Câu hỏi trắc nghiệm môn Tin học 6 kì II

8. Để mở văn bản đã được lưu trong máy tính, em sử dụng nút lệnh nào?

A. Save , B. Open , C. Copy , D. New

9. Chỉ ra câu không sai lỗi đánh máy:

A. Có gì đâu ,có gì đâu, B. Có gì đâu, có gì đâu, C. Có gì đâu , có gì đâu, D. Có gì đâu, cógì đâu.

10. Haõy choïn phaùt bieåu sai. Khi soaïn thaûo vaên baûn treân maùy tính, em coù theå thöïc hieän:

A. Xoùa noäi dung cuõ, xoùa nhöõng töø goõ sai moät caùch deã daøng.

B. Maát nhieàu thôøi gian vaø coâng söùc chænh söûa vaên baûn neáu nhö goõ sai moät vaøi töø naøo ñoù.

C. Löu vaên baûn laïi ñeå sau naøy söû duïng.

D. Cheøn theâm noäi dung môùi vaøo vò trí muoán cheøn moät caùch deã daøng.

11. Thao tác sao chép một đoạn văn bản là:

A. Chọn đoạn văn bản cần sao chép, nháy nút lệnh Copy, nháy chuột tại vị trí đích và nháy nút lệnh Paste.

B. Chọn văn bản cần sao chép, nháy nút lệnh Paste, nháy chuột tại vị trí đích và nháy nút lệnh Copy.

C. Chỉ cần chọn văn bản cần sao chép rồi nháy nút lệnh Copy.

D. Tất cả đều sai.

 

