Bộ đề thi học sinh giỏi lớp 4 và 5

Câu1(2điểm):

Từ một nòng cốt câu (chủ ngữ và vị ngữ ) :bé ngoan, em hãy viết thành một câu kể, một câu hỏi, một câu cảm và mọt câu cầu khiến.

Câu 2(4điểm):

a ,Từ tiếng trắng, hãy thêm tiếng để tạo thành 4 từ,trong đó có từ ghép và từ láy. Nêu rõ từ nào là từ ghép, từ nào là từ láy.

b ,Đặt câu với mỗi từ đã tìm được.

Câu3(3điểm)

a,Nêu từ loại của các từ in nghiêng sau đây:

Núi cao.

Chim hót .

Đồng rộng.

Suối chảy.

Sương rơi.

b , Thêm các từ tượng hình, từ tượng thanh , làm bổ ngữ cho các từ in ngiêng đó và chỉ rõ từ nào là từ tượng hình, từ nào là từ tượng thanh.

Câu4(4điểm)

Trong bài Rừng mơ,nhà thơ Trần Lê Văn có viết:

“Rừng mơ ôm lấy núi

Mây trắng đọng thành hoa

Gió chiều đông gờn gợn

Hương bay gần, bay xa.”

Em hãy viết những điều cảm nhận được về cái hay, cái đẹp từ khổ thơ trên.

Câu5(6điểm)

Hãy tả lại một buổi sáng mùa xuân đẹp trời ở quê hương em ( bài viết khoảng 20 đến 25 dòng).

 

 

