Báo cáo tổng hợp tại Công ty tư vấn đầu tư phát triển xi măng

Bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng có thể huy động vốn từ rất nhiều nguồn khác nhau có thể nguồn vốn đó là trong nước cũng có thể nguồn vốn đó là từ nước ngoài. Nguồn vốn trong nước bao gồm có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, vốn tín dụng phát triển của nhà nước. Nguồn vốn nước ngoài bao gồm nguồn vốn ODA, nguồn vốn đầu tư trực tiếp FDI, nguồn huy động vốn từ thị trường vốn quốc tế. CCID là công ty được thành lập từ quyết định của Bộ xây dựng, nó là một công ty nhà nước. Đóng vai trò là một công ty nhà nước trực thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam nên nguồn vốn hoạt động ban đầu của Công ty là do ngân sách nhà nước cấp qua Tổng công ty xi măng Việt Nam. Trải qua thời gian hoạt động cũng khá lâu năm nhưng CCID cũng chưa áp dụng bất kỳ một nghiệp vụ huy động vốn nào từ các kênh huy động vốn bên ngoài, trong quá trình hoạt động nguồn vốn hoạt động chính của CCID vẫn lấy từ ngân sách nhà nước cấp theo quy định và phần lợi nhuận từ kết quả hoạt động của công ty, sau khi lợi nhuận đã được phân phối về các quỹ. Nói chung, CCID là một doanh nghiệp nhà nước và hoạt động của nó phụ thuộc mạnh mẽ vào sự quản lý của nhà nước thông qua Tổng công ty xi măng Việt Nam,

doc31 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 31/10/2013 | Lượt xem: 1173 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo tổng hợp tại Công ty tư vấn đầu tư phát triển xi măng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
giúp kỹ thuật, vận hành sản xuất, các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến giám định chất lượng,bảo hiểm công trình và một số công việc khác được Giám đốc Công ty giao. Với chức năng trên phòng dự án thực hiện các nhiệm vụ sau: Lập kế hoach để tổ chức triển khai thực hiện các công việc do Công ty nhận về và dự kiến giao cho các bộ phận liên quan trình lãnh đạo quyết định. Tổng hợp tài liệu chung cho toàn bộ dự án công việc. Kiểm tra chất lượng sản phẩm tổng thể trước khi giao cho bên A hoặc đối tác. Chủ trì xem xét, kiểm tra các yếu tố pháp lý liên quan đến công việc chung, tiến trình công việc và đề xuất biện pháp giải quyêt, hoàn thiện thủ tục pháp lý như: các chứng nhận, thủ tục phê duyêt, trình duyêt,… Thực hiện nhiệm vụ theo chuyên môn của minh khi có yêu cầu. Tổ chức công tác tham gia dự thầu của công ty. Tổ chức và triển khai thực hiện công tác nghiệp vụ về tư vấn và quản lý dự án. Chủ trì hoặc phối hợp tham gia thực hiện phần việc chuyên môn thuộc các hoạt động liên quan đến tiến bộ kỹ thuât, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa hoc, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vu, trợ giúp kỹ thuật, vận hành sản xuất, các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến giám định chất lượng, bảo hiểm công trình. Tham gia xác định khối lượng công việc, nội dung, yêu cầu để ký kết nghiệm thu, thanh lý hợp đồng thuộc phần việc chuyên môn có liên quan. Các công việc khác khi được Giám đốc Công ty yêu cầu. 2.5. Phòng cơ, công nghệ xi măng Phòng cơ, công nghệ xi măng là phòng chuyên môn, có chức năng giúp Giám đốc Công ty trong các lĩnh vực Cơ khí – Công nghệ xi măng và vật liệu xây dựng với các nội dung chủ yếu là: chủ trì hoặc phối hợp tham gia trong việc lập, thẩm định các dự án đầu tư, lập hồ sơ mời thầu, xét thầu, thiết kế, giám sát, quản lý dự