Báo cáo thực tập tổng hợp tại Agribank Hoàn Kiếm

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương I: Giới thiệu khái quát về chi nhánh NHNN&PHNT

Hoàn Kiếm (AGRIBANK Hoàn Kiếm) 3

1.1.Lịch sử hình thành và phát triển. 3

1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy của NHNN&PHNT Hoàn Kiếm 4

1.2.1 Ban giám đốc. 4

1.2.2 Các phòng ban 5

Mô hình tổ chức NHNo&PTNTHN Hoàn Kiếm( đến 31/12/2008) 11

1.3 Những đặc điểm về kinh tế của NHNo&PTNTHN Hoàn Kiếm 11

1.3.1 Đặc điểm về sản phẩm dịch vụ. 11

1.3.2 Đặc điểm về lao động. 13

1.3.3 Đặc điểm về thị trường và khách hàng. 14

1.3.4 Đặc điểm về trng thiết bị và công nghệ. 14

Chương II: Hoạt động kinh doanh của NHNN&PTNT chi nhánh quận Hoàn Kiếm trong những năm gần đây 15

2.1 Hoạt động huy động vốn. 15

2.1.1 Cơ cấu huy động vốn. 15

2.1.2 Sử dụng vốn. 16

2.2 Tài chính, thanh toán và dịch vụ ngân quĩ 18

2.2.1 Hoạt động thanh toán . 18

2.2.2 Kết quả tài chính. 19

2.3 Đánh giá và nhận xét về hoạt động kinh doanh của NHNN&PTNT Hoàn kiếm 19

2.4 Những ưu điểm và tồn tại trong kinh doanh của chi nhánh Hoàn Kiếm. 20

2.4.1 Ưu điểm. 20

2.4.2 Tồn tại. 20

2.4.3 Nguyên nhân của các tồn tại. 21

Chương III :Phương hướng và giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNTHN Hoàn Kiếm 22

3.1 Phương hướng của chi nhánh NHNo&PTNTHN Hoàn Kiếm trong những năm tới. 22

3.1.1 Mục tiêu định hướng kinh doanh của chi nhánh đến năm 2015 22

3.1.2 Mục tiêu định hướng kinh doanh của chi nhánh năm 2009 22

3.1.3 Mục tiêu nhân sự và chất lượng phục vụ 22

3.2 Các giải pháp chính 22

KẾT LUẬN 25

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN .26

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .27

 

 