doc16 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 12/09/2013 | Lượt xem: 7311 | Lượt tải: 172download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bộ đề thi học sinh giỏi lớp 4 và 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§Ò thi häc sinh giái líp 5 . B¶ng A N¨m häc : 2004 - 2005 (Thêi gian lµm bµi : 90 phót ) Bµi 1: (4 ®iÓm). Cho d·y sè: ; ; ; ; ; ….. 1,H·y tÝnh tæng cña 10 sè h¹ng ®Çu tiªn cña d·y sè . 2, Sè cã ph¶i lµ mét sè h¹ng cña d·y sè trªn kh«ng ? v× sao ? Bµi 2 ( 6 ®iÓm) Cho biÓu thøc A = 13,8 : (5,6 – x ) 1, TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc A khi x = 4,91 . 2, T×m gi¸ trÞ cña x khi A = 4 . 3, H·y chØ ra 2 gi¸ trÞ cña x ®Ó khi thay vµo biÓu thøc ta ®­îc A < 4 . Bµi 3 (6 ®iÓm) Cïng mét lóc , mét « t« ®i tõ A vµ mét xe m¸y ®i tõ B ng­îc chiÒu nhau ®Ó ®Õn ®Þa ®iÓm C ë gi÷a A vµ B . C c¸ch A 160 km vµ c¸ch A 136 km . VËn tèc cña « t« lµ 52 km/ giê , cña xe m¸y lµ 38 km/giê . 1, Hái xe nµo ®Õn C tr­íc ? 2, Hái sau mÊy giê kho¶ng c¸ch gi÷a hai xe ®­îc rót ng¾n cßn 71 km ? Bµi 4: (4 ®iÓm). K Cho h×nh thang vu«ng ABCD (nh­ h×nh vÏ ) AB= 6 cm , AD = 12 cm , BC = AD . 1, TÝnh diÖn tÝch h×nh thang ABCD . 2, Keo dµi c¸c c¹nh bªn AB vµ DC , chóng gÆp nhau t¹i K .TÝnh ®é dµi c¹nh KB B C A D ----------------------------------------------------------- Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Thanh Ho¸ h­íng dÉn chÊm thi häc sinh giái líp 5 . Néi dung §iÓm Bµi 1: 4 ®iÓm .Mçi c©u 2 ®iÓm ChØ ra ®­îc qui luËt cña d·y sè ( Ch¼ng h¹n : D·y sè ®­îc viÕt l¹i lµ : ; ; ; ;….. 0,5 ViÕt ®­îc sè h¹ng thø 10 hoÆc viÕt ®ñ 10 sè h¹ng ®Çu cña d·y . 0,5 Ta cã : + + + + +…..+ = 1 - 0,5 = 1 - 0,25 = 0,25 Ta thÊy sè thuéc d·y ®· cho vµ sè tiÕp liÒn lµ sè còng thuéc d·y . 1 Mµ 0,5 VËy sè kh«ng ph¶I lµ mét sè h¹ng cña d·y sè ®· cho . 0,5 Bµi 2: 6 ®iÓm .Mçi c©u 2 ®iÓm . 1) Khi x = 4,91 ta cã A = 13,8 : ( 5,6 - 4,91 ) 0,75 = 13,8 : 0,69 0,75 = 20 0,5 2) Khi A = 4 ta cã 13,8 : ( 5,6 - x ) = 4 0,5 5,6 -x = 13,8 : 4 0,5 5,6 - x = 3,45 0,5 x = 5,6 - 3,45 0,25 x = 2,15 0,25 3)Tõ c©u 2 bµi 2 ,ta thÊy khi 5,6 - x = 3,45 th× A = 4 .Mµ 5,6 - x lµ sè chia , 13,8 lµ sè bÞ chia kh«ng thay ®æi , A lµ th­¬ng .Sè chia cµng lín th× th­¬ng cµng bÐ . 0,75 VËy ®Ó A < 4 th× 5,6 - x ph¶i lín h¬n 3,45 0,75 Ta chän x = 0 vµ x = 1 sÏ tho¶ m·n yªu cÇu bµi to¸n . 0,5 Chó ý : víi c©u 3 nÕu häc sinh chØ ra mçi gi¸ trÞ cña x ®óng vµ thö l¹i ®Ó kh¼ng ®Þnh th× vÉn cho ®iÓm tèi ®a . Bµi 3 : 6 ®iÓm .Mçi c©u 3 ®iÓm ¤ t« ®i ®Õn C hÕt thêi gian lµ : 160 : 52 = 3 ( giê ) = 3 ( giê ) 0,75 Xe m¸y ®i ®Õn C hÕt thêi gian lµ : 136 : 38 = 3 ( giê ) = 3 ( giê ) 0,75 Ta thÊy : 0,5 VËy « t« ®Õn C tr­íc ( « t« ®i hÕt Ýt thêi gian h¬n xe m¸y ) 0,5 Lóc xuÊt ph¸t , « t« vµ xe m¸y c¸ch nhau mét qu·ng ®­êng lµ : 160 + 136 = 296 ( km ) 0,75 Lóc 2 xe cßn c¸chp nhau 71 km th× 2 xe ®· ®i ®­îc tæng qu·ng ®­êng lµ : 296 -71 = 225 ( km ) 0,75 Mçi giê 2 xe ®i ®­îc tæng qu·ng ®­êng lµ : 52 + 38 = 90 ( km ) 0,5 §Ó ®i ®­îc tæng qu·ng ®­êng 225 km , hai xe ph¶i ®i thêi gian lµ : 225 : 90 = 2,5 ( giê ) 0,5 VËy sau 2,5 giê hay 2 giê 30 phót , kho¶ng c¸ch gi÷a 2 xe cßn 71 km . 0,5 Bµi 4 : 4 ®iÓm .Mçi c©u 2 ®iÓm . 0,5 1) BC = ( 12 : 3 ) 2 = 8 ( cm ) 1 DiÖn tÝch h×nh thang vu«ng lµ : ( 12 + 8 ) 6 : 2 = 60 ( cm 2) 0,75 §¸p sè : 60 cm 2 0,25 Gäi ®ç dµi c¹nh KB lµ x , ta cã : S KBC = ( x 8 ) : 2 = 4 x S KAD = ( x + 6 ) 12 : 2 = 6 x + 36 0,5 Mµ S KAD = S KBC + S ABCD 0,5 Ta cã : 6 x + 36 = 4 x + 60 6 x = 4 x + 60 – 36 6 x = 4 x + 24 6 x - 4 x = 24 ( 6 – 4 ) x = 24 2 x = 24 x = 24 : 2 = 12 0,75 VËy KB = 12 cm 0,25 Chó ý : Mçi c©u , mçi bµi nÕu häc sinh cã c¸ch gi¶I kh¸c ®óng vÉn cho ®iÓm tèi ®a . Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Thanh Ho¸ §Ò thi häc sinh giái líp 5 . N¨m häc : 2004 – 2005 M«n : TiÕng ViÖt (B¶ng A ) §Ò chÝnh thøc (Thêi gian lµm bµi : 90 phót ) C©u1(2®iÓm): a, X¸c ®Þnh tõ lo¹i cña nh÷ng tõ sau: NiÒm vui ,niÒm në, vui mõng , vui t­¬i. b,§Æt c©u víi mçi tõ nªu trªn. C©u2(3®iÓm): T×m bé phËn chñ ng÷ , bé phËn vÞ ng÷ , bé phËn tr¹ng ng÷ cña mçi c©u sau: a,Vµo mét ®ªm cuèi xu©n 1947, kho¶ng hai giê s¸ng, trªn ®­êng ®i c«ng t¸c, B¸c Hå ®Õn nghØ ch©n ë mét nhµ bªn ®­êng. b,C¸i h×nh ¶nh trong t«i vÒ c«, ®Õn b©y giê, vÉn cßn râ nÐt. C©u3(3®iÓm): §o¹n v¨n d­íi ®©y cã 13 c©u.H·y chÐp l¹i ®o¹n v¨n vµ ghi dÊu chÊm vµo nh÷ng chç thÝch hîp: “Hoa mËn võa tµn th× mïa xu©n ®Õn bÇu trêi ngµy thªm xanh n¾ng vµng ngµy cµng rùc rì v­ên c©y l¹i ®©m tråi, n¶y léc råi v­ên c©y l¹i ra hoa b­ëi nång nµn hoa nh·n ngät hoa cau tho¶ng qua v­ên c©y l¹i ®Çy tiÕng chim vµ bãng chim bay nh¶y nh÷ng thÝm chÝch choÌ nhanh nh¶u nh÷ng chó kh­íu l¾m ®iÒu nh÷ng anh chµo mµo ®ám d¸ng nh÷ng b¸c cu g¸y trÇm ng©m” (NguyÔn Kiªn) C©u4(4®iÓm): Më ®Çu bµi th¬ “TiÕng gµ tr­a”, nhµ th¬ Xu©n Quúnh viÕt: “Trªn ®­êng hµnh qu©n xa Dõng ch©n bªn xãm nhá TiÕn gµ ai nh¶y æ: “Côc, côc t¸c..côc ta..” Nghe xao ®éng n¾ng tr­a Nghe bµn ch©n ®ì mái Nghe gäi vÒ tuæi th¬” a,Em c¶m nhËn ®­îc ®iÒu g× qua ®o¹n th¬ trªn. b,ChØ râ c¸i hay, c¸i ®Ñp cña tõ “nghe” ®­îc dïng trong ®o¹n th¬. C©u5(7®iÓm): H·y m­în lêi cña mét nh©n vËt trong mét truyÖn mµ em ®· ®äc ®Ó kÓ l¹i truyÖn ®ã. * L­u ý: §iÓm ch÷ viÕt vµ tr×nh bµy toµn bµi 1®iÓm Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Thanh Ho¸ h­íng dÉn chÊm §Ò thi chÝnh thøc Kú thi chän häc sinh giái líp 5 cÊp tØnh. N¨m häc : 2004 - 2005 M«n : TiÕng ViÖt (B¶ng A ) C©u 1 ( 2 ®iÓm ): a.Yªu cÇu häc sinh x¸c ®Þnh ®­îc: - NiÒm vui lµ danh tõ - Vui mõng lµ ®éng tõ . - NiÒm në , vui t­¬i lµ tÝnh tõ . Häc sinh x¸c ®Þnh ®óng mçi tõ : cho 0,25 ®iÓm . C©u 2 ( 3 ®iÓm ): B é phËn chñ ng÷ , bé phËn vÞ ng÷ , bé phËn tr¹ng ng÷ cña mçi c©u ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: a,Vµo mét ®ªm cuèi xu©n 1947, / kho¶ng hai giê s¸ng, /trªn ®­êng ®i c«ng t¸c, / TN TN TN B¸c Hå / ®Õn nghØ ch©n ë mét nhµ bªn ®­êng. CN VN b,C¸i h×nh ¶nh trong t«i vÒ c«, / ®Õn b©y giê, / vÉn cßn râ nÐt. CN TN VN Häc sinh lµm ®óng mçi c©u : cho 1,5 ®iÓm .NÕu kh«ng ®óng trän vÑn tõng c©u mµ chØ ®óng ë bé phËn riªng ( CN , VN , TN ) th× mçi bé phËn ®óng ( CN , VN , TN ) : cho 0,5 ®iÓm . C©u 3 ( 3 ®iÓm ) §o¹n v¨n ®óng nh­ sau : “Hoa mËn võa tµn th× mïa xu©n ®Õn .BÇu trêi ngµy thªm xanh .N¾ng vµng ngµy cµng rùc rì .V­ên c©y l¹i ®©m tråi, n¶y léc .Råi v­ên c©y l¹i ra hoa .Hoa b­ëi nång nµn .Hoa nh·n ngät .Hoa cau tho¶ng qua .V­ên c©y l¹i ®Çy tiÕng chim vµ bãng chim bay nh¶y .Nh÷ng thÝm chÝch choÌ nhanh nh¶u .Nh÷ng chó kh­íu l¾m ®iÒu .Nh÷ng anh chµo mµo ®ám d¸ng .Nh÷ng b¸c cu g¸y trÇm ng©m” (NguyÔn Kiªn) -Häc sinh lµm ®óng nh­ trªn cho : 3 ®iÓm ; nÕu kh«ng viÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu c©u th× kh«ng cho ®iÓm tèi ®a . - C¸c tr­êng hîp cßn l¹i , gi¸o viªn tù cho c¸c møc ®iÓm phï hîp trong khung ®iÓm qui ®Þnh cña tõng c©u . C©u 4 ( 4 ®iÓm ): C¶m thô cña häc sinh ®èi víi yªu cÇu cña ®Ò cã thÓ rÊt phong phó víi nh÷ng suy nghÜ , c¶m t­ëng s©u s¾c vµ thó vÞ . Gi¸m kh¶o cÇn b¸m s¸t ®Þnh h­íng c¶m thô sau ®©y ®Ó vËn dông cho ®iÓm mét c¸ch thÝch hîp : ( 3 ®iÓm ): TiÕng gµ g¸y nh¶y æ -nh¶y khi chuÈn bÞ ®Î trøng - ph¸ tan sù v¾ng lÆng cña xãm nhá d­íi n¾ng tr­a , lµm cho nhµ th¬ thÊy tinh thÇn phÊn chÊn , ®ì mÕt mái vµ gîi nhí nh÷ng kû niÖm thêi th¬ Êu .§ã lµ ©m thanh cÊt lªn tõ cuéc sèng thanh b×nh n¬i th«n xãm , lµ thø tiÕng th©n thuéc víi tuæi th¬ cña t¸c gi¶ . Nh©n mét “tiÕng gµ tr­a ” nghe tõ mét xãm nhá trªn ®­êng hµnh qu©n , t¸c gi¶ ®· nãi lªn t×nh c¶m s©u l¾ng cña m×nh víi quª h­¬ng . T×nh yªu ®Êt n­íc cña nhµ th¬ ®· g¾n liÒn víi t×nh yªu quª h­¬ng , yªu nh÷ng g× th©n thuéc nhÊt . ( 1 ®iÓm ) “ Nghe ” ë ®©y kh«ng ph¶i diÔn t¶ sù tiÕp nhËn mét ©m thanh cô thÓ ( nghe nh¹c , nghe chim hãt ,...) mµ lµ diÔn t¶ mét sù c¶m nhËn , lµ sù c¶m thÊy , liªn t­ëng thÊy , lµ sù béc lé t©m tr¹ng cña t¸c gi¶ . C©u 5 ( 7 ®iÓm ) I /Yªu cÇu : 1.N¾m v÷ng kiÓu bµi t¹p lµm v¨n kÓ chuyÖn .Häc sinh thùc hiÖn yªu cÇu cña ®Ò bµi lµ “ m­în lêi nh©n vËt ” trong mét truyÖn ®· ®­îc ®äc ®Ó kÓ l¹i truyÖn ®ã .Nh­ vËy , häc sinh ph¶i biÕt t­ëng t­îng , biÕt “ nhËp th©n ” vµo mét nh©n vËt cña truyÖn , tù coi m×nh lµ nh©n vËt ®ã ®Ó kÓ l¹i truyÖn . 