Báo cáo Thực tập tại Điện lực Ba Đình – Công ty Điện lực Thành Phố Hà Nội

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦ ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH – CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH – CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH 4

1. Chức năng: 4

2. Nhiệm vụ: 5

3. Quyền hạn: 5

III. ĐẶC ĐIỂM VỀ CÔNG NGHỆ VÀ MÔ HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA ĐƠN VỊ 6

1. Đặc điểm sản phẩm và quy trình công nghệ: 6

2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Điện Lực Ba Đình 6

IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC SẢN XUẤT CỦA ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH 8

1. Chức năng và quyền hạn của từng bộ phận ( Sơ dồ cụ thể kèm theo ) 8

2. Ban Giám Đốc 9

3. Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của các phòng ban: 9

4. Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của các đơn vị sản xuất, phụ trợ sản xuất 16

PHẦN THỨ HAI: ĐẶC ĐIỂM CÔNG TÁC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ 20

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 20

1. Trưởng phòng 20

2. Phó phòng phụ trách công tác thanh tra pháp chế, bảo vệ, quân sự, văn phòng. 21

3. Phó phòng phụ trách lao động tiền lương, và các chế độ 22

4. Tổ trưởng tổ bảo vệ cơ quan 22

5. Nhân viên văn thư, lưu trữ, quản lý máy photo, quản trị văn phòng 23

6. Thường trực hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thanh tra tiền lương. 24

7. Nhân viên tạp vụ tiếp khách 24

8. Nhân viên bảo vệ 24

II. Một số hoạt động quản trị nhân lực của Công ty 24

1. Tuyển chọn tuyển dụng lao động 24

2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 25

3. Thù lao lao động: 27

4.Đánh giá thực hiện công việc 27

PHẦN THỨ BA: ĐÁNH GIÁ CHUNG BỘ MÁY TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH TẠI ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH 29

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ BỘ MÁY TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 29

KẾT LUẬN 30

 

 

 