doc28 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 30/07/2014 | Lượt xem: 1095 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp tại Agribank Hoàn Kiếm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
dịch vụ ATM, dịch vụ thanh toán quốc tế qua mạng SWIFT. Đến nay, AGRIBANK  hoàn toàn có đủ năng lực cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiên tiến, tiện Ých cho mọi đối tượng khách hàng trong và ngoài nước. 1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy của NHNN&PHNT Hoàn Kiếm Tổng số cán bộ chi nhánh tính đến 31/12/2008 là 61 cán bộ. Trong đó tất cả đều có trình độ đại học và trên đại học. Độ tuổi trung bình của cả chi nhánh là 30 tuổi,được đánh giá là chi nhánh trẻ và hiện đại. 1.2.1 Ban giám đốc. - Giám đốc phụ trách chung và trực tiếp phj trách phòng tổ chức cán bộ và đào tạo, phòng kiểm tra ,kiểm toán nội bộ. - Hai phó giám đốc phụ trách 7 phòng ban nghiệp vụ. 1.2.2 Các phòng ban Chi nhánh có 7 phòng ban ,các phòng ban có chức năng sau: a/ Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp - Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt chiÕn l­îc kh¸ch hµng, chiÕn l­îc huy ®éng vèn t¹i ®Þa ph­¬ng. - X©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh ng¾n h¹n, trung vµ dµi h¹n theo ®Þnh h­íng kinh doanh cña ng©n hµng n«ng nghiÖp . - Tæng hîp, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh quý, n¨m. Dù th¶o c¸c b¸o c¸o s¬ kÕt, tæng kÕt. - Tæng hîp, b¸o c¸o chuyªn ®Ò theo quy ®Þnh. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp giao. b/ Phßng tÝn dông: - Nghiªn cøu x©y dùng chiÕn l­îc kh¸ch hµng tÝn dông, ph©n lo¹i kh¸ch hµng vµ ®Ò xuÊt c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i ®èi víi tõng lo¹i kh¸ch hµng nh»m, më réng theo h­íng ®Çu t­ tÝn dông khÐp kÝn: s¶n xuÊt, chÕ biÕn, tiªu thô, xuÊt khÈu vµ g¾n tÝn dông s¶n xuÊt, l­u th«ng vµ tiªu dïng. - Ph©n tÝch kinh tÕ theo ngµnh, nghÒ kinh tÕ kü thuËt, danh môc kh¸ch hµng lùa chän biÖn ph¸p cho vay an toµn vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao. - ThÈm ®Þnh vµ ®Ò xuÊt cho vay c¸c dù ¸n tÝn dông theo ph©n cÊp uû quyÒn. - ThÈm ®Þnh c¸c dù ¸n , hoµn thiÖn hå s¬ tr×nh ng©n hµng n«ng nghiÖp cÊp trªn theo ph©n cÊp uû quyÒn. - TiÕp nhËn vµ thùc hiÖn c¸c ch­êng tr×nh, dù ¸n thuéc nguån vèn trong n­íc, n­íc ngoµi. Trùc tiÕp lµm dÞch vô uû th¸c nguån vèn thuéc chÝnh phñ, bé, ngµnh kh¸c vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ , c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc. - X©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c m« h×nh tÝn dông thÝ ®iÓm, thö nghiÖm trong ®Þa bµn, ®ång thêi theo dâi, ®¸nh gi¸, tæng kÕt; ®Ò xuÊt tæng gi¸m ®èc cho phÐp nh©n réng. - Th­êng xuyªn ph©n lo¹i d­ nî, ph©n tÝch d­ nî qu¸ h¹n, t×m nguyªn nh©n vµ ®Ò xuÊt h­íng kh¾c phôc. . - Gióp gi¸m ®èc chi nh¸nh chØ ®¹o, kiÓm tra ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c chi nh¸nh NHN0&PTNT trùc thuéc trªn ®Þa bµn. - Tæng hîp, b¸o c¸o vµ kiÓm tra chuyªn ®Ò theo quy ®Þnh - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc chi nh¸nh NHN0&PTNT giao. c/ Phßng kÕ to¸n- ng©n quü: - Trùc tiÕp h¹ch to¸n kÕ to¸n, h¹ch to¸n thèng kª vµ thanh to¸n theo quy ®Þnh cña ng©n hµng Nhµ N­íc. Ng©n hµng n«ng nghiÖp. - X©y dùng chØ tiªu kÕ ho¹ch tµi chÝnh, kÕt to¸n kÕ ho¹ch thu, chi tµi chÝnh, quü tiÒn l­¬ng ®èi víi c¸c chi nh¸nh NHN0&PTNT trªn ®Þa bµn tr×nh ng©n hµng n«ng nghiÖp cÊp trªn phª duyÖt. - Qu¶n lý vµ sö dông c¸c quü chuyªn dïng theo quy ®Þnh cña NHN0&PTNT trªn ®Þa bµn. - Tæng hîp, l­u tr÷ hå s¬ tµi liÖu vÒ h¹ch to¸n, kÕ to¸n, quyÕt to¸n vµ c¸c b¸o c¸o theo quy ®Þnh. - Thùc hiÖn c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ N­íc theo luËt ®Þnh. - Thùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n trong vµ ngoµi n­íc. - ChÊp hµnh quy ®Þnh vÒ an toµn kho quü vµ ®Þnh møc tån quü theo quy ®Þnh. - Qu¶n lý, sö dông thiÕt bÞ th«ng tin, ®iÖn to¸n phôc vô nghiÖp vô kinh doanh theo quy ®Þnh cña NHN0&PTNT. - ChÊp hµnh chÕ ®é b¸o c¸o vµ kiÓm tra chuyªn ®Ò. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc chi nh¸nh NHN0&PTNT giao. d/ Phßng hµnh chÝnh: - X©y dùng ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c hµng th¸ng, quý cña chi nh¸nh vµ cã tr¸ch nhiÖm th­êng xuyªn ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ®· gi¸m ®èc chi nh¸nh NHN0&PTNT phª duyÖt. - X©y dùng vµ ph¸t triÓn ch­¬ng tr×nh giao ban néi bé chi nh¸nh vµ c¸c chi nh¸nh NHNo&PTNT trùc thuéc trªn ®Þa bµn. Trùc tiÕp lµm th­ ký tæng hîp cho gi¸m ®èc NHN0&PTNT. - T­ vÊn ph¸p chÕ trong viÖc thùc thi c¸c nhiÖm vô cô thÓ vÒ giao kÕt hîp ®ång, ho¹t ®éng tè tông, tranh chÊp d©n sù, h×nh sù, kinh tÕ, lao ®éng, hµnh chÝnh liªn quan ®Õn c¸n bé, nh©n viªn vµ tµi s¶n cña chi nh¸nh NHN0&PTNT. - Thùc thi ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn an ninh, trËt tù, phßng ch¸y, næ t¹i c¬ quan. - L­u tr÷ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn ng©n hµng vµ c¸c v¨n b¶n ®Þnh chÕ cña ng©n hµng n«ng nghiÖp . - §Çu mèi giao tiÕp víi kh¸ch hµng ®Õn lµm viÖc, c«ng t¸c t¹i chi nh¸nh NHN0&PTNT. - Trùc tiÕp qu¶n lý con dÊu cña chi nh¸nh; thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh, v¨n th­, lÔ t©n, ph­¬ng tiÖn giao th«ng, b¶o vÖ, y tÕ cña chi nh¸nh NHN0&PTNT. - Thùc hiÖn c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n, söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh, mua s¾m c«ng cô lao ®éng; qu¶n lý nhµ tËp thÓ, nhµ kh¸ch, nhµ nghØ cña c¬ quan. - Thùc hiÖn c«ng t¸c th«ng tin, tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ theo chØ ®¹o cña ban l·nh ®¹o chi nh¸nh NHN0&PTNT. - §Çu mèi trong viÖc ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, v¨n ho¸, tinh thÇn vµ th¨m hái èm ®au, hiÕu, hû c¸n bé, nh©n viªn. e/ Phßng kiÓm tra kiÓm so¸t néi bé. - X©y dung ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c n¨m quý phï hîp víi ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c kiÓm tra ,kiÓm so¸t cña Ng©n hµng NN&PTNT vµ ®Æc ®iÎm cô thÓ cña ®¬n vÞ m×nh. - Tu©n thñ tuyÖt ®èi sù chØ ®¹o nghiÖp vô kiÓm tra, kiÓm to¸n. Tæ choc thùc hiÖn kiÓm tra ,kiÓm so¸t theo ®Ò c­¬ng ,ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c cña ®¬n vÞ,kiÓm so¸t nh»m ®¶m b¶o an toµn trong ho¹t ®éng kinh doanh ngay t¹i héi së vµ c¸c chi nh¸nh phô thuéc. - Thùc hiÖn s¬ kÕt ,tæng kÕt chuyªn ®Ò theo ®Þnh k× hµng quý, 6 th¸ng, n¨m. Tæ choc bµn giao hµng th¸ng ®èi víi c¸c kiÓm tra viªn chi nh¸nh NH lo¹i 3. Hµng th¸ng cã b¸o c¸o nhanh vÒ c«ng t¸c chØ ®¹o ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kiÓm tra, kiÓm so¸t cña m×nh göi vÒ ban kiÓm tra kiÓm so¸t néi bé. - Tæ chøc kiÓm tra , x¸c minh , tham m­u cho gi¸m ®èc gi¶I quyÕt ®¬n th­ thuéc them quyÒn. Lµm nhiÖm vô th­êng trùc ban chèng tham nhòng . tham m­u cho l·nh ®¹o trong ho¹t ®éng chèng tham nhòng ,tham «, l·ng phÝ vµ thùc hµnh tiÕt kiÖm - Thùc hiÖn nhiÖm vô kh¸c do tæng gi¸m ®èc, tr­ëng ban kiÓm tra, kiÓm so¸t néi bé hoÆc gi¸m ®èc giao. f/ Phßng kinh doanh ngo¹i hèi. - Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i tÖ , thanh to¸n quèc tÕ theo quy ®Þnh. - Thùc hiÖn c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ th«ng qua m¹ng SWIFT ng©n hµng NN&PTNT - Thùc hiÖn c¸c dÞch vô kiÒu hèi vµ chuyÓn tiÒn ,më tµi kho¶n kh¸ch hµng n­íc ngoµi. - Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô tÝn dông b¶o l·nh ngo¹i tÖ cã liªn quan tíi thanh to¸n quèc tÕ. - Thùc hiÖn c¸c dÞch vô kiÒu hèi vµ chuyÓn tiÒn, më tµi kho¶n ng©n hµng n­íc ngoµi. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô do gi¸m ®èc giao. g/ Phßng dÞch vô vµ maketing. - Trùc tiÕp thùc hiÖn nhiÖm vô giao dÞch víi kh¸ch hµng ,tiÕp thÞ giíi thiÖu s¶n phÈm ,tiÕp nhËn ý kiÕn ph¶n håi tõ kh¸ch hµng vÒ dÞch vô ,tiÕp thu ,®Ò xuÊt h­íng c¶i tiÕn ®Ó kh«ng ngõng ®¸p øng sù hµi lßng cña kh¸ch hµng. - §Ò xuÊt tham m­u víi gi¸m ®èc chi nh¸nh vÒ: chÝnh s¸ch ph¸t triÓn s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng míi, phôc vô kh¸ch hµng ,x©y dung kÕ ho¹ch tiÕp thÞ ,th«ng tin, truyÒn th«ng,tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ ®Æc bÞªt lµ c¸c ho¹t ®«ng cña chi nh¸nh c¸c dÞch vô .s¶n phÈm cung øng trªn thÞ tr­êng. - Trùc tiÕp tæ chøc tiÕp thÞ th«ng tin ,tuyªn truyÒn b»ng c¸c h×nh thøc thÝch hîp nh­ c¸c Ên phÈm c©tlog, s¸ch lÞch, thiÕp,tê gÊp ,…theo quy ®Þnh. - So¹n th¶o b¸o c¸o chuyªn ®Ò tiÕp thÞ,th«ng tin tuyªn truyÒn cña ®¬n vÞ - Tæ chøc triÓn khai nghiÖp vô thÎ trªn ®Þa bµn theo qui ®Þnh cña ng©n hµng NN&PTNT. - Qu¶n lÝ gi¸m s¸t nghiÖp vô ph¸t hµnh thÎ vµ thanh to¸n thÎ theo quy ®Þnh cña ng©n hµng NN&PTNT. - Phôc vô c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan tíi c«ng t¸c tiÕp thÞ , th«ng tin, tuyªn truyÒn cña tæ chøc §¶ng, c«ng ®oµn,®oµn thanh niªn,vµ c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng. - L­u tr÷ ,khai th¸c , sö dông c¸c Ên phÈm ,s¶n phÈm , nh­ phim t­ liÖu ,b¨ng ®Üa ,®Üa ghi ©m. - Thùc hiÖn nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc giao. Mô hình tổ chức NHNo&PTNTHN Hoàn Kiếm( đến 31/12/2008) MÔ HÌNH 1 1.3 Những đặc điểm về kinh tế của NHNo&PTNTHN Hoàn Kiếm 1.3.1 Đặc điểm về sản phẩm dịch vụ. a. Dịch vụ tín dụng. Cho vay ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ; ®èi víi c¸ nh©n vµ hé gia ®×nh thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ . Doanh số cho vay qua các năm 2005,2006,2007 tăng dần lần lượt là: Năm 2005: 103.042 ( triệu đồng). Năm 2006: 306.752( triệu đồng). Năm 2007: 670.514( triệu đồng). b. Dịch vụ tiền gửi - khai th¸c vµ nhËn tiÒn göi tÝch kiÖm kh«ng kú h¹n, cã kú h¹n, tiÒn göi thanh to¸n cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ trong n­íc vµ n­íc ngoµi b»ng ®ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ; - ph¸t hµnh chøng chØ tiÒn göi, tr¸i phiÕu, k× phiÕu ng©n hµng vµ thùc hiÖn c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn kh¸c theo quy ®Þnh cña ng©n hµng n«ng nghiÖp ; - tiÕp nhËn c¸c nguån vèn tµi trî, vèn uû th¸c cña chÝnh phñ, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ , c¸ nh©n trong n­íc vµ ngoµi n­íc theo quy ®Þnh cña ng©n hµng n«ng nghiÖp . - §­îc phÐp vay vèn c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông trong n­íc khi tæng gi¸m ®èc ng©n hµng n«ng nghiÖp cho phÐp. Nguồn vốn huy động qua các năm 2006,2007,2008 tăng dần lần lượt là: Năm 2006 : 375.370 (triệu vnd) Năm 2007: 380.471 (triệu vnd) Năm 2008: 451.022 (triệu vnd) c. Kinh doanh ngo¹i hèi: Huy ®éng vèn, cho vay, mua b¸n ngo¹i tÖ, thanh to¸n quèc tÕ vµ c¸c dÞch vô kh¸c vÒ ngo¹i hèi theo chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi cña chÝnh phñ, ng©n hµng Nhµ N­íc vµ ng©n hµng n«ng nghiÖp . d. Kinh doanh dÞch vô: Thu, chi tiÒn mÆt; mua, b¸n vµng b¹c; m¸y rót tiÒn tù ®éng; dÞch vô thÎ tÝn dông; kÐt s¾t, nhËn cÊt gi÷, chiÕt khÊu c¸c lo¹i giÊy tê trÞ gi¸ ®­îc b»ng tiÒn, thÎ thanh to¸n; nhËn uû th¸c cho vay cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông, tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc; c¸c dÞch vô ng©n hµng kh¸c ®­îc Nhµ N­íc , ng©n hµng n«ng nghiÖp cho phÐp. C©n ®èi, ®iÒu hoµ vèn kinh doanh néi tÖ ®èi víi c¸c chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n trùc thuéc trªn ®Þa bµn. Thùc hiÖn ®Çu t­ D­íi c¸c h×nh thøc nh­: hïn vèn, liªn doanh, mua cæ phÇn vµ c¸c h×nh thøc ®Çu t­ kh¸c víi c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ kh¸c khi ®­îc ng©n