Chuyên đề Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phân và xây lắp Đông Anh

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU .1

Chương I: Đặc điểm tình hình chung của Công ty Cổ phân và xây lắp Đông Anh. 6

I. Tình hình thực tế về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmở công ty cổ phần xây lắp Đông Anh 6

1. Đặc điểm tình hình chung của công ty cổ phần xây lắp Đông Anh 6

1.1. Quá trình hình thành và phát triển 6

1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh ở công ty cổ phần xây lắp Đông Anh 9

1.3. Tình hình chung về công tác kế toán 13

1.3.1. Công tác khoán gọn trong sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng tới công tác kế toán 13

1.3.2. Công tác tài chính kế toán 14

Chương II: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phân và xây lắp Đông Anh. 19

I. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành. 19

II. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành. 19

1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 19

2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 35

3. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công. 38

4. Kế toán tập hợp chi phi và phân bổ chi phí sản xuất chung 44

4.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung. 45

4.2. Kế toán chi phí nhân viên phân xưởng. 46

4.3. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liêu, công cụ dụng cụ. 48

4.4. Kế toán khấu hao tài sản cố định. 50

4.5. Kế toán tập hợp chi phí dịch vụ mua ngoài. 51

Chương III: Nhận xét đánh giá công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và

tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phân và xây lắp Đông Anh. 58

 

doc56 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 27/03/2014 | Lượt xem: 972 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phân và xây lắp Đông Anh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
èc Ban kiÓm so¸t §éi 1 §éi 2 §éi 3 §éi 4 §éi 5 §éi 8 Ph©n x­ëng méc 1.3. T×nh h×nh chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n 1.3.1. C«ng t¸c kho¸n gän trong s¶n xuÊt kinh doanh cã ¶nh h­ëng tíi c«ng t¸c kÕ to¸n C¨n cø vµo ®iÒu lÖ ho¹t ®éng cña c«ng ty cæ phÇn x©y l¾p §«ng Anh ®­îc th«ng qua t¹i ®¹i héi ®ång cæ ®«ng ngµy 14/3/2000 §Ó n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña ng­êi qu¶n lý vµ tËp thÓ cæ ®«ng trong c«ng ty cæ phÇn thùc hiÖn nhiÖm vô sÈn xuÊt kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng g¾n quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm râ rµng cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, phßng ban qu¶n lý cña c«ng ty. ®Ó t¹o ®éng lùc thóc ®Èy t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm chi phÝ, ®¶m b¶o kinh doanh cã l·i, n©ng cao ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng, vµ c¸c cæ ®«ng trong vµ ngoµi c«ng ty. Cho nªn c«ng ty cæ phÇn x©y l¾p §«ng Anh ¸p dông h×nh thøc kho¸n gän trong s¶n xuÊt cho c¸c®¬n vÞ vµ c¸c ph©n x­ ëng trªn c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ, tiÕn ®é thi c«ng nhanh, chÊt l­îng c«ng tr×nh tèt, gi¸ thµnh rÎ, mang l¹i lîi nhuËn cho c«ng ty. §èi t­îng giao kho¸n lµ c¸c ®éi, c¸c ph©n x­ëng cña c«ng ty, ngoµi ra cã thÓ kho¸n cho c¸c cæ ®«ng ngoµi danh s¸ch lao ®éng cña c«ng ty,th«ng qua c«ng ty ®Ó lµm thñ tôc nhËn thÇu. C«ng ty kho¸n cho c¸c ®¬n vÞ nhËn kho¸n gåm c¸c néi dung sau: C«ng tr×nh h¹ng môc c«ng tr×nh kÌm theo gi¸ dù to¸n,tiÕn ®é vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh, møc trÝch nép tõng c«ng tr×nh C«ng ty cæ phÇn x©y l¾p §«ng Anh thùc hiÖn h¹ch to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh theo ®iÒu lÖ cña c«ng ty vµ ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª víi c¸c c¬ quan cho c¸c ®¬n vÞ t¹m øng vèn dÓ mua vËt t­ thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt, chi l­¬ng cho c«ng nh©n, t¹m øng cu¨ ®¬n vÞ bao gåm:( tiÒn mÆt, gi¸ trÞ vËt t­, khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ ) §¬n vÞ t¹m øng vèn cña c«ng ty ®Òu ph¶i tr¶ l·i suÊt theo møc l·i suÊt cña ng©n hµng trong tõng thêi kú tiÒn l·i tÝnh theo th¸ng ®­îc chÊm døt l·i khi tiÒn cña c«ng tr×nh ®­îc chñ ®Çu t­ tr¶. tèng sè tiÒn t¹m øng kh«ng qu¸ 80%gi¸ trÞ ®­îc giao C«ng ty quyÕt to¸n cho ®­n vÞtheo gi¸ thanh to¸n d­îc chñ ®Çu t­ chÊp thuËn. møc trÝch nép cña tõng c«ng tr×nh cô thÓ cô thÓ c¨n cø vµo quy chÕ kho¸n gän cña c«ng ty. 1.3.2. C«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty cæ phÇn x©yl¾p §«ng Anh ®­îc thùc hiÖn theo ph­¬ng ph¸p tËp trung lµm nhiÖm vô h¹ch to¸n tæng hîpvµ h¹ch to¸n chi tiÕt c¸cc phÇn hµnh kÕ to¸n, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ vµ kiÓm tra c«ng t¸c kÕ to¸n ë c¸c®¬n vÞ toµn c«ng ty ë c¸c ®éi s¶n xuÊt bè trÝ c¸c nh©n viªn qu¶n lý inh tÕ, lµm nhiÖm vô thèng kª vËt t­ lao ®éng, khèi l­îng. ChÊm c«ng chia l­¬ng cho c«ng nh©n ë ®éi. TËp hîp c¸c chøngtõ ban ®Çu nh­ ho¸ ®¬n mua hµng, c¸c phiÕu nghØ èm ®au, thai s¶n cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµc¸c chøng tõ ban ®Çu kh¸c ®Þnh kú göi vÒ phßng kÕ to¸n c«ng ty ®Ó ph©n lo¹i xö lý cuèi quý hoÆc cuèi c«ng tr×nh nh©n viªn kinh tÕ ph¶i tËp hîp ®­îc toµn bé chi phÝ thùc tÕ cña c«ng tr×nh ë ®¬n vÞ m×nh tham gia quyÕt to¸n cña c«ng ty. S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tiÒn l­¬ng kiªm thñ quü KÕ to¸n thanh to¸n vµ nghiÖp vô thanh to¸n kh¸c KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt. Nh©n viªn qu¶n lý ®éi, ph©n x­ëng C«ng ty cæ phÇn x©y l¾p §«ng Anh h¹ch to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chøng