Báo cáo Thực tập tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Mục lục

TIÊU ĐỀ TRANG

Lời nói đầu . . 02

Danh mục các chữ viết tắt 04

1. Phần 1: Giới thiệu chung về Phòng GD&ĐT huyện Hữu Lũng – Lạng Sơn . .05

1.1. Vài nét về hoạt động và quá trình phát triển . 05

1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn . . .06

1.3. Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận tổ chức Phòng GD&ĐT Hữu Lũng. 11

2. Phần 2: Mô tả và phân tích hoạt động của chuyên viên tổ chức Phòng GD&ĐT huyện Hữu Lũng .13

2.1. Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ . 13

2.2. Thực hiện chế độ, chính sách cho CB, GV, NV ngành GD .17

2.3. Quản lý và lưu trữ hồ sơ nhân sự CB, GV, NV . 20

2.4. Phối hợp chặt chẽ với Phòng nội vụ - UBND huyện thực hiện công tác tổ chức CB . .22

2.5. Một số công tác khác . 24

3. Phần 3: Đánh giá chung về hoạt động của chuyên viên tổ chức phòng GD Hữu Lũng . 25

3.1 Điểm mạnh . 25

3.2. Điểm yếu (hạn chế) . .25

3.3. Nguyên nhân và một số biện pháp khắc phục những yếu kém .26

Phần kết luận . . .28

Phụ lục 31

Các tài liệu tham khảo và trích dẫn . 32

 

 

