Báo cáo thực tập tổng hợp tại Nhà máy bánh kẹo Cao cấp Hữu Nghị

Nhà máy bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị là một doanh nghiệp nhà nước thuộc tổng công ty thực phẩm Miền Bắc. Quá trình hình thành và phát triển của nhà máy gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của công ty thực phẩm Miền Bắc. Công ty thực phẩm Miền Bắc được thành lập theo quyết định số 699 TM - TCCP ngày 13/08/1997 cảu Bộ Thương Mại.

 Sau khi mới thành lập, mặc dù còn gặp khó khăn nhưng để vượt qua khó khăn trước mắt và tìm ra một hướng đi lâu dài, ban giám đốc công ty đ ã mạnh dạn xin đầu tư dây chuyền sản xuất bánh Cookies của cộng hoà liên bang Đức với công suất 10 tấn /ngày. Đ ây là dây chuyền sản xuất tiên tiến và trang thiết bị hiện đại với lò nướng được điều khiển bằng ga tự động. Sau một thời gian lắp đặt và chạy thử Nhà máy đ ã chính thức đi vào hoạt động theo quyết định số 1260 ngày 08/12/1997 do giám đốc công ty thực phẩm Miền Bắc ký với tên gọi”Nhà máy bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị thực hiện mục tiêu sản xuất các loại bánh kẹo, lương khô và các loại sản phẩm khác mang tên Hữu Nghị.

 

doc220 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 07/09/2014 | Lượt xem: 991 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp tại Nhà máy bánh kẹo Cao cấp Hữu Nghị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng hîp KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n ghi sæ ký (Hä vµ tªn) (Hä vµ tªn) (Hä vµ tªn) §· ký §· ký §· ký Bé , Tæng côc : C«ng nghiÖp §¬n vÞ : Nhµ M¸y BKCC H÷u NghÞ NhËt ký chøng tõ sè 7 PhÇn I : T©p hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh toµn doanh nghiÖp Ghi Cã c¸c TK: 142, 152, 153, 154, 214, 241, 334, 335, 338, 611, 622, 627, 631 Th¸ng 2 n¨m 2005 §¬n vÞ tÝnh: §ång Sè TT C¸c Tk ghi Cã C¸c TK ghi Nî 152 153 154 214 334 338 621 622 627 C¸c TK ph¶n ¸nh ë c¸c NKCT kh¸c Tæng céng chi phÝ NKCT sè 1 NKCT sè 2 NKCT sè 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 154 196.717.221 416.500.000 17.863.878 631.081.099 2 631 3 241 (2413) 4 621 196.717.221 196.717.221 5 622 350.000.000 66.500.000 416.500.000 6 627 251.717.820 100.000.000 421.718.027 39.534.920 6.080.000 755.368.312 443.444.799 17. 863.878 7 641 8.000.000 51.785.777 100.202.080 19.038.395 183.000.000 87.650.000 60.000.000 509.676.252 8 642 7.000.000 245.607.719 100.203.000 19.038.570 10.774.409 74.621.386 75.000.000 532.245.084 9 Céng A 448.435.041 115.000.000 719.111.523 589.940.000 110.656.965 196.717.221 416.500.000 17.863.878 193.774.409 917.639.698 578.444.799 304.083.534 10 138 2.498.180 2.498.180 11 152 12 153 13 155 118.839.958 118.839.958 14 632 15 241 16 334 34.944.305 34.944.305 17 112 18 131 19 Céng B 20 Tæng céng A+B 448.435.041 117.498.180 118.839.958 719.111.523 589.940.000 145.601.270 196.717.221 416.500.000 17.863.878 193.774.409 4.917.639.698 578.444.799 460.365.977 §· ghi sæ c¸i ngµy 30 th¸ng 02 n¨m 2005 Ngµy 31 th¸ng 02 n¨m 2004 KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n ghi sæ ký (Hä vµ tªn) (Hä vµ tªn) (Hä vµ tªn) §· ký §· ký §· ký Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã 461.956.031 Sæ c¸i tµi kho¶n 152 Ghi Cã c¸c TK, ®èi øng Nî TK 152 Th¸ng 2 Th¸ng... NhËt ký