án, nghiệm thu công trình thuộc lĩnh vực cơ khí – công nghệ xi măng, vật liệu xây dựng, chủ trì hoặc tham gia phần việc chuyên môn thuộc các hoạt động liên quan đến tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, trợ giúp kỹ thuật, vận hành sản xuất, các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến giám định chất lượng, bảo hiểm công trình và một số công việc khác được Giám đốc Công ty giao. Với chức năng trên, phòng cơ, công nghệ xi măng thực hiện các nhiệm vụ sau: Chủ trì hoặc phối hợp tham gia lập, thẩm định các dự án đầu tư, chủ trì phần kỹ thuật cơ khí – công nghệ xi măng và vật liệu xây dựng. Chủ trì hoặc phối hợp tham gia lập hồ sơ mời thầu, xét thầu cung cấp vật tư thiết bị và dịch vụ kỹ thuật cho các dự án đầu tư, chủ trì phần kỹ thuật cơ khí – công nghệ xi măng và vật liệu xây dựng. Chủ trì thực hiện các công tác thiết kế, thẩm định thiết kế phần kỹ thuật cơ khí – công nghệ xi măng và vật liệu xây dựng. Thực hiện công tác giám sát chế tao, lắp đặt, vận hành, chạy thử, nghiệm thu bàn giao công trình phần kỹ thuật cơ khí – công nghệ xi măng. Chủ trì hoặc phối hợp tham gia thực hiện việc chuyên môn thuộc các hoạt động liên quan đến tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, trợ giúp kỹ thuật, vận hành sản xuất, các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến giám định chất lượng, bảo hiểm công trình, tư vấn quản lý dự án. Phối hợp cùng phòng Kinh tế để xác định giá cả vật tư, tài sản, thiết bị phục vụ lập, thẩm định các dự án đầu tư. Tham gia xác định khối lượng công viêc, nội dung, yêu cầu để ký kết, nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng thuộc phần việc chuyên môn có liên quan. Các công việc khác khi được Giám đốc Công ty yêu cầu. 2.6 Phòng điện tự động hoá Phòng điện tự động hoá thực hiện các chức năng sau: là phòng chuyên môn, có chức năng giúp Giám đốc Công ty trong công tác chuyên môn thuộc lĩnh vực Điện – Tự động hoá liên quan các công việc chung của Công ty bao gồm: Chủ trì hoặc phối hợp tham gia lập, thẩm định các dự án đầu tư, lập hồ sơ mời thầu, xét thầu, thiết kế, thẩm định thiết kế, giám sát, quản lý dự án, nghiệm thu công trình thuộc lĩnh vực Điện – Tự động hoá, chủ trì hoặc tham gia phần việc chuyên môn thuộc các hoạt động liên quan đến tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, trợ giúp kỹ thuật vận hành sản xuất, các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến giám định chất lượng bảo hiểm công trình và một số công việc khác được Giám đốc Công ty giao. Với chức năng trên phòng Điện – Tự động hoá thực hiện các nhiệm vụ sau: Chủ trì hoặc phối hợp tham gia lập, thẩm định các dự án đầu tư, chủ trì phần kỹ thuật Điện - Tự động hoá. Chủ trì hoặc phối hợp tham gia lập hồ sơ mời thầu, xét thầu cung cấp vật tư, thiết bị và dịch vụ kỹ thuật cho các dự án đầu tư: chủ trì phần kỹ thuật Điện – Tự động hoá. Chủ trì thực hiện các công tác thiết kế, thẩm tra, thẩm định thiết kế phần kỹ thuật Điện – Tự động hoá. Thực hiện công tác tư vấn quản lý dự án, giám sát chế tạo, lắp đặt vận hành, chạy thử, nghiệm thu bàn giao công trình phần kỹ thuật Điện – Tự động hoá. Chủ trì hoặc phối hợp tham gia thực hiện phần việc chuyên môn thuộc các hoạt động liên quan đến tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, trợ giúp kỹ thuật, vận hành sản xuất, các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến giám định chất lượng, bảo hiểm công