doc33 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 12/09/2013 | Lượt xem: 3710 | Lượt tải: 26download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương. 5. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn huyện. 6. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện xây dựng kế hoạch biên chế; tổng hợp biên chế của các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện, trình cấp có thẩm quyền quyết định. 7. Giúp Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật. 8. Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự toán và phân bổ ngân sách giáo dục, dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm về giáo dục của huyện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tài chính. 9. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền việc thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án và các quy định của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật. 10. Quản lý biên chế, thùc hiện tuyển dụng, hợp đồng làm việc, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và uỷ quyền của Ủy ban nhân dân huyện. 11. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và uỷ quyền của Ủy ban nhân dân huyện. 12. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng và Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn. 13. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao và theo quy định của pháp luật. Tổ chức và biên chế Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Hữu Lũng Phòng GD&ĐT Hữu Lũng có Trưởng phòng và 03 Phó Trường phòng Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng. Các Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Việc bổ nhiệm Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định của pháp luật. Biên chế hành chính của Phòng Giáo dục và Đào tạo được xác định trên cơ sở căn cứ vào khối lượng, tính chất, đặc điểm cụ thể công tác giáo dục và đào tạo của huyện; số lượng biên chế của Phòng do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định trong tổng biên chế hành chính của huyện được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao. Việc quản lý và sử dụng biên chế của phòng GD và ĐT được thực hiện theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước Tổ chức sự nghiệp giáo dục của huyện gồm: Trường trung học cơ sở, Trường phổ thông có nhiều cấp học (trừ cấp trung học phổ thông), Trường tiểu học, Cơ sở giáo dục mầm non. Các tổ chức, đơn vị sự nghiệp trên có trụ sở làm việc, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; Việc thành lập, sáp nhập, giải thể, chia tách, tổ chức lại các tổ chức sự nghiệp giáo dục công lập của huyện do Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật. Biên chế sự nghiệp của các đơn vị, cơ sở giáo dục thuộc huyện nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của huyện, do UBND huyện quyết định phân bổ theo định mức biên chế và theo quy định của pháp luật. Việc quản lý và sử dụng biên chế của các đơn vị sự nghiệp GD ở huyện thực hiện theo nghị định số 112/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của nhà nước; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận tổ chức Phòng GD&ĐT huyện Hữu Lũng Bộ phận tổ chức Phòng GD Hữu Lũng làm việc và chịu trách nhiệm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng phòng, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện GD thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, qui hoạch cán bộ, theo dõi công tác Tổ chức cán bộ. Cùng với các bộ phận xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo sơ kết, tổng kết năm học.  