chøng tõ sè 7 –TK 621 196.717.221 NhËt ký chøng tõ sè 7 – TK 627 251.717.820 Céng sè ph¸t sinh Nî 448.435.041 Tæng sè ph¸t sinh Cã 480..375.931 Sè d­ cuèi th¸ng Nî 493.896.921 Cã Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã 268.564.808 Sæ c¸i tµi kho¶n 153 Ghi Cã c¸c TK, ®èi øng Nî TK 153 Th¸ng 2 Thang ... Céng sè ph¸t sinh Nî Tæng sè ph¸t sinh Cã 117.498.180 Sè d­ cuèi th¸ng Nî 151.066.628 Cã Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã 34.710.995 Sæ c¸i tµi kho¶n 156 Ghi Cã c¸c TK, ®èi øng Nî TK 156 Th¸ng 2 Th¸ng ... Céng sè ph¸t sinh Nî Tæng sè ph¸t sinh Cã Sè d­ cuèi th¸ng Nî 34.710.995 Cã PhÇn III. KÕ To¸n TiÒn L­¬ng I. C¸c NghiÖp Vô Ph¸t Sinh Trong Th¸ng NV 1: ngµy 12/2/2005 b¶ng tæng hîp ph©n bæ tiÒn l­¬ng cho c¸c ®èi t­îng sö dông nh­ sau: *C«ng nh©n TTSX: Bánh Kem: 135.000.000 (®) Bánh Quy: 110.000.000 (®) Mứt : 1050.000 (®) *Bé phËn s¶n xuÊt chung: C«ng nh©n TTSX: 32.000.000 (®) C«ng nh©n thuª ngoµi: 7.534.920 (®) *Bé phËn b¸n hµng: 100.202.080 (®) *Bé phËn QLDN: 100.203.000 (®). NV2 : Ngµy13/2/2005 trÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh vµo chi phÝ vµ trõ vµo l­¬ng cña c«ng nh©n. NV3 : ngày 14/2/2005, theo phiÕu chi sè 08. Chi thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho c«ng nh©n b»ng tiÒn mÆt: 809.493.119 (®). NV4: Ngµy 16/2/2005 S¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho theo phiÕu nhËp kho sè 09 Bánh Kem: 590.337 (gói) Bánh Quy: 440.530 (gói) Mứt : 288.840 (gói) BiÕt s¶n phÈm dë dang cuèi kú gåm: Bánh Kem: 998.300.000 (®) Bánh Quy: 1.031.432.562 (®) Mứt: 1.018.033.461(®) Chi phÝ s¶n xuÊt chung ph©n bæ cho c¸c ®èi t­îng theo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp NV 5: Ngµy 19/2/2005, trÝch quü khen th­ëng phóc lîi chi th­ëng cho c¸c c¸ nh©n ®¹t danh hiÖu lao ®éng giái, xuÊt s¾c lµ: 10.000.000®. Theo phiÕu chi sè 09. NV 6: Ngµy 21/2/2005, trÝch quü khen th­ëng phóc lîi chi cho c«ng nh©n ®i th¨m quan lÔ chïa b»ng tiÒn mÆt, sè tiÒn lµ: 80.000.000 (®). Theo phiÕu chi sè 12. NV 7: Ngày 22/2/2005khèi luîng xÊy l¾p hoµn thµnh ch­a thanh to¸n cho ng­êi nhËn thÇu trÞ gi¸: 460.675.873 (®) (ch­a cã thuÕ GTGT 10%). NV 8: . Ngµy 23/2/2005¹m øng l­¬ng cho c«ng nh©n thi c«ng tr×nh ViÖt §øc sè tiÒn lµ 20 000 000. ( PhiÕu chi sè 21 ) NV9:. Ngµy 28/2/2005to¸n tiÒn l­¬ng th¸ng 1 vµ t¹m øng l­¬ng th¸ng 2 cho bé phËn qu¶n lý sè tiÒn 17650600. ( PhiÕu chi sè 12) NV 10 : Ngµy 30/2/2005¬ng ®éi tæ gi¸n tiÕp cña phân xưởng SX bánh Kem số tiền là l 4.000.000 (phiÕu chi sè 17) Định khoản và tổng hợp chứng từ NV1: Nî TK 622: *TTSX: Bánh Kem: Bánh Quy: Mứt : Nî TK 627: *TTSX: * Thuª ngoµi: Nî TK 641: Nî TK 642: Cã TK 334: *CNTTSX: *Thuª ngoµi: 610.600.000 350.000.000 135.000.000 110.000.000 105.000.000 39.534.920 32.000.000 7.534.920 100.202.080 100.203.000 589.940.000 582.405.080 7.534.920 NV2: Nî TK 622 Bánh Kem: Bánh Quy: Mứt : Nî TK 627: Nî TK 641: Nî TK 642: Nî TK 334: Cã TK 338: 338(2) 338(3) 338(4) 66.500.000 25.650.000 20.900.000 19.950.000 6.080.000 19.038.395 19.038.570 34.944.305 145.601.270 11.648.102 116.481.016 17.472.152 NV3: Nî TK 334: Cã TK 111: 809.493.119 809.493.119 NV4: a. Nî TK 154: Bnh Kem Bánh Quy Mứt Cã TK 621: Bánh Kem Bánh Quy Mứt Cã TK 622: Bánh Kem Bánh Quy Mứt Cã TK 