trình. Tham gia phối hợp cùng phòng Kinh tế để xác định giá cả vật tư, tài sản, thiết bị phục vụ lập, thẩm định các dự án đầu tư. Tham gia xác định khối lượng công trình công việc, nội dung, yêu cầu để ký kết, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng thuộc phần việc chuyên môn có liên quan. Các công việc khác khi được Giám đốc Công ty yêu cầu. 2.7. Phòng kinh tế Phòng kinh tế thực hiện các chức năng sau: là phòng chuyên môn, có chức năng giúp Giám đốc Công ty về công tác chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế thuộc phạm vi các công việc chung của Công ty gồm các nội dung chính là: Lập, thẩm định phần kinh tế, thị trường các dự án đầu tư, lập hồ sơ mời thầu, xét thầu, soạn thảo hợp đồng liên doanh liên kết, điều lệ Công ty liên doanh, tư vấn phối hợp giải quyết các thủ tục liên quan đến hợp đồng vay vốn, phương án tài chính và hoạt động tài chính liên quan, định giá tài sản, các nghiệp vụ tư vấn, nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế, thị trường và một số công việc khác được Giám đốc Công ty giao. Với chức năng trên Phòng kinh tế thực hiện nhiệm vụ sau: Chủ trì lập, thẩm định phần kinh tế và thị trường các dự án đầu tư. Chủ trì lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, tổng dự toán các công trình, hạng mục công trình. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về thị trường và tư vấn phát triển thị trường. Soạn thảo Hợp đồng liên doanh liên kết, điều lệ Công ty liên doanh, Công ty cổ phần, hợp đồng vay vốn, phương án tài chính. Tư vấn và cung cấp các dịch vụ định giá tài sản. Chủ trì hoặc phối hợp tham gia lập hồ sơ mời thầu, xét thầu cung cấp vật tư, thiết bị và dịch vụ kỹ thuật, thi công xây dựng, chế tạo, lắp đặt thiết bị cho các dự án đầu tư, chủ trì phần thương mại, tài chính, điều kiện hợp đồng… Phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế, tài chính các dự án, tư vấn quản lý kinh tế, tài chính, vay vốn, sử dụng vốn giúp chủ đầu tư. Chủ trì và phối hợp các phòng có liên quan để xác định giá cả vật tư, tài sản, thiết bị phục vụ lập, thẩm định các dự án đầu tư. Thu thập thông tin, tài liệu về các lĩnh vực quản lý kinh tế tài chính, vay vốn cho các dự án đầu tư, giá cả thị trường, chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư. Tham gia xác định khối lượng công việc, nội dung, yêu cầu để ký kết, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng thuộc phần việc chuyên môn có liên quan. Các công việc khác khi được Giám đốc Công ty yêu cầu. 2.8. Phòng xây dựng, mỏ Phòng xây dựng, mỏ có chức năng sau: là phòng chuyên môn, có chức năng giúp Giám đốc Công ty trong công tác thuộc các lĩnh vực Xây dựng, Mỏ liên quan đến công việc của Công ty bao gồm: Lập, thẩm định các dự án đầu tư, thiết kế, thẩm định thiết kế, giám sát tư vấn quản lý dự án, lập hồ sơ mời thầu, xét thầu phần xây dựng các công trình xây dựng, Mỏ, chủ trì hoặc tham gia phần việc chuyên môn thuộc các hoạt động liên quan đến tiến bộ kỹ thuật hoặc chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến giám định chất lượng, bảo hiểm công trình và một số công việc được Giám đốc Công ty giao. Phòng xây dựng mỏ, công nghệ thực hiện các nhiệm vụ sau: Chủ trì hoặc phối hợp tham gia lập, thẩm định các dự án đầu tư, chủ trì phần kỹ thuật xây dựng, mỏ nguyên liệu. Phối hợp với nhà thầu phụ lập phương án, giám sát, nghiệm thu khảo sát địa hình, địa chất công trình, nguồn nguyên liêu, thu thập số liệu khí tượng thuỷ văn phục vụ cho công tác thiết kế, lập dự án đầu tư. Chủ trì công tác thiết kế, thẩm định thiết kế, phần kỹ thuật xây dựng, của các công trình, mỏ nguyên liệu cho các công trình sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng. Chủ trì hoặc phối hợp tham gia lập hồ sơ mời thầu xét thầu cung cấp vật tư, thiết bị và dịch vụ kỹ thuật cho các dự án đầu tư, chủ trì phần thiết bị vật tư dịch vụ, kỹ thuật xây dựng và mỏ nguyên liệu, tham gia tư vấn quản lý dự án. Thực hiện giám sát thi công và kiểm định chất lượng công trình xây dựng. Tham gia lập, thẩm định dự toán, tổng dự toán công trình phần xây dựng. ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong công tác thiết kế như sử dụng phần mềm tính toán kết cấu, kiến trúc, sử dụng vật liệu mới trong xây dựng. Thu thập tài liệu về các lĩnh vực đầu tư, quy hoạch xây dựng, tiêu chuẩn quy phạm,sử dụng trong thiết kế xây dựng lĩnh vực mỏ. Chủ trì hoặc phối hợp tham gia thực hiện phần việc chuyên môn thuộc các hoạt động liên quan đến tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến giám định chất lượng, bảo hiểm công trình. Thực hiện một số công tác tư vấn về Môi trường(trong khi chưa thành lập Trung tâm Môi trường). Tham gia phối hợp cùng phòng Kinh tế để xác định giá cả vật tư, tài sản, thiết bị phục vụ lập, thẩm định các dự án đầu tư. Tham gia xác định khối lượng công việc, nội dung yêu cầu để ký kết, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng thuộc phần việc chuyên môn có liên quan. Các công việc khác khi được Giám đốc Công ty yêu cầu. 2.9. Trung tâm nghiên cứu và phát triển ứng dụng Có chức năng là đơn vị chuyên môn, có chức năng giúp Giám đốc Công ty trong công tác tổ chức triển khai thực hiện nghiên cứu, phát triển ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí cho các cơ sở sản xuât. Xây dựng kế hoạch phát triển khoa học kỹ thuật, công nghệ, nghiên cứu sản phẩm mới của Công ty, nghiên cứu và xúc tiến các dịch vụ kỹ thuật về giám định chất lượng hàng hoá, bảo hiểm công trình, chuyển giao công nghê, trợ giúp kỹ thuật, vận hành sản xuất, các hoạt động đào tạo hoặc hỗ trợ đào tạo kỹ năng chuyên môn cho các cơ sở sản xuất và đối tác liên quan, tổng hợp thông tin về tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong và ngoài nước liên quan đến hoạt động của Công ty, phụ trách việc tổng hợp, phổ biến các tài liệu thông tin khoa học kỹ thuật trong nội bộ Công ty, dịch thuật tài liệu chuyên nghành và một số công việc khác được Giám đốc Công ty giao. Để thực hiện các chức năng trên Trung tâm nghiên cứu và phát triển ứng dụng có các chức năng sau: Tổ chức, nghiên cứu ứng dụng về công nghê, kỹ thuật mới phục vụ cho các dự án công trình. Chủ trì tổ chức thực hiện các hoạt động chuyển giao công nghệ, kỹ thuật mới. Tổ chức thực hiện các đề tài, đề án khoa học kỹ thuật, kinh tế được giao. Thu thập, phân tích đánh giá các thông tin tư liệu kỹ thuật. Chủ trì dịch thuật các tài liệu chuyên môn kinh tế và kỹ thuật. Phối hợp, hợp tác với các cơ quan nghiên cứu kinh tế, kỹ thuật, khoa học công nghệ trong và ngoài nước để phục vụ hoạt đọng chuyển giao, phát triển ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới. Tổ chức thực hiện các công tác dịch vụ kỹ thuật hiện trường, trợ giúp kỹ thuật, vận hành sản xuất. Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến giám định chất lượng, bảo hiểm công trình. Tham gia xác định khối lượng công việc, nội dung, yêu cầu để ký kết, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng thuộc phần chuyên môn có liên quan. Công việc khác khi Giám đốc Công ty yêu cầu. 2.10. Trung tâm Môi trường Có chức năng là: là đơn vị chuyên môn, có chức năng giúp Giám đốc Công ty trong công tác tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên mông thuộc lĩnh vực môi trường, chủ trì hoặc tham gia phần việc chuyên môn thuộc các hoạt động liên quan đến tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và một số công việc khác được Giám đốc Công ty giao. Thực hiện các nhiệm vụ sau: Khảo sát đo đạc, phân tích, đánh giá các yếu tố liên quan đến môi trường. Lập báo cáo đánh giá tác động Môi trường, đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường cho các dự án đầu tư và cơ sở sản xuất. Tư vấn khắc phục suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường và sử lý các sự cố về môi trường. Tham gia xác định khối lượng công việc, nội dung, yêu cầu để ký kết, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng thuộc phần việc chuyên môn có liên quan. Các công việc khác khi được Giám đốc Công ty yêu cầu. 2.11. Chi Nhánh công ty tư vấn đầu tư phát triển xi măng tại Thành phố Hồ Chí Minh Chi nhánh của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chức năng sau: là một đơn vị chức năng đại diện cho Công ty tại các tỉnh, thành phố ở phía nam, chịu trách nhiệm trước Công ty trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động tư vấn, tham gia phối hợp quan hệ, giao dịch, mở rộng thị trường hoạt động kinh doanh của Công ty tại các địa phương được giao phụ trách và trực tiếp thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của Công ty. Thực hiện nhiệm vụ sau: Nhiệm vụ cụ thể của chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được quy định riêng khi thành lập theo quyết định thành lập của Tổng Công ty xi măng Việt Nam. Trên cơ sở đó, Giám đốc Công ty sẽ quyết định phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ và quy định chức năng nhiệm vụ cụ thể cho chi nhánh. IV. Năng lực của Công ty 1. Nguồn vốn Bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng có thể huy động vốn từ rất nhiều nguồn khác nhau có thể nguồn vốn đó là trong nước cũng có thể nguồn vốn đó là từ nước ngoài. Nguồn vốn trong nước bao gồm có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, vốn tín dụng phát triển của nhà nước. Nguồn vốn nước ngoài bao gồm nguồn vốn ODA, nguồn vốn đầu tư trực tiếp FDI, nguồn huy động vốn từ thị trường vốn quốc tế. CCID là công ty được thành lập từ quyết định của Bộ xây dựng, nó là một công ty nhà nước. Đóng vai trò là một công ty nhà nước trực thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam nên nguồn vốn hoạt động ban đầu của Công ty là do ngân sách nhà nước cấp qua Tổng công ty xi măng Việt Nam. Trải qua thời gian hoạt động cũng khá lâu năm nhưng CCID cũng chưa áp dụng bất kỳ một nghiệp vụ huy động vốn nào từ các kênh huy động vốn bên ngoài, trong quá trình hoạt động nguồn vốn hoạt động chính của CCID vẫn lấy từ ngân sách nhà nước cấp theo quy định và phần lợi nhuận từ kết quả hoạt động của công ty, sau khi lợi nhuận đã được phân phối về các quỹ. Nói chung, CCID là một doanh nghiệp nhà nước và hoạt động của nó phụ thuộc mạnh mẽ vào sự quản lý của nhà nước thông qua Tổng công ty xi măng Việt Nam, nguồn vốn hoạt động của CCID xuất phát từ ngân