Trực tiếp quản trị chương trình PMIS (tổ chức cán bộ). Hướng dẫn theo dõi, tiếp nhận, xử lý phiếu điều tra thông tin cá nhân cán bộ, công chức viên chức, tiếp nhận quản lý hồ sơ nhân sự toàn ngành. Theo dõi, xử lý hồ sơ nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, chuyển ngạch của cán bộ viên chức toàn ngành. Trực tiếp tham mưu lãnh đạo về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng viên chức, giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ công chức, viên chức toàn ngành (hưu, tuất, thôi việc, làm thủ tục xin nghỉ phép, đi học tập, công tác ...), đào tạo bồi dưỡng, thuyên chuyển giáo viên. Theo dõi giúp đỡ các đơn cập nhật sổ BHXH cho cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành ... Quản lý, tham gia xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo toàn ngành, cũng như các văn bản pháp quy, các thông báo, thư mời, tin tức … có liên quan, và phụ trách giải quyết đơn thư, tiếp công dân, xử lý kỷ luật cán bộ công chức, viên chức. Theo đó, bộ phận Tổ chức Phòng GD có các nhóm nhiệm vụ chủ yếu: Xây dựng qui hoạch, kế hoạch dài hạn và hằng năm về kế hoạch phát triển số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (công chức, viên chức); Xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ về kiện toàn tổ chức bộ máy về quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên (công chức, viên chức) theo đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Bộ; Xây dựng các qui định, quyết định cụ thể về tổ chức bộ máy của các đơn vị cơ sở bao gồm việc thành lập, sáp nhập, giải thể xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phân công, phân cấp, cơ cấu tổ chức, biên chế, quan hệ công tác và lề lối làm việc; Hướng dẫn chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện áp dụng chức danh tiêu chuẩn, nghiệp vụ viên chức nhà nước, thực hiện định mức lao động và các chỉ tiêu biên chế cán bộ, giáo viên, nhân viên; Quan hệ, phối hợp chặt chẽ với Phòng Nội vụ - UBND huyện thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các công tác: quản lý, đề bạt, bố trí sử dụng, thi tuyển công chức; điều động, thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật, qui hoạch – bổ nhiệm thực hiện chế độ chính sách, bảo vệ chính trị nội bộ theo phân cấp quản lý; Đề xuất với cấp Ủy về chủ trương, biện pháp xây dựng tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể quẩn chúng trong ngành giáo dục và đào tạo. Thông qua các công tác điều động và bố trí sử dụng… góp phần hình thành, kiện toàn tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể, quần chúng ở các cơ sở giáo dục và đào tạo; Phần 2: Mô tả và phân tích hoạt động của chuyên viên tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hữu Lũng Phòng GD&ĐT Hữu Lũng có 01 cán bộ phụ trách bộ phận tổ chức – cô Đỗ Minh Tuyết. Qua việc quan sát hoạt động của chuyên viên tổ chức Phòng GD&ĐT này, đặc biệt là thông qua những công việc diễn ra trong thời gian từ 22/02 đến 12/03/2010 mà nhóm thực tập quan sát được, chúng tôi xin đưa về một số nhóm nhiệm vụ, công việc chính như sau: Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ Làm tốt công tác tham mưu, xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đội ngũ viên chức làm công tác thiết bị, thí nghiệm và đồ dùng dạy học đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, có đủ năng lực, trình độ chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương và đơn vị. Xây dựng kế hoạch triển khai đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp do Sở và Bộ hướng dẫn Duyệt kế hoạch phát triển giáo dục hai năm học 2010- 2011 và 2011- 2012 của toàn ngành giáo dục Hữu Lũng. Thời gian: Từ ngày 23 - 24/02/2010. Địa điểm: Hội trường tầng 3- Phòng Giáo dục và Đào taọ Hữu Lũng. Nội dung công việc: Duyệt kế hoạch nhân sự (biên chế GV, CB, NV). Số lượng: tất cả 76 đơn vị trường học của toàn huyện. Những căn cứ và cách thức duyệt kế hoạch: + Dựa trên 2 biểu: Biểu giáo viên chia theo phân môn và biểu chi tiết về CBQL, nhân viên mà các trường đã xây dựng (theo mẫu chung). + Số lượng lớp học 2 buổi/ ngày, số lớp ghép ( đối với lớp Tiểu học). + Số lượng lớp học và số học sinh dự kiến trong 2 năm học 2010-2011 và 2011- 2012. Tính toán số lớp trong trường theo định mức học sinh/lớp, và định mức giáo viên/lớp, từ đó tính ra số giáo viên cần có. Căn cứ vào số giáo viên đang có và xác định số giáo viên sẽ về hưu, nghỉ ốm, nghỉ thai sản, … để lập kế hoạch bổ sung giáo viên. + Dựa