Chuyên đề Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà

MỤC LỤC

Trang

DANH SÁCH SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU 1

DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT 2

LỜI NÓI ĐẦU 3

PHẦN THỨ NHẤT Error! Bookmark not defined.

PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI Error! Bookmark not defined.

I. Lý luận chung về kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp thương mại. Error! Bookmark not defined.

I.1. Khái niệm chung Error! Bookmark not defined.

I. 1.1 Tiêu thụ hàng hoá Error! Bookmark not defined.

I.1.2. Kết quả tiêu thụ trong đơn vị thương mại: Error! Bookmark not defined.

I.2. Mối quan hệ giữa hàng hoá, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ: Error! Bookmark not defined.

I.3. Vai trò của hàng hoá, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ. Error! Bookmark not defined.

I.4. Các phương thức tiêu thụ hàng hoá: Error! Bookmark not defined.

I.4.1. Phương thức bán buôn: Error! Bookmark not defined.

I.4.1.1. Bán buôn qua kho: Error! Bookmark not defined.

I.4.1.2. Bán buôn vận chuyển thẳng: Error! Bookmark not defined.

I.4.2. Phương thức bán lẻ: Error! Bookmark not defined.

I.4.2.1. Phương thức bán hàng thu tiền tập trung Error! Bookmark not defined.

I.4.2.2. Bán lẻ thu tiền trực tiếp: Error! Bookmark not defined.

I.4.3. Giao hàng đại lý: Error! Bookmark not defined.

I.4.4. Bán hàng trả góp: f

I.4.5. Bán hàng xuất khẩu: Error! Bookmark not defined.

I.4.5.1. Phương thức xuất khẩu trực tiếp Error! Bookmark not defined.

I.4.5.2. Phương thức xuất khẩu uỷ thác. Error! Bookmark not defined.

I.5. Các yếu tố cấu thành liên quan đến kết quả tiêu thụ: Error! Bookmark not defined.

I.5.1. Tổng doanh thu bán hàng (đơn vị áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ). Error! Bookmark not defined.

I.5.2. Các khoản giảm trừ doanh thu Error! Bookmark not defined.

I.5.3. Thuế Error! Bookmark not defined.

I.5.4. Giá vốn hàng bán Error! Bookmark not defined.

I.5.5. Chi phí bán hàng: Error! Bookmark not defined.

I.5.6. Chi phí quản lý doanh nghiệp: Error! Bookmark not defined.

II. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ. Error! Bookmark not defined.

II.1. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ. Error! Bookmark not defined.

II.2. Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ: Error! Bookmark not defined.

II.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng trong tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ bao gồm: Error! Bookmark not defined.

II.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng: Error! Bookmark not defined.

II.2.3. Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ: (Vì đơn vị thực tập áp dụng hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nên ở đây em chỉ nói riêng phần này). Error! Bookmark not defined.

II.2.3.1 Kế toán nghiệp vụ bán buôn qua kho theo phương thức gửi bán Error! Bookmark not defined.

II.2.3.2 Kế toán nghiệp vụ bán lẻ hàng hoá: Error! Bookmark not defined.

II.2.4. Kế toán nghiệp vụ giảm trừ doanh thu Error! Bookmark not defined.

II.2.5.Kế toán chi phí bán hàng Error! Bookmark not defined.

II.2.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. Error! Bookmark not defined.

II.2.7. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ. Error! Bookmark not defined.

II.3.Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán trong hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ Error! Bookmark not defined.

PHẦN THỨ HAI: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ Error! Bookmark not defined.

I - Tổng quan về cụng ty 5

I.1. Lịch sử hình thành và phát triển 5

I.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh. 5

I.2.1. Đặc điểm ngành nghề: 5

I.2.2 Đặc điểm về sản phẩm hàng hoá: 6

I.2.3 Đặc điểm thị trường kinh doanh: 7

I.2.4.Đặc điểm về quy mô hoạt động: 8

I.2.5 Đặc điểm kết quả hoạt động kinh doanh: 8

I.3 Bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh: 9

I.3.1 Chủ tịch hội đồng quản trị 10

I.3.2 Giám Đốc 10

I.3.3 Phòng Kinh doanh: 10

I.3.4 Phòng Nhân sự: 10

I.3.5 Phòng kế toán 11

I.4 Phương thức tiêu thụ hàng ở Công ty Cổ phần DP Việt Hà 11

I.4.1. Bán buôn 11

I.4. 2. Bán lẻ 12

I.4.3. Phương thức bán buôn qua đường bưu điện. 13

I.5. Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán Công ty Cổ phần DP Việt Hà 13

I.5.1.Bộ máy kế toán: 13

I.5.2 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần DP Việt Hà 16

I.5.21. Chứng từ áp dụng. 16

I.5.2.2 Hệ thống tài khoản kế toán của Công ty áp dụng : 16

I.5.2.3 Hệ thống sổ sách. 16

II. Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ . 19

II.1. Tổ chức công tác kế toán bán hàng ở Công ty Cổ phần DP Việt Hà .19

II.1.1 Kế toán tiêu thụ hàng hoá theo phương thức bán buôn. 19

II.1.2 Kế toán tiêu thụ hàng hoá theo phương thức bán lẻ. 23

II. 1.3 Tiêu thụ theo phương thức gửi qua đường bưu điện . 24

II.2. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty Cổ phần Dược Phẩm Việt Hà 26

II.2.1. Kế toán doanh thu tiêu thụ hàng hoá: 26

II.2.2. Kế toán giá vốn hàng hoá . 26

II.2.3. Kế toán chi phí bán hàng: 28

II.2.4. Kế toán chi phí quản lý. 29

II.2.5. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ. 31

PHẦN THỨ BA: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ 34

I. đánh giá chung về hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Dược Phẩm Việt Hà. 34

I.1. Nhận xét chung. 34

I.2. Đánh giá công tác tổ chức kế toán hàng hoá, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty CP Dược phẩm Việt Hà. 34

II Một số ý kiến góp phần hoàn thiện tổ chức hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ. 37

II.1. Sử dụng sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. 37

II.2. Phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cho từng mặt hàng tiêu thụ để tính chính xác kết quả tiêu thụ của từng mặt hàng. 39

II.3. Lập dự phòng phải thu khó đòi: 40

II.4. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 41

II.5. Mở thêm các tài khoản cấp 2, cấp 3. 41

KẾT LUẬN 44

TÀI LIỆU THAM KHẢO 45

 

doc48 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 15/06/2013 | Lượt xem: 1174 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty CP dược phẩm Viêt Hà.doc
Tài liệu liên quan