docx31 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 2336 | Lượt tải: 21download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại Điện lực Ba Đình – Công ty Điện lực Thành Phố Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trình ký kết hợp đồng bán điện, quy trình kinh doanh, bán điện được thống nhất trong toàn Công ty. Kỹ sư cuả các đơn vị trong toàn Công ty hành năm phải qua kỳ thi sát hạch, khi lên bậc lương phải thi về sự nắm bắt và vận dụng các quy trình trên. Khối hệ thống sản xuất của Điện lực Ba Đình gồm: 7 Tổ quản lý điện phường. 6 Phòng ban chức năng. 1 Đội quản lý vận hành lưới điện. 13 Tổ phụ trợ. 1 Đội đại tu lưới điện. 1 Đội kỹ thuật điện. 1 Đội diezen. 2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Điện Lực Ba Đình Chức năng kinh doanh chủ yếu của Điện lực Ba Đình là kinh doanh điện. Điện năng là một dạng hàng hóa đặc biệt với các đặc điểm riêng có là không nhìn thấy, không sờ thấy, không có hàng hóa tồn kho, không có sản phẩm dở dang và sản phẩm dự trữ, khách hàng dùng trước trả tiền sau. Ở Vỉệt Nam, điện năng được Nhà nước bảo hộ và chính phủ quyết định giá cả. Ngoài ra còn phải kể đến tính nguy hiểm cao độ trong cung ứng và sử dụng điện. Điện năng là một hàng hóa không thể thiếu trong mọi quá trình kinh tế. Khách hàng của ngành điện vô cùng phong phú đa dạng. Quy trình kinh doanh điện năng được thể hiện qua 3 giai đoạn sau: Giai đoạn phát sinh khách hàng tiêu thụ điện lưới: ở giai đoạn này sau khi nhận được hồ sơ mua điện của khách hàng, Điện lực sẽ tiến hành khảo sát thực tế nhu cầu và khả năng cung ứng điện cho khách hàng. Sau khi hoàn tất các thủ tục hành chính cần thiết căn cứ trên hồ sơ xác nhận điều kiện cho việc mua, bán điện đã được hoàn tất đầy đủ, Điện lực sẽ tiến hành ký kết hợp đồng mua bán với khách hàng. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhất xác định mối quan hệ mua bán điện giữa hai bên đã phát sinh và sau đó hai bên bắt đầu thực hiện các hành vi mua bán điện. Giai đoạn quản lý theo dõi việc mua bán điện: sau khi ký hợp đồng mua bán điện, Điện lực sẽ tiến hành các nghiệp vụ theo dõi việc sử dụng điện của khách hàng bao gồm: mục đích sử dụng điện, việc sử dụng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được xác định trong hợp đồng mua bán điện, thực hiện các quy định của pháp luật, của ngành điện trong cung ứng và sử dụng điện đảm bảo cho khách hàng liên tục, an toàn. Hàng tháng phải tiến hành ghi lượng điện năng tiêu thụ của khách hàng làm cơ sở thu tiền điện sau này. Việc quản lý và ghi chỉ số tiêu thụ phải tuân thủ những quy định chặt chẽ của ngành và phải đảm bảo các nguyên tắc công khai khách quan. Giai đoạn tính toán và thu tiền điện: Trên cơ sở điện năng ghi được vào chu kỳ ghi chỉ số công tơ điện hàng tháng. Việc in hóa đơn tiền điện được thực hiện tại Công ty Điện lực Thành Phố Hà Nội và theo mẫu ban hành của Tổng cục Thuế. Sau khi đã in hóa đơn, Điện lực tiến hành thu tiền. Các giai đoạn nối tiếp nhau hình thành nên một quy trình kinh doanh bán điện khép kín. IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC SẢN XUẤT CỦA ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH 1. Chức năng và quyền hạn của từng bộ phận ( Sơ dồ cụ thể kèm theo ) Tất cả các phòng ban, đội, tổ chức năng trong Điện lực đều có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, cùng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Điện lực. Lãnh đạo Điện lực sẽ điều phối mối quan hệ này sao cho đồng bộ nhịp nhàng để thực hiện tốt mục tiêu mà các cấp lãnh đạo đề ra. Mô hình quản lý của Điện lực Ba Đình được tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng. Mô hình tổ chức Điện lực Ba Đình được thể hiện trong sơ đồ sau: 2. Ban Giám Đốc Trong đó