trên các quy định, đưa ra quyết định thông qua hay yêu cầu sửa đổi về số lượng giáo viên dự kiến, số cán bộ quản lý, số nhân viên mà các trường đã xây dựng trong bản kế hoạch sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường. + Quan hệ chặt chẽ với các bộ phận khác (tài chính, kế toán, chuyên môn, …) để kế hoạch thêm hoàn chỉnh và đồng bộ. + Thông qua số lượng giáo viên, CBQL, nhân viên đã duyệt tổng hợp số liệu gửi lãnh đạo phòng và UBND huyện Hữu Lũng để hoàn thiện hoạch phát triển giáo dục năm học 2010- 2011 và 2011- 2012 ngành giáo dục Hữu Lũng, chuẩn bị báo cáo kết quả với Sở Giáo dục và Đào tạo. Như vậy, có thể thấy rằng trong việc thực hiện công việc của mình, cán bộ tổ chức đã thực hiện đúng vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, hoàn thành công việc đúng thời gian, đảm bảo tính chính xác và đồng đều, phối hợp giữa các bộ phận duyệt kế hoạch đã được phân công. Công tác duyệt kế hoạch đã đảm bảo được tính khoa học và tuân theo đúng các văn bản hướng dẫn của cấp trên (Kế hoạch số 76/SGDĐT-KHTC ngày 19/05/2010 của Sở GD&ĐT Lạng Sơn về việc xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2010 - 2011 và 2011 -2012, Căn cứ theo đúng công văn số 35/2006/TTLT/BGDĐT-BNV hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, và các văn bản của Bộ GD, UBND, …) Đề xuất danh sách CBQL, GV đi học lớp bỗi dưỡng CB QLGD Mầm non và Tiểu học theo đề án 281 của Sở GD&ĐT Lạng Sơn. Nhận quyết định về việc cử CB, GV đi học lớp bồi dưỡng CBQLGD của sở GD& ĐT Lạng Sơn. Thông qua danh sách, số lượng CB, GV đi học: 10 người ( 4 Mầm Non và 6 Tiểu học). Gửi thông báo đi học tới cá nhân có đủ điều kiện, hưỡng dẫn làm hồ sơ và thủ tục đi học. Nhận hồ sơ của các cá nhân đi học thông báo thời gian, địa điểm học: + Thời gian: 3 tháng, bắt đầu từ ngày 16/03/2010. + Địa điểm: Trường CĐSP Lạng Sơn. Gửi danh sách và hồ sơ của người đi học về sở GD & ĐT Lạng Sơn. Soạn thảo và gửi tờ trình về việc cử kèm theo danh sách CB, GV đi học về phòng Nội Vụ (UBND huyện Hữu Lũng), đề nghị UBND huyện ra quyết định cho các cá nhân đã được cử đi học. Là chuyên viên tổ chức phòng GD, nên cô đã xác định đúng nhu cầu cần được bồi dưỡng, triển khai nhanh chóng, kịp thời, đúng chức năng được giao, tham mưu kịp thời và chính xác cho lãnh đạo trong việc bồi dưỡng cán bộ QLGD Tham mưu cho lãnh đạo phòng GD, Phòng nội vụ - UBND huyện về việc thuyên chuyển công tác đối với nhân viên kế toán của một số trường Tham mưu cho lãnh đạo phòng giáo dục, UBND huyện về các vị trí cần thuyên chuyển: + Đơn vị công tác hiện nay + Năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. + Số năm trong nghề và thời gian công tác tại đơn vị cũ. + Nơi sẽ chuyển đến và điều kiện, hoàn cảnh cá nhân. Soạn và gửi tờ trình tới UBND huyện Hữu Lũng. Nhận quyết định về việc thuyên chuyển công tác từ UBND huyện. + Thông báo và gửi quyết đinh tới các đơn vị có nhân viên chuyển công tác. + Chuyển hồ sơ của nhân viên đã thuyên chuyển công tác từ đơn vị cũ về đơn vị mới, để thuận tiện trong việc quản lý hồ sơ nhân sự về sau. Thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm được giao. Đề xuất việc điều động giáo viên Nhận thông báo thiếu giáo viên Sinh - Hóa của trường THCS Yên Sơn trong thời gian 01 tháng (do có GV nghỉ thai sản). Xem xét lại số lượng GV Sinh – Hóa của các trường trên địa bàn thuộc Phòng GD quản lý. Soạn thảo quyết định điều động bà: Trần Thị Canh - Giáo viên Sinh – Hóa trường THCS Minh Sơn đến công tác tại trường THCS Yên Sơn trong vòng 01 tháng và gửi lên lãnh đạo chờ phê duyệt. Gửi quyết định về việc trưng tập công tác đối với CB, GV, NV cho trường THCS Minh Sơn. Căn cứ và thực hiện đúng theo đúng hướng dẫn của các văn bản quy phạm hiện hành: TTLT số 35/2006/TTLT/BGDĐT-BNV, Quyết định số 1397/QĐ-UBND, cũng như căn cứ vào điều kiện thực tế của các đơn vị trường học trên địa bàn. Thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục huyện Hữu Lũng Thực hiện đầy đủ, kịp thời, minh bạch các chế độ chính sách của Nhà nước đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Bố trí giáo viên, nhân viên đủ theo quy định về định mức biên chế, phân công lao động hợp lý, đảm bảo những điều kiện về cơ sở vật chất để giáo viên giảng dạy đạt hiệu quả cao. Phối hợp với công đoàn chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động; chú trọng công tác xây dựng tập thể và gia đình nhà giáo văn hóa. Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện Đề án luân chuyển nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đảm bảo công bằng xã hội, tạo được niềm tin, yên tâm công tác đối với nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục của địa phương. Thủ tục cho CB, GV, NV nghỉ hưu. Có 02 loại: nghỉ hưu theo đúng tuổi và nghỉ hưu trước tuổi quy định theo nghị định 132 Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tổ chức Phòng GD Bộ phận tổ chức Phòng GD nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn lần 1 Bộ phận tổ chức Phòng GD kiểm tra hồ sơ. Nếu chưa hoàn chỉnh yêu cầu cá nhân bổ sung. Nếu hợp lệ Bộ phận tổ chức Phòng GD viết phiếu hẹn lần 2. Cá nhân nhận kết quả cũng như hồ sơ viên chức, và các giấy tờ lien quan khác Thủ tục cho CB, GV, NV xin thôi việc. Tiếp nhận đơn xin thôi việc của CB, GV, NV kèm theo xác nhận của nơi cá nhân đó công tác. + Đơn xin thôi việc (không có mẫu). + Tờ trình của đơn vị trực tiếp quản lý công chức, viên chức. Xem xét lý do, nguyện vọng, căn cứ vào các quy định pháp lý. Soạn thảo tờ trình về trường hợp đó, lấy ý kiến lãnh đạo và nộp về phòng Nội Vụ (UBND huyện Hữu Lũng) xem xét, ra quyết định. Thực hiện theo đúng nguyên tắc, quy định: Công chức, viên chức nộp xin thôi việc tại đơn vị quản lý trực tiếp. Các đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ nộp tại Phòng Nội vụ. Nhận quyết định và trả kết quả cho người xin thôi việc. Chuyên viên tổ chức đã làm đúng trình tự giải quyết công việc và trách nhiệm của mình. Tham mưu kịp thời, đúng quyền hạn cho Trưởng phòng GD, trình UBND huyện ra quyết định Thủ tục cho CB, GV, NV nghỉ phép, nghỉ theo chế độ (đau ốm, thai sản, hôn lễ, lý do cá nhân khác…). Tiếp nhận đơn xin nghỉ phép của cá nhân và xác nhận của đơn vị cá nhân công tác. Xem xét đơn, dựa vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (Bộ luật Lao động, Luật cán bộ công chức, Luật Bảo hiểm y tế, …), xem xét hoàn cảnh của cá nhân đề xuất đồng ý hay không đồng ý cho nghỉ. Làm văn bản gửi lãnh đạo, chờ phê duyệt. Nhận quyết định và trả kết quả cho cá nhân có đơn yêu cầu. Dựa trên số lượng CB, GV, NV nghỉ mà có các biện pháp trưng tập hay thuyên chuyển, điều động cán bộ kịp thời đáp ứng đòi hỏi công việc tại các đơn vị, tránh sự gián đoạn gây ảnh hưởng tới kế hoạch chung của toàn ngành. Nắm vững quy định của pháp luật hiện hành như: Bộ luật Lao động, Luật BHXH năm 2007, …) để giải quyết, xử lý công việc đúng quyền hạn, trách nhiệm. 2.2.4 Nhận hồ sơ và hướng dẫn việc nâng lương thường xuyên cho CB, công chức, viên chức gồm các nội dung sau: * Thông báo đến các đơn vị trường Hằng năm, căn cứ vào công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc nâng lương cho CB - VC của trường. Căn cứ đầy đủ và chính xác vào Thông tư của Bộ nội vụ số 03/2005/TT-BNV về việc “ Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức”. Phòng GD tiến hành gửi công văn thông báo về việc xét bậc lương đến các đơn vị Trường kèm theo Danh sách dự kiến nâng bậc lương của CBVC. * Tổng hợp và trình Hội đồng lương xem xét: Sau khi các đơn vị triển khai thực hiện việc xem xét nâng bậc lương cho CBVC đúng theo quy định, nghiêm túc và đảm bảo đúng thời gian quy định, thực hiện tổng hợp và trình Hội đồng lương Trường xét duyệt. Nếu các đơn vị có ý kiến về việc danh sách dự kiến nâng bậc lương có sai sót, cần bổ sung thêm, bớt, v.v. thì lãnh đạo các đơn vị theo đúng thời hạn quy định tiến hành đối chiếu, kiểm tra hồ sơ gốc và thực hiện điều chỉnh (nếu có). Tiến hành lập Hội đồng lương, họp xét duyệt việc nâng bậc lương cho CBVC theo danh sách dự kiến nâng bậc lương đã được