627: Bánh Kem Bánh Quy Mứt b. Nî TK 155: Bánh Kem Bánh Quy Mứt Cã TK 154: 14.685.108.099 5.285.026.067 5.091.745.868 4.251.309.163 118.839.958 309.177.067 410.987.188 398.675.702 196.717.221 803.200.000 69.517.221 324.000.000 416.500.000 160.650.000 130.900.000 124.950.000 17.863.878 321.176.067 891.328.647 805.359.163 118.839.958 NV5: a. Nî TK 431 Cã TK 111 10.000.000 10.000.000 NV6: Nî TK 431: Cã TK 111: 80.000.000 80.000.000 NV7: Nî TK 241: N ợ TK133(2): Cã TK 331 460.675.873 46067587 506.743.460 NV8: a. Nî TK622: Cã TK 334: b. Nî TK 334: Cã TK 141: 20.000.000 20.000.000 2.000.000 20.000.000 NV Ngµy th¸ng Néi dung Chøng tõ Sè hiÖu 1 12/02 B¶ng tæng hîp ph©n bæ tiÒn l­¬ng cho c¸c ®èi t­îng 2 13/02 TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ 3 14/02 Chi thanh to¸n tiÒn l­¬ng 1. PhiÕu chi 08 4 16/02 S¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho 1. PhiÕu x¸c nhËn SP hoÆc CV hoµn thµnh 01 09 09 5 19/02 Chi th­ëng cho L§ giái 1. PhiÕu chi 6 21/02 Khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh 1. PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh 02 7 22/02 Khối lượng xây lắp hoàn thành 1.Phiếu Xác nhận sp hoặc CV hoàn thành 03 8 23/02 Tạm ứng lương cho CNV Phiếu chi Giấy xin tạm ứng nhân công Bảng thanh toán tiền lương 01 02 9 28/02 Thanh toán lương tháng 1 1.phiếu chi 2.Bảng chấm công 3.Bảng thanh toán tiền lương. 4.Phiếu xác nhậ SP hoặc CV hoàn thành 01 10 30/02 Chi lương cho đội SX PhiÕu chi Bảng chấm công Bảng thanh toán tiền lương 17 §¬n vÞ: Nhµ M¸y BKCC H÷u NghÞ §Þa chØ: Thanh Xu©n- HN QuyÓn sè: 01 Sè: 08 PhiÕu chi Ngµy 14 th¸ng 02 n¨m 2005 Nî TK: 334 Cã TK: 111 Hä, tªn ng­êi nhËn tiÒn: NguyÔn Huy Hoµng §Þa chØ: Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho c«ng nh©n viªn Sè tiÒn (*): 809.493.119 (viÕt b»ng ch÷): T¸m tr¨m linh chÝn triÖu bèn tr¨m chÝn m­¬i ba ngh×n mét tr¨m m­êi chÝn ®ång KÌm theo: 0 chøng tõ gèc. Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp biÓu (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) §· ký §· ký §· ký §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): T¸m tr¨m linh chÝn triÖu bèn tr¨m chÝn m­¬i ba ngh×n mét tr¨m m­êi chÝn ®ång Ngµy14 Th¸ng 2 n¨m 2005 Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) §· ký §· ký * Tû gi¸ ngo¹i tÖ (vµng, b¹c, ®¸ quý): ......................................................................... * Sè tiÒn quy ®æi:......................................................................................................... §¬n vÞ: Nhµ M¸y BKCC H÷u NghÞ §Þa chØ: Thanh Xu©n- HN GiÊy xin t¹m øng nh©n c«ng KÝnh göi : ¤ng ®éi tr­ëng ®éi x©y dùng Tªn t«i lµ : NguyÔn V¨n Th¶nh - Tæ tr­ëng Thuéc Tæ x©y dùng Cña c«ng tr×nh : c«ng ty que hµn ViÖt §øc Xin t¹m øng tiÒn nh©n c«ng theo hîp ®ång sè 02 /H§KT ngµy 15/2/2000 B»ng sè : 20 000 000 B»ng ch÷ : Hai m­¬i triÖu ®ång ch½n Lý do vay tiÒn : Tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n thi c«ng c«ng tr×nh VËy kÝnh ®Ò nghÞ cho t«i t¹m øng tiÒn trªn. Ngµy 30 th¸ng 2 n¨m 2005 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Ng­êi ®Ò nghÞ (®· ,ký) (®·, ký) §¬n vÞ: Nhµ M¸y BKCC H÷u NghÞ §Þa chØ: Thanh Xu©n- HN B¶ng chÊm c«ng Sè TT Hä vµ Tªn Thêi trong th¸ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Lª