sách nhà nước, được đưa đến doanh nghiệp qua cơ quan quản lý là Tổng công ty xi măng Việt Nam hàng năm theo một tỷ lệ nhất định đã được quy định. 2. Kinh nghiệm hoạt động Quá trình hoạt động của CCID chỉ mới có 15 năm, thời gian đó với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn trên thế giới có thể nói là ít, nhưng lĩnh vực hoạt động của CCID tại Việt Nam có thể nói là khá mới mẻ và đáp ứng nhu cầu đang cấp bách của thị trường, khi mà các dự án xây dựng nhà máy sản xuất xi măng được phê duyệt hàng loạt. Do vậy từ khi mới ra đời, CCID đã thực hiện các nghiệp vụ tư vấn của mình một cách độc lập hoặc có thể thông qua việc phối hợp, hợp tác với các công ty tư vấn, các chuyên gia nước ngoài để từ những hoạt động đó CCID đã tích luỹ thêm những kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của mình. CCID có đội ngũ nhiều chuyên gia chuyên nghành nhiều kinh nghiệm trong xác lập, phân tích và đánh gía tổng quát các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế và các nghiệp vụ kinh tế liên quan khác đối với các dự án đầu tư. Luôn bảo đảm sự chính xác về đánh giá tính khả thi của dự án cũng như nội dung kinh tế khác của tiến trình đầu tư trong sự liên quan tổng thể với công nghệ, kỹ thuật. Ngay từ những buổi đầu mới thành lập CCID đã tham gia thực hiện tư vấn cho nhiều dự án xây dựng nhà máy sản xuất xi măng với công suất lớn, dây truyền công nghệ hiện đại như Hoàng Thạch 2, Bút Sơn của Tổng công ty xi măng Việt Nam. CCID đã thực hiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng cho nhiều dự án xi măng nhóm A có quy mô công suất và vốn đầu tư lớn, độ phức tạp về công nghệ và kỹ thuật cao như dự án Bút Sơn 1 và 2 với công suất là 1.4 triệu tấn/năm, dự án nâng cao công suất dây truyền 2 xi măng Bỉm Sơn công suất từ 0.6 đến 1.2 triệu tấn, dự xây dựng xi măng Hải Phòng mới công suất là 1.4 triệu tấn/ năm, xi măng Hạ Long công suất 2 triệu tấn/ năm, dây truyền 3 xi măng Hoàng Thạch công suất 1.2 triệu tấn/ năm, đầu tư mới xi măng Bỉm Sơn công suất 2 triệu tấn/ năm… cùng rất nhiều dự án xi măng khác. Lập hồ sơ mời thầu và xét thầu cung cấp thiết bị với yêu cầu cho hàng loạt các dự án có độ phức tạp cao về kỹ thuật như xi măng Bút Sơn, Bỉm Sơn 2, xi măng Hải Phòng mới, các trạm nghiền xi măng, các xí nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng. Thực hiện công tác thẩm tra thiết kế công nghệ, kỹ thuật toàn bộ dây truyền các dự án Hoàng Thạch 2, Bút Sơn 1, Hải Phòng mới. Tư vấn quản lý dự án, giám sát lắp đặt thiết bị: phối hợp với tư vấn nước ngoài như tư vấn SGS Thuỵ Sĩ trong sát xây lắp dây truyền sản xuất số 2 của xi măng Hoàng Thạch, với Jurong Engineering của Sigapore trong quản lý dự án và giám sát lắp đặt chạy thử máy móc thiết bị cho dự án xi măng Hoàng Mai, thực hiện giám sát lắp đặt, chạy thử thiết bị cho nhà máy xi măng Bút Sơn 1, xi măng Hải Phòng mới… 3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Trong những năm hoạt động sản xuất kinh doanh của mình CCID đã góp phần hoàn thiện nhiều dự án xây dựng xi măng quan trọng, giúp đáp ứng nhu cầu xi măng đang ngày một cao trên thị trương trong quá trình xây dựng và phát triển của đất nước. Từ những sản phẩm tư vấn mang lại hiệu quả cao cho dự án, CCID đã tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thị trường các nhà tư vấn của Việt Nam trong lĩnh vực hoạt động của mình. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty còn làm tăng thêm nguồn vốn hoạt động của Công ty từ phần lợi nhuận mà nó thu được cùng với đó là góp phần không nhỏ vào đóng góp ngân sách cho nhà nước hàng năm, lấy ví dụ cụ thể là năm 2005: Trong năm 2005 CCID đã thực hiện được 11.890.000.000 đ trong đó doanh thu được hưởng lương là 9.058.000.000 đ, lợi nhuận là 760.000.000 đ và nộp ngân sách nhà nước là 714.000.000 đ. Như vậy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không chỉ đem lại lợi ích cho chính bản thân Công ty mà còn mang lại sự phát triển bền vững cho nghành công nghiệp xi măng tại Việt Nam. Phần II: Tình hình đầu tư và hoạt động quản lý đầu tư tại Công ty đầu tư phát triển xi măng - CCID Với chức năng nhiệm vụ là một Công ty tư vấn nên CCID thực hiện đầu tư phát triển tại Công ty mình và thực hiện các nghiệp vụ tư vấn đầu tư ngoài Công ty. I. Hoạt động đầu tư phát triển của công ty đầu tư phát triển xi măng - CCID 1. Hoạt động đầu tư vào nguồn nhân lực Nguồn nhân lực của bất kỳ một doanh nghiệp nào đều đóng vai trò rất quan trọng vì con người là một trong ba yếu tố quan trọng của sản xuất, và trong một doanh nghiệp tư vấn thì điều đó càng đóng vai trò quan trọng vì trong doanh nghiệp tư vấn con người chính là trung tâm của mọi hoạt động. Nắm được vấn đề cốt yếu ấy, CCID đã tập trung đầu tư rất nhiều vào nguồn nhân lực. Trong thời gian đầu mới thành lập nguồn nhân lực của Công ty thật khan hiếm, vì đây là một lĩnh vực mới nên số người có trình độ chuyên môn về nó tại Việt Nam là rất ít, toàn Công ty mới có 12 người, những người có trình độ đại học hay cao đẳng không có nhiều, nhưng qua thời gian hoạt động và trưởng thành thì nay toàn Công ty đã có 98 người trong đó trình độ đại học chiếm một tỷ lệ khá cao là 92%, trình độ cao đẳng chiếm 3%. Để có được đội ngũ cán bộ công nhân viên với trình độ chuyên môn cao, hoạt động với công suất làm việc lớn, nhiều kinh nghiệm hoạt động Công ty đã không chỉ thực hiện bằng chính sách tuyển dụng mà cái quan trọng là Công ty đã biết áp dụng các hình thức đào tạo và đào tạo lại để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ công nhân viên trong công ty. Các kiến thức thuộc lĩnh vực tư vấn xi măng là luôn luôn thay đổi, để bắt kịp với những kiến thức mới mẻ đó và tránh tình trạng tụt hậu, chỉ đi sau “thiên hạ” CCID đã sử dụng biện pháp cử các cán bộ, kỹ sư tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn ngắn hạn. Qua các khoá học chuyên môn này các cán bộ kỹ sư không gặp phải vướng mắc khi thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn, khi cùng phối hợp với các công ty tư vấn nước ngoài, hoặc các chuyên gia nước ngoài sẽ không xảy ra tình trạng tụt hậu quá so với họ, vì đã được làm quen với kiến thức mới sẽ tránh được tình trạng e dè khi tiếp xúc lần đầu với nó. Từ đó sẽ nâng cao hiệu quả làm việc trong quá trình phối hợp giữa tư vấn Việt Nam với tư vấn nước ngoài. Mặc dù là công ty tư vấn, không thực hiện chức năng sản xuất nhưng để có thêm kinh nghiệm thực tế trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ tư vấn Công ty đã cử cán bộ tìm hiểu tại hiện trường sản xuất và các công trường đang thi công xây dựng. Từ những lần đi thực tế như vậy mà các chuyên gia tư vấn của công ty sẽ thấy được những kiến thức thực tế đem lại mà không một giáo trình nào có. Những kiến thức thực tế đó sẽ được tích luỹ thành những kinh nghiệm vô cùng quý báu của mỗi chuyên gia tư vấn. Từ những chuyến đi thực