Báo cáo thực tập tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuốc lá Thăng Long

Qua bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và phân tích sơ bộ trên em có đánh giá tình hình tài chính chung của công ty như sau

Qua một năm hoạt động tổng tài sản của công ty ở thời điểm cuối năm 2009 là 851 tỷ tăng lên so với đầu kỳ 164,8 tỷ. việc tổng tài sản của công ty tăng lên phản ánh quy mô của công ty tăng lên phản ánh quy mô tài sản của công ty tăng lên tương ứng với 24%. Việc tăng tài sản chủ yếu là do tăng tài sản ngắn hạn, cụ thể là do tăng hàng tồn kho ( tăng 149,5 tỷ), trong năm vừa qua công ty đã thúc đẩy thu mua nguyên liệu để sản xuất thành phẩm tiêu thụ xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới đồng thời đáp ứng nhu cầu trong nước.

 

doc15 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1131 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo thực tập tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuốc lá Thăng Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI GIỚI THIỆU Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuốc lá THĂNG LONG tiền thân là nhà máy thuốc lá Thăng Long được thành lập vào ngày 6/1/1957 Trụ sở chính: 235 đường Nguyễn Trãi- quận Thanh Xuân- thành phố Hà Nội Vốn điều lệ : 152.764.000.000 đồng (một trăm năm mươi hai tỷ bảy trăm sáu mươi bốn triệu đồng) Đăng ký kinh doanh số: (do sở kế hoach và đầu tư …cấp ngày…) Mã số thuế: Tài khoản ngân hàng: Quá trình xây dựng và phát triển công ty đã được Nhà nước tặng thưởng: -huân chương lao động hạng NHÌ ( năm 1960, 1961,1991) -huân chương lao động hạng ba 1964 -huân chương lao động hạng nhất 1996 -huân chương độc lập hạng ba 2001 -bằng khen của bộ Công Nghiệp - huân chương lao động hạng nhì về thành tích trong phong trào thi CNVC và hoạt động công đoàn 2000-2004 - huân chương độc lập hạng nhì 2006 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG Ngµy 06/12/2005, Thñ t­íng ChÝnh Phñ ban hµnh QuyÕt ®Þnh sè 318/2005/Q§-TTg chuyÓn Nhµ m¸y thuéc Tæng C«ng ty Thuèc L¸ ViÖt Nam thµnh C«ng ty TNHH Mét Thµnh Viªn Thuèc L¸ Th¨ng Long. QuyÕt ®Þnh trªn cña Thñ t­íng ChÝnh Phñ ®· më ra mét trang míi cho Thuèc L¸ Th¨ng Long trªn b­íc ®­êng ph¸t triÓn trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Tr¶i qua h¬n 50 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn, C«ng ty Thuèc L¸ Th¨ng Long trë thµnh mét trong nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt n¨ng ®éng vµ hiÖu qu¶ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, gi÷ v÷ng vÞ trÝ ®Çu ®µn trong ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt thuèc l¸ ViÖt Nam. Nhiệm vụ ngành nghề kinh doanh chủ yếu Sản xuất và kinh doanh thuốc lá điếu Chế tạo, gia công sửa chữa thiết bị chuyên ngành thuốc lá Kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, nhà khách Kinh doanh dịch vụ ăn uống Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh II- §Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý C«ng ty Thuèc L¸ Th¨ng Long lµ ®¬n vÞ cã quy m« t­¬ng ®èi lín vµ lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp, trùc thuéc Tæng C«ng ty Thuèc L¸ ViÖt Nam. Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®­îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn (trùc tiÕp qu¶n lý), s¾p xÕp mét c¸ch khoa häc, h×nh thµnh c¸c phßng ban chøc n¨ng, c¸c ph©n x­ëng cã sù ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm, nhiÖm vô mét c¸ch cô thÓ, râ rµng. a) sơ đồ tổ chức bộ máy công ty S¬ ®å bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty Thuèc L¸ Th¨ng Long Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc kü thuËt phã Gi¸m ®èc kinh doanh Phßng kü thuËt c¬ ®iÖn Phßng kü thuËt c«ng nghÖ Phßng KCS Phßng kÕ ho¹ch vËt t Phßng hµnh chÝnh Phßng tæ chøc nh©n sù Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng thÞ trêng Phßng tiªu thô Tæ h¬ng hå Kho c¬ khÝ Kho vËt liÖu Nhµ nghØ Tr¹m y tÕ §éi xe Nhµ ¨n XDCB Kho thµnh phÈm Ph©n xëng sîi Ph©n xëng b¹o Ph©n xëng bao Ph©n xëng hîp t¸c Ph©n xëng c¬ ®iÖn Ban b¶o vÖ §éi bèc xÕp b) Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña tõng phßng ban * Ban Gi¸m ®èc: Gåm 01 Gi¸m ®èc vµ 02 Phã gi¸m ®èc. §øng ®Çu lµ Gi¸m §èc, chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn ®èi víi cÊp trªn vÒ mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty. Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc lµ 02 Phã gi¸m ®èc. Phã gi¸m ®èc kü thuËt vµ Phã gi¸m ®èc kinh doanh. Ngoµi ra cßn cã 10 phßng ban tham m­u gióp viÖc cho Gi¸m ®èc. * C¸c phßng ban - Phßng Hµnh chÝnh: Qu¶n lý vÒ v¨n th­, l­u tr÷ tµi liÖu, b¶o mËt, ®êi sèng, y tÕ, qu¶n trÞ.. - Phßng ThÞ tr­êng: Theo dâi diÔn biÕn thÞ tr­êng qua bé phËn nghiªn cøu thÞ tr­êng, tiÕp thÞ.., so¹n th¶o vµ ®Ò ra c¸c ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch, chiÕn l­îc, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng marketing, thiÕt kÕ s¶n phÈm míi, tham gia triÓn l·m... - Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n: Tæ chøc qu¶n lý mäi mÆt ho¹t ®éng liªn quan ®Õn c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty nh­: tæng hîp thu chi, c«ng nî, gi¸ thµnh, h¹ch to¸n, dù to¸n sö dông nguån vèn, qu¶n lý xuÊt kho, qu¶n lý tiÒn mÆt, ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong tõng th¸ng, quý, n¨m... - Phßng Tæ chøc nh©n sù: Gióp viÖc Gi¸m ®èc lËp ph­¬ng ¸n vÒ c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y, c¸n bé lao ®éng, tiÒn l­¬ng, qu¶n lý vÒ b¶o hiÓm lao ®éng, an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh lao ®éng, ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt, gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cho ng­êi lao ®éng. - Phßng Kü thuËt c«ng nghÖ: Cã nhiÖm vô: nhËn chØ thÞ trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc vµ thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm, chÊt liÖu, h­¬ng liÖu, vËt liÖu, vËt t­, nguyªn liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, qu¶n lý quy tr×nh c«ng nghÖ, qu¶n lý chØ tiªu lý, ho¸ vÒ nguyªn liÖu, s¶n phÈm, n­íc... tham gia vµo c«ng t¸c m«i tr­êng vµ ®µo t¹o thî kü thuËt, th­êng trùc héi ®ång s¸ng kiÕn cña C«ng ty. - Phßng Kü thuËt c¬ ®iÖn: Cã nhiÖm vô: theo dâi, qu¶n lý toµn bé trang thiÕt bÞ kü thuËt c¬ khÝ, thiÕt bÞ chuyªn dïng, chuyªn ngµnh ®iÖn, h¬i, n­íc, l¹nh c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lËp kÕ ho¹ch vÒ ph­¬ng ¸n ®Çu t­ chiÒu s©u, phô tïng thay thÕ... tham gia c«ng t¸c an toµn lao ®éng - vÖ sinh lao ®éng vµ ®µo t¹o thî c¬ khÝ, kü thuËt. - Phßng KCS (qu¶n lý chÊt l­îng): Cã nhiÖm vô: kiÓm tra, gi¸m s¸t vÒ chÊt l­îng nguyªn liÖu, vËt t­, vËt liÖu khi kh¸ch hµng ®­a vÒ C«ng ty, kiÓm tra, gi¸m s¸t vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm trªn tõng c«ng ®o¹n, trªn d©y chuyÒn s¶n xuÊt, ph¸t hiÖn sai sãt b¸o c¸o ®Ó Gi¸m ®èc chØ thÞ kh¾c phôc, kiÓm tra, gi¸m s¸t vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm khi xuÊt kho, kiÓm tra, x¸c ®Þnh nguyªn nh©n cña hµng bÞ tr¶ l¹i hoÆc hµng gi¶ (nÕu cã), qu¶n lý c¸c dông cô ®o l­êng ®­îc trang bÞ. - Phßng Tiªu thô: Cã nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm tõng th¸ng, quý, n¨m cho tõng vïng vµ tõng ®¬n vÞ kh¸ch hµng, theo dâi t×nh h×nh tiªu thô tõng vïng, miÒn d©n c­ kÕt hîp víi phßng thÞ tr­êng më réng diÖn tiªu thô, tæng hîp b¸o c¸o kÕt qu¶ tiªu thô vÒ sè l­îng, chñng lo¹i theo quy ®Þnh ®Ó Gi¸m ®èc ®¸nh gi¸ vµ cã quyÕt ®Þnh vÒ ph­¬ng h­íng s¶n xuÊt kinh doanh trong thêi gian tíi. - Phßng KÕ ho¹ch - vËt t­: Cã nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt dµi h¹n n¨m, quý, th¸ng. §iÒu hµnh s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch cña thÞ tr­êng, tham gia x©y dùng kÕ ho¹ch, ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt gi¸ thµnh, thèng kª vµ theo dâi c«ng t¸c tiÕt kiÖm, tæng hîp b¸o c¸o lªn cÊp trªn theo ®Þnh kú t×nh h×nh s¶n xuÊt theo th¸ng, quý, n¨m. - Ban b¶o vÖ: Thùc hiÖn chøc n¨ng nhiÖm vô b¶o vÖ C«ng ty, phßng ch¸y ch÷a ch¸y, an ninh vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô vÒ c«ng t¸c qu©n sù ®Þa ph­¬ng. 2.đặc điểm sản xuất kinh doanh của nhà mày *đặc điểm của sản phẩm Sản phẩm của nhà máy là thuốc lá bao, thuốc lá điếu, là loại hàng chịu thuế cao(thuế tiêu thụ đặc biệt). là loại thuốc lá khi tiêu dùng có hại cho sức khỏe song không thể thiếu trong đời sống nhân dân( trở thành một thói quen tiêu dùng). Đây là loại sản phẩm không được khuyến khích sử dụng, không được quảng cảo trên các phương tiện thông tin đại chúng (đây là một khó khăn lớn đối với việc tiêu thụ sản phẩm của nhà máy) song hàng năm việc sản xuất và tiêu thụ thuốc lá đểm lại cho NSNN hàng trăm tỷ đồng *Đặc điểm vật tư, nguyên liệu Nguyên liệu chính là lá thuốc lá, được trồng chủ yếu ở Bắc Sơn (Lạng Sơn), Cao Bằng, Bắc Cạn. Đồng Nai, bên cạnh đó công ty còn nhập khẩu nguyên vật liệu từ Trung Quốc. * đặc điểm sản phẩm: Sản phẩm của nhà máy là thuốc lá bao, thuốc lá điếu là loại hàng hóa chịu thuế cao ( thuế TTDB). Là loại sản phẩm khi tiêu dùng có hại cho sức khỏe song không thể thiếu cho nhu cầu nhân dân. Đây là loại sản phẩm không được khuyến khích tiêu dùng, không được quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng. * đặc điểm cơ sở vật chất kỹ thuật Các sản phẩm của công ty được sản xuất dựa trên nhưng dây chuyền sản xuất nhập khẩu chủ yếu từ ĐÔNG ĐỨC và các nước phát triển trên thế giới, đảm bảo tiêu chuẩn. cuối năm 2009 công ty đang có nhiều dự án đầu tư công nghệ sản xuất mới, vào hai dây chuyền cuốn điếu, đóng bao để hoàn thiện hơn các sản phẩm có chất lượng cao, mang lại lợi nhuận lớn. *đặc điểm thị trường yếu tố đầu ra: Công ty ngoài cung ứng cho thị trường nội địa còn xuất khẩu sản phẩm sang các thị trường khác như Châu Phi, Trung Đông, Đông Nam Á. Hiện nay công ty đang có chính sách mở rộng thị trường nước ngoài với các sản phẩm có chất lượng cao. *đặc điểm quy trình công nghệ S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt thuèc l¸ Nguyªn liÖu HÊp ch©n kh«ng C¾t ngän phèi trén Lµm Èm l¸ c¾t ngän T¸ch cuèng Lµm Èm ngän l¸ Thïng tr÷ phèi, ñ l¸ Gia liÖu Th¸i l¸ Th¸i cuéng HÊp Ðp cuéng Thïng tr÷ cuéng Lµm Èm cuéng SÊy sîi Tr­¬ng në cuéng SÊy sîi cuéng Ph©n ly sîi cuéng Thïng tr÷ sîi cuéng Phèi trén sîi l¸, sîi cuéng Phun h­¬ng