Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Ông Ích Khiêm - Đà Nẵng

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TÍN DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG

CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

I/ KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1

1.Định nghĩa tín dụng 1

2. Bản chất và chức năng của tín dụng 1

3. Các hình thức tín dụng 2

4. Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 3

4.1- Vài nét về hoạt động của ngân hàng thương mại 3

4.2- Những nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại 3

5. Hình thức và lãi suất cho vay 5

5.1 Hình thức cho vay 5

5.2 Lãi suất cho vay 5

II/ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KHINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG 5

1. Khai niêm chung về rủi ro 5

2. Các hình thưc rủi ro tín dụng trong khinh doanh của ngân hàng 6

2.1 rủi ro tin dụng 6

2.2 Rủi ro lãI suất 6

2.3 Rủi ro tỷ gia 6

2.4 Rủi ro mất khả năng thanh toán 7

2.5 Rủi ro thiếu vốn khả dụng 7

2.6. Rủi do do không thu hồi được các khoản cho vay 7

2.7. Rủi ro về nguồn vốn 7

3. Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng 8

 

PHẦN II

PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG NGĂN HẠN

Ở CHI NHÁNH NHNO ÔNG ÍCH KHIÊM

I/ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - TỰ NHIÊN - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN, QUÁ

TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHI NHÁNH

NHNO&PTNT ÔNG ÍCH KHIÊM 10

1. Điều kiện kinh tế - tự nhiên - xã hội trên địa bàn 10

2. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh NHNo&PTNT 10

2.1. Đặc điểm kinh doanh, chức năng, nhiệm vụ của NHNo&PTNT

Ông ích Khiêm - Đà Nẵng 11

2.2 Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ từng bộ phận 12

II.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN

HÀNG 14

1. Tình hình chung về huy dộng của chi nhánh trong hai năm 2002, 2003 14

 

2. Kết quả hoạt động kinh doanh 15

3. Kết quả tài chính cuối năm 2003 16

III/ PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG NGẮN HẠN Ở CHI NHÁNH

NHNO&PTNT ÔNG ÍCH KHIÊM TRONG HAI NĂM QUA 17

1. Tình hình chung về sử dụng vốn kinh doanh 17

2. Phân tíchTình hình nợ quá hạn của các thành phần kinh tế tại ngân hàng theo

nguyên nhân 22

 

PHẦN III

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TÍN DỤNG

CỦA CHI NHÁNH NHNO&PTNT ÔNG ÍCH KHIÊM

I/ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ -XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TP

ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN ĐẾN 24

1.Mục tiêu chủ yếu trong những năm tới 24

2. Định hướng phát triển KT-XH của TPĐN 24

II/ NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CHI NHÁNH TRONG ĐẦU

TƯ TÍN DỤNG 25

1. Những thuận lợi 25

2. Những khó khăn 25

III/ NHỮNG KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU

QUẢ TÍN DỤNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO

TÍN DỤNG Ở CHI NHÁNH 26

1. Hoàn thiện quy trình tín dụng để đảm bảo an toàn vốn 26

1.1 Thực hiện công tác điều tra, nghiên cứu 26

1.2 Mở rộng đối tượng khách hàng vay vốn 26

1.3 Đa dạng hoá các hình thức đầu tư 26

1.4 Biện pháp nhằm đẩy mạnh phương thức cạnh tranh và tiếp thị KH 27

2. Biện pháphạn chế rủi ro tín dụng 27

2.1 Hạn chế rủi ro và xử lỷ rủi ro 27

2.2 Biện pháp nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ tín dụng NH 28

2.3. Khai thác thông tin nhằm phòng ngừa rủi ro 28

2.4 Trích lập quỹ dự phòng rủi ro: 28

2.5. Quỹ dự trữ 29

2.6 .Bảo hiểm tín dụng 29

2.7. Phân tán rủi ro 29

3. Những Kiến nghị và đề xuất 29

3.1 Đối với địa phương 29

3.2 Đối với NHNo&PTNT Việt Nam 30

PHẦN KẾT LUẬN 31

 

doc38 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 29/06/2013 | Lượt xem: 1518 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Ông Ích Khiêm - Đà Nẵng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLuận văn phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng NN & PTNT Ông Ích Khiêm - Đà Nẵng.doc
Tài liệu liên quan