Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế toán NVL tại công ty phụ tùng và tư vấn ô tô

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3

1.1 Khái niệm, đặc điểm và vai trò của NVL trong các doanh nghiệp sản xuất: 3

1.1.1 Khái niệm, đặc điểm của NVL 3

1.1.2 Yêu cầu của việc quản lý vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh: 4

1.1.3 Vai trò, nhiệm vụ và tác dụng của nguyên vật liệu: 5

1.2 Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu: 7

1.2.1 Phân loại nguyên vật liệu: 7

1.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu: 8

1.3 Kế toán vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất: 9

1.3.1 Chứng từ sử dụng: 9

1.3.2. Kế toán chi tiết vật liệu: 10

1.4. §Æc ®iÓm quy tr×nh kÕ to¸n trªn mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n cô thÓ t¹i c«ng ty TNHH phô tïng vµ t­ vÊn « t« 12

1.4.1. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu 12

1.4.2. KÕ to¸n lao ®éng tiÒn l­¬ng 14

1.4.3. KÕ to¸n TSC§ 15

1.4.4. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 16

1.4.4.1. KÕ to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm 16

1.4.4.2. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 17

1.4.5. KÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm, x¸c ®Þnh vµ ph©n phèi kÕt qu¶ kinh doanh 18

1.4.5.1. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô 18

1.4.5.2. KÕ to¸n vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 20

CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG VÀ TƯ VẤN Ô TÔ 21

2.1 Đặc điểm chung của doanh nghiệp : 21

2.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 21

2.2.1 Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt đong sản xuất kinh doanh của đơn vị kế toán: 22

2.1.2 Công tác quản lí ,tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy kế toán của công ty: 28

2.3. §Æc ®iÓm vµ yªu cÇu cña qu¶n lý NVL t¹i C«ng ty 30

2.3.1. Kh¸i qu¸t chung t×nh h×nh nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty 30

2.3.1.1. §Æc ®iÓm vµ ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty 30

2.3.1.2. C«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty 31

2.3.2. Ph©n lo¹i vµ tÝnh gi¸ thµnh NVL 32

2.3.2.1. Ph©n lo¹i NVL 32

2.3.2.2. TÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty 33

2.3.3. H¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty TNHH phô tïng vµ t­ vÊn « t« 36

2.3.3.1. Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ 36

2.3.3.2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt 37

2.3.4. H¹ch to¸n tæng hîp NVL t¹i C«ng ty TNHH phô tïng vµ t­ vÊn « t« 48

2.3.4.1. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu 48

CHƯƠNG III: NHẬN XẾT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY 55

I. Một số nhận xét về kế toán vật liệu ở công ty TNHH phụ tùng và tư vấn ô tô. 55

II . MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY PHỤ TÙNG VÀ TƯ VẤN Ô TÔ: 57

 

 