hµng n«ng nghiÖp cho phÐp. f.Qu¶n lý nhµ kh¸ch, nhµ nghØ vµ ®µo t¹o tay nghÒ trªn ®Þa bµn. 1.3.2 Đặc điểm về lao động. Với đội ngũ 61 cán bộ nhân viên có trình độ đại học và trên đại học, trong đó có 40 nữ 21 nam. Cán bộ nhân viên ở chi nhánh đều đang ở độ tuổi rất trẻ, độ tuổi trung bình của toàn chi nhánh là 30 tuổi. Đây là 1 điểm mạnh của chi nhánh, hứa hẹn sự năng động ,sáng tạo,nhiệt huyết có thể hòn thành mọi nhiệm vụ được giao. 1.3.3 Đặc điểm về thị trường và khách hàng. Chi nhánh nằm ở quận Hoàn Kiếm,một trung tâm thương mại lớn của Hà Nội,với trên 850 công ty cổ phần,TNHH,DNTN và hơn 2000 hộ sản xuất kinh doanh. Thị trường của chi nhánh chính là những công ty và hộ kinh doanh này. Thuận lợi: - Quận Hoàn Kiếm là 1 trung tâm thương mại lớn ,sôi động - Chi nhánh có vị trí thuận lợi, tạo ưu thế cho việc thu hút khách hàng. - Được sự uan tâm kịp thời của tổng công ty và của ủy ban nhan dân quận Hoàn Kiếm Khó khăn: - Trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có nhiều ngân hàng thương mại cùng hoạt động , do đó mức cạnh tranh rất cao. 1.3.4 Đặc điểm về trng thiết bị và công nghệ. Ngân hàng luôn chú trọng đầu tư đổi mới và ứng dụng công nghệ ngân hàng phục vụ đắc lực cho công tác quản trị kinh doanh và phát triển mạng lưới dịch vụ ngân hàng tiên tiến. Dự án Hiện đại hóa hệ thông thanh toán và kế toán khách hàng (IPCAS) do Ngân hàng Thế giới tài trợ đã và đang được triển khai. Hiện AGRIBANK Hoàn kiếm đã vi tính hoá hoạt động kinh doanh ; và một hệ thống các dịch vụ ngân hàng gồm dịch vụ chuyển tiền điện tử, dịch vụ thanh toán thẻ tín dụng quốc tế, dịch vụ ATM, dịch vụ thanh toán quốc tế qua mạng SWIFT. Đến nay, AGRIBANK  Hoàn kiếm hoàn toàn có đủ năng lực cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiên tiến, tiện ích cho mọi đối tượng khách hàng trong và ngoài nước Ch­¬ng II Ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNN&PTNT chi nh¸nh quËn Hoµn KiÕm trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Qua gần 11 năm hoạt động, AGRIBANK Hoàn kiếm đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của AGRIBANK Việt Nam. Trong những năm trở lại đây, AGRIBANK Hoàn kiếm này cành khẳng định uy tín và chất lượng của mình trong hệ thống NHNN&PTNT Việt Nam. 2.1 Hoạt động huy động vốn. Sự phát triển mạnh mẽ của ngân hàng thể hiên trong việc thu hút lượng vốn tăng dần qua các năm. Bằng các biện pháp xúc tiến, quảng bá cùng với vị trí thuận lợi ngân hàng đã thu hút được lượng tiền gửi lớn trong dân cư, các tổ chức kinh tế . 2.1.1 Cơ cấu huy động vốn. Bảng 1: phân loại theo tính chất huy động (đvt : triệu vnd) Chỉ tiêu 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 So 06/05 % So 07/06 % So 08/07 % A/ Nội tệ 358225 305811 296618 353622 14,6 97 119,2 1 .TG tiết kiệm 100981 119322 124772 140213 118,16 104,6 112,4 2.TG TCKT ,TCTD 177568 182361 170289 218409 102,7 93,4 128,2 3. GTCG 79676 4128 11933 5 289 B/ ngoại tệ 57742 69559 83853 97400 120,5 120,5 116,5 Tổng cộng 415967 375370 380471 451022 90,2 101,4 118,5 (Nguồn : Báo cáo kết quả kinh doanh NHNN&PTNT Hoàn kiếm 2005-2008 Tổng nguồn vốn tính đến 31/12/2008 đạt 451.002 triệu đồng,tốc độ tăng trưởng đạt 118,6% so với 2007.Trong đó: - Nguồn nội tệ tính đến 31/12/2008 đạt 353.622 triệu đồng tăng 119,3 % so với 2007 - Nguồn ngoại tệ tính đến 31/12/2008 đạt 97.400 triệu đồng tăng 116,5 % so với 2007 Bảng 2: phân loại theo thời gian huy động (đvt : triệu đồng) Chỉ tiêu 31/12/ 2005 31/12/ 2006 31/12/ 2007 So 06/05 % So 07/06 % Không kỳ hạn 57345 46467 93344 81,03 200,88 Kỳ hạn<12T 147625 65492 42377 44,3 64,7 Kỳ hạn>12T 211000 263411 245350 124,8 93,1 Tổng cộng 415967 375370 380471 90,2 136 (Nguồn : Báo cáo kết quả kinh doanh NHNN&PTNT Hoàn kiếm 2005-2008 Nguồn vốn của chi nhánh chủ yếu là nguồn vốn có kỳ hạn dài,tạo sự ổn định cao. Trong tổng số 380 tỷ tiền gửi năm 2007 có tới 245 tỷ có kỳ hạn trên 12 tháng.Năm 375 tỷ tiền gửi năm 2006 có tới 263 tỷ có kỳ hạn trên 12 tháng. Đây là một trong những kết quả bước đầu của chi nhánh trong việc thay đổi cở cấu nguồn vốn,dần dần nâng cao hiệu quả kinh doanh. 