Giám đốc Điện lực được Tổng công ty điện lực Việt Nam bổ nhiệm, điều hành điện lực theo chế độ một thủ trường và chịu trách nhiệm về mọi họat động của điện lực trước Công ty Điện lực Thành Phố Hà Nội, trước pháp luật và trước toàn thể cán bộ công nhân viên chức của điện lực, là người có quyền lực điều hành cao nhất, là đại diện hợp pháp trong mọi hoạt động của Điện lực. Giám đốc có trách nhiệm lãnh đạo, có quyền điều hành lực lượng lao động trong toàn điện lực, ra quyết định đề bạt, bãi miễn nhiệm, điều chuyển công tác đối với toàn bộ cán bộ ( trừ các phó giám đốc và trường phòng TCKT ) và công nhân trong điện lực để sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn nhân lực Công ty giao cho. Phó giám đốc kinh doanh do giám đốc Công ty Điện lực Thành Phố Hà Nội bổ nhiệm, chỉ đạo cho công việc về công tác kinh doanh bán điện. Phó giám đốc kỹ thuật do giám đốc Công ty Điện lực Thành Phố Hà Nội bổ nhiệm, chịu trách nhiệm chỉ đạo giải quyết các vấn đề kỹ thuật vận hành và một số dịch vụ khác có liên quan, phục vụ cho kinh doanh bán điện. 3. Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của các phòng ban: Phòng tổ chức hành chính: Trực tiếp tham mưu giúp việc, để giám đốc điều hành giải quyết các việc sau: Công tác tổ chức lao động : Phối hợp các phòng chức năng xây dựng quy chế tổ chức, hoạt động và nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị cụ thể, từng đơn vị trực thuộc Điện lực. Xây dựng phương án quy hoạch cán bộ kế cận, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, từ cấp tổ trưởng, trưởng sản xuất trở lên. Xây dựng kế hoạc tiền lương, giải quyết các chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ chính sách khác theo quy định của Nhà nước, của ngành điện. Đề xuất sắp xếp lao động hợp lý, phù hợp với từng chức danh công việc. Đề xuất chương trình đào tạo, tuyển dụng, nâng lương theo quy định. Tổ chức thực hiện phong trào thi đua trong sản xuất kinh doanh. Tăng cường củng cố kỷ luật lao động và tham mưu cho giám đốc Điện lực sử lý kỷ luật lao động đối với người vi phạm kỷ luật lao động. Thực hiện kế hoạch trang bị bảo hộ lao động. Công tác hành chính quản trị: Quản lý trang thiết bị văn phòng, điện, nước… Quản lý và sử dụng con dấu theo quy định, thực hiện công tác văn thư, lưu trữ. Công tác thanh tra pháp chế và bảo vệ: Tổ chức hoạt động thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phúc đáp cơ quan, khách hàng sử dụng điện hoặc nội bộ những vấn đề phát sinh thuộc nội bộ đơn vị quản lý Xây dựng nội quy bảo vệ cơ quan, bảo vệ nội bộ, trật tự an toàn cơ quan, phòng gian bảo mật, tổ chức lực lượng bảo vệ, tự vệ, quân sự. Thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định. Phòng tài chính kế toán: Trực tiếp tham mưu cho Giám đốc toàn bộ công tác tài chính kế toán của Điện lực: Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, khai thác phần vốn công ty giao theo đúng mục đích và có hiệu quả cao nhất. Xây dựng kế hoạch tài chính năm, trình công ty phê duyệt. Xây dựng, trình duyệt kế hoạch sử dụng vốn, đầu tư và quyết toán vốn đầu tư. Nộp thuế đất, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thanh quyết toán thu nộp tiền điện. Thanh quyết toán các công trình sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng theo đúng quy định và phân cấp. Thanh quyết toán tiền mua vật tư, thiết bị theo định mức và danh mục được mua theo phân cấp và các chi phí khác theo đúng quy định. Thanh toán chế độ cho cán bộ công nhân viên. Trích lập và sử dụng các quỹ theo quy định của công ty. Tiếp nhập tài sản các công trình xóa bán tổng hợp và các công trình sử dụng khai thác để bán điện mà khách hàng không yêu cầu hoàn vốn. Thực hiện chế độ báo cáo, chấp hành chế độ tài chính kế toán