2. N¾m v÷ng ý nghÜa vµ néi dung cèt truyÖn .KÓ l¹i ®Çy ®ñ , ®óng tr×h tù nh÷ng diÔn biÕn , sù viÖc chÝnh , nh÷ng chi tiÕt lý thó , hÊp dÉn , sù viÖc kÕt thóc c©u chuyÖn .Khi kÓ , cÇn biÓu lé c¶m xóc vµ th¸i ®é ( ca ngîi , phªn ph¸n , yªu , ghÐt .....) 3.Bè côc râ rµng , diÔn ®¹t tr«i ch¶y , s¸ng râ ; lèi viÕt v¨n cã h×nh ¶nh ,cã c¶m xóc ; tr×nh bµy s¹ch sÏ , Ýt ph¹m lçi dïng tõ , chÝnh t¶ , ng÷ ph¸p . II/ C¸ch cho ®iÓm : 1.Cho 6 -7 ®iÓm : ®¹t c¸c yªu cÇu trªn ; kh«ng ph¹m qu¸ 4 lçi dïng tõ , ®Æt c©u vµ chÝnh t¶ . 2.Cho 5 - d­íi 6 ®iÓm : §¹t ®­îc yªu cÇu 1 vµ 2 , yªu cÇu 3 ch­a ®Çy ®ñ , cßn ph¹m kh«ng ®Õn 6 lçi . 3.Cho 4 - d­íi 5 ®iÓm : §¹t ®­îc yªu cÇu 1 , yªu cÇu 2 vµ 3 ch­a ®Çy ®ñ , cßn ph¹m kh«ng ®Õn 8 lçi . 4. Cho 2 - d­íi 4 ®iÓm : §¹t ®­îc yªu cÇu 1 , néi dung yªu cÇu 2 cßn s¬ sµi , bè côc kh«ng râ rµng , cßn ph¹m kh«ng ®Õn 8 lçi . Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Thanh Ho¸ §Ò thi häc sinh giái líp 5 . N¨m häc : 2004 – 2005 M«n : To¸n (B¶ng B ) §Ò chÝnh thøc (Thêi gian lµm bµi : 90 phót ) -------------------------------------------- Bµi 1: (4 ®iÓm). Cho d·y sè : 10 , 16 , 22 , 28 , 34 , 40 , .. 1,H·y tÝnh tæng cña 10 sè h¹ng ®Çu tiªn cña d·y sè trªn . 2, Sè 126 cã thuéc d·y sè trªn kh«ng ? v× sao ? Bµi 2 (5 ®iÓm) . Cho biÓu thøc A = 53,7 : ( x – 3,5 ) 1, TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc A khi x = 5 . 2 , T×m gi¸ trÞ cña x ®Ó A = 3 Bµi 3 (5 ®iÓm). Lóc 6 giê s¸ng , mét ng­êi ®i xe ®¹p khëi hµnh tõ A ®Ó ®i ®Õn B víi vËn tèc 12 km/ giê .Mét giê r­ìi sau , mét ng­êi kh¸c ®i xe m¸y còng khëi hµnh tõ A ®Ó ®Õn B víi vËn tèc 30 km /giê . Qu·ng ®­êng AB dµi 45 km . 1, Hái xe m¸y vµ xe ®¹p gÆp nhau lóc mÊy giê ? 2, Khi xe m¸y võa ®Õn B th× xe ®¹p cßn c¸ch B bao nhiªu ki- l« - mÐt ? Bµi 4(6 ®iÓm) . Mét m¶nh ®Êt h×nh thang vu«ng ABCD cã ®¸y bÐ b»ng ®­êng cao vµ b»ng ®¸y lín . B C M Ng­êi ta më réng m¶nh ®Êt h×nh thang vu«ng thµnh m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt ABMD (nh­ h×nh vÏ ) Vµ ®o ®­îc ®é dµi ®o¹n CM b»ng 8 m . TÝnh diÖn tÝch m¶nh ®Êt h×nh thang vu«ng Vµ diÖn tÝch phÇn më réng thªm . A D ------------------------------------------------------------------------------------------- Së GD& §T Thanh Ho¸ H­íng dÉn chÊm thi HSG líp 5 .B¶ng B . Néi dung ®iÓm Bµi 1: 4 ®iÓm .Mçi c©u 2 ®iÓm 1)ChØ ra ®­îc qui luËt cña d·y sè ( Ch¼ng h¹n : Ta thÊy , mçi sèh¹ng cña d·y ®Òu ®­îc viÕt b»ng sè h¹ng ®øng tr­íc liÒn nã céng víi 6 ) 0,5 ViÕt ®­îc sè h¹ng thø 10 hoÆc viÕt ®ñ 10 sè h¹ng ®Çu cña d·y . 0,5 Ta cã : 10 + 16 + 22 + 28 + 34 + 40 + 46 + 52 + 58 + 64 = ( 10 + 64 ) = = 370 1 2)Ta thÊy mçi sè h¹ng cña d·y khi chia cho 6 ®Òu d­ 4 , mµ sè 126 chia hÕt cho 6 . 1 VËy sè 126 kh«ng ph¶i lµ sè h¹ng cña d·y . 1 (Chó ý : C©u 2 cã nhiÒu c¸ch gi¶i thÝch kh¸c nhau ) Bµi 2: 5 ®iÓm .Mçi c©u 2,5 ®iÓm 1)Khi x = 5 , ta cã : A = 53,7 : ( 5 – 3,5 ) 1 = 53,7 : 3 0,75 = 35,8 0,75 2)Khi A = 3 , ta cã : 53,7 : ( x – 3,5 ) = 3 1 x – 3,5 = 53,7 : 3 0,5 x -3,5 = 17,9 0,5 x= 17,9 + 3,5 0,25 x = 21,4 0,25 Bµi 3: 5 ®iÓm .Mçi c©u 2,5 ®iÓm 1)Trong thêi gian mét giê r­ìi , ng­êi ®i xe ®¹p ®· ®i ®­îc qu·ng ®­êng lµ : 12 1,5 = 18 ( km ) 0,5 Nh­ vËy , t¹i thêi ®iÓm xe m¸y xuÊt ph¸t , xe ®¹p ®· c¸ch A 18 km .TÝnh tõ thêi ®iÓm ®ã , xe m¸y muèn ®uæi kÞp xe ®¹p th× xe m¸y ph¶I ®I ®­îc nhiÒu h¬n xe ®¹p 18 km . 0,25 Mçi giê , xe m¸y ®i ®­îc nhiÒu h¬n xe ®¹p sè ki l« mÐt lµ : 30 – 12 = 18 ( km ) 0,5 §Ó ®uæi kÞp xe ®¹p , xe m¸y ph¶i ®i trong thêi gian lµ : 18 : 18 = 1 ( giê ) 0,5 Thêi gian lóc hai xe gÆp nhau lµ : 6 + 1,5 + 1 = 8,5 ( giê ) 0,5 VËy xe m¸y vµ xe ®¹p gÆp nhau lóc 8 giê 30 phót s¸ng . 0,25 Khi xe m¸y ®Õn B , xe m¸y ®· ®i hÕt thêi gian lµ : 45 : 30 = 1,5 ( giê ) 0,75 T¹i thêi ®iÓm ®ã , xe ®¹p ®· ®i hÕt thêi gian lµ : 1,5 + 1,5 = 3 ( giê ) 0,5 Qu·ng ®­êng xe ®¹p ®i ®­îc trong 3 giê lµ : 12 3 = 36 ( km ) 0,5 VËy xe ®¹p cßn c¸ch B mét qu·ng ®­êng lµ : 45 – 36 = 9 ( km ) 0,5 §¸p sè : 9 km . 