docx6 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 07/03/2019 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm môn Tin học 6 kì II, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
*TRẮC NGHIỆM: Soạn thảo văn bản trên máy tính thì việc đưa hình ảnh minh họa vào là: Dễ dàng, B. Khó khăn, C. Vô cùng khó khăn, D. Không thể được. Soạn thảo văn bản trên máy tính có những ưu điểm: Đẹp và có nhiều kiểu chuẩn xác hơn rất nhiều so với viết tay. Đẹp và có nhiều cách trình bày dễ hơn so với viết tay. Có thể chỉnh sửa, sao chép văn bản dễ dàng. Tất cả đúng Muốn khởi động Word nháy chuột vào nút lệnh: , B. , C. , D. . Muốn khởi động Word, em có thể: Chọn Start à Microsoft Word, B. Chọn biểu tượng Word trên màn hình nền (nếu có) Câu a và b đúng, D. Tất cả sai Hình nào sau đây nằm trên dải lệnh? , B. , C. , D. . Hình nào là nút lệnh? , B. , C. , D. Tất cả đúng. Dãy nút lệnh có công dụng lần lượt là: Mở tài liệu mới, lưu trữ, mở tài liệu cũ Mở tài liệu cũ, lưu trữ, mở tài liệu mới Lưu trữ, mở tài liệu cũ, mở tài liệu mới Mở tài liệu mới, mở tài liệu cũ, Lưu trữ. Để mở văn bản đã được lưu trong máy tính, em sử dụng nút lệnh nào? Save, B. Open , C. Copy, D. New Chỉ ra câu không sai lỗi đánh máy: Có gì đâu ,có gì đâu, B. Có gì đâu, có gì đâu, C. Có gì đâu , có gì đâu, D. Có gì đâu, cógì đâu. Haõy choïn phaùt bieåu sai. Khi soaïn thaûo vaên baûn treân maùy tính, em coù theå thöïc hieän: Xoùa noäi dung cuõ, xoùa nhöõng töø goõ sai moät caùch deã daøng. Maát nhieàu thôøi gian vaø coâng söùc chænh söûa vaên baûn neáu nhö goõ sai moät vaøi töø naøo ñoù. Löu vaên baûn laïi ñeå sau naøy söû duïng. Cheøn theâm noäi dung môùi vaøo vò trí muoán cheøn moät caùch deã daøng. Thao tác sao chép một đoạn văn bản là: A. Chọn đoạn văn bản cần sao chép, nháy nút lệnh Copy, nháy chuột tại vị trí đích và nháy nút lệnh Paste. B. Chọn văn bản cần sao chép, nháy nút lệnh Paste, nháy chuột tại vị trí đích và nháy nút lệnh Copy. C. Chỉ cần chọn văn bản cần sao chép rồi nháy nút lệnh Copy. D. Tất cả đều sai. 12. Di chuyển văn bản có tác dụng: A. Tạo thêm phần văn bản giống văn bản đó. B. Sao chép phần văn bản đó ở vị trí khác trong văn bản và xoá phần văn bản đó ở vị trí gốc. C. Nối các văn bản lại với nhau. D. Tất cả đều sai. 13. Khi chọn phần văn bản, nháy vào nút lệnh nào sau đây cho ta kiểu chữ đậm: A. , B. , C. , D. . 14. Công việc nào dưới đây không liên quan đến định dạng văn bản? A. Thay đổi phông chữ, B. Thay đổi khoảng cách giữa các dòng, C. Đổi kích thước trang giấy, D. Sửa lỗi chính tả. 15. Nút lệnh nào sau đây có ý nghĩa cane giữ văn bản: A. , B. , C. , D. . 16. Nút lệnh có ý nghĩa gì trên trang văn bản: A. In văn bản, B. Xem trước khi in văn bản, C. Mở lại văn bản đã lưu, D. Kiểm tra lỗi chính tả. 17. Nút lệnh nào sau đây có ý nghĩa chọn trang văn bản nằm ngang: A. , B. , C. , D. . 18. Để trình bày trang văn bản, em chọn lệnh: A. File à Page Setup à Print, B. File à Margins, C. File à Page Setup à Margins, D. File à Portrait. 19. Bôi đen một cụm từ trong văn bản đang soạn rồi lần lượt thực hiện thao tác : Nhấn tổ hợp phím Ctrl + B tiếp đến là Ctrl + I, cụm từ được bôi đen sẽ : Được gạch chân, Được in đậm, Được in nghiêng, Được in đậm và nghiêng. 20. Em sử dụng nút lệnh nào dưới đây để sao chép và dán văn bản? A. và , B. và , C. và , D. và . 21. Thao tác Edit \ Find dùng để : Tìm kiếm File văn bản, B.Sử dụng để gõ tắt, Tìm kiếm một từ hoặc cụm từ trong văn bản đang soạn thảo, C. Câu A và C đều đúng. 22. Để chèn một hình ảnh vào văn bản, ta phải: Chọn Insert \ Picture \ From File, B. Chọn Insert \ Picture \ Home, Chọn Format \ Picture, D. Câu A và B đều đúng. 23. Trong Microsoft Word, chức năng của nút lệnh trên thanh công cụ định dạng là: A. Dùng để thay đổi tỉ lệ hiển thị văn bản, B. Dùng để thay đổi màu chữ, C. Dùng để thay đổi cỡ chữ, D. Dùng để thay đổi kiểu chữ. 24. Khi muốn hình ảnh nằm phía sau văn bản ta chọn cách bố trí nào sau đây? A., B., C., D.. 25. Để mở tệp văn bản có sẵn trong máy, em sử dụng lệnh nào? A. File/Copy, B. File/New, C. File/Save, D. File/Open. 26. Nút lệnh dùng để: A. Căn thẳng lề trái, B. Căn thẳng lề phải, C. Căn giữa, D. Căn thẳng hai lề. 27. Muốn khôi phục trạng thái trước đó khi thực hiện thao tác tiếp theo em sử dụng nút lệnh nào? A., B., C., D. Tất cả sai. 28. Để tạo bảng trong văn bản, em sử dụng nút lệnh: A. , B. , C. , D. . 