theo quy định của Nhà nước, Tổng công ty và của Công ty. Phòng kế hoạch – Vật tư: Công tác kế hoạch: Theo hướng dẫn của Công ty tiến hành lập kế hoạch toàn diện về sản xuất, kinh doanh trình Công ty xét duyệt và tổ chức thực hiện gồm: Tham gia lập kế hoạch tài chính. Tham gia lập kế hoạch kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng. Lập kế hoạch phát triển lưới điện phân phối. Lập kế hoạch đầu tư xây dựng và kế hoạch đại tu sửa chữa lưới điện. Kế hoạch giảm tổn thất điện năng. Quản lý dự thảo hợp đồng kinh tế sản xuất khác và dịch vụ khách hàng. Tiếp nhận tài sản các công trình điện xóa bán tổng hợp và các công trình sử dụng khai thác để bán điện mà khách hàng không yêu cầu hòa vốn. Công tác đầu tư, đấu thầu xây dựng: Tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư, đại tu sửa chữa theo kế hoạch đã được Giám đốc Công ty duyệt Thẩm tra, trình duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn xét thầu, kết quả đấu thầu các dự án trong kế hoạch đầu tư, kế hoạch đại tu sửa chữa lớn đã được Giám đốc Công ty phê duyệt. Thẩm tra dự án công trình, dự án thẹo phân cấp. Kiểm tra việc thực hiện xây lắp theo tổng dự toàn và dự toán chi tiết, trường hợp thay đổi thiết kế hoặc phát sinh so với thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán được duyệt thì phải tổ chức lập bổ sung và thẩm tra để trình duyệt lại. Tổ chức thực hiện đấu thầu và quản lý công tác đấu thầu. Dự thảo trình Giám đốc Điện lực ký kết hợp đồng kinh tế với các nhà thầu để thực hiện dự án theo phân cấp và ủy quyền. Công tác vật tư: Lập kế hoạch mua sắp vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng trình Công ty duyệt. Tổ chức mua sắm vật tư, trang thiết bị theo quy chế phân cấp cuả Công ty và thực hiện đúng theo quy chế đấu thầu. Quản lý, bảo quản kho tàng, tiếp nhận, cấp phát vật tư, và cập nhập sổ sách chứng từ, kiểm kê, đối chiếu theo quy định về quản lý vật tư. Đề xuất hội đồng thanh sử lý tài sản để sử lý thiết bị vật tư tài sản tồn đọng, kém phẩm chất theo đúng quy trình Công ty xét duyệt. Thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định. Phòng kỹ thuật: Công tác kỹ thuật vận hành: Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ kỹ thuật, vận hành an toàn, liên tục đảm bảo chất lượng điện áp lưới điện thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định, quy trình, quy phạm và các tiêu chuẩn vận hành. Đảm bảo quản lý vận hành an toàn lưới điện từ 35KV trở xuống. Xem xét và quyết định việc thay đổi kết cấu lưới điện hạ thế trong phạm vi đơn vị quản lý, nhưng phải đảm bảo việc cấp điện an toàn theo đúng các quy trình, quy phạm hiện hành. Lập phương án kỹ thuật các công trình đại tu sửa chữa, xây dựng cơ bản trình Công ty duyệt. Tham mưu cho Giám đốc và thực hiện lập các phương án cấp điện, các phương án đảm bảo điện hợp lý trong các thời kỳ đặc biệt và các ngày lễ, các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn quận Ba Đình và các thời gian phục vụ nhiệm vụ chính trị khác. Tham mưu, đề xuất các biện pháp kỹ thuật giảm tổn thất điện năng trên toàn lưới điện quận; thực hiện việc tính toán tổn thất kỹ thuật và lập chương trình giảm tổn thất điện năng toàn điện lực. Thí nghiệm định kỳ và thí nghiệm các thiết bị phân phối thuộc địa bàn đơn vị quan lý có cấp điện áp từ 35KV trở xuống theo phân cấp. Tổ chức thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuận, hợp lý hóa sản xuất và ứng dụng những sáng kiến, tiến bộ khoa học, công nghệ - môi trường vào trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh. Công tác an toàn: Kiểm tra định kỳ và bất thường về công tác an toàn các thiết bị, kiểm tra việc sử dụng các trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ bảo hộ lao động, thực