Chuyên đề Chế độ quản lý Nhà nước về Hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Trang

Lời nói đầu 1

Chương I: Những vấn đề lý luận chung 3

I. Khái niệm và các hình thức của đầu tư trực tiếp nước ngoài 3

1. Khái niệm 3

2. Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam 3

II. Khái niệm hải quan và chức năng nhiệm vụ của hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài 4

1. Khái niệm hải quan 4

2. Chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài 4

2.1. Những nhiệm vụ chủ yếu của hải quan Việt Nam 4

2.2. Quản lý nhà nước về hải quan 5

2.3. Quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài 6

III. Sự cần thiết của công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài 7

IV. Những quy định của nhà nước về hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam 8

1. Đối với hàng hoá dịch vụ phương tiện do chủ đầu tư nước ngoài đưa vào Việt Nam để góp vốn 8

1.1. Giám sát quản lý hải quan 8

1.2. Thủ tục hải quan 11

1.3. Chế độ thuế được áp dụng 14

1.3.1. Đối tượng được miễn thuế 14

1.3.2. Thủ tục thuế và giá tính thuế 18

 

2. Đối với hàng hoá dịch vụ nhập khẩu để sản xuất gia công hàng xuất khẩu

21

3. Đối với hoạt động của hải quan tại Khu chế xuất và Khu công nghiệp 26

3.1. Công tác quản lý nhà nước về hải quan 26

3.2. Hoạt động cụ thể của hải quan tại Khu chế xuất Khu công nghiệp 27

Chương II: Tình hình áp dụng chế độ quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam 30

I. Khái quát chung tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài thời gian qua 30

II. Thực trạng áp dụng chế độ quản lý nhà nước về hải quan ở Việt Nam 36

1. Hoạt động kiểm tra, giám sát hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài 36

1.1. Về phía các doanh nghiệp, nhà đầu tư 36

1.2. Về phía một số cơ quan, bộ ngành 37

1.3. Về phía ngành hải quan 39

2. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đầu tư trực tiếp nước ngoài 41

2.1. Về phía các doanh nghiệp, nhà đầu tư 41

2.2. Về phía một số cơ quan bộ ngành 42

2.3. Về phía ngành hải quan 44

3. Việc thu thuế hải quan đối với hàng đầu tư trực tiếp nước ngoài 45

3.1. Về phía các doanh nghiệp, nhà đầu tư 45

3.2. Về phía một số cơ quan bộ ngành 47

3.3. Về phía ngành hải quan 50

III. Những điểm thuận lợi và những khó khăn tồn tại trong việc áp dụng chế độ quản lý nhà nước về hải quan ở Việt Nam 54

1. Những thuận lợi 54

2. Những khó khăn 55

Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chế độ quản lý nhà nước về hải quan đôi với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam 60

I. Cơ sở của việc hoàn thiện chế độ quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài 60

1. Cơ sở về mặt chính sách luật pháp 60

2. Cơ sở về khoa học kỹ thuật 62

3. Cơ sở về điều kiện tự nhiên xã hội 62

II. Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện chế độ quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài 63

1. Cải thiện môi trường pháp lý 63

2. ổn định chính trị xã hội, môi trường kinh tế 65

3. Xây dựng cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động hải quan và tổ chức bộ máy hải quan hoạt động có hiệu quả 65

3.1. Cơ sở pháp lý 65

3.2. Thể lệ thủ tục và các quy trình nghiệp vụ 66

3.3. Thủ tục hành chính công tác tổ chức cán bộ 68

3.4. Vấn đề xây dựng lực lượng 69

3.5. Xây dựng và phát triển mối quan hệ quốc tế về hải quan 71

4. Cụ thể hoá các chính sách đầu tư 72

5. Đẩy mạnh công tác, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật 73

6. Tăng cường hợp tác quốc tế 73

Kết luận 75

Tài liệu tham khảo 77

 

doc79 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1470 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Chế độ quản lý Nhà nước về Hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChế độ quản lý Nhà nước về Hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.DOC
Tài liệu liên quan