Nam Phong Ph¹m Ngäc S­¬ng L· ThÞ Nghe TrÇn Thanh Thuû Vò Ngäc K×nh Bïi Xu©n T«n NguyÔn §oan Hïng Ph¹m Xu©n Khu §Æng YiÕn Dòng NguyÔn Minh TuyÕt D­¬ng Ngäc Hµ D­¬ng §¾c Hoµn TrÞnh Anh TuÊn NguyÔn §øc Thinh Bïi Hång V©n NguyÔn ThÞ Chøc Ph¹m ThÞ TrËn L¹i Minh NguyÖt NguyÔn Thuý Hµ NguyÔn Ngäc BÝch x x x xxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxx ox x x xxxxxxxxxxxxxxxxx x x o xxxxxxxxxxxxxxxxx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 x x x 0xxxx0xxx0xx0x0 0 x x 0 x x 0 x x x 0 x x 0 x x x x x 0 0 x x x 0 x x 0 x x 0 x x x 0 x x x 0 x 0 x x x 0 x x x 0 x x x 0 x x x 0 x 0 x x x x x x x x x x 0 x x x x x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x0x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x o x x o x x o x x 0 x x x x x x x x x x o x x x o x x x o x x x o x x x o x x o x x x x x 0 x x x x x 0 x x x x 0 x 0 x x x x x x xx0xxx0xxxxxxxxxx x x x xxxx0xxxxx0xxxxx0 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx0xxx0xxxx0xx0x Xxxx0xxxxxxxx0xxx0x Xxxxxx0xx0xxxxx0xxxx Xxx0xxxx0xxxxxx0xxx0 Xxx0xxx0xxxxxxx0xxxx Xxxx0xxxx00xxxx0xx0x Xxxxxxx0xxx0xxxxx0 0 Xxxx0xxxxx0xxxxx0xxx §¬n vÞ: Nhµ M¸y BKCC H÷u NghÞ §Þa chØ: Thanh Xu©n- HN Sè: 02 PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm HoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh Ngµy 23 th¸ng 02 n¨m 2005 Tªn ®¬n vÞ (hoÆc c¸ nh©n): C«ng ty x©y dùng V¹n T­êng Theo hîp ®ång sè: 4238 ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2003 Sè TT Tªn s¶n phÈm (c«ng viÖc) §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Ghi chó A B C 1 2 3 = 2 x 1 D 01 Söa ch÷a nhµ kho 460.675.873 Céng 460.675.873 Tæng sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Bèn tr¨m s¸u m­¬i triÖu s¸u tr¨m b¶y m­¬i l¨m ngh×n t¸m tr¨m b¶y m­¬i ba ®ång ch½n Ng­êi giao viÖc Ng­êi nhËn viÖc Ng­êi kiÓm tra chÊt l­îng Ng­êi duyÖt (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) §· ký §· ký §· ký §· ký §¬n vÞ: Nhµ M¸y BKCC H÷u NghÞ §Þa chØ: Thanh Xu©n- HN Sè: 01 PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm HoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh Ngµy 16 th¸ng 02 n¨m 2005 Tªn ®¬n vÞ (hoÆc c¸ nh©n): §inh Mü Hµ Theo hîp ®ång sè: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt n¨m 2004 ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2003 Sè TT Tªn s¶n phÈm (c«ng viÖc) §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Ghi chó A B C 1 2 3 = 2 x 1 D 01 B¸nh Kem Gãi 590.337 8.993,47 309.177.067 02 B¸nh Quy Gãi 440.530 12.282,9 410.987.188 03 Møt Hép 288.840 15.228,76 398.675.702 Céng 1.319.707 118.839.958 Tæng sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Mét tr¨m m­êi t¸m triÖu t¸m tr¨m ba chÝn ngh×n chÝn tr¨m n¨m t¸m ®ång . Ng­êi giao viÖc Ng­êi nhËn viÖc Ng­êi kiÓm tra chÊt l­îng Ng­êi duyÖt (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) §¬n vÞ: Nhµ M¸y BKCC H÷u NghÞ §Þa chØ: Thanh Xu©n- HN B¶ng Ph©n Bæ TiÒn L­¬ng Theo Ca Th¸ng 2 n¨m 2005 STT Ghi nî TK L­¬ng thùc tÕ TiÒn ¨n ca Tæng céng L­¬ng SP L­¬ng T/g Céng ¨n ca l­¬ng + dông cô nhµ ¨n céng I. TK 138 (BHXH) 989.144 3.989.144 3.989.144 II. TK. 138 (L­¬ng nhµ ¨n) 1.221.906 1.221.906 1.221.906 III. Tk 138 (l­¬ng nhµ trÎ) 3.058.040 3.058.040 3.058.040 IV. TK 622 (l­¬ng CNTT) 268.987.274 9.441.777 278.432.051 445.000 3.689.000 21.134.000 300.566.051 A X­ëng SX Banh Kem 36.170.460 2.648.838 38.819.298 2.400.000 480.000 2.880.000 41.699.298 B X­ën SX 1 195.207.396 5.936.156 20.143.552 10.452.500 2.090.500 12.543.000 213.686.552 C X­ëng SX 2 19.415.808 174.235 19.590.043 4.322.500 864.500 5.187.000 24.777.043 D Tæ SX M ứt 18.193.610 685.548 18.879.158 1.270.000 254.000 1.524.000 20.403.158 V. TK 627 9.443.529 9.443.529 292.500 58.500 351.000 9.794.529 VI TK 642 35.703.955 35.703.955 1.672.500 334.500 2.007.000 37.710.955 Tæng céng 268.987.274 62.861.351 331.848.625 20.410.000 4.082.000 24.492.000 356.340.625 §¬n vÞ: Nhµ M¸y BKCC H÷u NghÞ §Þa chØ: Thanh Xu©n- HN B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi Tháng 2 n ăm 2005 Sè TT Ghi Cã TK §èi t­îng sö dông (Ghi Nî TK) TK 334 - Ph¶i tr¶ ng­êi lao ®éng TK 338 - Ph¶i tr¶ kh¸c Tæng céng L­¬ng C¸c kho¶n phô cÊp C¸c kho¶n kh¸c Céng Cã TK 334 Kinh phÝ c«ng ®oµn (3382) BHXH (3383) BHYT (3384) Céng Cã TK 338 (3382,3383,3384) 01 TK 622 - Chi phÝ NC TT 350.000.000 350.000.000 7.000.000 52.500.000 7.000.000 66.500.000 416.500.000 02 TK 627 - Chi phÝ SXC 39.534.920 39.534.920 640.000 4.800.000 640.000 6.080.000 45.614.920 03 TK 641 - Chi phÝ 100.202.080 100.202.080 2.004.042 15.030.311 2.004.042 19.038.395 119.240.475 04 TK 642 - Chi phÝ QLDN 100.203.000 100.203.000 2.004.060 15.030.450 2.004.060 19.038.570 119.241.570 05 TK 334 - Ph¶i tr¶ CNV 29.120.254 5.824.051 34.944.305 34.944.305 Céng 589.940.000 589.940.000 11.648.102 116.481.016 11.648.102 145.601.270 735.541.270 Ngµy 30 th¸ng 02 n¨m 2005 Ng ư ời Lập Bảng (ký, họ và tên) đã ký Kế Toán tr ư ởng (ký, họ và tên) đã ký Doanh nghiÖp : Nhµ M¸y BKCC H÷u NghÞ §Þa chØ: Thanh Xu©n- HN Sæ theo dâi thanh to¸n Tªn tµi kho¶n: T¹m øng Sè hiÖu: 141 §¬n vÞ: §ång Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè d­ Ghi chó Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 104.839.777 Sè ph¸t sinh 02/01 01 02/01 Chi t¹m øng b»ng tiÒn mÆt 111 57.325.152 01/02 04 01/02 Chi t¹m øng b»ng tiÒn mÆt 111 63.674.710 Céng sè ph¸t sinh 120.999.862 Sè d­ cuèi kú 225.839.639 Ngµy 30 th¸ng 02 n¨m 2005 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc Doanh nghiÖp: Nhµ M¸y BKCC H÷u NghÞ §Þa chØ: Thanh Xu©n- HN Sæ theo dâi thanh to¸n Tªn tµi kho¶n: Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Sè hiÖu: 334 §¬n vÞ: §ång Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè d­ Ghi chó Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 72.273.305 Sè ph¸t sinh 22/02 22/02 TÝnh tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ CNV C«ng nh©n TTSX 621 350.000.000 Bé phËn s¶n xuÊt chung 627 39.534.920 Bé phËn b¸n hµng 641 100.202.080 Bé phËn QLDN 642 100.203.000 Céng chuyÓn sang trang sau 589.940.000 662.213.305 Ngµy 30 th¸ng 02 n¨m 2005 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) §· ký §· ký Doanh nghiÖp: : Nhµ M¸y BKCC H÷u NghÞ §Þa chØ: Thanh Xu©n- HN Sæ theo dâi thanh to¸n Tªn tµi kho¶n: Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Sè hiÖu: 334 §¬n vÞ: §ång Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè d­ Ghi chó Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã Nî Cã Sè trang tr­íc