tế tại các dự án sản xuất xi măng đã đi vào hoạt động thực tế hay các công trường đang thi công lắp đặt các chuyên gia tư vấn của công ty sẽ thấy những sự cố có thể xảy ra mà chúng ta không thể dự đoán nó trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, từ những sự cố như vậy tìm ra bước khắc phục sự cố xảy ra, và những biện pháp hạn chế hoặc tránh được sự cố trong những dự án tương tự. Với cách đào tạo trên không chỉ áp dụng được cho những chuyên gia tư vấn mới vào nghề mà ngay cả những chuyên gia đã hoạt động lâu năm trong lĩnh vực này cũng có thể áp dụng vì công nghệ của thế giới ngày một phát triển, mà phần công nghệ, kỹ thuật trong việc thực hiện các dự án xây dựng xi măng lại vô cùng phức tạp nên tất cả mọi người đều cần đến những kiến thức thực tế bổ ích như vậy. Đối với những cán bộ mới được tuyển dụng vào công ty kinh nghiệm của họ còn quá ít, tất cả ở họ mới dừng ở sách vở vì hầu hết trong số họ đều là những con người trẻ tuổi mới bước ra khỏi cánh của của trường đại học thì kinh nghiệm của những người đi trước là rất quan trọng, nắm bắt được điều đó CCID đã đưa ra được biện pháp đào tạo rất hữu hiệu, đem lại hiệu quả cao mà chi phí lại không cao đó là: Các kỹ sư có kinh nghiệm hướng dẫn kèm cặp các kỹ sư mới vào nghề để nâng cao trình độ chất lượng chuyên môn chung của toàn Công ty. Những kinh nghiệm được tích luỹ từ những thế hệ đi trước có thể không còn phù hợp với thời đại nhưng từ những kinh nghiệm đó những kỹ sư mới sẽ phát triển và biến đó thành những kinh nghiệm của mình, đồng thời qua sự hướng dẫn của lớp người đi trước họ sẽ dễ dàng nắm bắt với thực tế, dễ dàng thấy được công việc của mình, tránh tình trạng bối rối bỡ ngỡ của những người mới vào nghề. Bên cạnh đó Công ty còn tổ chức cho các kỹ sư có điều kiện học tập kinh nghiệm ở nước ngoài, tạo điều kiện cho hàng chục lượt cán bộ,kỹ sư tham gia các buổi hội thảo chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan đơn vị tổ chức. Chi phí cho công tác đào tạo của Công ty hàng năm lên đến 80 triệu đồng và Công ty đã chi ra khoảng trên 900 triệu đồng cho công tác đào tạo, mặc dù trong điều kiện tài chính hạn hẹp nhưng Công ty vẫn có những khoản chi cho đào tạo và đào tạo lại để không ngừng nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ tư vấn của Công ty để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Cùng với công tác đào tạo để nâng cao năng suất làm việc cho nhân viên Công ty cũng trang bị đủ các trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cần thiết cho tác nghiệp như: về máy tính cá nhân mỗi người có một máy tính cá nhân, thiết lập hệ thống mạng thông tin nội bộ cùng việc sử dụng hệ thốn thư viện điện tử, internet có hiệu quả, trang bị các phần mềm trong công tác thiết kế chuyên sâu. Điều đó đã nhanh chóng nâng cao được năng suất, chất lượng sản phẩm đồng thời luôn có thể đảm nhận thực hiện được đồng htời nhiều công tác tư vấn cho các dự án, công trình trong cùng một thời gian. Qua việc đầu tư trên CCID đã tạo được sự tin tưởng của Tổng công, đã có rất nhiều kỹ sư của Công ty được Tổng công ty điều động tăng cường cho các đơn vị trong nghành, Công ty liên doanh hoặc cơ quan Tổng công ty. Bên cạnh đó để nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như tinh thần trách nhiệm của cán bộ công nhân viên trong Công ty, CCID thực hi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35565.DOC
Tài liệu liên quan