0,25 Bµi 4: 6 ®iÓm. BC = AD , mµ AD = BM nªn BC = BM 0,75 Suy ra CM = BM 0,75 Mµ CM = 8 m nªn BM = 8 3 = 24 ( m ) 0,75 BC = 24 : 3 2 = 16 ( m ) 0,75 Mµ AB = BC , AD = B M nªn AB = 16 m , AD = 24 m 0,5 DiÖn tÝch m¶nh ®Êt h×nh thang ABCD lµ : ( 24 + 16 ) 16 : 2 = 320 ( m 2) 1 DiÖn tÝch phÇn më réng thªm ( diÖn tÝch tam gi¸c MDC ) lµ : ( 8 16 ) : 2 = 64 ( m 2) 1 §¸p sè : DiÖn tÝch m¶nh ®Êt h×nh thang : 320 m 2 DiÖn tÝch phÇn ®Êt më réng thªm : 64 m 2 0,5 Chó ý : Mçi c©u , mçi bµi nÕu häc sinh cã c¸ch gi¶I kh¸c ®óng vÉn cho ®iÓm tèi ®a cña c©u ®ã . Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Thanh Ho¸ §Ò thi häc sinh giái líp 5 . N¨m häc : 2004 - 2005 M«n : TiÕng ViÖt (B¶ng B ) §Ò chÝnh thøc (Thêi gian lµm bµi : 90 phót ) -------------------------------------------- C©u1(2®iÓm): Tõ mét nßng cèt c©u (chñ ng÷ vµ vÞ ng÷ ) :bÐ ngoan, em h·y viÕt thµnh mét c©u kÓ, mét c©u hái, mét c©u c¶m vµ mät c©u cÇu khiÕn. C©u 2(4®iÓm): a ,Tõ tiÕng tr¾ng, h·y thªm tiÕng ®Ó t¹o thµnh 4 tõ,trong ®ã cã tõ ghÐp vµ tõ l¸y. Nªu râ tõ nµo lµ tõ ghÐp, tõ nµo lµ tõ l¸y. b ,§Æt c©u víi mçi tõ ®· t×m ®­îc. C©u3(3®iÓm) a,Nªu tõ lo¹i cña c¸c tõ in nghiªng sau ®©y: Nói cao. Chim hãt . §ång réng. Suèi ch¶y. S­¬ng r¬i. b , Thªm c¸c tõ t­îng h×nh, tõ t­îng thanh , lµm bæ ng÷ cho c¸c tõ in ngiªng ®ã vµ chØ râ tõ nµo lµ tõ t­îng h×nh, tõ nµo lµ tõ t­îng thanh. C©u4(4®iÓm) Trong bµi Rõng m¬,nhµ th¬ TrÇn Lª V¨n cã viÕt: “Rõng m¬ «m lÊy nói M©y tr¾ng ®äng thµnh hoa Giã chiÒu ®«ng gên gîn H­¬ng bay gÇn, bay xa..” Em h·y viÕt nh÷ng ®iÒu c¶m nhËn ®­îc vÒ c¸i hay, c¸i ®Ñp tõ khæ th¬ trªn. C©u5(6®iÓm) H·y t¶ l¹i mét buæi s¸ng mïa xu©n ®Ñp trêi ë quª h­¬ng em ( bµi viÕt kho¶ng 20 ®Õn 25 dßng). L­u ý: §iÓm ch÷ viÕt vµ tr×nh bµy toµn bµi 1®iÓm Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Thanh Ho¸ h­íng dÉn chÊm §Ò thi chÝnh thøc Kú thi chän häc sinh giái líp 5 cÊp tØnh. N¨m häc : 2004 - 2005 M«n : TiÕng ViÖt (B¶ng B ) C©u 1: (2 ®iÓm ) YªucÇu : -ViÕt ®óng kiÓu c©u trªn c¬ së cña nßng cèt c©u : BÐ ngoan . Phï hîp vÒ néi dung , ®óng ng÷ ph¸p , dïng tõ chÝnh x¸c . C¸ch cho ®iÓm : §óng mçi c©u cho 0,5 ®iÓm Dïng sai dÊu chÊm c©u hoÆc thiÕu dÊu chÊm c©u, cø mét lçi trõ ®i 0,25 ®iÓm C©u 2: ( 4 ®iÓm ) Yªu cÇu : -T×m tiÕng phï hîp ®Ó ghÐp víi tiÕng tr¾ng , t¹o ®­îc 4 tõ , trong ®ã cã tõ ghÐp vµ tõ l¸y . Nªu ®óng ®­îc tõ nµo lµ tõ ghÐp , tõ nµo lµ tõ l¸y . §Æt ®­îc 4 c©u phï hîp víi 4 tõ ®· chän (c©u ®óng ng÷ ph¸p , dïng tõ chÝnh x¸c , diÔn ®¹t ®­îc néi dung ) C¸ch cho ®iÓm : -GhÐp ®­îc mçi tõ chÝnh x¸c cho 0,25 ®iÓm . -Nªu ®óng tªn tõ ghÐp hay tõ l¸y : mçi tõ cho 0,25 ®iÓm . -®Æt c©u chÝnh x¸c, phï hîp víi tõ ®· chän, ®óng mçi c©u cho 0,5 ®iÓm C©u 3: ( 3 ®iÓm ) Yªu cÇu : -Nªu ®óng tõ lo¹i c¸c tõ in nghiªng : + §éng tõ : hãt , ch¶y , r¬i . + TÝnh tõ : cao , réng . Thªm c¸c tõ t­îng h×nh , t­îng thanh lµm bæ ng÷ phï hîp víi tõ in nghiªng vµ gäi ®óng tªn tõ nµo lµ tõ t­îng h×nh , tõ nµo lµ tõ t­îng thanh . C¸ch cho ®iÓm : -Nªu ®óng tõ lo¹i : mçi tõ cho 0,2 ®iÓm . -Thªm ®óng mçi tõ t­îng h×nh hay tõ t­îng thanh lµm bæ ng÷ phï hîp víi mçi tõ in nghiªng : cho 0,2 ®iÓm . -ChØ ®óng mçi tõ t­îng h×nh , mçi tõ t­îng thanh cho 0,2 ®iÓm . C©u 4 : ( 4 ®iÓm ) §o¹n th¬ trªn t¸c gi¶ sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt ®éc ®¸o nh­ : biÖn ph¸p nh©n ho¸ ( Rõng m¬ «m lÊy nói ), dïng tõ gîi c¶m ( Giã chiÒu ®«ng gên gîn – tõ l¸y , M©y tr¾ng ®äng thµnh hoa ), vµ cÆp tõ tr¸i nghÜa ( H­¬ng bay gÇn bay xa …) C¸ch miªut¶ rÊt ®Æc s¾c : theo mét thø tù tõ xa tíi gÇn råi tõ gÇn ®Õn xa t¹o nªn vÎ ®Ñp giao hoµ cña thiªn nhiªn, cña trêi ®Êt ®äng l¹i trªn c¸nh hoa m¬ vµ tõ ®ã h­¬ng m¬ to¶ ra réng m·i ra t­ëng nh­ kh«ng baogiê døt . §o¹n th¬ lµ sù thÓ hiÖn cña vÎ ®Ñp cña rõng m¬ ®Ñp nh­ mét bøc tranh hïng vÜ vµ hoµnh tr¸ng ; cã nói cao , cã m©y tr¾ng ®äng l¹i trªn tõng c¸nh hoa , t¹o nªn s¾c mµu , h­¬ng th¬m thanh khiÕt cña m¬ .S¾c mµu Êy , h­¬ng th¬m Êy cø lan to¶ m·I trong kh«ng gian nh­ lµ v« tËn . C¸ch cho ®iÓm : C¨n cø vµo thùc tÕ bµi lµm cña häc sinh ®Ó cho ®iÓm .Nh÷ng bµi ®­îc ®iÓm cao ph¶i lµ nh÷ng bµi häc sinh biÕt ph¸thiÖn ®­îc c¸c tÝn hiÖu nghÖ thuËt vµ néi dung cña khæ th¬ , sù hµi hoµ gi÷a nghÖ thuËt vµ néi dung , diÔn ®¹t gän vµ trong s¸ng .Nh÷ng bµi lµm trung b×nh lµ bµi lµm häc sinh cã thÓ ®· ®­a ra mét sè dÊu hiÖu nghÖ thuËt vµ nªu ®­îc vÎ ®Ñp cña rõng m¬ nh­ng diÔn ®¹t cßn ch­a hay , néi dung ch­a s©u s¾c .Bµi yÕu lµ bµi ch­a nªu ®­îc néi dungc¬ b¶n vµ nghÖ thuËt cña khæ th¬ . C©u 0,5 ®iÓm : (6 ®iÓm ) I/ Yªu cÇu chung : 1.ViÕt ®óng thÓ lo¹iv¨n miªut¶ . 