chuyÓn sang 589.940.000 662.213.305 Sè ph¸t sinh 23/02 23/02 TrÝch BHYT, BHXH, KPC§ 338 34.944.305 24/02 08 24/02 Chi tiÒn mÆt tr¶ lu¬ng cho CNV 111 809.493.119 Céng sè ph¸t sinh 844.437.424 589.400.000 Sè d­ cuèi kú 817.775.881 Ngµy 30 th¸ng 02 n¨m 2005 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) §· ký §· ký Doanh nghiÖp: Nhµ M¸y BKCC H÷u NghÞ §Þa chØ: Thanh Xu©n- HN Sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n Tªn tµi kho¶n: Quü khen th­ëng phóc lîi Sè hiÖu: 431 §¬n vÞ: §ång Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè d­ Ghi chó Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 592.737.962 Sè ph¸t sinh 14/02 06 14/02 Chi ñng hé ®ång bµo lò lôt 111 58.530.000 09/03 09 09/03 Chi khen th­ëng cho L§ giái 111 10.000.000 21/03 12 21/03 Chi cho CN ®i tham quan 111 80.000.000 Céng sè ph¸t sinh 148.530.000 Sè d­ cuèi kú 444.207.962 Ngµy 30 th¸ng 02 n¨m 2004 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) §· ký §· ký Bé , Tæng côc : C«ng nghiÖp §¬n vÞ : Nhµ M¸y BKCC H÷u NghÞ B¶ng kª sè 4 TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph©n x­ëng, dïng cho c¸c TK 154, 631, 621, 622, 627 Th¸ng 2 n¨m 2005 §¬n vÞ : §ång Sè TT C¸c TK ghi Cã C¸c TK ghi Nî 152 153 214 334 338 C¸c TK ph¶n ¸nh ë c¸c NKCT kh¸c Céng chi phÝ thùc tÕ trong th¸ng NKCT sè 1 NKCT sè 2 NKCT sè 5 1 2 4 5 7 9 11 16 17 18 20 1 TK 154 hoÆc TK631 - ph©n x­ëng - ph©n x­ëng 2 TK 621 “chi phÝ NVL” 196.717.221 196.717.221 - ph©n x­ëng - ph©n x­ëng 3 TK 622 “chi phÝ NCTT” 35.000.000 66.500.000 416.500.000 - ph©n x­ëng - ph©n x­ëng 4 TK 627 “chi phÝ s¶n xuÊt chung” 251.717.820 100.000.000 421.718.027 534.920 6.080.000 755.368.312 443.444.799 17.863.878 - ph©n x­ëng - ph©n x­ëng Céng 448.435.041 100.000.000 421.718.027 534.920 72.580.000 755.368.312 443.444.799 631.081.099 Ngµy 30 th¸ng 02 n¨m 2005 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) §· ký §· ký Bé , Tæng côc : C«ng nghiÖp §¬n vÞ : Nhµ M¸y BKCC H÷u NghÞ B¶ng kª sè 5 TËp hîp: Chi phÝ ®Çu t­ XDCB (TK 241) Chi phÝ b¸n hµng (TK 641) Chi phÝ QLDN (TK 642) Thang 2 n¨m 2005 §¬n vÞ:§ång Sè TT C¸c TK ghi Cã C¸c TK ghi Nî 153 214 334 338 Tõ c¸c NKCT kh¸c Céng CF thùc tÕ trong th¸ng NKCT sè 1 NKCT sè 2 NKCT sè 5 1 2 4 5 7 9 10 11 12 13 TK 2411 - Mua s¾m TSC§ TK 2412 - "XDCB" dë dang 460.675.873 460.675.873 TK 2413 - Söa ch÷a lín TSC§ TK 641 "Chi phÝ b¸n hµng" 8.000.000 51.785.777 100.202.080 19.038.395 183.000.000 1.087.650.000 60.000.000 1.509.676.252 Chi phÝ nh©n viªn 100.202.080 19.038.395 119.240.475 Céng 385.000.000 297.393.496 200.405.080 38.076.965 193.774.409 1.792.271.386 595.675.873 3.502.597.209 Ngµy 30 th¸ng 02 n¨m 2005 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) §· ký §· ký Bé , Tæng côc : C«ng nghiÖp §¬n vÞ : Nhµ M¸y BKCC H÷u NghÞ NhËt ký chøng tõ sè 1 Ghi Cã tµi kho¶n 111 “ TiÒn mÆt “ Th¸ng 2 n¨m 2005 Sè d­ ®Çu th¸ng: Sè TT Ngµy Ghi Cã TK 111 , Ghi Nî c¸c tµi kho¶n 334 431 641 642 Céng Cã TK 111 1 2 7 8 9 10 13 01 12/02 809.493.119 809.493.119 02 16/02 10.000.000 10.000.000 03 25/02 3.520.000 3.520.000 04 28/02 80.000.000 80.000.000 05 Céng 809.493.119 148.530.000 183.000.000 10.774.409 124.654.339 §· ghi sæ c¸i ngµy 30 th¸ng 02 n¨m 2005 Ngµy 30 th¸ng 0 2 n¨m 2005 KÕ to¸n tæng hîp