tổng hợp và danh sách những CBVC đến hạn nâng bậc lương nhưng đã hết bậc của ngạch hiện hưởng (nếu có). Tổng hợp danh sách kết quả nâng bậc lương cho CBVC, danh sách những CBVC đến hạn nâng bậc lương nhưng đã hết bậc của ngạch hiện hưởng được Hội đồng lương phê duyệt. * Gửi danh sách kết quả nâng bậc lương lên cấp trên: Hoàn tất danh sách đề nghị nâng bậc lương đối với CBVC theo mẫu và nộp báo cáo về Bộ chậm nhất là ngày 15 tháng 11 hàng năm để Bộ ra quyết định chính thức nâng bậc lương đối với CBVC. Danh sách kết quả nâng bậc lương của CBVC phải được niêm yết công khai. * Lưu hồ sơ: Tiến hành lưu hồ sơ theo đúng quy định, đúng thủ tục quy trình kiểm soát hồ sơ. 2.2.5 Hướng dẫn Thủ tục chuyển ngạch, nâng ngạch, chuyển loại công chức, viên chức. * Hồ sơ gồm: Công văn đề nghị điều chỉnh ngạch của đơn vị. (Bản chính) Đơn đề nghị điều chỉnh ngạch của công chức. (Bản chính) Bản nhận xét đánh giá quá trình công tác của công chức trong 3 năm gần nhất có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị. (Bản chính) Các văn bằng, chứng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn ngạch bậc (Bản sao) Quyết định bố trí công việc mới. (Bản sao) Quyết định lương đang hưởng. (Bản sao) Danh sách trích ngang của công chức đề nghị chuyển ngạch. (Bản chính) Số bộ hồ sơ: 01 bộ Quản lý và lưu trữ hồ sơ đội ngũ CB, GV, NV toàn ngành. 2.3.1 Lưu trữ hồ sơ: Lưu trữ hồ sơ lý lịch của CB, CC ngành giáo dục trong huyện Hữu Lũng. Mỗi CB, GV hoặc nhân viên trong ngành giáo dục của huyện sau khi nộp hồ sơ cho đơn vị công tác, đơn vị sẽ tổng hợp lại và nộp về, lưu trữ tại bộ phận tổ chức Phòng giáo dục làm cơ sở, căn cứ cho việc đối chiếu, luân chuyển, … 2. 3.2 Quản lý hồ sơ: Hàng năm thực hiện kiểm tra lại hồ sơ của CB, GV, NV các trường trên cơ sở đó: + Sắp xếp: Dựa theo danh sách CB, GV, VN của các trường hồ sơ được xếp thành các cặp hồ sơ, bên ngoài cặp hồ sơ có danh sách tiện cho việc tìm kiếm khi cần. Hồ sơ của các trường được sắp xếp theo từng ngăn. + Bổ xung hồ sơ của CB, GV, NV còn thiếu. + Dồn hồ sơ cho những trường hợp có 2 hồ sơ. + Chuyển hồ sơ của CB, GV, NV đã chuyển công tác về đơn vị mới. + Loại và trả hồ sơ của CB, GV, NV đã nghỉ hưu, thôi việc. Trả hồ sơ cho CB, GV, NV chuyển công tác sang địa phương khác. Giải quyết cho CB, GV, NV mượn hồ sơ để làm lại sổ bảo hiểm, đối chiếu, Thực hiện đúng theo quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; Thực hiện nghiêm túc, chính xác, đúng thời hạn chế độ báo cáo. Nhóm công việc này minh chứng rất rõ cho chức năng, nhiệm vụ của bộ phận tổ chức, Thực hiện tốt công tác tổ chức: quản lý và lưu hồ sơ. Thực hiên đúng theo quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; Thực hiện nghiêm túc, chính xác, đúng thời hạn chế độ báo cáo. Sắp xếp hồ sơ theo định kỳ, khoa học, dễ quản lý, dễ phát hiện một số thiếu sót để kịp thời bổ sung và hoàn chỉnh. Phòng làm việc được bố trí khoa học, tạo động lực và hiệu quả làm việc, tuy chưa ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý nhân sự, thực hiện tin học hoá công tác tổ chức cán bộ. Phối hợp chặt chẽ với Phòng Nội vụ - UBND huyện về công tác tổ chức cán bộ. 2.4.1. Gửi tờ trình cho Phòng Nội vụ để ra quyết định về việc cho CB, giáo viên đi học lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cấp Mầm non và Tiểu học năm 2010. - Thời gian: ngày 08/03/2010 - Địa điểm: Phòng nội vụ - Nội dung trình: Danh sách các CB, GV được cử đi học, kèm theo tờ trình UBND để ra quyết định, hoàn thiện thủ tục cho CB, GV đi học, kịp thời bàn giao công việc cho đơn vị, đồng nghiệp. - Hình thức: gửi trực tiếp bằng văn bản + Đúng trình tự công việc, + Đúng trách nhiệm trong công việc + Soạn thảo tờ trình đúng quy định thể thức của từng tên loại văn bản 2.4.2. Tham mưu cho UBND Huyện về nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2010 Về hình thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định dựa trên nhu cầu và điều kiện của từng đơn vị, từng địa phương. Nội dung tham mưu: Căn cứ vào kế hoạch