2.Bè côc râ rµng , tr×nh tù hîp lý . 3.DiÔn ®¹t tr«ich¶y , viÕt v¨n b¶n cã h×nh ¶nh , cã c¶m xóc ; tr×nh bµy s¹ch sÏ , ch÷ viÕt râ rµng , Ýt ph¹m lçi dïng tõ , lçi chÝnh t¶ vµ ng÷ ph¸p . 4.Miªu t¶ ®­îc vÎ ®Ñp cña quª h­¬ng vµo mét buæi s¸ng mïa xu©n ®Ñp trêi , qua ®ã thÓ hiÖn ®­îc lßng yªuthiªn nhiªn vµ t×nh yªu quª h­¬ng cña ng­êi viÕt .( Bµi viÕt thÓ hiÖn ®­îc sù hîp lý gi÷a thêi gian , kh«ng gian, c¶nh s¾c vµ t×nh c¶m con ng­êi ) . II/ C¸ch cho ®iÓm : - Tõ 0,5 ®iÓm,0,5 ®iÓm ®Õn 6 ®iÓm : §¹t ®­îc c¸c yªu cÇu trªn , kh«ng ph¹m qu¸ 4 lçi dïng tõ , ®Æt c©u vµ chÝnh t¶ . -Tõ 4,5 ®iÓm ®Õn 0,5 ®iÓm, 0,25 ®iÓm ®iÓm : §¹t ®­îc yªu cÇu 1 vµ 2 , yªu cÇu 4 cã thÓ ch­a s©u s¾c , yªu cÇu 3 ph¹m kh«ng ®Õn 6 lçi . - Tõ 3 ®Õn 4, 0,25 ®iÓm ®iÓm: Bè côc râ rµng , biÕt lµm bµi v¨n miªut¶ h­ng ý cßn nghÌo nµn , diÔn ®¹t vµ dïng tõ ch­a thËt trong s¸ng gîi c¶m , ph¹m kh«ng ®Õn 8 lçi ( trong ®ã kh«ng qu¸ 4 lçi dïng tõ ®Æt c©u ) . -Tõ 1 ®Õn 2,75 ®iÓm : Ch­a n¾m ch¾c ph­¬ng ph¸p lµm bµi v¨n miªut¶ , ý nghÌo ,ph¹m nhiÒulçi chÝnh t¶ vµ ng÷ ph¸p . -D­íi 1 ®iÓm : Ch­a biÕt lµm bµi v¨n miªut¶ , ph¹m nhiÒu lçi dïng tõ , ng÷ ph¸p vµ chÝnh t¶ . Së GD & §T Thanh Ho¸ Kú thi häc sinh giái líp 9 THCS, líp 5 tiÓu häc N¨m häc 2005 - 2006 B¶ng : A M«n thi : To¸n - Líp : 5 TH §Ò chÝnh thøc (Thêi gian lµm bµi : 90 phót) C©u1 (5 ®iÓm) A, T×m ph©n sè bÐ nhÊt trong c¸c ph©n sè sau : , , , , b, Chøng tá r»ng : tæng cña tÊt c¶ c¸c sè cã ba ch÷ sã lµ mét sè ®ång thêi chia hÕt cho 2 , chia hÕt cho 3 vµ chia hÕt cho 5 . C©u 2 ( 4 ®iÓm ): T×m y biÕt : 108,1 < y + y + y + y + y + y < 114,2 ( y lµ sè tù nhiªn ) y 3 – y : 3 = 36,5 4 C©u 3 (4 ®iÓm ): Cã 4 xe « t« ®· cïng vËn chuyÓn mét kho hµng , biÕt r»ng : sè hµng xe thø nhÊt chë ®­îc b»ng sè hµng cña ba xe cßn l¹i , sè hµng xe thø hai chë ®­îc b»ng sè hµng cña ba xe cßn l¹i , xe thø hai chë ®­îc sè hµng b»ng sè hµng cña ba xe cßn l¹i vµ chë nhiÒu h¬n xe thø t­ 20 tÊn . TÝnh sè hµng cña mçi xe ®· chë ? C©u 4 ( 5 ®iÓm) : Cho tam gi¸c ABC . K lµ ®iÓm chÝnh gi÷a c¹nh BC . Trªn c¹nh AC lÊy ®iÓm M sao cho AM = AC . a, So s¸nh diÖn tÝch tam gi¸c KAM víi diÖn tÝch tam gi¸c ABC . b, Trªn AB lÊy ®iÓm N sao cho AN = NB . TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c KMN biÕt diÖn tÝch tam gi¸c ABC lµ 360 cm2 . C©u 5 (2 ®iÓm ): §Ó ®¸nh sè trang cña mét cuèn s¸ch , ng­êi ta ph¶i dïng mét sè ch÷ sè ®óng b»ng ®óng hai lÇn sè trang cña cuèn s¸ch ®ã . Hái cuèn s¸ch ®ã bao nhiªu trang ? -------------------------------------------------- Gi¸m thÞ coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm . Hä tªn thÝ sinh :...................SBD :.............Phßng thi : ............... §Ò thi chän ®éi tuyÓn giao l­u to¸n tuæi th¬ tØnh Ninh B×nh N¨m häc 2005 -2006-Thêi gian 90 phót . Bµi1:(3 ®iÓm) Cho ba ch÷ sè a,b,c biÕt ab co a,H·y lËp c¸c sè cã ba ch÷ sè kh¸c nhau tõ c¸c ch÷ sè trªn. b,T×m c¸c ch÷ sè a,b,c biÕt r»ng tæng c¸c sè võa lËp ®­îc ë c©u a lµ3330.HiÖu gi÷a sè lín nhÊt vµ sè bÐ nhÊt trong c¸c sè võa lËp ®­îc lµ 792. Bµi 2(3 ®iÓm) TÝnh nhanh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt: a, 10,11 + 11,12 + 12,13 +.....+ 98,99 + 99,10 b,+ +......+ Bµi 3(3 ®iÓm) Tuæi vµ th¬ gãp b¸nh ¨n chung.Tuæi gãp 3 chiÕc, Th¬ gãp 5 chiÕc võa lóc ®ã b¹n To¸n ®i tíi Tuæi vµ th¬ mêi to¸n cïng ¨n .¨n xong To¸n tr¶ cho hai b¹n 8000 ®ång.Hái Tuæi vµ Th¬ mçi ng­êi nhËn ®­îc bao nhiªu tiÒn? Bµi 4(4 ®iÓm) Hµng ngµy Hµ ®i xe ®¹p tõ nhµ ®Õn tr­êng mÊt 20 phót.S¸ng nay do cã viÖc bËn Hµ xuÊt ph¸t chËm h¬n 4 phót so víi mäi ngµy.