Thông tư số 60/TC/CĐKT ngày 01 tháng 09 năm 1997 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn thực hiện công tác kế toán và kiểm toán đối với các doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Hạch toán các phần hành kế toán chủ yếu 2.3.1. Kế toán NVL: Đặc điểm nguyên vật liệu của công ty: Nguyên vật liệu của Vineco chủ yếu là các linh kiện điện tử tinh vi có tính chất lâu bền, dễ hút ẩm trong không khí; đa dạng về chủng loại, kích cỡ to nhỏ khác nhau và chủ yếu là nguyên vật liệu nhập khẩu. Các chứng từ sử dụng: bao gồm phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, hoá đơn mua hàng, hoá đơn bán hàng, biên bản kiểm kê vật tư, biên bản xử lý vật tư thiếu,… Phiếu nhập kho (mẫu 01 - VT) Phiếu xuất kho (mẫu 02 - VT) Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (mẫu 03 - VT) Thẻ kho (mẫu 06 - VT) Biên bản kiểm kê vật tư, sản phẩm, hàng hoá mẫu 08 - VT) Tài khoản sử dụng: TK 152 - Nguyên vật liệu, chi tiết thành thành bốn tài khoản: TK 1521, 15241, 1522, 15242 để theo dõi NVL. Trong đó: TK 1521 - giá mua NVL chính theo hoá đơn mua hàng TK 15241 - thuế nhập khảu phải nộp của NVL chính TK 1522 - giá mua NVL phụ theo hoá đơn mua hàng TK 15242 - thuế nhập khẩu phải nộp của NVL phụ Ngoài ra, kế toán còn sử dụng các tài khoản 151, 621, 627, 154, 331, 133, 141, 111, 112… để hạch toán NVL và các nghiệp vụ liên quan. Quá trình hạch toán NVL theo hình thức sổ nhật ký chung tại công ty được thực hiện theo sơ đồ sau: Sơ đồ 2. 3.1.1: Trình tự hạch toán nguyên vật liệu Chứng từ gốcèc Bảng kê chi tiết nhập xuất tồn NVL nhập khẩu, Bảng kê chi tiết nhập xuất tồn NVL Việt Nam Sổ cái TK 152 Sổ chi tiết TK 1521, 15241, 1522, 15242 Báo cáo tài chính Báo cáo quản trị Phần mềm kế toán Nhật ký chung Thẻ kho Báo cáo tồn kho NVL Bảng kê chứng từ nhập vật liệu Bảng tổng hợp chi phí NVL chính Bảng kê chứng từ xuất vật liệu Ghi chú: Nhập số liệu hàng ngày Nhập số liệu cuối tháng In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm Đối chiếu, kiểm tra 2.3.2. Kế toán công nợ: Phần hành này theo dõi công nợ phải thu phải trả đối với khách hàng, nhà cung cấp. Chứng từ sử dụng: Hoá đơn bán hàng, hóa đơn mua hàng, hợp đồng kinh tế, giấy đòi nợ,… Tài khoản sử dụng: TK 131 - Phải thu khách hàng, chi tiết theo từng khách hàng TK 331 - Phải trả người bán, chi tiết theo từng nhà cung cấp Quy trình kế toán công nợ giống như quy trình chung (sơ đồ 2.2.1) 2.3.3. Kế toán thuế và các khoản phải nộp Ngân sách nhà nước: Chứng từ sử dụng: Hoá đơn giá trị gia tăng, hoá đơn thuế, Tờ khai hàng hoá nhập khẩu, bảng kê tính thuế thu nhập cá nhân… Tài khoản sử dụng: TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Ngân sách nhà nước Chi tiết: TK 3331 - Thuế giá trị gia tăng phải nộp TK 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp TK 3335 - Thuế thu nhập cá nhân TK 3338 – Các loại thuế khác TK 3339 - Lệ phí phải nộp nhà nước Quy trình kế toán thuế và các khoản phải nộp Ngân sách nhà nước giống như quy trình chung (sơ đồ 2.2.1) 2.3.4. Phần hành kế toán tiền lương: Đơn vị đã xây dựng hệ số lương cho từng đối tượng cụ thể tuỳ thuộc vào trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, cấp bậc, chức vụ, thâm niên cống hiến từ đó tính lương cho công nhân viên trong công ty. Ngoài ra, đơn vị còn tính lương thời gian cho các ngày lễ tết theo quy chế của đơn vị và theo bộ luật lao động về chế độ tiền lương hiện hành. Tài khoản sử dụng: TK 334 - Phải trả