doc63 trang | Chia sẻ: lynhelie | Ngày: 23/01/2016 | Lượt xem: 698 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế toán NVL tại công ty phụ tùng và tư vấn ô tô, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t ®éng kinh doanh - Cuèi th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh nh­ sau: TK 641, 642 TK 911 TK 511 TK 632 TK 811 KÕt chuyÓn CPBH, CP QLDN Cuèi kú kÕt chuyÓn gi¸ vèn KÕt chuyÓn chi phÝ KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn TK 711 KÕt chuyÓn thu nhËp TK 421 KÕt chuyÓn lç l·i - KÕt qu¶ tµi chÝnh ®­îc ph©n phèi nh­ sau: TK 3334 TK 421 Nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp TK 414, 415, 431 TrÝch lËp quü doanh nghiÖp TK 411 Bæ sung vèn kinh doanh CHƯƠNG II THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG VÀ TƯ VẤN Ô TÔ 2.1 Đặc điểm chung của doanh nghiệp : Tên công ty: công ty TNHH PHỤ TÙNG VÀ TƯ VẤN Ô TÔ Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0102002382 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp ngày 26 tháng 10 năm 2000 Địa chỉ trụ sở chính :Số 461, phố Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng ,Hà Nội Điện thoại : 6250842 Fax: 6250857 2.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty: ASC Group tiền thân là Trung tâm tư vấn và phụ tùng ô tô, được chuyển đổi thành công ty TNHH phụ tùng và tư vấn ô tô (ASC Co., Ltd) vào ngày 26 tháng10 năm 2000, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và kinh doanh phân phối các sản phẩm phụ tùng ô tô của các hãng xe lớn trên thế giới như: Nhật Bản, Mỹ, Đức và Hàn Quốc, các dịch vụ sửa chữa chăm sóc xe. Và làm đại lý uỷ quyền và phân phối các sản phẩm trong ngành công nghiệp ô tô với các thương hiệu nổi tiếng như Nisan, 3M.. Với những phương châm không ngừng mở rộng và chuyên môn hoá hoạt động kinh doanh Công ty đã lân lượt thanh lập các công ty thành viên như công ty cổ phần ô tô ASC, công ty cổ phần phong cách việt, các chi nhánh tại Hà Nội, TP.HCM., Đà Nẵng, TP Việt Trì. Đến nay ASC đã trở thành một tổ hợp kinh doanh và phân phối các sản phẩm dịch vụ ô tô chuyên nghiệp và đa dạng hàng đầu tại Viêt Nam, với 170 nhân viên, mạng lưới kinh doanh và phân phối rộng khắp trên cả nước. Áp dụng phương pháp quản lý chuyên nghiệp, nguồn nhân lực và tài chính mạnh, ASC đã liên tục duy trị tốc độ tăng trưởng đạt 45% trên năm Vốn điều lệ : 5000.000.000 đồng ( năm tỷ đồng Việt Nam ) Tỷ lệ góp vốn cúa các thành viên: - Ông Lương Đình Hùng góp 2.550.000.000 đồng chiêm 51% vốn điều lệ - Ông Lương Đình Tiến Thắng góp 2.450.000.000 đồng chiếm 49 % vốn điều lệ Chỉ tiêu thực hiện ĐVT Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 1. Doanh thu triệu đồng 110.000 122.000 123.000 2. Lợi nhuận trước thuế triệu đồng 300 350 399 3. Nộp Ngân Sách Nhà Nước triệu đồng 84 98 112 4. Lao Động Sử Dụng người 174 174 287 5. Thu nhập bình quân đầu người trên tháng triệu đồng 1.5 1.7 1.75 6. Vốn chủ sở hữa triệu đồng 8.472 8.509 8.750 7. Tỷ xuất lợi nhuận trên tổng đầu tư % 0,43 0,49 0,53 8. Tỷ suất LN trên doanh thu % 0,196 0,206 0.233 2.2.1 Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt đong sản xuất kinh doanh của đơn vị kế toán: Công ty TNHH phụ tùng và tư vấn ô tôlà doanh nghiệp hoạt động theo các ngành nghề sau: Buôn bán tư liệu sản xuất, chủ yếu là máy móc thiết bị xây dựng,phương tiện vận tải đường bộ,vật tư,thiết bị điện, điện tử,tư liệu tiêu dùng Đại lý bán buôn , đại lý bán ,ký gửi hàng hoá Dịch vụgiao nhận hàng hoá ,bốc xếp,vận tải hàng hoá Sản xuất sửa chữa lắp ráp và bảo hành thiết bị phương tiện cơ giới đường bộ , ô tô chuyên dùng ,các loại thiết bị , ô tô chuyên dùng ,các linh kiện phụ tùng. Tư vấn du học,môi giới ,tiếp xúc thương mại Dịch vụ marketing ,nghiên cứu thị trường Đại lý kinh doanh xăng dầu Buôn bán hoá lỏng dầu nhờn. Kinh doanh nhà hàng ,lữ hành ,nội địa quốc tế Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có đặc điểm chính