2.1.2 Sử dụng vốn. Bên cạnh công tác huy động vốn NHNN&PTNT Hoàn kiếm luôn chú trọng đến hoạt động sử dụng vốn và quan tâm đến vấn đề chất lượng tín dụng .chi nhánh tập chung tìm kiếm các khoản đầu tư ngắn hạn, vay vốn lưu động thường xuyên. Cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ,các hộ kinh doanh...có phương án khả thi và có tài sản đảm bảo. Tổng dư nợ năm 2008 tăng 150,8% so với 2007, trong đó dư nợ ngắn hạn tăng 124,4%, dư nợ trung hạn tăng 332,5%, Tổng dư nợ năm 2007 tăng 174,5% so với 2006, trong đó dư nợ ngắn hạn tăng 164,91%, dư nợ trung hạn tăng 265,38%, Bảng 3: phân loại sử dụng vốn theo thời gian cho vay (đvt : triệu đồng) Chỉ tiêu 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 So 06/05 % So 07/06 % So 08/07 % Dự nợ ngắn hạn 19428 54593 144625 180000 281 164.91 124,4 Dự nợ T&Dhạn 29506 5762 21053 70000 19,5 265,38 332,5 Tổng cộng 48934 60355 165678 250000 123,3 174,51 150,8 (Nguồn : Báo cáo kết quả kinh doanh NHNN&PTNT Hoàn kiếm 2005-2008) N¨m 2006 2007,chi nh¸nh Hoµn KiÕm lu«n chó träng ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông ,®Æc biÖt quan t©m ®Õn vÊn chÊt l­îng tÝn dông. Chi nh¸nh tËp trung t×m kiÕm c¸c kho¶n ®Çu t­ ng¾n h¹n ,vay vèn l­u th«ng th­êng xuyªn,cho vay c¸c doanh nghiÖp vï¨ vµ nhá ,c¸c hé s¶n xuÊt kinh doanh cã ph­¬ng ¸n kh¶ thi,cã tµi s¶n ®¶m b¶o. Tæng d­ nî n¨m 2007 t¨ng 174,5% so víi 2006 ,trong ®ã d­ nî ng¾n hn¹ t¨ng 164,91%,d­ nî trung h¹n t¨ng 265,38%. Tuy t¨ng tr­ëng nhanh vÒ d­ nî nh­ng chi nh¸nh vÉn chó träng ®Õn chÊt l­îng tÝn dông. Nh×n vµo doanh sè cho vay vµ thu nî n¨m 2007 cho they ho¹t ®éng tÝn dông cña chi nh¸nh trong nh÷ng n¨m nµy thùc sù cã hiÖu qu¶ víi tæng doanh sè cho vay t¨ng 118,59%so víi cïng k× n¨m tr­íc, nî xÊu n¨m 2007 gi¶m so víi 2006. 2.2 Tài chính, thanh toán và dịch vụ ngân quĩ 2.2.1 Hoạt động thanh toán . Dự án Hiện đại hóa hệ thông thanh toán và kế toán khách hàng (IPCAS) do Ngân hàng Thế giới tài trợ đã được triển khai tại chi nhánh là một ưu thế lớn giúp chi nhánh từng bước chiếm lĩnh và mở rộng thị trường, thu hút thêm khách hàng . Đẩy mạnh công tác thanh toán quốc tế bằng các hình thức tìm kiếm, tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ thanh toán L/C ,T/T.. năm 2006 và 2007 sản phẩm này đã mang lại nguồn thu lớn cho chi nhánh, góp phần làm tăng chỉ tiêu thu phí dịch vụ. Bảng 4:Thu dịch vụ phí (đvt : ngàn đồng) Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 So 07/06% So 08/07 % Thu phí chuyển tiền 726232 892710 988012 122,9 110,6 Mở L/c+thanh toán L/C 174502 326239 400152 186,9 122,6 Thu phí ATM 27247 35175 80356 129 228,4 Dịch vụ kiều hối,WU 33492 17378 40215 51,9 231,4 Thu bảo lãnh 235780 1226396 1472235 420,1 120 Thanh toán khác 129613 388707 200154 299,9 51,5 Cộng 1326866 2886605 3280264 217,5 113,7 (Nguồn : Báo cáo kết quả kinh doanh NHNN&PTNT Hoàn kiếm 2005-2008) Thu phÝ dÞch vô n¨m 2007 tăng 117,55% so víi 2006 ®©y lµ mét ®iÓm m¹nh trong c«ng t¸c kinh doanh cña chi nh¸nh quËn Hoµn KiÕm, t¨ng cao nhÊt lµ nghiÖp vô b¶o l·nh tăng 420,14% so với 2006 2.2.2 Kết quả tài chính. Bảng 5 :Kết quả tài chính(đvt : triệu đồng) Chỉ tiêu 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 So 06/05 % So 07/06 % So 08/07 % Tổng thu nhập 121769 185724 293360 364030 152,5 157,9 124 Tổng chi phí 116176 180542 299356 350541 155,4 165,7 117,1 Quỹ thu nhập 5593 5182 5004 13489 92,6 96,5 269,7 (Nguồn : Báo cáo kết quả kinh doanh NHNN&PTNT Hoàn kiếm 2005-2008) Do n¨m 2007 chi nh¸nh