hiện các phương pháp phòng ngừa tai nạn lao động, sự cố chủ quan, chống cháy nổ trong phạm vi đơn vị và lưới điện. Tổ chức bồi huấn quy trình, quy phạm an toàn, sát hạch cán bộ công nhân viên trong đơn vị. Tổ chức điều tra các vụ tai nạn lao động, điều tra các vụ sự cố. Công tác thẩm tra kỹ thuật đề án thiết kế: Giám sát, nghiệm thu các công trình điện. Thẩm tra kỹ thuật các đề án thiết kế theo sự phân cấp của công ty. Thẩm tra kỹ thuật các dự án đầu tư theo ủy quyền quyết định đầu tư. Thẩm tra các đề án, phương án đại tu sửa chữa theo ủy quyền của Tổng công ty và phân cấp của công ty. Thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định. Phòng kinh doanh: Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc điều hành mọi họat động của kinh doanh Điện lực. Nhiệm vụ cụ thể của từng tổ trực của phòng kinh doanh: + Tổ tổng hợp kinh doanh: Tổng hợp công tác kinh doanh điện năng toàn Điện lực. Theo dõi cấp phát công tơ 1 pha và 3 pha ( phát sinh thay định kỳ công tơ cháy ). Kiểm tra quyết toán công tơ khách hàng, và công tơ đầu nguồn với phòng kinh doanh Công ty. Viết phiếu nhập, xuất công tơ thay định kỳ, chết, cháy phối hợp với phòng kế hoạch nhập vật tư vào kho và mang về Công ty sửa chữa lau dầu quay vòng. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện hợp đồng mua bán điện với khách hàng sử dụng điện. Phúc tra việc ghi số công tơ các trạm có tổn thất điện năng cao. Hoàn thành các công việc phát sinh khác do Điện lực giao. + Tổ hợp đồng: Ký lại hợp đồng tư gia, cơ quan (hết hạn, mất, thay đổi mục đích sử dụng điện). Lập hồ sơ phát triển công tơ mới, tiếp nhận, giải đáp các yêu cầu của khách hàng sử dụng điện. Làm thủ tục khép kín khách hàng phát sinh ( tư gia, cơ quan ). Quản lý khách hàng trên máy tính. Làm thủ tục thanh lý hợp đồng. Tham mưu giúp phòng và Giám đốc giải quyết tranh chấp hợp đồng. Giao tiếp với khách hàng văn minh, lịch sự. Quản lý toàn bộ hệ thống hợp đồng mua bán điện cuả khách hàng trong phạm vi Điện lực quản lý. + Tổ điều hành ghi chữ: Cấp, phát, quản lý sổ ghi chữ hóa đơn tư gia đúng ngày, đúng quy định. Làm hóa đơn tư gia. Theo dẽo định mức. + Tổ hóa đơn: In hóa đơn tiền điện khách hàng tư gia và cơ quan. Quản lý sổ ghi chỉ số công tơ. Giao hóa đơn tiền điện cho tổ thu tiền. + Tổ thu tiền: Nhận hóa đơn tiền điện, cấp phát cho TNV. Theo dõi số thu nộp, kiểm tra tiền mặt hàng ngày, quá trình thu tiền cuối tháng. Chuyển danh sách khách hàng nhờ thu cho kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Công Thương. Báo cáo kiểm kê số lượng phát sinh, số thu, số tiền hàng tháng và quản lý theo quy trình kinh doanh, chịu trách nhiệm số lượng báo cáo… + Tổ Treo tháo công tơ: Thay công tơ tư gia, chết, cháy, hỏng đúng quy trình và thời gian quy định. Kiểm tra kẹp chì các công tơ, thiết bị đo lường sau khi treo, thiết bị đo lường sau khi kiểm định đúng quy trình và thời gian. Bàn giao đầy đủ biên bản treo tháo công tơ. + Tổ máy tính: Tổ chức bộ phận quản lý vận hành máy tính và quản lý mạng máy tính nội bộ. Có nội quy sử dụng máy vi tính và mạng nội bộ của đơn vị, phòng diệt chống virut, lưu chữ các số liệu, tổ chức bảo hành, sửa chữa máy tính trong đơn vị. Truyền số liệu ghi chỉ số công tơ về phòng máy tính công ty. Phòng thiết kế: Thiết kế các công trình đại tu, cải tạo theo kế hoạch và phương án được Giám đốc duyệt. Thiết kế các công trình xây dựng cơ bản theo phân cấp. Thiết kế lắp đặt phát triển công tơ mới. Thực hiện chế độ giám sát tác giả theo đề án thiết kế. Chấp hành tốt nội quy kỷ luật lao động. Phòng viễn thông và công nghệ thông tin: Tham mưu đề suất: chiến lược phát triển các dịch vụ về viễn thông công cộng, kế hoạch phát triển mạng viễn thông, phát triển khách hàng sử dụng các dịch vụ viễn thông công cộng và công nghệ thông tin. Nghiên cứu, đề xuất áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ vào quản lý vận hành hệ thống mạng viễn thông…Đảm bảo vận hành an toàn liên tục, giải quyết sự số nhanh chất lượng tốt. Tổ chức giao dịch, tiếp thị, chăm sóc và phát triển khách hàng, ký hợp đồng thuê bao, lắp đặt và theo dõi việc thu tiền các dịch vụ viễn thông công cộng theo quy định và phân cấp của Công ty. Tổ chức kinh doanh vật tư, thiết bị viễn thông. Thực hiện các lệnh điều hành viễn thông của trung tâm điều hành viễn thông Điện lực thuộc VPTelecom và trung tâm viễn thông và công nghệ thông tin của Công ty. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Điện lực phân công. Quản lý, vận hành, sửa chữa hệ thống viễn thông thuộc địa bàn quản lý theo phân cấp ( khi trung tâm viễn thông và công nghệ viễn thông bàn giao ). 4. Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của các đơn vị sản xuất, phụ trợ sản xuất Phòng điều độ sửa chữa lưới điện: Thực hiện quy trình điều độ và lệnh thao tác đóng cắt điện. Đóng, cắt điện, bàn giao lưới trung thế cho các đơn vị thi công. Tổ chức sửa chữa sự cố lưới điện, sửa chữa điện cho khách hàng sử dụng. Phối hợp tổng đài 992000 thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và giải đáp thông tin cho khách hàng theo các quy định hiện hành. Lập lịch cắt điện cao, hạ thế đúng thời gian quy định của điều độ Công ty. Thực hiện nghiêm tú các đợt trực đảm bảo điện phục vụ chính trị theo yêu cầu. Đội quản lý vận hành: Quản lý, vận hành, sửa chữa điện trung, hạ thế, trạm biến áp. Lập phương án sửa chữa khắc phục kịp thời những tồn tại theo quy định. Các tồn tại lớn và các tồn tại khác báo cáo cấp trên để có kế hoạch sử lý. sửa chữa các vụ sự cố trên lưới điện cao thế ngầm, lổi, trạm biến áp thuộc địa bàn quản lý. Kiểm tra đinh kỳ và đột suất đo lường điện, đường dây, phát hiện quá tải, báo cáo điện lực và chủ động khắc phục, ngăn ngừa sự cố. Kịp thời phát hiện, can thiệp và ngăn chặn các hiện tượng sâm phạm hành lang tuyến dây. Giải quyết hoặc đề xuất các biện pháp sử lý các tồn tại trong và ngoài hành lang tuyến có khả năng gây sự cố. Quản lý vận hành, vệ sinh công nghiệp trạm biến áp, toàn bộ tài sản tuyến dây trong phạm vi quản lý. Giám sát các công trình theo phân cấp. Kểm tra định kỳ đường dây trung áp theo biểu mẫu quy định. Thi công các công trình đại tu, sửa chữa theo yêu cầu của điện lực. Thực hiện nghiêm túc các đợt trực đảm bảo điện phục vụ chính trị, phục vụ Nhà nước theo yêu cầu. Đội đại tu: Thi công các công trình điện ( kể cả trạm biến áp của khách hàng theo ủy quyền của Công ty ). Thi công lắp đặt phát triển mới công tơ. Thi công các công trình cải tạo, đại tu lưới điện. Thực hiện dịch vụ khách hàng. Thi công các công trình đầu tư xây dựng. Đội chống tổn thất điện năng: Mở hòm kiểm tra công tơ các trạm công cộng có tổn thất điện năng cao, các trạm có nhiểu khách hàng sử dụng thất thường cẩn kiểm tra. Kiểm tra chống câu móc lấy cắp điện. Phúc tra chỉ số công tơ, ghi lại chỉ số công tơ một số trạm công cộng khi cần kiểm tra khi Điện lực phân công. Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra hàng ngày, tuần… và sau khi kết thúc kiểm tra từng trạm. Phối hợp với các đơn vị kiểm tra khắc phục tồn tại sau khi kiểm tra do Điện lực phân công. Thực hiện các công việc đột xuất Điện lực giao. Chấp hành tốt nội quy kỷ luật lao động, quy định về an toàn bảo hộ lao động. Giao tiếp với khách hàng văn minh, lịch sự đúng quy trình. Đội kiểm tra sử dụng điện: Thực hiện kế hoạch kiểm tra chống thất thoát điện năng lưới điện mọi hình thức do Điện lực giao. Kiểm tra, áp giá các khách hàng: thay đổi mục đích sử dụng điện, ký lại hợp đồng, cấp điện mới… Thực hiện kế