sau: Là một công ty tổng hợp gồm nhiều ngành nghề khác nhau, đa dạng, phong phú từ tư liệu sản xuất đén tư liệu tiêu dùng ,từ buôn bán hàng hoá đến cung ứng dịch vụ ,trong đó nét nổi bật đặc trưng là nhiều hoạt động buôn bán dịch vụ và dịch vụ đều xoay quanh trục chính là ngành nghề lien quan đến ô tô ,vận tải đường bộ Hoạt động kinh doanh của công ty bao gồm cả sản xuất và thương mại, dịch vụ hay nói cách khác là sản xuất và lưu thông Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lí của công ty Là công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên và vốn góp của công ty có hai người. Giám đốc công ty: Là người đại diện theo pháp luật của công ty,là người có quyền điều hành mọi hoạt động chung,trực tiếp đề ra các chiến lược, kế hoạch giám sát các phòng ban. Phó giám đốc điều hành hoạt động của các phòng ban,thay mặt giám đốc điều hành khi giám đốc đi vắng theo phạm vi quyền hạn của mình Phó giám đốc 1 có trách nhiệm giám sát điều hành hoạt động các phòng kinh doanh ,phòng nguồn hàng,phong kĩ thuật ,theo dõi tình hình trong nước và ngoài nước ,tổ chức phối hợp hoạt động các phòng đề ra nhiệm vụ cho từng phòng. Phó giám đốc 2 phụ trách nội bộ nhiệm vụ quản lý các hoạt đông của từng phòng kế toán tài chính,phòng hành chính,và các kho trực thuộc tổ chức triển khai các hoạt dộng chung của giám đốc và giao nhiệm vụ cho các phòng thực hiện *Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban Công ty hiện có các phòng ban đơn vị chức năng với các nhiệm vụ sau: Phòng kinh doanh Nghiên cứu thị trường +ký hợp đồng kinh tế bán hàng +Ký các hợp đồng bán hàng +Giúp đỡ khách hàng vay vốn ngân hàng + Quảng cáo các sản phẩm mới và hàng hoá của công ty - Phòng nguồn hàng + Tìm hiểu nguồn hàng ở trong nước ,nước ngoài để công ty mua về sử dụng sản xuất kinh doanh + Theo dõi thực hiện các hợp đồng kinh tế để bảo dưỡng ,bảo hành các loại hình ô tô +Tổ chức việc vận chuyển,thuê các loại xe tại địa diểm của nhà hàng Phòng kĩ thuật: +Theo dõi việc lắp ráp các loại xe thuộc danh mục kinh doanh của công ty đảm bảo chất lượng cua sản phẩm xuất xưởThực hiện đăng kiểm trong khi xuất xưởng - Phòng tài chính kế toán +Thu thập xử lý thông tin, số liệu kế toán theo dõi đối tượng và công việc kế toán. + Kiểm tra giám sát các khoản thu ,chi tài chính,các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ,kiểm tra việc quản lí,sử dụnh tài sản và nguồn hình thành tài sản, phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán. + Phân tích thông tin ,số liệu kế toán tham mưu , đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế ,tài chính của đơn vị Phòng tổ chức hành chính :Gồm hai người có nhiệm vụ quản lí đôn đốc các phòng ban thực hiện các thủ tục hành chính như: thủ tục vay vốn ngân hàng kí hợp đồng các loại Các kho trực thuộc một kho lắp ráp và một kho hàng hoá Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí của công ty: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí của công ty: Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc 1 Phã gi¸m ®èc 2 Phßng kinh doanh Phßng nguån hµng Phßng kü thuËt Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Phßng hµnh chÝnh Phßng kü thuËt Bé phËn kinh doanh thùc hiÖn Bé phËn b¸n hµng Bé phËn xuÊt nhËp khÈu Bé phËn b¶o hµnh Bé phËn xuÊt nhËp khÈu Bé phËn b¶o hµnh Kho l¾p r¸p Kho hµng ho¸ Ghi chó: Quan hÖ chØ ®¹o Quan hÖ hîp t¸c, phèi hîp Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh +Bộ phận quản lí phân xưỏng:quản đốc +Bộ phận phân xưởng +Bộ phận kĩ thuật và vận tải +Bộ xản xuất *Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận sản xuất kinh doanh - Quản đốc:là ngưòi chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của quy trình sản xuất kinh doanh mà nhờ vào đó có thể kiểm tra giám sát, đôn đốc quản lí các công nhân và các công việc tại phân xưởng sản xuất -Bộ phận phân xưởng chia làm hai tổ chính: +Tổ phân tích thị trường:Khai