v­ît chØ tiªu thu dÞch vô nªn ®­îc ng©n hµng NN Hµ Néi tÝnh th­ëng thªm vµo quÜ thu nhËp nªn sè ®¹t ®­îc ®Õn 31/12/2007 lµ 19.127 triÖu ®ång. NÕu nh­ n¨m 2006 chi nh¸nh kh«ng ®ñ quü thu nhËp ,th× n¨m 2007 víi sù chØ ®¹o cña NHNN cïng víi sù cè g¾ng cña CBCNVC, chi nh¸nh ®· ®ñ quü thu nhËp , ®¶m b¶o ®ñ l­¬ng ,th­ëng theo quy ®Þnh cña NHNN. Nhìn vào kết quả tài chính 4 năm trở lại đây thấy rõ được tình hình kinh doanh của chi nhánh NHNN&PTNT Hoàn kiếm. Năm 2008 quĩ thu nhập tăng mạnh tăng 269,7% so với 2007 đó là nhờ sự cố gắng của CBCNVC, tích cực đổi mới nâng cao hiệu quả kinh doanh và giảm chi phí,đánh dấu sự thay đổi sau khi trở thành chi nhánh cấp 1 trực thuộc NHNN&PTNT Việt Nam. 2.3 Đánh giá và nhận xét về hoạt động kinh doanh của NHNN&PTNT Hoàn kiếm Năm 2008 là một năm đầy biến động và thách thức đối với hệ thống ngân hang trên toàn thế giới. Khủng hoảng tài chính Mỹ diễn ra kéo theo sự suy giảm của nền kinh tế thế giới. Các ngân hàng Việt Nam cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. Cùng với sự suy giảm chung của hệ thống ngân hàng, việc tổ chức kinh doanh ngày càng khó khăn hơn đối với NHNN&PTNT Hoàn kiếm . Tuy nhiên , với lòng quyết tâm và nhiệt huyết , các cán bộ chi nhánh đã liên tiếp thành công trong những giai đoạn khó khăn này. Tuy mới được nâng cấp thành chi nhánh cấp 1 trực thuộc NHNN&PTNT Việt Nam nhưng những gì mà NHNN&PTNT Hoàn kiếm đạt được đã ngày càng củng cố thêm lòng tin của khách hàng cũng như ban lãnh đạo. 2.4 Những ưu điểm và tồn tại trong kinh doanh của chi nhánh Hoàn Kiếm. 2.4.1 Ưu điểm. - Vị trí thuận lợi, trụ sở khang trang. - Đội ngũ cán bộ trẻ trung ,năng động, nhiệt tình với công việc - Cơ sở vật chất hiện đại, tiêu chuẩn giúp cho công việc có độ chính xác cao và hoàn thành nhanh chóng - Ban giám đốc luôn chú trọng tìm tòi đổi mới, có tinh thần trách nhiệm cao. - Được sự ủng hộ của UBND quận Hoàn Kiếm và của tổng công ty - Dịch vụ nhanh chóng và thuận tiện ,đem lại sự hài lòng cao cho mọi khách hàng 2.4.2 Tồn tại. - Vốn điều lệ còn thấp, ảnh hưởng đến các kế hoạch kinh doanh của chi nhánh. - Cung cách phục vụ khách hàng của cán bộ nhân viên còn cứng nhắc, thiếu linh hoạt. 2.4.3 Nguyên nhân của các tồn tại. - Nguyên nhân khách quan + Khủng hoảng tài chính Mỹ kéo theo sự suy giảm của hệ thống ngân hàng thế giới + Cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng thương mại trong khu vực - Nguyên nhân chủ quan + Tuy tất cả cán bộ nhân viên đều có trình độ đại học và trên đại học nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được mọi yêu cầu của nền kinh tế. + Việc tổng kết, rút kinh nhiệm thực hiện chưa thực sự nhanh chóng và kịp thời so với những biến động mạnh mẽ của thị trường. + Cơ chế tín dụng với các tổ chức king tế, tín dụng chưa linh hoạt. Ch­¬ng III Ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNo&PTNTHN Hoàn Kiếm. 3.1 Phương hướng của chi nhánh NHNo&PTNTHN Hoàn Kiếm trong những năm tới. 3.1.1 Mục tiêu định hướng kinh doanh của chi nhánh đến năm 2015 - Nguồn vốn huy động tăng trưởng 25%-35% qua các năm - Thu nhập sau thuế tăng 10% mỗi năm. - Dư nợ tăng trưởng 30% qua các năm - Tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn dưới 1% tổng dư nợ 3.1.2 Mục tiêu định hướng kinh doanh của chi nhánh năm 2009 - Nguồn vốn huy động tăng trưởng 28% - Thu nhập sau thuế tăng 12% - Dư nợ tăng trưởng 40% - Tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn dưới 1,5% tổng dư nợ 3.1.3 Mục tiêu nhân sự và chất lượng phục vụ - Tăng thêm 5 cán bộ nghiệp vụ cho công tác tín dụng, thanh toán - Cử 5 cán bộ đi học nâng cao chuyên môn nghiệp vụ - Mở thêm 2 phòng giao dịch phục vụ nhu cầu của khách hàng 3.2 Các giải pháp chính Để khắc phục những tồn tại và nâng cao kết quả kinh doanh, trong năm 2009 và những năm tới