của ngành giáo dục huyện đã được xây dựng, thấy được nhu cầu của toàn ngành cũng như nhu cầu tuyển dụng viên chức theo từng đơn vị trường, nên dễ dàng cung cấp cho Phòng nội vụ những chỉ tiêu, vị trí cần tuyển dụng dựa trên những bảng, biểu mẫu có sẵn do UBND huyện cung cấp. Thực hiện đúng chức năng tổ chức trong quản lý giáo dục: xây dựng và phát triển đội ngũ, xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy về biên chế, chức năng, nhiệm vụ, … - Về quy trình tuyển dụng đối với ngành giáo dục       *  Bước 1. Xây dựng kế hoạch, thành lập Hội đồng tuyển dụng:        - Trên cơ sở Kế hoạch bên chế năm 2010, Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với phòng GD, yêu cầu báo cáo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2010 về Phòng Nội vụ để tổng hợp.        - Căn cứ nhu cầu và thực tế tuyển dụng của các đơn vị, Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2010 chung của huyện trong đó xác định cụ thể: số lượng, nhu cầu, chuyên ngành, trình độ tuyển dụng, số đợt tuyển dụng, thời gian, quy trình, thủ tục, hồ sơ tuyển dụng … (Kế hoạch tuyển dụng xây dựng chung cho cả năm, các đợt tiếp theo căn cứ kế hoạch này thực hiện không phải xây dựng kế hoạch riêng).         - Dựa trên kế hoạch tuyển dụng, Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện thành lập Hội đồng tuyển dụng cấp huyện để tổ chức tuyển dụng theo từng đợt mà kế hoạch đề ra.        * Bước 2. Thông báo tuyển dụng, phát hành hồ sơ: theo đợt tuyển dụng (căn cứ kế hoạch)        - HĐTD thông báo kế hoạch tuyển dụng đến các đơn vị;        - HĐTD niêm yết công khai, cụ thể nhu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng, hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm tuyển dụng … tại trụ sở UBND cấp huyện, Phòng Nội vụ và các cơ quan có liên quan;        - HĐTD tổng hợp gửi thông báo của các Hội đồng tuyển dụng đơn vị cùng với thông báo của HĐTD để đăng trên báo, đài truyền thanh của huyện và gửi về Sở Nội vụ đăng trên website tỉnh.        - Tổ chức phát hành hồ sơ.        Lưu ý: về thời gian thông báo, Thường trực HĐTD (Phòng Nội vụ) gửi về Sở Nội vụ trước 30 ngày tính đến ngày hết hạn nhận hồ sơ để đăng trên website tỉnh.        Hội đồng tuyển dụng báo cáo kết quả trình Chủ tịch UBND huyện công nhận kết quả tuyển dụng. 2.4.3. Nhận các quyết định từ UBND huyện (Nhận quyết định về việc cử CB, GV đi học lớp QLGD, Nhận Quyết định, Biên bản, Hồ sơ về việc thành lập Hội đồng xét duyệt nâng lương thường xuyên đợt 1/2010, …). Hình thức nhận quyết định: nhận bằng văn bản trực tiếp từ Phòng nội vụ- UBND Huyện. Kịp thời triển khai đến các đơn vị có liên quan Lưu hồ sơ, để làm căn cứ thực hiện thanh – kiểm tra về sau. Một số công tác khác 2.5.1 Dự họp giao ban tháng của phòng giáo dục 2.5.2 Dự lễ tổng kết thanh tra tại các trường học (thanh tra chuyên đề và thanh tra toàn diện) 2.5.3 Dự lễ mít tinh kỷ niệm ngày 8/3, 2.5.4 Viết công lệnh, giấy đi đường cho cán bộ, nhân viên phòng Giáo dục 2.5.5 Kiểm tra các trường học sau tết nguyên đán (theo kế hoạch chung của ngành) Phần 3: Đánh giá chung về hoạt động của chuyên viên tổ chức phòng Giáo dục và Đào tạo Hữu Lũng 3.1 Những điểm mạnh Làm tròn trách nhiệm của một chuyên viên bộ phận tổ chức Phòng giáo dục, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng chương trình và kế hoạch. Nhiệt tình, say mê với công việc, tận tình giúp đỡ các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên khi làm việc …. Có kinh nghiệm lâu năm trong nghề và nắm vững những kiến thức cần thiết trong việc quản lý. Vì vậy mọi công việc luôn được thực hiện một cách khoa học và đạt hiệu quả cao. Có thái độ hòa đồng với cấp trên, với đồng nghiệp và với môi trường xã hội. Phối hợp chặt chẽ, hội ý công tác với cấp trên, Phòng Nội vụ - UBND huyện để rút kinh nghiệm và chỉ đạo các bộ phận kịp thời, khắc phục những thiếu sót, giải quyết nhanh những vấn đề phát sinh. 3.2 Nhữ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập chuyên nganh quản lý giáo dục.doc
Tài liệu liên quan