hoạch kiểm tra giá mua điện của khách hàng, kịp thời phát hiện và giải quyết phát sinh về mục đích sử dụng điện của khách hàng. Hoàn thành kế hoạch phúc tra công tơ, mở hòm kiểm tra công tơ thực hiện quá trình giảm tổn thất điện năng do Điện lực giao. Giải quyết đơn thư của khách hàng và yêu cầu các đơn vị trong Điện lực phản ánh về các điểm vi phạm sử dụng điện. Làm thủ tục mời khách hàng, tính toán các đơn vị sử lý các vi phạm ( kể cả tính toán truy thu công tơ chết, mất, hỏng… ) theo đúng quy định hiện hành, trình hội đồng sử lý các vi phạm hợp đồng, các vi phạm sử dụng điện của Điện lực. Lập hồ sơ trình hội đồng cấp trên các trường hợp hội đồng của Điện lực không thỏa thuận được các tranh chấp. Đôn đốc các khách hàng thanh toán tiền truy thu, phạt ( nếu có ) đầy đủ, đúng hạn. Làm thủ tục chuyển đội quản lý khách hàng đề ngừng cấp điện các khách hàng vi phạm. Quản lý hồ sơ biên bản đầy đủ khoa học. Hoàn thành các công việc phát sinh khi điện lực giao. Thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo. Đội quản lý điện phường: Quản lý, thực hiện sửa chữa điện cho khách hàng theo phân cấp của điện lực. Kiểm tra tiếp xúc và ghép đấu vào đường trục không có đường lối dây, nếu có hộp lưới dây thì kiểm tra lưới hộp lối dây. Quản lý ghi số công tơ theo đúng quy trình kinh doanh điện năng của công ty và quy định của điện lực. Thực hiện các phương án củng cố nhánh dây vào hòm công tơ, bổ sung tiếp địa cột, hòm công tơ… do Điện lực giao. Thu tiền điện tư gia, thực hiện ngừng cấp điện cho các khách hàng tư gia không thánh toán tiền điện, vi phạm sử dụng điện… Trả lại điện cho khách hàng tư gia, sau khi đã thanh toán tiền điện nộp lệ phí trả điện. Quản lý, kiểm tra chống thất thóat điện năng lưới điện mọi hình thức. Tổ chức thực hiện hạnh toán điện năng giữa điện nhận đầu nguồn và điện thương phẩm trong tháng, phân tích tìm nguyên nhân giải quyết các tồn tại thực hiện kế hoạch tổn thất điện năng Điện lực giao. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời các khách hàng thay đổi mục đích sử dụng điện, lấp danh sách báo cáo điện lực để giải quyết kịp thời. Thực hiện tiếp nhận và giải quyết ý kiến của khách hàng theo đúng quy định của quy trình giao tiếp với khách hàng. Chấp hành nghiêm túc nội dung kỷ luật lao động các quy trình quy phạm. Quản lý hồ sơ, sổ sách, nề nếp, khoa học. PHẦN THỨ HAI ĐẶC ĐIỂM CÔNG TÁC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ I. TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH Phòng Tổ Chức Hành Chính Điện lực Ba Đình về tổng quát thỉ được tổ chức theo các phần như sau: Sơ đồ tổ chức: Trưởng Phòng TCHC Phó phòng phụ trách thanh tra pháp chế,bảo vệ,quân sự,văn phòng Phó phòng phụ trách LĐTL và các CĐ NV lao động tiền lương Phòng thanh tra NV lưu trữ NV tạp vụ tiếp khách NV quản trị văn phòng Tổ trưởng tổ bảo vệ ĐL NV bảo vệ NV photo và quản lý con dấu NV văn thư NV bảo vệ Tổ trưởng tổ bảo vệ E8 Sơ đồ 2: Mô tả tổ chức bộ máy tổ chức hành chính của Điện lực Ba Đình Công việc, trách nhiệm, quyền hạn và yêu cầu năng lực CBNV phòng Tổ Chức Hành Chính. 1. Trưởng phòng Miêu tả công việc Trưởng phòng là người được Giám đốc giao trách nhiệm điều hành hoạt động của phòng, chịu trách nhiệm trước giam đốc và pháp luật về mọi hoạt động của phòng, phụ trách chung và trực tiếp theo dõi khâu luân chuyển cán bộ, điều động bổ nhiệm cán bộ, công tác nhân sự, các hoạt động thi đua tổ chức sản xuất kinh doanh của toàn điện lực ( viết các loại báo cáo khi được phân công ). Yêu cầu năng lực Có trình độ chuyên môn, thuộc phạm vi công việc được phân công quản lý, để thực hiện nhiệm vụ được giao. Có nghiệp vụ về công tác văn phòng, biết cách tổ chức xắp xếp các hoạt động sản xuất kinh doanh, các phong trào thi