ký KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n ghi sæ ký (Ký ,hä vµ tªn) (Ký ,hä vµ tªn) (Ký ,hä vµ tªn) đ ã k ý đ ã k ý đ ã k ý Bé , Tæng côc : C«ng nghiÖp §¬n vÞ : Nhµ M¸y BKCC H÷u NghÞ NhËt ký chøng tõ sè 5 Ghi Cã tµi kho¶n 331 – Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n Thang 2 n¨m 2005 Sè TT Tªn ®¬n vÞ (hoÆc ng­êi b¸n) Sè d­ ®Çu th¸ng Ghi Cã TK 331 , Ghi Nî c¸c tµi kho¶n Theo dâi thanh to¸n(Ghi Nî TK 331) Sè d­ cuèi th¸ng Nî Cã 152 627 641 642 1331 Céng Cã TK 331 112 Céng Nî TK 331 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 C«ng ty §­êng BH 163.187.408 520.000.000 52.000.000 572.000.000 478.510.023 478.510.023 256.677.385 02 Cty KD NVL 1 301.200.000 300.000.000 130.000.000 430.000.000 210.020.620 210.020.620 521.179.380 03 HTX Thµnh §¹t 100.308.000 660.375.931 166.037.593 826.413.524 544.928.996 544.928.996 381.792.528 04 Cty XD VT­êng 46.067.587 506.743.460 506.743.460 055 HTX NghÜa §« 43.875.040 257.386.740 257.386.740 301.261.780 06 HTX Trung Nam 43.131.801 263.472.230 263.472.230 306.604.031 07 HTX Nam Long 48.086.144 263.148.410 263.148.410 311.234.554 Tæng céng 135.092.985 564.695.408 480.375.931 443.444.799 60.000.000 75.000.000 451.949.660 971.446.263 653.756.298 653.756.298 666.392.753 919.100.365 §· ghi sæ c¸i ngµy 30 th¸ng 02 n¨m 2005 Ngµy 30 th¸ng 0 2 n¨m 2005 KÕ to¸n tæng hîp ký KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n ghi sæ ký (Ký ,hä vµ tªn) (Ký ,hä vµ tªn) (Ký ,hä vµ tªn) Bé , Tæng côc : C«ng nghiÖp §¬n vÞ : Nhµ M¸y BKCC H÷u NghÞ NhËt ký chøng tõ sè 7 PhÇn II - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh tÝnh theo yÐu tè Thang 2 n¨m 2005 Sè TT Tªn c¸c tµi kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh YÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh Tæng céng chi phÝ Nguyªn vËt liÖu TiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp BHXH, BHYT, kinh phÝ C§ KhÊu hao TSC§ Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Chi phÝ kh¸c Céng 1 2 3 5 6 7 8 9 11 1 TK 154 2 TK 631 3 TK 142 4 TK 335 5 TK 621 96.717.221 96.717.221 96.717.221 6 TK 622 50.000.000 66.500.000 6.500.000 6.500.000 7 TK 627 251.717.820 9.534.920 6.080.000 421.718.027 443.444.799 55.368.312 863.878 17.863.878 8 TK 641 100.202.080 19.038.395 51.785.777 60.000.000 170.650.000 9.676.252 509.676.252 9 TK 642 100.203.000 19.038.570 5.607.719 75.000.000 185.395.795 132.245.084 32.245.084 11 Céng trong th¸ng 448.435.041 89.940.000 110.656.965 9.111.523 8.444.799 111.414.107 673.002.435 .673.002.435 12 Luü kÕ tõ ®Çu n¨m §· ghi sæ c¸i ngµy 30 th¸ng 02 n¨m 2005 Ngµy 30 th¸ng 02 n¨m 2005 KÕ to¸n tæng hîp ký KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n ghi sæ ký (Hä vµ tªn ) (Hä vµ tªn) (Hä vµ tªn) Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã 72.273.305 Sæ c¸i tµi kho¶n 334 Ghi Cã c¸c TK, ®èi øng Nî TK 334 Th¸ng 2 Th¸ng ... NhËt ký chøng tõ sè 1 – TK 111 9.493.119 NhËt ký chøng tõ sè 7 – TK 338 45.601.270 Céng sè ph¸t sinh Nî 44.437.424 Tæng sè ph¸t sinh Cã 89.940.000 Sè d­ cuèi th¸ng Nî Cã 817.775.881 s è d­ ®Çu n¨m Nî Cã 135.403.276 Sæ c¸i tµi kho¶n 338 Ghi Cã c¸c TK, ®èi øng Nî TK 338 Th¸ng 2 Th¸ng ... Céng sè ph¸t sinh Nî Tæng sè ph¸t sinh Cã 145.601.270 Sè d­ cuèi th¸ng Nî