Thïng tr÷ phèi sîi cuéng Cuèn ®iÕu §ãng bao §ãng tót Kho thµnh phÈm §ãng kiÖn III-kết quả kinh doanh chủ yếu của những năm gần đây BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm ... Đơn vị tính: CHỈ TIÊU 2009 2008 A 1 2 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2,152.0 1,516 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 0.0 0 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 2,152.0 1,516 4. Giá vốn hàng bán 1,314.0 925 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 838.0 591 6. Doanh thu hoạt động tài chính 19.0 17,687 7. Chi phí tài chính 6.7420 5,628 - Trong đó: Chi phí lãi vay 8. Chi phí bán hàng 60.0 53 9. Chi phí quản lý kinh doanh 27.0 29 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 - 24) 877.3 521.059 11. Thu nhập khác 0.1 0.113 12. Chi phí khác 0.050 0.072 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 0.05 0.041 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 15.50000 30.10000 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 3.87500 7.52500 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 11.625000 23.30000 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG I thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh của công ty Thuận lợi Là đơn vị hàng đầu trong ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá. Sau hơn 50 năm hoạt động, với đội ngũ công nhân đông đảo cùng với các dây chuyền sản xuất tiên tiến trên thế giới công ty đã có một vị thế quan trọng trong nền kinh tế, đóng góp hàng tỷ đồng cho ngân sách nhà nước Việc quản lý tốt các chi phí đã giúp cho các sản phẩm của công ty vừa có chất lượng cao nhưng giá thành hợp lý Đội ngũ cán bộ công nhận viên trình độ tay nghề cao, công nhân lành nghề, giàu kinh nghiệm. đây là tiềm lực để công ty phát triển lâu dài và bền vững Khó khăn Sản phẩm chính của công ty là thuốc lá điếu và thuốc lá sợi. hiện nay thuốc lá lại là sản phẩm không được quảng cáo vì có hại cho sức khỏe, nên đây là một khó khăn rất lớn cho công ty Dây chuyền sản xuất của công ty được nhập khẩu từ những năm 70, 80 nên hiện nay không còn đáp ứng yêu cầu sản xuất, cần đầu tư vào dây chuyền sản xuất mới. đây là nhưng dây chuyền công nghệ mà nước ta không sản xuất được, vì vậy công ty cần đầu tư một số lượng lớn vốn vào dây chuyền sản xuất. đây là một vấn đề bức bách của công ty. II vốn và nguồn vốn Tổng hợp bảng cân đối kế toán năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại , ngày.........tháng........năm........... Đơn vị tính: tỷ TÀI SẢN Cuối năm 2009 Đầu năm 2009 A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 617.0 428.2 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 45.9 40.0 II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 0.0 III. Các khoản phải thu ngắn hạn 160.0 128.0 IV. Hàng tồn kho 400.0 250.5 V. Tài sản ngắn hạn khác 11.1 9.7 B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240) 234.0 258.0 I. Tài sản cố định 134.0 130.0 III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0.0 V. Tài sản dài hạn khác 100.0 128.0 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250 = 100 + 200) 851.0 686.2 NGUỒN VỐN Số cuối năm Số đầu năm A 1.0 2.0 A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) 538.0 391.2 I. Nợ ngắn hạn 538.0 391.2 II. Nợ dài hạn 0.0 0.0 B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) 313.0 295.0 I. Vốn chủ sở hữu 213.0 210.0 II. Nguồn kinh phí