tõ, kÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn, vµ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh theo quy ®Þnh cña c«ng ty. S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ NhËt ký chøng t­ ThÎ vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng kª Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh * Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra * HÖ thèng sæ kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ: NhËt ký chøng tõ sè1, 2, 3, 4, 5, 7. B¶ng kª 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11. B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH, b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§, b¶ng ph©n bæ vËt liÖu. KÕ to¸n tr­ëng: lµ ng­êi phô tr¸ch chung, chÞu tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn chØ ®¹o, kiÓm tra c¸c c«ng viÖc do nh©n viªn kÕ to¸n thùc hiÖn. tæ chøc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh theo yªu cÊu qu¶n lý,tæ chøc ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc, tr­íc H§QT, tr­íc ph¸p luËt vÒ c¸c th«ng tin mµ m×nh cung cÊp. KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi kiªm thñ quü: ngoµi viÖc cung cÊp ph¸t triÓn, qu¶n lý quü tiÒn mÆt cña c«ng ty, hµng th¸ng kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ tiÒn l­¬ng vµ c¸c chøng tõ cã tÝnh chÊt l­¬ng nh­ c¸c b¶n chÊm c«ng, c¸c bé phËn phßng ban, tiÕn hµnh chia l­¬ng cho c¸c bé phËn. Theo dâi vµ trÝch BHXH cho tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn thanh to¸n víi c¬ quan, BHXH theo l­¬ng quý. TiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt do nh©n viªn qu¶n lý kinh tÕ lËp vµ göi vÒ phßng kÕ to¸n theo ®Þnh kú vµ lµ chøng tõ ®Ó quyÕt to¸n l­¬ng tÝnh bæ sung thu nhËp vµ c¸c kho¶n chÕ ®é kh¸c cho tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn tõng ®éi KÕ to¸n nghiÖp vô thanh to¸n vµ giao dÞch víi ng©n hµng: hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ thanh to¸n vÒ c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh qu¶n lý tiÒn c«ng t¸c phÝ, c¸ckho¶n t¹m øng, chi phÝ tiÕp kh¸ch, héi nghÞ kh¸ch hµng… c¨n cø vµo quy chÕ cña c«ng ty, kÕ to¸n tiÕn hµnh xem xÐt tÝnh hîp ph¸p hîp lÖ cu¶ c¸c chøng tõ, sau ®ã më c¸c sæ chi tiÕt ®Ó theo dâi tõng kho¶n chi phÝ ph¸t sinh, cuèi th¸ng tiÕn hµnh ph©n tÝch chi tiÕt tõng tµi kho¶n lµ c¬ së ®Ó ghi vµo c¸c nhËt ký chøng tõ cã liªn quan. §èi víi nghiÖp vô giao dÞch víi ng©n hµng: hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ng©n hµng: Nh­ c¸c giÊy b¸o nî, b¸o cã, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n lo¹i xö lý, ®èi chiÕu sè d­ trªn c¸c tµi kho¶n vµ ghi vµo c¸c sæ chi tiÕt tiÒn göi ng©n hµng, vµ sæ chi tiÕt theo dâi vay ng¾n h¹n ng©n hµng, theo dâi chi tiÕt cho tõngkhÕ ­íc vay vµ tõng mãn vay. Sau ®ã ghi vµo nhËt ký chøng tõ liªn quan nh­ nhËt ký chøng tõ sè 2, nhËt ký chøng tõ sè 4. KÕ to¸n vËt liÖu vµ tµi kho¶n cè ®Þnh: më sæ chi tiÕt theo dâi chi tiÕt t×nh h×nh nhËp xuÊt nguyªn vËt liÖu cho tõng c«ng tr×nh, c¨n cø vµo gi¸ trÞ thanh to¸n cña tõng c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh, kÕ to¸n tiÕn hµnh xuÊt trùc tiÕp cho c«ng tr×nh ®ã. Theo dâi c¸c kho¶n t¨ng gi¶m, thanh lý nh­îng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty. KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh, h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt tõng c«ng tr×nh, tõng h¹ng môc c«ng tr×nh. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn c«ng ty, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Ph©n tÝch chi phÝ s¶n xuÊt cã ¶nh h­ëng vµ liªn quan tíi gi¸ thµnh qua c¸c thêi kú. Nh©n viªn qu¶n lý kinh tÕ ®éi, ph©n x­ëng, thèng kª lao ®éng hµng ngµy nhËp xuÊt vËt t­ vµo c«ng tr×nh, chÊm c«ng chia l­¬ng cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ bé m¸y qu¶n lý ®éi vµo cuèi th¸ng trªn c¬ së hîp ®ång giao kho¸n, c«ng viÖc ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së tho¶ thuËn gi÷a ®«Þ tr­ëng vµ c¸ nh©n trong ®¬n vÞ. C¬ chÕ giao kho¸n c«ng viÖc theo thêi gian hoÆc khèi l­îng c«ng viÖc cô thÓ. C¬ së ®¬n gi¸ giao kho¸n lµ gi¸ nh©n c«ng trong ®Þnh møcdù to¸n vµ gi¸ nh©n c«ng theo mÆt b»ng chung ngoµi x· héi Trong ®¬n gi¸ nh©n c«ng cu¨ c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ®· cã c¶ c¸c kho¶n BHXH,KPC§, BHYT c¸c kho¶n phô cÊp vµ b¶o hé lao ®éng. Ch­¬ng II Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty Cæ ph©n vµ x©y l¾p §«ng Anh. I. §èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña nghµnh x©y dùng c¬ b¶n tõ t×nh h×nh thùc tÕ vµ ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ liªn tôc tõ khi khëi c«ng x©y dùng cho tíi khi hoµn thµnh bµn giao c«ng tr×nh. Do vËy ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt còng lµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh x©y l¾p c«ng tr×nh. II. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh. 1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp bao gåm c¸c chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, mµ trùc tiÕp cÇu thµnh nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®­îc tÝnh to¸n dùa trªn c¸c phiÕu xuÊt dïng cho s¶n xuÊt, ®èi víi tõng vËt liÖu. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cã liªn quan ®Õn tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ. Tæ chøc tËp hîp theo ph­¬ng ph¸p ghi trùc tiÕp cho tõng ®èi t­îng chÞu chi phÝ. VÝ dô nh­: ®èi víi c¸c ®¬n ®Æt hµng mµ cã thÓ tËp hîp trùc tiÕp cho ®èi t­îng chÞu chi phÝ. Tæng chi phÝ NVL trùc tiÕp dïng trong s¶n xuÊt = Chi phÝ NVL ®­a vµo sö dông + Gi¸ trÞ NVL cuèi kú - TrÞ gi¸ phÕ liÖu thu håi KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å 152(611) 154(631) (2) 133(1) 111,112,331 (1) 621 152 hoÆc 611 (3) (4) Chi phÝ NVL trùc tiÕp xuÊt dïng cho s¶n xuÊt Mua NVL ®­a trùc tiÕp mua ngoµi cho sö dông kh«ng th«ng qua kho Nguyªn vËt liÖu thõa, phÕ liÖu phô thu håi tõ s¶n xuÊt nhËp kho KÕt chuyÓn chi phÝ 621 ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm * Trong kú cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh sau: C«ng tr×nh ho¸ chÊt PhiÕu xuÊt kho MÉu:02- TT TØnh Qu¶ng Ninh. Q§ sè:1141TC/C§KT Ngµy 1/11/1995 cña BTC Sè 14, Ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2003 Nî TK 621: Cã TK 152: Hä tªn ng­êi nhËn hµng: Phan Thuý H»ng Lý do xuÊt kho: XuÊt xi m¨ng ®Ó s¶n xuÊt bª t«ng A-300 XuÊt t¹i kho: C«ng tr×nh TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­ (s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 XuÊt xi m¨ng TÊn 100 100 750.000 75.000.000 Céng 100 100 75.000.000 * KÕ to¸n ghi: Nî TK 621: 75.000.000 Cã TK 152: 75.000.000 C«ng tr×nh ho¸ chÊt PhiÕu xuÊt kho MÉu:02- TT TØnh Qu¶ng Ninh. Q§ sè:1141TC/C§KT Ngµy 1/11/1995 cña BTC Sè 15, Ngµy 15 th¸ng 6 n¨m 2003 Nî TK 621: Cã TK 152: Hä tªn ng­êi nhËn hµng: Phan Thuý H»ng Lý do xuÊt kho: XuÊt xi m¨ng ®Ó s¶n xuÊt bª t«ng B- 250 XuÊt t¹i kho: C«ng tr×nh TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­ (s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 XuÊt xi m¨ng TÊn 100 100 750.000 75.000.000 Céng 100 100 75.000.000 Ng­êi lËp Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn KÕ to¸n tr­ëng ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) * KÕ to¸n ghi: Nî TK 621: 75.000.000 Cã TK 152: 75.000.000 C«ng tr×nh ho¸ chÊt PhiÕu xuÊt kho MÉu:02- TT TØnh Qu¶ng Ninh. Q§ sè:1141TC/C§KT Ngµy 1/11/1995 cña BTC Sè 16, Ngµy 16 th¸ng 6 n¨m 2003 Nî TK 621: Cã TK 152: Hä tªn ng­êi nhËn hµng: TrÇn Th¶o Loan Lý do xuÊt kho: XuÊt c¸t ®Ó s¶n xuÊt bª t«ng A-300 XuÊt t¹i kho: C«ng tr×nh TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­ (s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 XuÊt c¸t M3 1000 1000 40.000 40.000.000 Céng 1000 1000 40.000.000 Ng­êi lËp Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn KