Báo cáo thực tập tại Tổng Công ty LICOGI

-Xây dựng kế hoạch kinh doanh xuất, nhập khÈu và tổ chức thực hiện sau khi đã được Tæng giám đốc phê duyệt.

-Tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh xuất, nhập khÈu của Cơ quan Tæng công ty.

-Nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Cơ quan Tæng công ty và xuất khÈu các sản phÈm, hàng hoá do Cơ quan Tổng công ty sản xuất ra đảm bảo yêu cầu về chủng loại, chất lượng, giá cả, đạt hiệu quả kinh tế cao.

-Tiếp cận với các đối tác nước ngoài để tiếp nhận, chuyển giao công nghệ tiên tiến, thiết bị máy móc hiện đại và các loại vật liệu xây dựng mới.

-Tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế ®Ó tìm bạn hàng và chuÈn bị các thủ tục cần thiết trước khi Cơ quan Tổng công ty ký các hợp đồng xuất, nhập khÈu kÓ cả trường hợp uỷ thác và nhận xuất nhập khẩu uỷ thác cho các đơn vị thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước.

-Tham mưu cho Tổng giám đốc trong lĩnh vực kinh doanh, xuất nhập khÈu hàng hoá, dịch vụ theo nhu cầu của thị trường nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

-Chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ chính sách,các quy định, luật pháp Nhà nước và thông lệ quốc tế có liên quan đến hoạt động kinh doanh xuất, nhập khÈu và giao dịch đối ngoại.

-Thực hiện các chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, Bộ Thương mại và của các cơ quan nhà Nước có thÈm quyền.

-Cùng phòng Cơ giới vật tư tham mưu cho Tổng giám đốc về công tác đầu tư xe máy thiết bị.

-Đảm bảo trước Trưởng ban cải tiến chất lượng, Trước Đại diện lãnh đạo về việc triển khai áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng tại phòng mình.

 

doc33 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1174 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo thực tập tại Tổng Công ty LICOGI, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, kiÓm tra, giám sát các đơn vị thành viên trong việc thực hiện Pháp lệnh kế toán thống kê và điều lệ tổ chức kế toán nhà nước. Quản lý các quỹ của Cơ quan Tæng công ty ; tổ chức hạch toán kế toán của Cơ quan Tæng công ty và các đơn vị phụ thuộc Cơ quan Tổng công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và hoạt động quản lý. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện đầy đủ kịp thời nghĩa vụ tài chính với nhà nước và Cơ quan Tæng công ty. Đảm bảo cung ứng các nguồn vốn và quản lý tài chính cho các dự án của Cơ quan Tæng công ty. Tham gia thảo các hợp đồng kinh tế do Cơ quan Tæng công ty trực tiếp thực hiện. KiÓm tra công tác kế toán, thống kê và các hoạt động tài chính ở tất cả các đơn vị thành viên. Đảm bảo trước Trưởng ban cải tiến chất lượng, trước Đại diện Lãnh đạo về chất lượng, về việc triển khai áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng tại phòng, ban mình. Phòng tổ chức cán bộ Chức năng Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Tæng giám đốc trong lĩnh vực: tổ chức, nhân sự, thanh tra, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công nhân viên trong toàn Cơ quan Tæng công ty. Nhiệm vụ -Về công tác tổ chức: +Tham mưu cho lãnh đạo Cơ quan Tæng công ty xây dựng cơ cấu tổ chức, bộ máy sản xuất kinh doanh; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ làm việc của c¸c tæ chức từ Cơ quan Tæng công ty dến các đơn vị thành viên. +Tham mưu cho lãnh đạo tiến hành phân cấp, phân công quản lý tổ chức, lao động và đào tạo bồi dưỡng cán bộ công nhân viên. +Xây dựng điều lệ tæ chức hoạt động của Cơ quan Tæng công ty trình Bộ trưởng Bộ xây dựng phê duyệt, trình lãnh đạo Cơ quan Tæng công ty phê duyệt điều lệ, quy chế, tổ chức hoạt động của các đơn vị thành viên theo phân cấp quản lý tæ chức cán bộ. -Về công tác quản lý nhân sự và đào tạo +Xây dựng quy hoạch, kế hoạch tiếp nhận, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân nhằm đảm bảo cung cấp các nguồn lực đáp ứng yêu cầu của Cơ quan Tổng công ty . +Quản lý chặt chẽ về số lượng, chất lượng và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công nhân trong toàn Cơ quan Tổng công ty. +Xây dựng và tæ chức thực hiện các quy trình về: quản lý nhân lực; tuyển dụng; đào tạo cán bộ công nhân viên; quy trình bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ, quy trình nâng bậc, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, quản lý hồ sơ cán bộ… +Quản lý hồ sơ cán bộ diện Cơ quan Tổng công ty quản lý theo phân cấp tổ chức cán bộ; thực hiện đầy đủ chính sách với người lao động theo quy định của Bộ luật lao động. +Giúp Tæng giám đốc quản lý số lượng, chất lượng, cơ cấu nghề đào tạo tại các trường đào tạo công nhân kỹ thuật của Cơ quan tæng công ty. -Về công tác thanh tra, kiÓm tra: +Giúp Tổng giám đốc củng cố tổ chức, duy trì hoạt động của thanh tra, thủ trưởng cũng như thanh tra nhân dân trong toàn Cơ quan Tổng công ty. +Xây dựng trình lãnh đạo Cơ quan Tæng công ty phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ hàng năm. +Thanh tra, kiÓm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được giao. +Đảm bảo trước Trưởng ban cải tiến chất lượng, trước Đại diện lãnh đạo về chất lượng, về việc triển khai áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng tại phòng mình. Phòng kinh tế kế hoạch Chức năng Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong công tác tiếp thị, xây dựng và thực hiện kế hoạch trung hạn, dài hạn và hàng năm; công tác đầu tư xây dựng cơ bản. b)Nhiệm vụ -Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế toàn diện, lâu dài của Cơ quan Tổng công ty trình Bộ xây dựng phê duyệt. -Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Cơ quan Tổng công ty trình Bộ xây dựng phê duyệt, từ đó cân đối , giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị thành viên. -Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hàng năm của Cơ quan Tổng công ty và các đơn vị thành viên. -Xây dựng đơn giá, định mức và dự toán công trình. -Chuẩn bị hợp đồng và tham gia thương thảo hợp đồng kinh tế do Cơ quan Tæng công ty ký kết. -Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong công tác ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế, công tác giao khoán nội bộ. -Tiếp nhận và đề xuất biện pháp xử lý các thông tin theo yêu cầu của khách hàng. -Xây dựng quỹ tiền lương hàng năm và phân bổ quỹ tiền lương cho các đơn vị thành viên sau khi đã được Bộ xây dựng phê duyệt. -Đảm bảo trước Trưởng ban cải tiến chất lượng , trước Đại diện lãnh đạo về chất lượng, về việc triển khai áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng tại phòng mình. 9. Phòng quản lý xây dựng Chức năng Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc quản lý về kỹ thuật thi công xây lắp, an toàn bảo hộ lao động từ công tác chuẩn bị; tổ chức thi công xây dựng; hoàn thiện; lắp đặt máy móc, thiết bị, điện nước công trình đến công tác bàn giao đưa vào sử dụng đảm bảo đúng yêu cầu về tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của khách hàng. Nhiệm vụ -Quản lý tiến độ, khối lượng, chất lượng các công trình do Cơ quan Tổng công ty ký kết tổ chức thi công hoặc giao cho các đơn vị tham gia thi công. -Theo dõi tiến độ, khối lượng, chất lượng các công trình lớn do các đơn vị trong Cơ quan Tổng công ty thi công. -Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh các quy trình, quy phạm về kỹ thuật trong thi công xây lắp; quy trình, quy phạm về kỹ thuật an toàn lao động nhằm ngăn ngừa, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc; đảm bảo an toàn cho người và thiết bị xe máy, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. -Nghiên cứu, đề xuất và phổ biến các biện pháp kỹ thuật, công nghệ thi công tiên tiến, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm không ngừng nâng cao năng suất lao động, chất lượng, an toàn và hạ giá thành công trình. -Chăm lo xây dựng và củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác kỹ thuật xây lắp, an toàn lao động từ Cơ quan Tổng công ty đến các đơn vị thành viên. -Nghiên cứu, đề xuất nội dung giáo trình đào tạo mới, đào tạo lại, bổ túc nâng cao trình độ nghề và thi nâng bậc cho công nhân phần thi công. -Thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được giao. -Đảm bảo trước Trưởng ban cải tiến chất lượng, trước Đại diện lãnh đạo về chất lượng, về việc triển khai áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng tại phòng mình. 10.Phòng cơ giới vật tư Chức năng Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về công tác quản lý xe máy, thiết bị bao gồm: quản lý, sử dụng, sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng, điều hoà, mua sắm, thanh lý… và công tác quản lý vật tư nhằm sử dụng xe máy, thiết bị, vật tư tiết kiệm, có hiệu quả. Nhiệm vụ -Quản lý số lượng, chất lượng, tình trạng kỹ thuật xe máy, thiết bị và sự phân bổ chúng ở các đơn vị thành viên. -Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu… theo điều lệ quản lý xe máy, thiết bị của Cơ quan Tổng công ty và các văn bản hiện hành của Nhà nước. -Tham mưu cho Tổng giám đốc điều hoà xe máy, thiết bị trong nội bộ Cơ quan Tổng công ty nhằm sử dụng có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Cơ quan Tổng công ty. -Xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm xe máy, thiết bị nhằm không ngừng bổ sung, củng cố, cải tiến, đổi mới thiết bị. Cùng các Phòng ban có liên quan: phòng Xuất, nhập khẩu; phòng Kế toán tài chính… trình lãnh đạo Cơ quan Tổng công ty quyết định đầu tư xe máy, thiết bị thuộc thẩm quyền quyết định của Cơ quan Tæng công ty. -Nghiên cứu, đề xuất nội dung giáo trình đào tạo mới, đào tạo lại, bổ túc nâng cao trình độ nghề và thi nâng bậc cho công nhân phần cơ giới, cơ khí, sửa chữa. -Thanh tra, kiÓm tra công tác quản lý, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu, mua sắm, thiết bị… Tổng hợp, phân tích nguyên nhân dẫn đến hư hỏng nặng, hư hỏng thường xuyên để đề xuất biện pháp ngăn chặn kịp thời. -Tổ chức nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, cải tiến thiết bị và có biện pháp phổ biến rộng rãi trong Cơ quan Tổng công ty; hướng dẫn công tác sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng xe máy, thiết bị tiên tiến mới đầu tư đưa vào sử dụng -Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong công tác quản lý, sử dụng, bảo quản vật tư…đảm bảo việc sử dụng vật tư đúng mục đích, tiết kiệm, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. -Đảm bảo trước Trưởng ban cải tiến chất lượng, trước Đại diện lãnh đạo về chất lượng, về việc triển khai áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng tại phòng mình. 6. Phòng quản lý dự án đầu tư xây dựng a) Chức năng Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong công tác quản lý, kinh doanh các dự án do Cơ quan Tổng công ty đầu tư về: hạ tầng, nhà ở, khu công nghiệp, khu đô thị mới; phát triển hạ tầng kỹ thuật; các dự án BT,BTO,BO; đầu tư xây dựng dây chuyền công nghệ mới dưới dạng các nhà máy, xưởng sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu cơ khí; các dự án đầu tư liên doanh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước. b)Nhiệm vụ -Tham mưu và thực hiện công tác đầu tư các lĩnh vực được phân công từ khâu chẩn bị đầu tư, kết thúc đầu tư, nghiệm thu thanh quyết toán đưa công trình vào khai thác sử dụng và kinh doanh. Trình tự các bước tiến hành theo quy định của Chính phủ tại nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/05/2000 ban hành quy chế quản lý và đầu tư xây dựng. - Trình lãnh đạo Cơ quan Tæng công ty phê duyệt hoặc để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực được giao của Cơ quan Tæng công ty và các đơn vị thành viên; tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình đầu tư sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. -Tổ chức quản lý các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực được giao. -Quan hệ với các cơ quan chức năng nhà nước, các đối tác và các cơ quan chức năng địa phương để giải quyết thủ tục hồ sơ cũng như những vấn đề vướng mắc trong quá trình đầu tư. -Phối hợp với các phòng ban chức năng của Cơ quan Tổng công ty, các đơn vị có liên quan để giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình đầu tư. -Thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được giao. -Đảm bảo trước phòng ban cải tiến chất lượng, trước Đại diên lãnh đạo về chất lượng, về triển khai áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng tại phòng mình. 11. Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu Chức năng Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về lĩnh vực kinh doanh xuất, nhập khÈu máy móc,thiết bị, vật tư, vật liệu xây dựng. Nhiệm vụ -Xây dựng kế hoạch kinh doanh xuất, nhập khÈu và tổ chức thực hiện sau khi đã được Tæng giám đốc phê duyệt. -Tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh xuất, nhập khÈu của Cơ quan Tæng công ty. -Nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Cơ quan Tæng công ty và xuất khÈu các sản phÈm, hàng hoá do Cơ quan Tổng công ty sản xuất ra đảm bảo yêu cầu về chủng loại, chất lượng, giá cả, đạt hiệu quả kinh tế cao. -Tiếp cận với các đối tác nước ngoài để tiếp nhận, chuyển giao công nghệ tiên tiến, thiết bị máy móc hiện đại và các loại vật liệu xây dựng mới. -Tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế ®Ó tìm bạn hàng và chuÈn bị các thủ tục cần thiết trước khi Cơ quan Tổng công ty ký các hợp đồng xuất, nhập khÈu kÓ cả trường hợp uỷ thác và nhận xuất nhập khẩu uỷ thác cho các đơn vị thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước. -Tham mưu cho Tổng giám đốc trong lĩnh vực kinh doanh, xuất nhập khÈu hàng hoá, dịch vụ theo nhu cầu của thị trường nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. -Chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ chính sách,các quy định, luật pháp Nhà nước và thông lệ quốc tế có liên quan đến hoạt động kinh doanh xuất, nhập khÈu và giao dịch đối ngoại. -Thực hiện các chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, Bộ Thương mại và của các cơ quan nhà Nước có thÈm quyền. -Cùng phòng Cơ giới vật tư tham mưu cho Tổng giám đốc về công tác đầu tư xe máy thiết bị. -Đảm bảo trước Trưởng ban cải tiến chất lượng, Trước Đại diện lãnh đạo về việc triển khai áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng tại phòng mình. 12. Phòng xuất khẩu lao động Chức năng Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Tæng giám đốc về công tác xuất khẩu lao động. Nhiệm vụ -Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng tháng, quý, năm, đột xuất và tổ chức thực hiện sau khi đã được Tổng giám đốc phê duyệt. Kết quả thanh tra phải đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan, chỉ rõ nguyên nhân, đề xuất biện pháp khắc phục, xử lý những sai phạm (nếu có). -Tham mưu cho Tæng giám đốc biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sản phẩm. -Hướng dẫn nghiệp vụ, đôn đốc kiểm tra thực hiện công tác chất lượng sản phẩm ở các đơn vị trong Cơ quan Tổng công ty. -Lập phương án về công tác thí nghiệm ở các công trình do Nhà nước đặt hàng và các công trình do Cơ quan Tổng công ty trực tiếp ký hợp đồng giao cho các đơn vị thực hiện. -Thanh tra, kiểm tra và giải quyết những vấn đề tranh chấp, khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được giao. -Đảm bảo trước Trưởng ban cải tiến chất lượng, trước Đại diện lãnh đạo về chất lượng, về việc triển khai áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng tại phòng mình. 13. Phòng kinh tế thị trường -Chức năng: làm Hồ sơ dự thầu đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu. -Nhiệm vụ: thực hiện lập hồ sơ dự thầu theo đúng quy trình đấu thầu đã được phê duyệt (xem Quy trình đấu thầu- CTTV_QTQĐ), phù hợp với sự chỉ đạo của Lãnh đạo Cơ quan Tæng công ty và Công ty, đáp ứng được các yêu cầu của Hồ sơ mời thầu. II. ho¹t ®éng ®Çu t­ vµ s¶n xuÊt kinh doanh cña tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng. T×nh h×nh ®Çu t­ x©y dùng vµ kinh doanh h¹ tÇng ®« thÞ. Ngoµi c¸c dù ¸n ®Çu t­ mua s¾m m¸y mãc, thiÕt bÞ thi c«ng ®Ó æ sung n¨ng lùc x©y l¾p vµ c¸c dù ¸n s¶n xuÊt cã qui m« võa vµ nhá do c¸c c«ng ty thµnh viªn lµm chñ ®Çu t­; Tæng c«ng ty ®· tËp trung nghiªn cøu ®Ó ®Çu t­ hoÆc tham gia ®Çu t­ d­íi h×nh thøc liªn doanh gãp vèn vµo c¸c dù ¸n cã qui m« lín nh»m t¹o ra vÞ thÕ vµ søc c¹nh tranh míi cho Tæng c«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi, ®«ng thêi t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t huy tèi ®a néi lùc cña toµn Tæng c«ng ty vÒ n¨ng lùc thiÕt bÞ, nguån nh©n lùc, kinh nghiÖm tæ chøc thi c«ng x©y l¾p, tõng b­íc n©ng cao tr×nh ®é tæ chøc, qu¶n lýu c¸c dù ¸n, chuyÓn dÇn tõ vÞ thÕ nhµ thÇu sang lµm chñ ®Çu t­ c¸c Dù ¸n. C¸c lÜnh vùc ®Çu t­ ®­îc Tæng c«ng ty ®Æc biiÖt quan t©m lµ : Nhµ ë vµ c¸c khu ®« thÞ míi; C¸c Dù ¸n vÒ nguån ®iÖn; H¹ tÇng kü thuËt: giao th«ng, cÊp tho¸t n­íc; s¶n xuÊt giÊy, gia c«ng c¬ khÝ vµ vËt liÖu x©y dùng. C¸c Dù ¸n nµy, mét mÆt phï hîp víi n¨ng lùc cña Tæng c«ng ty, mÆt kh¸c lµ c¸c lÜnh vùc mµ nÒn kinh tÕ- x· héi n­íc ta ®ang cã nhu cÇu ph¸t triÓn cao. N¨m 2003, c¸c C«ng ty thuéc Tæng c«ng ty ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn trong viÖc më r«ng ®Çu t­, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm vµ ngµnh nghÒ. TiÕp theo dù ¸n ®Çu t­ Nhµ m¸y g¹ch GranÝt §ång Nai, hang lo¹t c¸c dù ¸n ®· ®­îc c¸c c«ng ty triÓn khai ®Çu t­ nh­ : Nhµ m¸y s¶n xuÊt èng nhùa HDPE cña C«ng ty COMECO; Nhµ m¸y g¹ch Tuy nel Tr­êng l©m cña C«ng ty15; C©y chuyÒn s¶n xuÊt Nh«m thanh ®Þnh h×nh cña C«ng ty 16, kh¸ch s¹n LICOGI-B·i Ch¸y- H¹ Long cña C«ng ty 18…B»ng viÖc triÓn khai ®Çu t­ nµy, ®· t¹o thªm c«ng ¨n ciÖc lµm cho ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn, t¨ng thªm gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh cho ®¬ vÞ, phï hîp víi ®Þnh h­íng kÕ hoÆch 5 n¨m 2001- 2005 mµ Tæng c«ng ty ®· ®Ò ra nh»m tõng b­íc thay ®æi tû träng trong c¬ cÊu nghµnh nghÒ, t¨ng m¹nh s¶n xuÊt c«ng nhiÖp vµ vËt liÖu x©y dùng tiÕn dÇn t­ vÞ trÝ ng­êi lµm thuª sang lµm chñ ®Çu t­ c¸c dù ¸n. Vµ tæng s¶n l­îng kh«ng ngõng t¨ng lªn: n¨m 1996 lµ 631 tûVND,1997 lµ 876 tû VND, 1998 lµ 912 tû VND, 1999 lµ 920 tû VND vµ n¨m 2000 lµ 1030 tû VND, 2001 lµ 1140 tû VND, n¨m 2002 lµ 1500 tû VND, n¨m 2003 lµ 1780 tû VND. Bªn c¹nh viÖc ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt, Tæng c«ng ty còng nh­ c¸c ®¬n vÞ trong n¨m qua còng rÊt nç lùc trong c«ng t¸c kinh doanh H¹ tÇng ®« thÞ nh­: Dù ¸n ®­êng bao biÓn vµ khu ®« thÞ L¸n BÌ- Cét 8, Thµnh phè Hµ Long- tØnh Qu¶ng Ninh. §©y lµ Dù ¸n ®Çu t­ thùc hiªn theo ph­¬ng thøc dïng quÜ ®Êt ®Ó t¹o vèn x©y dùng c¬ së h¹ tÇng. Néi dung c«ng viÖc lµ C©y dùng tuyÕn ®­êng bao biÓn dµi 5.300m tù khu ven biÓn L¸n bÌ ®Õn khu ®åi Gß mú, H¹ Long. TrÞ gi¸ gãi thÇu 119.862 triÖu ®ång. Dù ¸n khu ®« thÞ Cét 5- Cét 8. Qu¶ng ninh, trÞ gi¸ 220 tû ®ång. Khu ®« thÞ Nam Ga h¹ Long. TrÞ gi¸ 330,96 tû ®ång . vµ nhiÒu dù ¸n kh¸c nh­ dù ¸n vÒ thuû ®iÖn, dù ¸n vÒ s¶n xuÊt xi m¨ng… Ph­¬ng ph¸p lËp dù ¸n vµ qui tr×nh qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ cña tæng c«ng ty. Néi dung c¸c b­íc tr×nh tù ®Çu t­ theo NghÞ ®Þnh 52/1999/N§-CP, ngµy 8 th¸ng n¨m 1999 cña ChÝnh phñ. Bao gåm ba giai ®o¹n lín : Giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t­ . Giai ®o¹n thùc hiÖn ®Çu t­ - x©y dùng. Giai ®o¹n Hoµn thµnh bµn giao. Trong ®ã giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t­ bao gåm c¸c c«ng viÖc sau : LËp b¸o c¸o ngiªn cøu tiÒn kh¶ thi. LËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi . LËp hå s¬ thiÕt kÕ hç trî. Sau ®ã x¸c ®Þnh møc ®Çu t­ bao gåm : Gi¸ trÞ x©y l¾p . Gi¸ trÞ thiÕt bÞ Chi phÝ kh¸c. Xem xÐt suÊt ®Çu t­, C«ng suÊt thiÕt kÕ ( m2, tssns , chi phÝ kh¸c..). Giai ®oan thùc hiÖn ®Çu t­ - x©y dùng bao gåm ba c«ng viÖc lín : ThiÕt kÕ kü thuËt . ThiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng. ThiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng. X¸c ®Þnh Tæng dù to¸n. Tæng dù to¸n gi¸ trÞ x©y l¾p Tæng dù to¸n gi¸ trÞ thiÕt bÞ Tæng chi phÝ kh¸c. ViÖc x¸c ®Þnh dù to¸n cÇn ph¶i tÝnh cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh . Tæng dù to¸n = Q x P chi tiÕt . cña TÊt c¶ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh. Giai ®o¹n Hoµn thµnh bµn giao : Hå s¬ hoµn thµnh thi c«ng . Hå s¬ nghiÖm thu quyÕt to¸n . Qui ®æi vèn ®Çu t­. Tõ ®ã X¸c ®Þnh Gi¸ tri quyÕt to¸n . X¸c ®Þnh tµi s¶n bµn giao ®­a vµo sö dông. Néi dung cô thÓ cña viÖc ¸p dông quy tr×nh LËp vµ qu¶n lý dù ¸n cña Tæng c«ng ty. Giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t­. Nghiªn cøu sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­, qui m« dÇu t­. Bé phËn thùc hiÖn : L·nh ®¹o TCT, phßng QLDA, c¸c phßng liªn quan. Bé phËn kiÓm tra : Ban chuÈn bÞ ®Çu t­. Bé phËn duyÖt : L·nh ®¹o Tæng c«ng ty. Th¨m dß thÞ tr­êng, nhu cÇu s¶n phÈm, nguån vËt t­, thiÕt bÞ Xem xÐt nguån vèn §T , h×nh thøc ®Çu t­. - Bé phËn thùc hiÖn : L·nh ®¹o c¸c phßng QLDA, KH, CGVT, XNK, TCKT. - Bé phËn kiÓm tra : Ban chuÈn bÞ ®Çu t­. Bé phËn phª duyÖt : L·nh ®¹o TCT. Phª duyÖt chñ tr­¬ng ®Çu t­ Do phßng qu¶n lý dù ¸n thùc hiÖn , Ban chuÈn bÞ ®Çu t­ KiÓm tra, L·nh ®¹o tæng c«ng ty phª duyÖt c¸c dù ¸n , hoÆc tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. §iÒu tra kh¶o s¸t chän ®Þa ®iÓm x©y dùng. Do phßng QLDA thùc hiÖn , L·nh ®¹o TCT kiÓm tra, cÊp chÝnh quyÒn cã chøc n¨ng phª duyÖt. LËp dù ¸n ®Çu t­ B¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi Do PhßngQLDA - C«ng ty T­ vÊn thùc hiÖn B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi Do c«ng ty t­ vÊn thùc hiÖn, Phßng qu¶n lý dù ¸n vµ C«ng ty t­ vÊn kiÓm tra , cÊp l·nh ®¹o TCT, hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Hå s¬ thiÕt kÕ s¬ bé Do C«ng ty t­ vÊn thùc hiÖn, phãng QLDA vµ C«ng ty t­ vÊn KiÓm tra , l·nh ®¹o TCT Phª duyÖt. Tr×nh hå s¬ dù ¸n lªn cÊp cã thÈm quyÒn vµ c¬ quan thÈm quyÒn vµ c¬ quan thÈm ®Þnh DA§T , do phßng QLDA thùc hiÖn , kiÓm tra, do c¸c cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Giai ®o¹n thùc hiÖn ®Çu t­. 1.Xin giao ®Êt hoÆc cÊp ®Êt. Do chuyªn viªn phßng dù ¸n thùc hiÖn, phßng QLDA kiÓm tra, L·nh ®¹o Tæng c«ng ty ký tr×nh c¬ quan chøc n¨ng theo luËt. 2.Thùc hiÖn ®Òn bï GPMB, chuÈn bÞ MBXD Thùc hiÖn ®Çu t­ Do chuyªn viªn phßng QLDA thùc hiÖn, Phßng QLDA kiÓm tra. Phª duyÖt do : L·nh ®¹o TCT, H§ GPMB, H§T§. Xin giÊy phÐp x©y dùng Do chuyªn viªn phßng QLDA thùc hiÖn, phßng QLDA kiÓm tra, do Së x©y dùng t¹i ®Þa ph­¬ng cã c«ng tr×nh phª duyÖt. 4. Mua s¾m thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ Do phßng CGVT, XNK thùc hiÖn , H§ t­ vÊn TCT kiÓm tra, L·nh ®¹o TCT phª duyÖt. 5. Kh¶o s¸t thiÕt kÕ vµ lËp dù to¸n do C«ng ty t­ vÊn, Phßng QLDA thùc hiÖn ,Phßng QLDA kiÓm tra, L·nh ®¹o Tæng C«ng ty phª duyÖt. ThÈm ®Þnh TKDT Phßng QLDA, C¬ quan thÈm ®Þnh thùc hiÖn, Phßng QLDA, c¬ quan thÈm ®Þnh tù kiÓm tra, L·nh ®¹o Tæng c«ng ty hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. §Êu thÇu thi c«ng c©y dùng Héi ®ång xÐt thÇu tæ chøc xÐt thÇu, Héi ®ång thÈm ®Þnh kÕt qu¶ xÐt thÇu kiÓm tra, L·nh ®¹o Tæng c«ng ty hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. TiÕn hµnh thi c«ng x©y dùng Do ®¬n vÞ thi c«ng thùc hiÖn , Phßng qu¶n lý dù ¸n kiÓm tra , l·nh ®¹o TCT phª duyÖt. KiÓm tra thùc hiÖn hîp ®ång Chuyªn viªn qu¶n lý dù ¸n kiÓm thùc hiÖn , phßng qu¶n lý dù ¸n kiÓm tra, L·nh ®¹o tæng c«ng ty phª duyÖt. Qu¶n lý kü thuËt, chÊt l­îng TB qu¶n lý kü thuËt CLXD Do chuyªn viªn qu¶n lý dù ¸n thùc hiÖn, phßng qu¶n lý dù ¸n , kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm, phßng qu¶n lý XD kiÓm tra, l·nh ®¹o TCT phª duyÖt. VËn hµnh thö . §¬n vÞ sö dông, ®¬n vÞ thi c«ng thùc hiÖn , C¬ quan kiÓm ®Þnh CLXD kiÓm tra, L·nh ®¹o TCT phª duyÖt. Giai ®o¹n hoµn thµnh bµn giao hå s¬ hoµn thµnh c«ng tr×nh Do c«ng ty t­ vÊn, ®¬n vÞ thi c«ng thùc hiÖn, Phßng QLDA,KCS,QLXD kiÓm tra, L·nh ®¹o TCT phª duyÖt. NghiÖm thu, quyÕt to¸n Do phãng qu¶n lý dù ¸n, x©y dùng, kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm , kiÓm tra , L·nh ®¹o TCT thùc hiÖn. Bµn giao Do phßng qu¶n lý dù ¸ , QLXD, ®¬ vÞ thi c«ng thùc hiÖn, Héi ®ång nghiÖm thu bµn giao gåm phßng QLDA,KCS,QLXD kiÓm tra , L·nh ®¹o TCT phª duyÖt. Thùc hiÖn b¶o hµnh s¶n phÈm. Do ®¬n vÞ thi c«ng thùc hiÖn, phßng QLDA, KCS kiÓm tra, L·nh ®¹o TCT phª duyÖt. ThÈm ®Þnh , néi dung vµ c«ng t¸c tæ chøc thùc hiÖn thÈm ®Þnh cña tæng c«ng ty. Néi dung Hå s¬ ®Ò nghÞ thÈm ®inh dù ¸n ®Çu t­ gåm : Tê tr×nh Chñ ®Çu t­ göi Tæng c«ng ty. B¶n sao cña Tæng c«ng ty vÒ chñ tr­¬ng ®Çu t­, sù phï hîp víi qui ho¹ch, néi dung dù ¸n; c¸c nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vµ kiÕn nghÞ. C¸c ý kiÕn cña c¸c c¬ quan cã liªn quan Y kiÕn thÈm ®Þnh cña tæ chøc cho vay vèn ®Çu t­ ®èi víi dù Ên sö dông vèn vay vÒ hiÖu qu¶ tµi chÝnh cña dù sns, kh¶ n¨ng cung cÊp vèn vay cho dù ¸n vµ kiÕn nghÞ ph­¬ng thøc qu¶n lý dù ¸n khi dù ¸n sö dông hçn hîp nhiÒu nguån vèn kh¸c nhau. C¸c v¨n b¶n cã gi¸ trÞ ph¸p lý c¸c nhËn t­ c¸ch ph¸p nh©n, n¨ng lùc tµi chÝnh cña ®¬n vÞ vµ c¸c v¨n b¶n cÇn thiÕt kh¸c nh­ giÊy chøng nhËn quyÒn , c¸c v¨n b¶n cho phÐp cña chÝnh phñ , c¸c tho¶ thuËn, c¸c hîp ®ång.( tuú tõng dù ¸n ). B¸o c¸o kh¶ thi ®­îc lËp phï hîp víi qui ®Þnh t¹i §iÒu 24 cña Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng . B¸o c¸o ®Çu t­ lËp theo néi dung môc III cña Th«ng t­ 06/1999/TT-BKH. Hå s¬ ®Ò nghÞ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt vµ tång dù to¸n hoÆc thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng vµ tæng dù to¸n. Tê tr×nh thÈm ®Þnh, phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt vµ tæng dù to¸n. B¶n sao quyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ kÌm theo hå s¬ thiÕt kÕ s¬ bé ®· ®­îc duyÖt cïng dù ¸n. Hå s¬ kh¶o s¸t, hå s¬ thiÕt kÕ . Biªn b¶n nghiÖm thu s¶n phÈm kh¶o s¸t, thiÕt kÕ. C¸c v¨n b¶n chÊp thuËn cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn vÒ an toµn m«i tr­êng, an toµn phßng chèng ch¸y næ, an toµn giao th«ng vµ c¸c yªu cÇu cã liªn quan. Néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ VÒ ph¸p lý : - Xem xÐt t­ c¸ch ph¸p nh©n vµ n¨ng lùc cña Chñ ®Çu t­ (chuyªn m«n, tµi chÝnh). - Xem xÐt sù phï hîp cña Dù ¸n vÒ c¸c mÆt : chñ tr­¬ng, Qui ho¹ch, luËt ph¸p, c¸c qui ®Þnh, chÕ ®é khuyÕn khÝch vµ ­u ®·i. VÒ c«ng nghÖ, kü thuËt. Xem xÐt sù hîp lý vÒ ®Þa ®iÓm x©y dùng (qui ho¹ch x©y dùng, an nhinh quèc phßng, m«i tr­êng, gi¶i phãng mÆt b»ng). ViÖc sö dông ®Êt ®ai, tµi nguyªn. TÝnh hiÖn ®¹i, hîp lý cña c«ng nhÖ, thiÕt bÞ sö dông cho dù ¸n. C¸c tiªu chuÈn , qui ph¹m, gi¶i ph¸p kü thuËt x©y dùng. - C¸c tiªu chuÈn vµ gi¶i ph¸p ®¶m b¶o m«i tr­êng. Kinh tÕ tµi chÝnh. ThÞ tr­êng, qui m« ®Çu t­. Thêi gian ho¹t ®éng. Kh¶ n¨ng ®¶m b¶o nguån vèn ®Çu t­. Chi phÝ ®Çu t­, vËn hµnh, c¸c nghÜa vô vµ chÕ ®é tµi chÝnh. KÕt qu¶ ®Çu t­ : Doanh thu , lîi nhuËt, lîi Ých kinh tÕ. Tæ chøc thùc hiÖn, vËn hµnh. Kh¶ n­ng ®¶m b¶o ( cung cÊp ) c¸c yÕu tè ®Çu vµo, ®Çu ra. C¸c gi¶i ph¸p tæ chøc thùc hiÖn Dù ¸n ( tæ chøc ®Êu thÇu, thi c«ng, ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng). Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, c¸c ®iÒu kiÖn vËn hµnh. ChuyÓn giao c«ng nghÖ, ®µo t¹o. HiÖu qu¶. HiÖu qu¶ tµi chÝnh : NPV, IRR, B/C,T. HiÖu qu¶ kinh tÕ, x· héi. HiÖu qu¶ tæng hîp. T×nh h×nh ®Êu thÇu cña tæng c«ng ty. N¨m 2002 Tæng c«ng ty tham ra ®Êu thÇu 27 c«ng tr×nh , s¬ tuyÓn 5 , tróng thÇu 9, chê kÕt qu¶ 7. Gi¸ trÞ tróng thÇu ( VN§) 300,705,646,744. §¹t tû lÖ tróng thÇu lµ 31,25%. N¨m 2003 tham ra 38 gãi thÇu, tróng 10, tæng gi¸ trÞ 406,915,919,117 (VN§) ®¹t ti lÖ tróng thÇu lµ 26.32% tû lÖ nµy la t­¬ng ®èi thÊp song vÉn lµ ë møc cao so víi c¸c tæng c«ng ty kh¸c ë viÖt nam. Mét phÇn cña nguyªn nh©n nµy lµ do ®éi ngò chuyªn m«n cßn h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é, song mét phÇn kh¸c lµ do quy chÕ ®Êu thÇu cßn nhiÒu thiÕu sãt. Vèn vµ nguån vèn ®Çu t­ cña tæng c«ng ty. Tæng c«ng ty x©y dùng ph¸t- triÓn h¹ tÇng ®« thÞ lµ DNNN do ®ã phÇn lín nguån vèn cña tæng c«ng ty lµ vèn nhµ n­íc, song tæng c«ng ty ®ang thùc hiÖn chñ tr­¬ng cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp. §Õn n¨m 2003 Tæng c«ng ty ®· thùc hiÖn cæ phÇn 4 ®¬n vÞ : C«ng ty C¬ giíi vµ X©y l¾p sè 17: §· chÝnh thøc chuyÓn sang ho¹t ®éng theo m« h×nh c«ng ty cæ phÇn tõ 1/7/2003 ( ®¬n vÞ b¾t ®Çu thùc hiÖn chuyÓn ®æi tõ n¨m 2002). Gi¸ trÞ thùc tÕ phÇn vèn Nhµ n­íc t¹i thêi ®iÓm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp: 7.032 triÖu ®ång ( t¨ng 592 triÖu ®ång ), Nhµ n­íc gi÷ cæ phÇn chi phèi 53,85 %Vèn ®iÒu lÖ cßn l¹i cæ phÇn cña c¸c cæ ®«ng trong c«ng ty lµ 46,15 %. C«ng ty C¬ giíi vµ X©y l½p sè 10: §· x¸c ®Þnh xong gi¸ trÞ doanh nghiÖp : ®

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại Tổng Công ty LICOGI.DOC
Tài liệu liên quan