và quĩ khác 100.0 85.0 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 851.0 686.2 Qua bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và phân tích sơ bộ trên em có đánh giá tình hình tài chính chung của công ty như sau Qua một năm hoạt động tổng tài sản của công ty ở thời điểm cuối năm 2009 là 851 tỷ tăng lên so với đầu kỳ 164,8 tỷ. việc tổng tài sản của công ty tăng lên phản ánh quy mô của công ty tăng lên phản ánh quy mô tài sản của công ty tăng lên tương ứng với 24%. Việc tăng tài sản chủ yếu là do tăng tài sản ngắn hạn, cụ thể là do tăng hàng tồn kho ( tăng 149,5 tỷ), trong năm vừa qua công ty đã thúc đẩy thu mua nguyên liệu để sản xuất thành phẩm tiêu thụ xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới đồng thời đáp ứng nhu cầu trong nước. Qua một năm hoạt động tổng nguồn vốn của công ty cuối kỳ tăng lên so với đầu kỳ là 164,8 tỷ. việc tổng nguồn vốn của công ty tăng lên phản ánh quy mô của tổng nguồn vốn tăng lên tương ứng với 24%. Nguồn vốn chủ yếu là do nợ phải trả tăng. Nguyên nhân chính là do giá nguyên liệu tăng cao, đồng thời do công ty có dự án đầu tư cho hai dây chuyển sản xuất mới, bên cạnh đó còn phục vụ cho dự án di dời công ty sang địa điểm khác Tình hình sản xuất kinh doanh tương đối ổn định, lợi nhuận năm 2009 thấp hơn năm 2008, do chi phí đầu vào tăng quá nhanh so với đầu ra, mặc dù doanh thu của năm 2009 tăng cao so với năm 2008 (638 tỷ). Hệ số thanh toán của công ty hầu hết đều tốt (tý số thanh toán hiện thời của công ty cuối năm 2009 là 1,15 có nghĩa tsld lớn hơn giá trị ngắn hạn, tài sản lưu động của công ty có khả năng đảm bảo cho việc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn, đồng thời so với đầu năm hệ số thanh toán hiện thời có tăng nhẹ. Duy có hệ số thanh toán tức thời giảm nhẹ, tài sản lưu động có thể sử dụng ngay của doanh nghiệp không đủ để đảm bảo thanh toán ngay các khoản nợ ngắn hạn, nếu chủ nợ cùng đòi một lúc) tuy nhiên đây không phải là một tín hiệu tốt với công ty, công ty cần có chính sách quản lý tốt hàng tồn kho., tránh tình trạng công ty bị chiếm dụng vốn và làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Hệ số nợ của công ty năm 2009 là 57%. Điều này có mặt tích cực là công ty có khả năng tự chủ về mặt tài chính và khả năng được vay nợ của công ty còn cao, song mặt trái của nó là doanh nghiệp không tận dụng được đòn bẩy tài chính và đánh mất đi cơ hội tiết kiệm thuế từ việc sử dụng nợ. Số vòng quay hàng tồn kho năm 2009 là 4,04 vòng khiến cho ngày tồn kho là 89 ngày. Điều này cho thấy công ty đầu tư vốn nhiều vào hàng tồn kho, song đặc điểm của công ty là không phải tồn kho thành phẩm mà tồn kho về nguyên liệu sản xuất, trong năm 2009 tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn nói chung và về công ty nói riêng thì đầu tư vào thu mua nguyên liệu sản xuất, tránh được sự tăng giá đột biến của nguyên liệu sản xuất. kỳ thu tiền bình cây của doanh nghiệp là 24 ngày , nhìn chung kỳ thu tiền bình quân của công ty khá thấp . điều này cho thấy doanh nghiệp ít bán chịu hàng hóa hoặc thời hạn bán chịu hàng hóa tương đối ngắn, dưới 30 ngày. So sánh hệ số sinh lời của công ty thuốc lá thăng long với công ty thuốc lá bảo sơn, công ty thuốc lá thanh hóa thì đây là một mức khá ổn định của công ty. Nhưng cần đẩy cao hơn nữa để tạo sự phát triển cho công ty.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc26482.doc
Tài liệu liên quan