Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cao su Sao Vàng

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

I - Một số khái niệm cơ bản:

1_ Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất.1

1.1 Khái niệm. .1

1.2 Phân loại. .1

1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung chi phí.2

1.2.2 Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục chi phí.2

1.2.3 Phân loại CPSX theo mối quan hệ với khối lượng SP.3

1.2.4 Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và mối quan hệ với đối tượng chụi chi phí.3

1.2.5 Phân loại CPSX theo nội dung cấu thành của chi phí.3

2_ Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm.4

2.1 Khái niệm.4

2.2 Phân loại.4

a, Theo thời điểm tính và nguồn số liệu để tính giá thành.5

b, Theo phạm vi phát sinh chi phí.5

3_ Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.5

4_ Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính gía thành SP.6

4.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất.6

4.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm.7

4.3 Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá

thành sản phẩm.8

5_ Sự cần thiết phải hạch toán CPSX và tính GTSP.8

II,Phương pháp hạch toán kế toán:

1_ Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất .9

1.1 Kế toán tập hợp CPSX theo phương pháp kê khai thương xuyên.9

1.1.1 Kế toán tập hợp chi phí NVL trực tiếp.9

1.1.2 Kế toán tập hợp nhân công trực tiếp .10

1.1.3 Kế toán tập hợp chi phí máy thi công.11

1.1.4 Kế toán tập hợp và phân tích CPSXChung.12

1.1.5 Tổng hợp chi phí sản xuất .14

1.2 Kế toán tập hợp CPSX theo phương pháp kiểm kê định kỳ.16

1.2.1 Kế toán tập hợp chi phí NVL trực tiếp.16

1.2.2 Kế toán tập hợp nhân công trực tiếp.16

1.2.3 Kế toán tập hợp và phân tích CPSXChung.16

1.2.4 Tổng hợp chi phí sản xuất .17

1.3 Các phương pháp xác định giá trị sản phẩm dở dang.17

2_ Phương pháp tính giá thành sản phẩm sản xuất.19

2.1 Kỳ tính giá thành.19

2.2 Phương pháp tính giá thành.19

 

PHẦN II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG HÀ NỘI

I, Tổng quan về Công ty Cao su Sao Vàng:

1.Sơ lược lịch sử ra đời và quá trình hình thành, phát triển.23

2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Cao su Sao Vàng.24

a, Chức năng.24

b, Nhiệm vụ.24

3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý.25

4. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.27

a, Đặc điểm sản phẩm và qui trình công nghệ sản xuất của Công ty

Cao su Sao Vàng.27

b, Tổ chức hoạt động SXKD.29

5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán.30

6. Đặc điểm công tác kế toán .31

6.1 Hình thức sổ Kế toán mà Công ty áp dụng.31

6.2 Hệ thống tài khoản kế toán mà Công ty áp dụng.33

6.3 Hệ thống báo cáo tài chính của Công ty.34

6.4 Một số phần hành kế toán chủ yếu.35

II, Thực trạng tổ chức hạch toán CPSX ở Công ty Cao su Sao Vàng:

1. Phân loại chi phí sản xuất.40

2. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất .41

3. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất.42

3.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.42

3.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp.44

3.3 Hạch toán chi phí sản xuất chung.46

3.4 Xác định giá trị sản phẩm dở dang và tập hợp chi phí sản xuất .53

3.4.1 Đánh giá sản phẩm dở dang.53

3.4.2 Tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp.54

III, Thực trạng Công tác tính giá thành sản phẩm cuả Công ty CSSV:

1. Đối tượng tính giá thành.55

2. Kỳ tính giá thành và đơn vị tính giá thành.55

3. Phương pháp tính giá thành.56

 

 

PHẦN III. MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG:

I, Những ưu điểm trong công tác quản lý, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cao su Sao Vàng Hà nội:

1_ Bộ máy kế toán của Công ty.58

1.1 Về tình hình nhân sự.58

1.2 Về tổ chức Công tác Kế toán.59

2_ Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.61

 

II, Những mặt hạn chế trong công tác quản lý, hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm và giải pháp khắc phục:

1_ Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất.62

2_ Hạch toán tiền lương nghỉ phép của Công nhân sản xuất.63

3_ Hạch toán chi phí năng lượng.63

4_ Phương pháp hạch toán chi phí bán thành phẩm.64

5_ Phương pháp tính giá thành bán thành phẩm.65

6_ Hệ thống tài khoản, sổ sách Kế toán công ty đang áp dụng.67

 

 

doc90 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 15/06/2013 | Lượt xem: 1155 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cao su Sao Vàng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng hạch toán chi phí (chi phí sản xuất) và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cao su Sao Vàng.DOC
Tài liệu liên quan