người lao động, chi tiết thành các tài khoản cấp hai: TK 3341 - Lương TK 3342 - Thưởng TK 3344 - Phụ cấp ăn trưa TK 3348 - Phải trả khác Các TK liên quan: Các tài khoản về chi phí sản xuất, kinh doanh: TK 622, 627, 641, 642 TK 338 - Phải trả phải nộp khác, cụ thể: TK 3382 - Kinh phí công đoàn TK 3383 - Bảo hiểm xã hội TK 3384 - Bảo hiểm y tế TK 138 - Phải thu khác, chi tiết TK 1388 - Phải thu khác TK 141 - Tạm ứng TK 111, 112, 333, 431, 421… Các chứng từ sử dụng: Bảng chấm công (mẫu 01 - LĐTL) Bảng thanh toán tiền lương (mẫu 02 – LĐTL) Phiếu nghỉ hưởng BHXH (mẫu 03 – LĐTL) Bảng thanh toán BHXH (mẫu 04 – LĐTL) Phiếu báo làm thêm giờ (mẫu 07 – LĐTL) Quá trình hạch toán kế toán tiền lương theo hình thức sổ nhật ký chung tại công ty được thực hiện theo sơ đồ sau: Sơ đồ 2.3.4.1: Quy trình kế toán tiền lương Sổ cái TK 334 Sổ chi tiết TK 3341, 3342, 3344, 3348 Bảng chấm công, Phiếu báo làm thêm giờ, … Bảng thanh toán tiền lương (Kế toán tiền lương thực hiện) Phần mềm kế toán Nhật ký chung Báo cáo tài chính Báo cáo quản trị Ghi chú: Nhập số liệu cuối tháng In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm Đối chiếu, kiểm tra 2.3.5. Phần hành kế toán TSCĐ Các chứng từ sử dụng: Biên bản giao nhận TSCĐ (mẫu 01 – TSCĐ) Thẻ TSCĐ (mẫu 02 – TSCĐ) Biên bản thanh lý TSCĐ (mẫu 03 - TSCĐ) Biên bản đánh giá lại TSCĐ (mẫu 05 – TSCĐ) Tài khoản sử dụng: TK 211 – TSCĐ hữu hình, chi tiết: TK 2112 – Nhà cửa TK 2113 – Máy móc, thiết bị TK 2114 – Phương tiện vận tải, truyền dẫn TK 2115 - Thiết bị truyền dẫn TK 2118 – TSCĐ khác TK 213 – TSCĐ vô hình, chi tiết: TK 2131 - Quyền sử dụng đất TK 2138 – TSCĐ vô hình khác TK 214 – Hao mòn TSCĐ, chi tiết: TK 2141 – Hao mòn TSCĐ hữu hình 2141.02 – Hao mòn TSCĐ – Nhà cửa 2141.03 – Hao mòn TSCĐ – Máy móc, thiết bị 2141.04-Hao mòn TSCĐ-Phương tiện vận tải, truyền dẫn 2141.05 – Hao mòn TSCĐ - Thiết bị văn phòng 2141.08 – Hao mòn TSCĐ – TSCĐ khác TK 2143 – Hao mòn TSCĐ vô hình 2143.01 – Hao mòn TSCĐ - Quyền sử dụng đất 2143.08 – Hao mòn TSCĐ – TSCĐ vô hình khác Các tài khoản liên quan khác: Các tài khoản liên quan đến nguồn hình thành TSCĐ: Nguồn đi vay: TK 341, TK 342 Nguồn chủ sở hữu: TK 411, 414, 441, 431… Tài khoản liên quan thanh toán: TK 111, 112, 331, 133, 333… TK 515, 635, 711, 811… Quá trình hạch toán kế toán TSCĐ theo hình thức sổ nhật ký chung tại công ty được thực hiện theo sơ đồ sau: Sơ đồ 2.3.5.1: Quy trình kế toán TSCĐ Hoá đơn GTGT, hoá đơn vận chuyển, biên bản thanh lý nhượng bán… Báo cáo tài chính Báo cáo quản trị Sổ cái Sổ, thẻ chi tiết Phần mềm kế toán Nhật ký chung Ghi chú: Nhập số liệu hàng ngày In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm Đối chiếu, kiểm tra 2.3.6. Kế toán vốn bằng tiền Chứng từ sử dụng: Phiếu thu, phiếu chi, hoá đơn bán hàng, hoá đơn mua hàng, phiếu thanh toán tạm ứng, bảng thanh toán lương… Tài khoản sử dụng: TK 111 – Tiền mặt, chi tiết: TK 1111 - Tiền Việt Nam TK 1112 - Ngoại tệ 1112.1 – Đô la Mỹ 1112.2 – Yên Nhật TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, chi tiết: TK 1121 - Tiền Việt Nam 1121.1 – Tài khoản thanh toán TK 1122 - Ngoại tệ 1122.1 – Tài khoản thanh toán 1122.1.01 – Đô la Mỹ 1122.1.02 – Yên Nhật 1122.2 – Tài khoản chuyên dùng 1122.2.01 – Đô la Mỹ 1122.2.02 – Yên Nhật TK 113 - Tiền đang chuyển, chi tiết: TK 1131 - Tiền Việt Nam TK 1132 - Ngoại

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty TNHH các hệ thống viễn thông VNPT-NEC.DOC
Tài liệu liên quan