Cã 281.004.546 Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã 104.839.777 Sæ c¸i tµi kho¶n 141 Ghi Cã c¸c TK, ®èi øng Nî TK 141 Th¸ng 2 Th¸ng ... NhËt ký chøng tõ sè 1 – TK 111 120.999.862 Céng sè ph¸t sinh Nî 120.999.862 Tæng sè ph¸t sinh Cã Sè d­ cuèi th¸ng Nî 225.839.639 Cã Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã 47.348.313 Sæ c¸i tµi kho¶n 241 Ghi Cã c¸c TK, ®èi øng Nî TK 241 Th¸ng 2 Th¸ng... NhËt ký chøng tõ sè 5 – TK 331 460.675.873 Céng sè ph¸t sinh Nî 460.675.873 Tæng sè ph¸t sinh Cã Sè d­ cuèi th¸ng Nî 508.024.186 Cã IV. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH Số dư đầu kỳ của một số tài khoản Tµi kho¶n 152 - Nguyªn vËt liÖu. M· sè Tªn NVL §¬n vÞ Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn C01 C02 C03 P01 S¾n l¸t G¹o nÕp §­êng Dầu FO Kg Kg Kg Lit 912 798 196 200 1.577,78 5.070,42 6.605,69 40.000 1.440.000 4.050.000 1.300.000 8000.000 Céng 8.461.956 Tµi kho¶n 155 - Thµnh phÈm. M· hiÖu Tªn s¶n phÈm §¬n vÞ Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn S01 S02 S03 Bánh Kem Bánh Quy Mứt goi Goi hộp 152 213 95. 8.972 11.768.33 14.597 1.366.677 2.513.832 1.399.28 Céng 5.279.793 Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ NV 1: Ngµy 08/02/2005, xuÊt kho s¾n phôc vô cho s¶n xuÊt. PhiÕu xuÊt kho sè 01. Bánh Kem: 129.677,024 ( kg ) Bánh Quy: 144.639,757 ( kg ) Mứt : 149.627,335 ( kg ) NV 2: Ngµy 08/02/2005, xuÊt kho g¹o nÕp phôc vô cho s¶n xuÊt. Theo phiÕu xuÊt kho sè 02. - Bánh Kem: 126.562,513 ( kg ) -Bánh quy: 202.500,0203 ( kg ) - Mứt : 202.500,0203 ( kg ) NV 3: Ngµy 08/02/2005, xuÊt kho ®­êng phôc vô cho s¶n xuÊt. Theo phiÕu xuÊt kho sè 03. Bánh Kem: 30.000 ( kg ) Bánh Quy: 35.000 ( kg ) Mứt: 40.000 ( kg ) NV4: Ngµy 16/02/2005, xuÊt 200 bé quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng phôc vô cho bé phËn b¸n hµng, trÞ gi¸ lµ: 8.000.000 (®). Theo phiÕu xuÊt kho sè 04. NV5 : Ngµy 16/02/2005, xuÊt 193.096,93 (lÝt) s¬n dÇu mì ®Ó sö dông t¹i ph©n x­ëng. Theo phiÕu xuÊt kho sè 05. NV6 : Ngµy 17/02/2005, xuÊt 1.250 bé quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng phôc vô cho bé phËn s¶n xuÊt, trÞ gi¸ 50.000.000 (®). Theo phiÕu xuÊt kho sè 06 NV7 : Ngµy 18/02/2005, Ho¸ ®¬n GTGT sè 210 cña c«ng ty qu¶ng c¸o T©n Hoµng Minh. C«ng ty chi tiÒn in ¸o m­a ®Ó giíi thiÖu s¶n phÈm trÞ gi¸: 120.000.000 (®) b»ng tiÒn mÆt, thuÕ GTGT 10%. Theo phiÕu chi sè 03. NV8 : Ngµy 18/02/2005, xuÊt 102.071,13 (lÝt) dÇu FO ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm sö dông t¹i ph©n x­ëng. Theo phiÕu xuÊt kho sè 07. NV9 : Ngµy 19/02/2005, xuÊt 483.222,53 (lÝt) h­¬ng liÖu cho bé phËn SXC. Theo phiÕu xuÊt kho sè 08 NV10 : Ngµy 19/02/2005, xuÊt kho g¹o nÕp phôc vô cho s¶n xuÊt. Theo phiÕu xuÊt kho sè 09. Bánh Kem: 202.500,0203 ( kg ) Bánh Quy: 176.737,518 ( kg ) Mứt: 101.250,0102 ( kg ) NV11 : Ngµy 19/02/2005, xuÊt kho s¾n l¸t phôc vô cho s¶n xuÊt. Theo phiÕu xuÊt kho sè 10. Bánh Kem: 468.832,314 ( kg ) Bánh Quy: 406.487,592 ( kg ) Mứt: 197.009,324 ( kg ) NV12 : Ngµy 20/02/2005, xuÊt kho ®­êng phôc vô cho s¶n xuÊt. Theo phiÕu xuÊt kho sè 11. Bánh Kem: 18.000 ( kg ) Bánh Quy: 35.000 ( kg ) Mứt : 22.000 ( kg ) NV13 :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc32649.doc
Tài liệu liên quan