chi nhánh có những biện pháp như sau: a. C«ng t¸c huy ®éng vèn §æi míi phong c¸ch giao dÞch ,phôc vô kh¸ch hµng,chu ®¸o ,nhiÖt t×nh thùc hiÖn v¨n ho¸ giao dÞch g©y thiÖn c¶m víi kh¸ch hµng. Tuyªn truyÒn,qu¶ng c¸o vµ th«ng tin trªn b¸o ®Çi truyÒn h×nh ,huy ®éng vèn nhê ®µi ph¸t thanh ph­êng, th«ng b¸o møc l·I xuÊt. Tæ chức thùc hiÖn tèt viÖc thu chi tiÒn t¹i chç cho c¸c hé c¸ nh©n.c¬ quan cã nhu cÇu. Phôc vô thu tiÒn göi tiÕt kiÖm t¹i nhµ hoÆc theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Giao chØ tiªu huy ®éng vèn ®Õn tong phßng giao dÞch ,tõng c¸n bé Duy tr× h×nh thøc tÆng quµ cho kh¸ch hµng. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch ­u tiªn ®èi víi kh¸ch hµng cã l­îng tiÒn göi lín. b. C«ng t¸c tÝn dông Më réng cho vay c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, cty cæ phÇn, cty TNHH,hé kinh doanh c¸ thÓ ,vay tiªu dùng. Më réng víi ph­¬ng ch©m an toµn hiÖu qu¶,chÊt l­îng tÝn dông hµng ®Çu ®Çu t­ tÝn dông 1 c¸ch an toµn hiÖu qu¶ b»ng nhiÒu h×nh thøc. ChÊp hµnh tèt quy tr×nh tÝn dông . chó träng ®Õn doanh nghiÖp võa vµ nhá. TËn thu nî ®Õn h¹n c. Ph¸t triÓn dÞch vô Chi nh¸nh tËp chung vµo ph¸t tiªnr dÞch vô ng©n hµng: b¶o l·nh ,chuyÓn tiÒn,thanh to¸n TTR,më vµ thanh to¸n L/C, ph¸t hµnh thÎ ATM,thÎ tÝn dông vµ ph¸t triÓn dÞch vô ®æi ngo¹i tÖ,phÊn ®Êu ®¹t møc dÞch vô trªn 3280 triÖu T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶ng c¸o tiÕp thÞ kh¸ch hµng vÒ më tµi kho¶n tiÒn göi ®Ó tõ ®ã ®Æt mèi quan hÖ vÒ tÝn dông,vÒ sö dông c¸c lo¹i s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng. N©ng cao phong c¸ch phôc vô cña c¸n bé ng©n hµng,göi th­ mêi ®Õn c¸c doanh nghiÖp ®Ó giíi thiÖu vÒ c¸c s¶n phÈm cña chi nh¸nh. Phôc vô tèt nhÊt , nhanh chãng ,nhiÖt t×nh, chu ®¸o víi kh¸ch hµng. Ph¸t triÓn dÞch vñ thÎ ATM ®Õn mäi ®èi t­îng kh¸ch hµng, tËn dông c¸c míi quan hÖ th©n quen víi kh¸ch hµng. d. C«ng t¸c kÕ to¸n ng©n quü. §æi míi phong c¸ch phôc vô n©ng cao chÊt l­îng chuyªn m«n ®Ó ®¸p øng kÞp thêi theo yªu cÇu hiÖn ®¹i ho¸ cña ng©n hµng. N©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé lµm c«ng t¸c kÕ to¸n kiÓm to¸n. e. C«ng t¸c kh¸c. T¨ng c­êng kiÓm tra gi¸m s¸t tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô nh»m ng¨n chÆn vµ xö lý kÞp thêi sai ph¹m cña c¸n bé nh©n viªn trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kinh doanh. Kho¸n tíi ng­êi lao ®éng trªn c¬ së lµm bÝnh xÐt l­¬ng,th­ëng. Phæ biÕn kÞp thêi quy chÕ ,chÝnh s¸ch c¶u §¶ng ,Nhµ n­íc,quy ®Þnh vÒ nhiÖp vô chÕ ®é tíi CBNV KiÓm tra kiÓm so¸t chÊn chØnh kÞp thêi thiÐu sãt tßn ®äng kh«ng ®Ó x¶y ra sai ph¹m KẾT LUẬN Chi nhánh NHNo&PTNT Hoàn kiếm là một chi nhánh trẻ trong hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam. Trong suốt thời gian 11 năm hình thành và phát triển chi nhánh đã trải qua rất nhiều khó khăn thách thức dần dần khẳng định uy tín và chất lượng, tạo lòng tin đối với khách hàng. Bước vào thời kỳ hội nhập, chi nhánh NHNo&PTNT Hoàn kiếm đã và đang tích cực đổi mới ,từng bước bắt nhịp với nền kinh tế Việt Nam và nền kinh tế thế giới. Với mục tiêu phục vụ tốt nhất nhu cầu của mọi khách hàng, chi nhánh NHNo&PTNT Hoàn kiếm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, trình độ chuyên môn và cơ sở hạ tầng.. để hoàn thành mọi mục tiêu của Đảng và Nhà Nước giao phó, xứng đáng với xự tin tưởng của khách hàng của ban lãnh đạo NHNo&PTNT Việt Nam. Trong phạm vị báo cáo thực tập tổng hợp , em chỉ giới thiệu được phần nào về tình hình hoạt động của chi nhánh NHNo&PTNT Hoàn kiếm . Em rất mong nhận được sự góp ý của Cô về bài báo cáo thực tập tổng hợp này. Em xin chân thành cảm ơn! NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ..............................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc22918.doc
Tài liệu liên quan