29. Em có thể tạo bảng gồm bao nhiêu cột và bao nhiêu hàng? A. 5 cột và 4 hàng, B. 4 cột và 5 hàng, C. Bảng có thể có số cột tối đa tùy độ rộng của trang, còn số hàng không hạn chế, D. Tất cả đều sai. 30. Nếu được bố trí trên một dòng của văn bản, hình ảnh có thể ở vị trí nào? A. Đầu dòng, B. Cuối dòng, C. Giữa dòng, D. Tại bất kì vị trí nào trên dòng văn bản, giống như một kí tự. *TỰ LUẬN: Câu 1: Có mấy cách khởi động Microsoft Word (trên Win XP)? Nêu các cách đó. Có 2 cách khởi động Microsoft Word: - Nháy đúp chuột lên biểu tượng Word trên màn hình nền. - Thực hiện lệnh Start à All Programs à(Microsoft Office) Microsoft Word. Câu 2: Có gì trên cửa sổ của Word? Dải lệnh Lệnh và nhóm lệnh Vùng soạn thảo Con trỏ soạn thảo Câu 3: Ưu điểm của soạn thảo văn bản trên máy tính: - Có nhiều kiểu chữ rất đẹp. - Chỉnh sửa văn bản một cách dễ dàng giúp tiết kiệm nhiều thời gian và công sức. - Trình bày theo nhiều cách khác nhau. - Chèn thêm hình ảnh minh họa. - Lưu trữ và phổ biến. - Có nhiều công cụ hỗ trợ. Câu 4: Để xoá kí tự trong văn bản, ta dùng một trong hai phím nào, nêu tác dụng của từng phím? - BACKSPACE: Xoá kí tự ngay trước con trỏ soạn thảo. - DELETE: Xoá kí tự ngay sau con trỏ soạn thảo. Câu 5: Nêu các bước chọn phần văn bản? - B1: Nháy chuột tại vị trí bắt đầu. - B2: Kéo thả chuột đến vị trí cuối phần văn bản cần chọn. Câu 6: Thế nào là định dạng văn bản, nêu lợi ích của nó, có mấy loại định dạng, nêu ra. Ñònh daïng vaên baûn laø thay ñoåi kieåu daùng, vò trí cuûa caùc kí töï, caùc ñoaïn vaên vaø caùc ñoái töôïng khaùc treân trang. Ñònh daïng vaên baûn giuùp deã ñoïc, coù boá cuïc ñeïp vaø deã ghi nhôù nhöõng noäi dung caàn thieát. Ñònh daïng vaên baûn coù 2 loaïi: Ñònh daïng kí töï vaø ñònh daïng ñoaïn vaên. Câu 7: Nêu các tính chất phổ biến của định dạng ký tự? Định dạng phông chữ Định dạng cỡ chữ Định dạng kiểu chữ Định dạng màu chữ. Câu 8: Thế nào là trình bày trang văn bản? Trình bày trang văn bản là bố trí toàn bộ nội dung văn bản để in trên giấy sao cho trang in đẹp, cân đối với kích thước trang giấy và hấp dẫn sự chú ý của người đọc. Câu 9: Nêu các thiết kế đặt lề trang? Top: lề trên Bottom: lề dưới Left: lề trái Right: lề phải Câu 10: Nêu các bước tìm kiếm một từ hoặc một dãy ký tự trong văn bản? B1: Chọn lệnh Edit " Find (hoặc Ctrl+F) sẽ xuất hiện hộp thoại Find and Replace B2: Gõ từ (dãy kí tự) cần tìm vào ô Find What B3: Nháy nút Find Next để tìm B4: Nháy nút Cancel để kết thúc Câu 11: Nêu các bước thay thế một từ hoặc một dãy ký tự trong văn bản? mộ B1: Chọn lệnh Edit " Replace (hoặc Ctrl+H) sẽ xuất hiện hộp thoại Find and Replace B2: Gõ nội dung cần thay thế vào ô Find What B3: Gõ nội dung thay thế vào ô Replace With B4: Nháy nút Find Next để tìm B5: Nháy nút Replace để thay thế (hoặc Replace All) để thay thế tất cả B6: Nháy nút Cancel để kết thúc. Câu 12: Nêu các bước chèn hình ảnh vào văn bản? B1: Đưa con trỏ soạn thảo đến vị trí cần chèn hình ảnh B2: Mở bảng chọn Insert, chọn Picture, chọn From FileXuất hiện hộp thoại Insert Picture B3: Chọn tệp tin hình ảnh và nháy chọn nút lệnh Insert. Câu 13: Nêu các bước thay đổi kích thước hình ảnh trên văn bản: B1: Nháy chuột chọn hình ảnh. B2. Di chuyển con trỏ chuột đến chấm trên viền hình ảnh, con trỏ có dạng mũi tên 2 hướng B3: Nhấn giữ và kéo thả chuột thay đổi kích thước hình ảnh phù hợp Câu 14: Nêu các bước thay đổi bố trí hình ảnh trên văn bản: B1. Nháy chuột chọn hình ảnh cần thay đổi. B2: Chọn lệnh Format à Picture. B3: Chọn trang Layout. B4. Chọn kiểu bố trí. B5: Nháy OK. Câu 15: Nêu các kiểu bố trí hình ảnh trên văn bản: In line with text: hình nằm trong dòng văn bản. Square: văn bản bao quanh hình ảnh theo một hình chữ nhật. Tight: văn bản sát khít vào hình. Behind Text: hình nằm dưới chữ. In front of text: hình nằm trên chữ. Câu 16: Nêu các bước tạo bảng bằng nút lệnh: - Chọn nút lệnh Insert Table trên thanh công cụ. - Nhấn giữ trái chuột và kéo thả để chọn số hàng số cột cho bảng. 

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxCau hoi TN tong hop HKII tin6_12325410.docx