§Ó ®Õn líp ®óng giê Hµ tÝnh mçi phót ph¶i ®i nhanh h¬n 50 mÐt so víi mäi ngµy.Hái qu·ng ®­êng tõ nhµ ®Õn líp häc dµi bao nhiªu ki l« mÐt? Bµi 5(4 ®iÓm) Mét gia ®×nh cã mét thöa ®Êt h×nh tam gi¸c cã ®¸y lµ 30 mÐt,nay dolµm ®­êng ®i nªn bÞ xÐn vµo thöa ®Êt mét phÇn h×nh tam gi¸c cã ®Ønh lµ ®Ønh cña thöa ®Êt,®¸y bÞ xÐn vµo12m.V× vËy diÖn tÝch cña thöa ®Êt bÞ gi¶m 240 m2. a,TÝnh diÖn tÝch ban ®Çu cña thöa ®Êt. b,Do m¶nh ®Êt liÒn mÆt ®­êng nªn gi¸ 1m2 ®Êt t¨ng 300% gi¸ trÞ ban ®Çu.Hái chñ ®Êt thiÖt hay lîi? ThiÖt lîi bao nhiªu phÇn tr¨m gi¸ trÞ ban ®Çu. Bµi 6(3 ®iÓm) Hïng vµ Dòng ch¬i nh­ sau:NÕu Hïng chuyÓn Dòng mét sè bi ®óng b»ng sè bi mµ Dòng ®ang cã, råi Dòng l¹i chuyÓn cho Hïng mét sè bi ®óng b»ng sè bi cßn l¹i cña Hïng th× cuèi cïng Dòng cã 70 hßn bi vµ Hïng cã 60 hßn bi. Hái lóc ®Çu mçi b¹n cã bao nhiªu hßn bi? Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o thanh ho¸ §Ò giao l­u olimpic to¸n tuæi th¬ n¨m 2008 Thêi gian lµm bµi : 90 phót (kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò ) ---------------------------------------------- C©u 1(3 ®iÓm):B¹n Minh thùc hiÖn phÐp chia mét sè tù nhiªn cho 12 ®­îc sè d­ lµ 3, råi l¹i lÊy sè tù nhiªn ®ã chia cho 15 ®­îc sè d­ lµ 1 .Em h·y chøng tá r»ng b¹n Minh lµm sai Ýt nhÊt mét phÐp tÝnh . C©u 2( 3 ®iÓm) Khèi l­îng trung b×nh cña c¸c ®å vËt lµ 13 kg.Ng­êi ta thªm mét ®å vËt n÷a nÆng 25 kg.Hái khèi l­îng trung b×nh cña 6 ®å vËt lµ bao nhiªu ? C©u 3( 3 ®iÓm)N¨m nay «ng 60 tuæi, bè 26 tuæi, mÑ 25 tuæi, con 1 tuæi.Hái sau mÊy n¨m n÷a tuæi cña «ng b»ng tæng sè tuæi cña bè, mÖ vµ con ? C©u 4( 4 ®iÓm)Mét cËu bÐ d¹o ch¬i víi bè däc b·i biÓn .CËu bÐ th× thÝch ch¹y nh¶y, cßn bè th× thÝch d¹o m¸t thong th¶ .Cëu bÐ nãi víi bè : “Bè ¬i, con ch¹y tr­íc bè, l¸t n÷a con sÏ quay l¹i gÆp bè ®Ó hai bè con cïng vÒ bè nhÐ ”.Bè cËu ®ång ý vµ thong th¶ ®i vÒ h­íng con ch¹y .Bè ®i víi vËn tèc 50 m/phót , con ch¹y víi vËn tèc 100m/phót .Sau khi ch¹y ®­îc 900 m th× cËu bÐ quay ®Çu ch¹y l¹i víi bè .Em h·y tÝnh xem tõ lóc cËu bÐ b¾t ®Çu ch¹y cho ®Õn lóc gÆp l¹i bè cËu hÕt bao nhiªu phót ? C©u 5( 3 ®iÓm)Hai cöa hµng A vµ B cïng b¸n mét lo¹i s¶n phÈm víi gi¸ b¸n ban ®Çu nh­ nhau .§Ó khuyÕn m¹i cho kh¸ch, cöa hµng A ®· h¹ gi¸ 20% so víi gi¸ ban ®Çu; cöa hµng B h¹ gi¸ 2 lÇn, mçi lÇn 10% so víi gi¸ b¸n ngay tr­íc ®ã .NÕu lµ kh¸ch hµng, em sÏ chän cöa hµng nµo ®Ó mua víi gi¸ s¶n phÈm rÎ h¬n ? C©u 6( 4 ®iÓm)Ng­êi ta ghÐp c¸c khèi lËp ph­¬ng c¹nh 5 cm (gäi lµ khèi lËp ph­¬ng nhá thµnh mét khèi lËp ph­¬ng lín c¹nh 3 dm .Sau ®ã hä s¬n tÊt c¶ 6 mÆt cña h×nh lËp ph­¬ng lín .Hái: a,CÇn dïng bao nhiªu khèi lËp ph­¬ng nhá ®Ó ghÐp ®­îc khèi lËp ph­¬ng lín nh­ trªn ? b,Cã bao nhiªu khèi ®­îc s¬n 1 mÆt, kh«ng ®­îc s¬n mÆt nµo ? ---------------------------------------------- §Ò thi chän HSG thi giao l­u cÊp quèc gia n¨m 2008-2009 C©u 1: ( 5 ®iÓm ) a.Cho A = 1,1 + 2,2 + 3,3 + 4,4 + 5,5 + 6,6 + 7,7 + 8,8 + 9,9 H·y tÝnh tæng trªn b»ng c¸ch nhanh nhÊt . b.T×m ph©n sè nhá nhÊt trongc¸c ph©n sè sau : ; ; ; ; ; C©u 2: ( 4 ®iÓm ) T×m x biÕt : ( x + 0,2 + ( x + 0,7 ) + ( x + 1,2 ) + .....+ ( x + 4,2 ) + ( x + 4,7 ) = 65,5 C©u 3: ( 4 ®iÓm ) Mét v­ên c©y ¨n qu¶ cã 165 c©y võa Nh·n , võa v¶i , võa Dõa .Sè c©y theo thø tù ®ã tØ lÖ víi 3 , 5 , 7 .T×m sè c©y mçi lo¹i . C©u 4: ( 5 ®iÓm ) Cho tam gi¸c ABC cã diÖn tÝch 36 cm2 .Trªn c¹nh AC lÊy ®iÓm M sao cho ®o¹n CM b»ng c¹nh AC . Trªn c¹nh AB lÊy ®iÓm N sao cho ®o¹n BN b»ng c¹nh AB . a/Chøng tá r»ng diÖn tÝch tam gi¸c BMC b»ng diÖn tÝch tam gi¸c BCN vµ b»ng diÖn tÝch tam gi¸c ABC . b/So s¸nh diÖn tÝch tam gi¸c ABM vµ diÖn tÝch tam gi¸c NBC . C©u 5: ( 2 ®iÓm ) Cho 5 ch÷ sè 3 , anh ( chÞ ) h·y dïng c¸c dÊu phÐp tÝnh vµ dÊu ngoÆc ®¬n ®Ó lËp thµnh c¸c biÓu thøc cã kÕt qu¶ lµn l­ît lµ 1 , 2 , 3 , 4 . PhÇn II . ( 4 ®iÓm ): Anh ( chÞ ) h·y x©y dùng H­íng dÉn chÊm cho ®Ò to¸n trªn theo thang ®iÓm 20 víi ®iÓm cô thÓ tõng c©u ®· cho trong ®Ò bµi . …………………………………….HÕt …………………………………………..

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docBo_de_hoc_sinh_gioi_tinh.doc
 • docBai_kiem_tra_on_HSG_Toan_5-_Phan_2.doc
 • docBai_kiem_tra_on_thi_HSG_Toan_5-_Phan_3.doc
 • docbo de kiem tra HS gioi 2 5 hay.doc
 • docBo_de_thi_hsg_lop_5.doc
 • docboi duong hoc sinh gioi lop 5.doc
 • docDe DA HSG toan 4.doc
 • docDE THI HS GIOI-CO DAP AN-2009-2010.doc
 • docDe thi HSG T4.doc
 • docDe thi HSG T5.doc
 • docDe thi HSG Toan 5.doc
 • docDe thi Toan Tuoi tho Lop 3.doc
 • docDe thi toan tuoi tho lop 5.doc
 • docDe_on_thi_HSG_4_hay.doc
 • docDe_thi_hoc_sinh_gioi_lop_5_mon_Toan_so_6.doc
 • docDe_thi_hoc_sinh_gioi_lop_5_mon_Toan_so_7.doc
 • docDe_thi_hoc_sinh_gioi_lop_5_Mon_Toan_so_8.doc
 • docDe_thi_HSG.doc
 • docDe_thi_vao_lop_HSGioi_khoi_4-_Toan_(nam_hoc_10-11(.doc
 • docDe_va_DA_monTViet_thivaoLop6nam2010-2011.doc
 • docĐe thi toan HS gioi 2011 TPTN Word Document.doc
 • docgiao luu HS gioi khoi 5 hay.doc
 • docHSG_4_-_De_2.doc
 • docHSG_4_-_De_3.doc
 • docHSG_4-_De_1.doc
 • docHSG_5_-_De_1.doc
 • docToan_5__De_thi_HSG_TP_Tra_Vinh_NH_2009-2010.doc