thác và phát triển các thị trường tiêu thụ +Tổ hạch toán:theo dõi,quản lí và cung cấp những thông tin giúp cho daonh nghiệp có kế hoạch thu mua ,dự trữ nguyên vật liệu ,tránh tình trạng gián đoạn trong quá trình sản xuất -Bộ phận lĩ thuật và vận tải:Chịu trách nhiệm sữa chữa máy móc và các thiết bị tham gia vào quá trình sản xuất.Ngoài ra còn chịu trách nhiệm và các phương tiện vận tải dùng để luân chuyển hàng hoá. -Đội sản xuất:là người trực tiếp tham gia và quá trình sản xuất sản phẩm cho công ty 2.1.2 Công tác quản lí ,tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy kế toán của công ty: *Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán,chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận trong bộ máy kế toán: Hiện tại công ty đang áp dụng chế độ kế toán vừa và nhỏ .Từ những đặc điểm tổ chức quản lí trên . Để thực hiện tốt chế độ kế toán và kiểm toán nội bộ của nhà nước ban hành và đáp ứng nhiệm vụ bộ máy sản xuất kinh doanh của công ty.Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức kế toán tập trung.Mọi hoạt động của phòng kế toán đều chịu sự chỉ đạo của kế toán trưởng -Kế toán trưởng -Kế toán tổng hơp -Kế toán côngnợ kiêm kế toán thuế -Thủ quỹ kiêm kế toán tiền mặt Nhiệm vụ và chức năng của bộ phận kế toán *Kế toán trưởng :Là người đứng đầu phòng tài chính kế toán của công ty chịu trách nhiệm trước giám đốc về công tác tài chính ,tổ chức hướng dẫn thực hiện các chính sách ,chế độ ,quy đi9nhj của nhà nước,của ngành nghề công tác kế toán . * Kế toán tổng hợp:Tổng hợp quyết toán,tổng hợp nhật kí chung,sổ cái,bản tổng kết tài sản của công ty. Đồng thời kế toán tổng hợp chi tiết về tài sản cố định của công ty * Kế toán kho hàng :Giám sát tình hình nhập xuất,tồn kho theo dõi các nghiệp cụ phát sinh liên quan đến hàng hoá. * Kế toán công nợ kiêm kế toán thuế : Theo dõi tình hình cồn nợ của công ty đồng thời kiểm tra giám sát và thanh toán tiền lương và tiền thưởng cho nhân viên.Theo dõi và phản ánh các loại thuế,phí,lệ phí và các khoản phải nộp nhà nước trong kí kế toán . * Thủ quỹ kiêm kế toán tiền mặt:Theo dõi tình hình thu ,chi ,tồn quỹ,kiểm tra theo dõi vào sổ sách liên quan. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CÔNG TY KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n kho hµng KÕ to¸n c«ng nî kiªm tkÕ to¸n thuÕ Thñ quü kiªm kÕ to¸n tiÒn mÆt Ghi chó: Quan hÖ chØ ®¹o trùc tiÕp Quan hÖ t¸c nghiÖp Bộ máy kế toán công ty được tổ chức gọn nhẹ,linh hoạt nhằm mục đích tiết kiệm lao động và trách nhiệm với công việc được giao * Hình thức ghi sổ kế toán áp dụng tại đơn vị:Hiện tại đơn vị đang áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ để theo dõi các nghiệp vụ phát sinh. 2.3. §Æc ®iÓm vµ yªu cÇu cña qu¶n lý NVL t¹i C«ng ty 2.3.1. Kh¸i qu¸t chung t×nh h×nh nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty 2.3.1.1. §Æc ®iÓm vµ ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty C«ng ty TNHH phô tïng vµ t­ vÊn « t« chuyªn s¶n xuÊt, l¾p r¸p c¸c lo¹i « t«, c¸c s¶n phÈm nµy ®­îc cÊu thµnh tõ nhiÒu chi tiÕt kh¸c nhau ®ßi hái ph¶i sö dông nhiÒu lo¹i nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau. Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty rÊt phong phó vÒ chñng lo¹i vµ quy c¸ch, cã rÊt nhiÒu lo¹ nh­ th©n vá YCZCO 30C, Chassis nh·n hiÖu 30, s¬n C¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu nµy chñ yÕu nhËp ngo¹i, ngoµi ra cßn mét sè mua trong n­íc nh­ ®iÒu hoµ Halison, xµ phßng, thuèc tÈy ni« Nguyªn vËt liÖu c«ng ty mua vÒ ®Òu ph¶i qua kiÓm nghiÖm tr­íc khi nhËp kho cho nªn ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ ®óng th«ng sè kü thuËt. Do ®Æc ®iÓm cña c¸c s¶n phÈm mµ c«ng ty chÕ t¹o lµ c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ, ®ßi hái nhiÒu lo¹i nguyªn vËt liÖu, nªn chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng kh¸ lín trong tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm (chiÕm tû träng kho¶n 75-80%). V× vËy, khi cã sù biÕn ®éng nhá cña nguyªn vËt liÖu còng ¶nh h­ëng lín ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm. H¹ thÊp nguyªn vËt liÖu lµ biÖn ph¸p tÝch cùc nh»m h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ vÉn ®¶m b¶o ®­îc chÊt l­îng s¶n phÈm. Song muèn lµm ®­îc ®iÒu nµy th× c«ng ty ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p khoa häc vµ thuËn tiÖn ®Ó qu¶n lý nguyªn vË liÖu ë tÊt c¶ c¸c kh©u tõ kh©u mua ®Õn kh©u b¶o qu¶n vµ dù tr÷ Vµ ®Ó qu¶n lý chÆt chÏ nguyªn vËt liÖu, tæ chøc h¹ch to¸n chÝnh x¸c ®¶m b¶o c«ng viÖc dÔ dµng kh«ng tèn kÐm nhiÒu c«ng søc, c«ng ty ®· tiÕn hµnh ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu trªn c¬ së c«ng dông kinh tÕ nguyªn vËt liÖu ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. VËt liÖu ®­îc chia thµnh c¸c lo¹i sau: - Nguyªn vËt liÖu chÝnh bao gåm c¸c lo¹i: Chassis nh·n hiÖu FAW 30, th©n vá YCZCO 30C nhËp tõ Trung Quèc, ®iÒu hoµ Halison, c¸c lo¹i ghÕ « t« mua cña c¸c c«ng ty néi ®Þa - Nguyªn vËt liÖu phô bao gåm c¸c lo¹i s¬n, thuèc tÈy ni«, xµ phßng, giÎ lau - Nhiªn liÖu bao gåm c¸c lo¹i bãng ®Ìn, que hµn, bu l«ng, ªcu - PhÕ liÖu thu håi: c¸c phÕ liÖu trong qu¸ tr×nh gia c«ng c¸c chi tiÕt s¶n phÈm. C¸c ph©n lo¹i trªn gióp cho c«ng ty ®¸nh gi¸ ®­îc vai trß cña tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu ®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh c¸c møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt. H¬n n÷a, c¸ch ph©n lo¹i nµy ®Þnh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo nguyªn vËt liÖu chÝnh mét c¸ch dÔ dµng vµ x¸c ®Þnh chi phÝ gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú ®­îc chÝnh x¸c h¬n. 2.3.1.2. C«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, c«ng ty ph¶i thùc hiÖn qu¶n lý tèt nguyªn vËt liÖu. C«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn qua c¸c c«ng viÖc sau: Mét lµ, tæ chøc hÖ thèng kho tµng: vËt t­ ë c«ng ty ®­îc tæ chøc b¶o qu¶n ë 3 kho phï hîp víi tÝnh chÊt nguyªn vËt liÖu vµ víi nhu cÇu cung øng nguyªn vËt liÖu vµ s¶n xuÊt s¶n phÈm. + Kho 1: B¶o qu¶n c¸c nguyªn vËt liÖu chÝnh + Kho 2: B¶o qu¶n c¸c nguyªn vËt liÖu cã tÝnh chÊt dÔ ch¸y næ + Kho 3: VËt liÖu phô, phô tïng thay thÕ. ë mçi kho, thñ tôc ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ ph­¬ng tiÖn c©n, ®o, ®ong, ®Õm ë c¸c xÝ nghiÖp, ph©n x­ëng cña c«ng ty còng cã c¸c kho riªng vµ do thèng kª ph©n x­ëng qu¶n lý. §©y lµ nh÷ng kho nhá cã tÝnh chÊt t¹m thêi gi÷ vËt t­ mµ xÝ nghiÖp ph©n x­ëng nhËn vÒ ch­a ®­a vµo s¶n xuÊt, sau ®ã vËt t­ ®­îc giao cho c¸c tæ, ®éi s¶n xuÊt. Hai lµ, c«ng ty cßn x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao vËt t­. §©y còng lµ biÖn ph¸p quan träng ®Ó qu¶n lý chÆt chÏ nguyªn vËt liÖu. Phßng thiÕt kÕ « t« vµ m¸y c«ng tr×nh cã nhiÖm vô nghiªn cøu vµ x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu cho tõng chi tiÕt, s¶n phÈm dùa trªn ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt ®· quy ®Þnh chung cña nhµ n­íc. Nh­ vËy, khi c¸c ph©n x­ëng, xÝ nghiÖp cã nhu cÇu vÒ vËt t­ th× thèng kª ph©n x­ëng, xÝ nghiÖp c¨n cø vµo nhu cÇu vËt t­ do tæ tr­ëng ph©n x­ëng, xÝ nghiÖp ®Ò nghÞ sÏ lªn phßng kÕ to¸n yªu cÇu viÕt phiÕu xuÊt vËt t­. Ba lµ, c«ng ty giao tr¸ch nhiÖm cho c¸c thñ kho. C¸c thñ kho ngoµi viÖc qu¶n lý, b¶o qu¶n tèt vËt t­ cßn ph¶i cËp nhËt sè liÖu vµo sæ s¸ch vÒ mÆt sè l­îng, t×nh h×nh biÕn ®éng cña tõng thø nguyªn vËt liÖu, kiÓm kª kho hµng ®ång thêi cã tr¸ch nhiÖm ph¸t hiÖn vµ b¸o c¸o lªn phßng kÕ to¸n c¸c tr­êng hîp vËt liÖu tån ®äng trong kho lµm ø ®äng vèn gi¶m kh¶ n¨ng thu håi vèn s¶n xuÊt cña c«ng ty. 2.3.2. Ph©n lo¹i vµ tÝnh gi¸ thµnh NVL 2.3.2.1. Ph©n lo¹i NVL VËt liÖu sö dông trong doanh nghiÖp ®Òu ph©n thµnh c¸c lo¹i nghiÖp vô - Nguyªn vËt liÖu chÝnh lµ ®èi t­îng lao ®éng, vËt liÖu chÝnh c¬ së vËt chÊt chñ yÕu ®Ó cÊu thµnh nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm. T¹i