đua của đơn vị theo chỉ đạo của giám đốc, nắm vững hệ thống tổ chức, đề xuất những phương án về sắp xếp tổ chức phù hợp với tình hình nhiệm vụ của đơn vị trong từng giai đoạn. Biết sử dụng máy tính cập nhật các tin về các hoạt động của các đơn vị. 2. Phó phòng phụ trách công tác thanh tra pháp chế, bảo vệ, quân sự, văn phòng. Miêu tả công việc Là người giúp việc cho trưởng phòng về khâu thanh tra, pháp chế, bảo vệ quân sự, kỷ luật lao động và các hoạt động an ninh chính trị, nội quy chính của cơ quan. Chịu trách nhiệm trước giám đốc, trưởng phòng và pháp luật về những nhiệm vụ được phân công phụ trách. Thường xuyên tham mưu cho ban giám đốc, trưởng phòng, về công tác bảo vệ cơ quan, bảo vệ chính trị nội bộ, kết hợp với công đoàn, đoàn thanh niên, có kế hoạch kiểm tra kỷ luật lao động. Làm việc với địa phương, để địa phương tạo điều kiện giúp đỡ cơ quan trong công tác bảo vệ, các ngày lễ tết, theo dõi công tác văn phòng, điện nước đất đai nhà xưởng, hội họp hội nghị, giải quyết thay trưởng phòng lúc vắng… dự thảo và viết các loại báo cáo thuộc phạm vi phụ trách. Yêu cầu năng lực Có nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ được giao, chủ động sáng tạo trong khi thực hiện nhiệm vụ, biết cách tổ chức các buổi hội họp khi giám đốc hoặc trưởng phòng yêu cầu, chủ động đề xuất những biện pháp tích cực nhằm đảm bảo an toàn, an ninh cơ quan trong các dịp lễ tết, hội họp. Biết sử dụng máy tính. 3. Phó phòng phụ trách lao động tiền lương, và các chế độ Miêu tả công việc Là người giúp việc cho trưởng phòng về khâu lao động tiền lương, BHLĐ các chính sách về tiền lương, tiền thưởng theo quy định theo dõi về công tác đào tạo, nâng bậc lương hàng năm, theo dõi tăng giảm bảo hiểm xã hội hàng tháng. soạn thảo các văn bản về chế độ, tiền lương, tiền thưởng đề xuất những vấn đề phát sinh trong công tác tiền lương, tiền thưởng… và các nhiệm vụ khác khi được phân công. Chịu trách nhiệm trước giám đốc, trưởng phòng và pháp luật về nhiệm vụ mình được phân công phụ trách. Qiải quyết các công việc lúc trưởng phòng đi vắng, hoặc được ủy nhiệm. Yêu cầu năng lực Có nghiệp vụ về công tác lao động tiền lương, nắm vững chế độ chính sách của nhà nước về giải quyết các chế độ tiền lương, tiền thưởng, theo đúng quy định, chủ động đề xuất những giải pháp hợp lý, trong quản lý mức lao động để ổn định tiền lương. Thành thạo máy tính. 4. Tổ trưởng tổ bảo vệ cơ quan Miêu tả công việc Là người được giám đốc, trưởng phòng giao nhiệm vụ quản lý nhân viên bảo vệ, sắp xếp ca trực bảo vệ an toàn cơ quan 24/24 giờ hàng ngày ( kể cả thứ 7, chủ nhật, ngày lễ ) theo nội quy, quy chế của cơ quan Công ty Điện lực Hà Nội và Điện lực Ba Đình, của cơ quan pháp luật và cơ quan công an, quán xuyến và sử lý những phát sinh khi được nhân viên bảo vệ báo cáo trong phạm vi cho phép. Chịu trách nhiệm trước giám đốc, trưởng phó phòng và pháp luật về công việc mình được phân công phụ trách kiêm nghiệm một số việc theo yêu cầu của trưởng phó phòng, soạn thảo các loại công văn, văn bản thuộc phạm vi phụ trách Yêu cầu năng lực Được đào tạo cơ bản, hoặc bồi huấn nghiệp vụ về công tác bảo vệ hàng năm, có trình độ tổ chức quản lý, nắm bắt những thông tin có ảnh hưởng đến công tác an toàn, an ninh của cơ quan, chủ động giải quyết những vấn đề sảy ra trong các ca trực khi được nhân viên bảo vệ báo cáo. Giải quyết một số nhiệm vụ của phòng khi được trưởng phòng phân công. 5. Nhân viên văn thư, lưu trữ, quản lý máy photo, quản trị văn phòng Miêu tả công việc Là người được trưởng phòng giao nhiệm vụ quản lý, giao nhận công văn tài liệu, lưu trữ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxBáo cáo thực tập tại Điện lực Ba Đình – Công ty Điện lực Thành Phố Hà Nội.docx
Tài liệu liên quan