C«ng ty TNHH phô tïng vµ t­ vÊn « t« vËt liÖu chÝnh ®Ó s¶n xuÊt « t« lµ Chassis, th©n vá YCZCO vµ FAW, c¸c linh kiÖn cña xe t¶i 0,86 tÊn nh·n hiÖu Heihao v.v.. - VËt liÖu phô lµ nh÷ng vËt liÖu cã t¸c dông phô trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, vËt liÖu phô ®­îc sö dông kÕt hîp víi nguyªn vËt liÖu chÝnh ®Ó hoµn thiÖn vµ n©ng cao tÝnh n¨ng chÊt l­îng s¶n phÈm hoÆc ®­îc sö dông ®Ó ®¶m b¶o cho c«ng cô lao ®éng ho¹t ®éng b×nh th­êng hoÆc dïng ®Ó phôc vô cho nhu cÇu kü thuËt, nhu cÇu qu¶n lý. C¨n cø vµo t¸c dông kh¸c nhau ng­êi ta chia nguyªn vËt liÖu phô ra thµnh c¸c nhãm sau: Nhãm vËt liÖu phô kÕt hîp víi vËt liÖu chÝnh lµm hoµn thiÖn hoÆc t¨ng chÊt l­îng s¶n phÈm, c¸c vËt liÖu phô hiÖn nay c«ng ty ®ang sö dông lµ s¬n c¸c lo¹i, keo, thuèc tÈy röa v.v.. Nhãm vËt liÖu phô dïng ®Ó b¶o qu¶n hoÆc phôc vô cho ho¹t ®éng t­ liÖu lao ®éng nh­ dÇu mì b«i tr¬n, thuèc chèng thÊm. HiÖn nay c«ng ty ®ang dïng. Nguyªn vËt liÖu phô kÕt hîp víi vËt liÖu chÝnh lµm hoµn thiÖn hoÆc t¨ng chÊt l­îng s¶n phÈm, c¸c vËt liÖu phô hiÖn nay c«ng ty ®ang sö dông lµ s¬n c¸c lo¹i, keo, thuèc tÈy röa v.v.. Nhãm vËt liÖu phô dïng ®Ó b¶o qu¶n hoÆc phôc vô cho ho¹t ®éng t­ liÖu lao ®éng nh­ dÇu mì b«i tr¬n, thuèc chèng thÊm. HiÖn nay c«ng ty ®ang dïng. Nguyªn vËt liÖu phô lao ®éng cña c«ng nh©n nh­ xµ phßng, giÎ lau. H¹ch to¸n theo c¸ch ph©n lo¹i trªn ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ph¶n ¸nh tæng qu¸t vÒ mÆt gi¸ trÞ ®èi víi mçi lo¹i nguyªn vËt liÖu. §Ó ®¶m b¶o thuËn tiÖn, tr¸nh nhÇm lÉn cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n vÒ sè l­îng vµ gi¸ trÞ ®ãi víi tõng thø nguyªn vËt liÖu, trªn c¬ së ph©n lo¹i theo vai trß vµ c«ng dông cña nguyªn vËt liÖu, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tiÕp tôc chi tiÕt vµ h×nh thµnh nªn "sæ danh ®iÓm vËt liÖu". 2.3.2.2. TÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty TÝnh gi¸ lµ mét kh©u quan träng trong viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n. ViÖc tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu cã chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, hîp lý th× míi ®­îc chi phÝ nguyªn vËt liÖu thùc tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. T¹i C«ng ty TNHH phô tïng vµ t­ vÊn « t« thuÕ GTGT ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. a) TÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu thùc tÕ nhËp kho Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp kho ®­îc h×nh thµnh trªn c¬ së c¸c chøng tõ chøng minh c¸c kho¶n chi phÝ hîp lÖ ®Ó cã ®­îc vËt liÖu t¹i doanh nghiÖp tuú theo nguån nhËp nguyªn vËt liÖu më gi¸ chung cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh kh¸c nhau: * §èi víi nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu Gi¸ thùc tÕ mua ngoµi bao gåm gi¸ mua + chi phÝ thu mua + thuÕ nhËp khÈu (nÕu cã) VËt liÖu tù gia c«ng chÕ biÕn: gi¸ thùc tÕ c¸c kho¶n chi phÝ ®Ó gia c«ng, chÕ biÕn vËt liÖu. VÝ dô: C«ng ty TNHH phô tïng vµ t­ vÊn « t« mua Chassis nh·n hiÖu FAWZU cña China First Automobile xe kh¸ch 30 chç. - Gi¸ mua 3 Chassis: 2.123.880.000 - ThuÕ nhËp khÈu: 74.335.800 - TiÒn vËn chuyÓn tõ L¹ng S¬n vÒ Sãc S¬n: 15.000.000 (xÝ nghiÖp X143) - Gi¸ thùc tÕ mua ngoµi: 301.723.800 * Mua hµng néi ®Þa: Gi¸ thùc tÕ mua ngoµi bao gåm gi¸ mua (kh«ng cã thuÕ nhËp khÈu) chi phÝ thu mua kh¸ch hµng giao tËn kho cña c«ng ty; chi phÝ vËn chuyÓn lÎ tÎ cho nªn kh«ng h¹ch to¸n vµo gi¸ mua. VÝ dô: C«ng ty phô tïng vµ t­ vÊn « t« mua ghÕ « t« cña C«ng ty th­¬ng m¹i dÞch vô Liªn Hµ: gi¸ mua 260 chiÕc ghÕ 1 chç gi¸, mçi chiÕc 700.000 ®ång. Þ Gi¸ thùc tÕ lµ 260 x 700.000 = 182.000.000 ®ång - Mua 6 ®iÒu hoµ Halison cña cöa hµng Nguyªn l¹nh theo gi¸ mua thanh to¸n cho kh¸ch hµng 39.000.000® kh«ng cã chi phÝ thu mua v× kh¸ch hµng giao vµ l¾p ®Æt t¹i x­ëng l¾p r¸p cña c«ng ty. Gi¸ mua 6 ®iÒu hoµ Halison: 6 x 39.000.000 = 234.000.000 b) TÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu thùc tÕ xuÊt kho Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho ®­îc tÝnh theo mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p sau: · Gi¸ thùc tÕ ®Ých danh dïng trong doanh nghiÖp sö dông vËt liÖu cã gi¸ trÞ lín, Ýt chñng lo¹i vµ cã ®iÒu kiÖn qu¶n lý, b¶o qu¶n riªng theo tõng l« trong kho. Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho ®­îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ cña tõng l« vËt liÖu nhËp kho. ¦u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ x¸c ®Þnh ®­îc ngay, gi¸ trÞ vËt liÖu khi xuÊt kho nh­ng còng ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i theo dâi vµ qu¶n lý chÆt chÏ tõng l« hµng vËt liÖu xuÊt nhËp kho. Ph­¬ng ph¸p nµy kh«ng thÝch hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp sö dông nhiÒu lo¹i vËt liÖu cã gi¸ trÞ nhá vµ cã nhiÒu nghiÖp vô nhËp xuÊt kho. HiÖn nay C«ng ty TNHH phô tïng vµ t­ vÊn « t« xuÊt Chassis xe kh¸ch 30 chç ®Ó l¾p r¸p xe kh¸ch nh·n hiÖu YCZCO theo gi¸ thùc tÕ mua ngoµi: 301.723.800 ®ång. VÝ dô: C«ng ty TNHH phô tïng vµ t­ vÊn « t« mua ghÕ « t« cña C«ng ty th­¬ng m¹i dÞch vô Liªn Hµ gi¸ mua thùc tÕ mçi chiÕc (mét chç ngåi) lµ 700.000 ®ång. XuÊt kho 260 chç x 700.000 = 182.000.000 - §iÒu hoµ Halison mua cña cöa hµng Nguyªn l¹nh Hµ Néi theo gi¸ mua cè ®Þnh thùc tÕ tõ n¨m 2006 ®Õn n¨m 2007 lµ 39.000.000 ®ång/1 chiÕc. Do ®ã, xuÊt kho 6 chiÕc th× gi¸ thùc tÕ lµ: 6 x 39.000.000 = 234.000.000 * §èi víi Chassis Gi¸ thùc tÕ xuÊt kho bao gåm: Gi¸ mua x chi phÝ thu mua + thuÕ nhËp khÈu theo gi¸ thùc tÕ tõng lÇn nhËpkho. VÝ dô: TrÞ gi¸ 3 Chassis ®Õn ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2007 lµ 392.291.025 ®ång nh­ng sang th¸ng 2 n¨m 2007 còng nhËp 3 Chassis theo gi¸ 3382.488.750 ®ång. Nh­ng c«ng ty kh«ng ¸p dông theo gi¸ b×nh qu©n cña mçi lÇn nhËp mµ tÝnh gi¸ xuÊt kho theo gi¸ trÞ tån kho cuèi kú 31/1/2007 VÝ dô: XuÊt 3 Chassis theo gi¸ trÞ xuÊt kho lµ 392.291.025 · Gi¸ b×nh qu©n - Gi¸ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ (b×nh qu©n gia quyÒn) c¸ch tÝnh nh­ sau: = x Trong ®ã: = HiÖn nay C«ng ty TNHH phô tïng vµ t­ vÊn « t« ®ang ¸p dông tÝnh gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn cho mét sè lo¹i vËt liÖu cã gi¸ trÞ nhá vµ cã nhiÒu nghiÖp vô nhËp, xuÊt kho nh­ bu l«ng, ªcu. 2.3.3. H¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty TNHH phô tïng vµ t­ vÊn « t« Mçi lo¹i nguyªn vËt liÖu cã vai trß nhÊt ®Þnh ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt - kinh doanh cña doanh nghiÖp. Sù thiÕu hôt mét lo¹i vËt liÖu nµo ®ã cã thÓ lµm cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt bÞ ngõng trÖ viÖc h¹ch to¸n vµ cung cÊp ®Çy ®ñ kÞp thêi c¸c th«ng tin vÒ t×nh tr¹ng vµ sù biÕn ®éng cña tõng thø vËt liÖu lµ yªu cÇu ®Æt ra cho kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu. H¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu ®­îc thùc hiÖn ë kho vµ phßng kÕ to¸n t¹i kho Sãc S¬n cña C«ng ty TNHH phô tïng vµ t­ vÊn « t«, mçi lo¹i vËt liÖu ®­îc quy ®Þnh mét sè hiÖu riªng gäi lµ "danh ®iÓm vËt liÖu" theo dâi trªn mçi thÎ kho. Hµng ngµy, c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho vËt liÖu thñ kho ghi chÐp t×nh h×nh biÕn ®éng cña tõng danh ®iÓm vµo thÎ kho cuèi th¸ng cã sù kiÓm tra ®èi chiÕu vµo sæ kÕ to¸n víi thñ kho. 2.3.3.1. Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ * Chøng tõ vµ thñ tôc nhËp, xuÊt nguyªn vËt liÖu - §èi víi nghiÖp vô nhËp nguyªn vËt liÖu C¨n cø vµo nhu cÇu s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu phßng nguån hµng lªn kÕ ho¹ch nhËp nguyªn vËt liÖu. Hµng th¸ng, sau khi nh©n viªn tiÕp liÖu mang vËt t­ vÒ, bé phËn kü thuËt sÏ kiÓm tra chÊt l­îng, quy c¸ch, sè l­îng vµ ghi vµo biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­ sau khi ®· ®èi chiÕu ho¸ ®¬n mua hµng. Ho¸ ®¬n mua hµng ph¶i cã ch÷ ký vµ ®ãng dÊu cña tr­ëng phßng kÕ to¸n vµ phßng kü thuËt. Sau ®ã phßng nguån hµng c¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­ sÏ lËp phiÕu nhËp kho. PhiÕu nµy ®­îc lËp thµnh ba liªn: Mét liªn l­u ë phßng nguån hµng, mét liªn giao cho thñ kho (khi nhËp hµng) ®Ó vµo thÎ kho, mét liªn ®Ýnh kÌm víi ho¸ ®¬n cña ng­êi b¸n. KÕ to¸n kho hµng c¨n cø vµo chøng tõ nhËp kho cña thñ kho xÝ nghiÖp X143 göi vÒ vµo sæ (thÎ) chi tiÕt vËt liÖu. KÕ to¸n kho hµng ®· ®èi chiÕu sæ (thÎ) chi tiÕt nguyªn vËt liÖu víi b¸o c¸o kho cña thñ kho göi vÒ (v× ®­êng s¸ xa x«i kh«ng thÓ ®èi chiÕu trùc tiÕp c¸c thÎ kho, cña thñ kho). B¸o c¸o kho th¸ng cña thñ kho lµ c¨n cø vµo thÎ kho ®Ó tæng hîp göi lªn c«ng ty. Hµng ngµy (®Þnh kú) kÕ to¸n thanh to¸n víi ng­êi b¸n hµng vµ vµo sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n (bªn Cã TK331) C¨n cø vµo phiÕu nhËp kho, thñ kho tiÕn hµnh kiÓm nhËn vËt t­ ghi sè l­îng thùc nhËp, qui c¸ch, chñng lo¹i, mÉu m· kÝ hiÖu vµ cïng ng­êi giao hµng ký vµo 2 b¶n. Nguyªn vËt liÖu nhËp kho ®­îc s¾p xÕp, ph©n lo¹i riªng biÖt ®óng ®¶m b¶o thuËn tiÖn cho viÖc xuÊt vËt t­ vµ an toµn trong b¶o qu¶n ch¸y næ. 2.3.3.2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt HiÖn nay C«ng ty TNHH phô tïng vµ t­ vÊn « t« ®ang ¸p dông ph­¬ng ph¸p thÎ song song. T¹i kho Sãc S¬n: Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt, thñ kho ghi nhËp, xuÊt vµo thÎ kho. Hµng ngµy thñ kho ph¶i tÝnh to¸n vµ ®èi chiÕu sè l­îng vËt liÖu tån kho thùc tÕ so víi trªn sæ s¸ch. Cuèi th¸ng thñ kho chuyÓn toµn bé chøng tõ nhËp xuÊt vµ b¸o c¸o kho vÒ phßng kÕ to¸n. T¹i phßng KÕ to¸n: C«ng ty TNHH phô tïng vµ t­ vÊn « t« më sæ thÎ chi tiÕt theo tõng danh ®iÓm t­¬ng øng víi thÎ kho më ë kho hµng ngµy. Khi nhËn chøng tõ nhËp xuÊt kho vËt liÖu do thñ kho nép, kÕ to¸n c«ng ty kiÓm tra gi ®¬n gi¸ tÝnh thµnh tiÒn vµ ph©n lo¹i chøng tõ ghi chÐp biÕn ®éng cña tõng danh ®iÓm vËt liÖu b»ng c¶ sè l­îng vµ gi¸ trÞ vµo sæ chi tiÕt vËt liÖu. Cuèi th¸ng ®èi chiÕu c¸c sè tån nhËp xuÊt kho (theo b¸o c¸o kho cña thñ kho göi lªn) b¶o ®¶m khíp ®óng. Sau khi ®èi chiÕu xong kÕ to¸n c«ng ty lªn b¶ng kª nhËp xuÊt tån kho vËt liÖu ®Ó ®èi chiÕu víi sè liÖu cña kÕ to¸n tæng hîp vÒ vËt liÖu. S¬ ®å h¹ch to¸n theo ph­¬ng ph¸p thÎ song song PhiÕu nhËp xuÊt kho ThÎ kho Sæ chi tiÕt B¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån kho C«ng ty TNHH phô tïng vµ t­ vÊn « t« ¸p dông ph­¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn vµ ph­¬ng ph¸p sæ sè d­. C«ng ty TNHH phô tïng vµ t­ vÊn « t« kh«ng ¸p dông ph­¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn vµ ph­¬ng ph¸p sæ sè d­ * Mua nhËp khÈu: - Ký hîp ®ång kinh tÕ gi÷a bªn A víi Bªn B - Më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng ®Ó chuyÓn tiÒn cho kh¸ch hµng. - Khi hµng vÒ tíi c¶ng hoÆc biªn giíi bªn A chuyÓn tiÒn cho bªn B sè thanh to¸n cßn l¹i. - Ho¸ ®¬n b¸n hµng (Commercial Invoice) - Nép tiÒn thuÕ nhËp khÈu, thuÕ VAT nhËp khÈu t¹i h¶i quan cöa khÈu. - Thanh to¸n tiÒn vËn chuyÓn hµng ho¸ vÒ ®Õn kho c«ng ty. - KiÓm nhËn hµng ho¸ - LËp phiÕu nhËp kho theo sè hµng thùc nhËp §èi víi nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi th× ho¸ ®¬n nh­ sau: BiÓu 1 Guangzhou denway bus. co.,ltd 451 shisha road, shijing, baiyun, guangzhou, guangdong, china Commercial invoice To: Hoang Tra Co. Ltd Invoice No: 061225 461 Tran Khat Chan Street, Hai Ba Trung Date of L/C: 20061219 Dist.. Hanoi, Vietnam Contract/order No: YH-6003 (Partial Shipments): Allowed Transhipment): Prohtbited Payment terms: L/C Shiipped: Bytruck from: China L/C No: 030 ULC6CN000153 To: Huu Nghi Border gate, Langson,VN Marks Description of good Quanlity Unit price (USD/units) Total amount (USD) Total amount (VN§) No NARK The complete unit of car model YC6701CI installed with engine CYQD32 Ti in ckd form, (Which is producing car with 29 seats) manufacture

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc5036.doc
Tài liệu liên quan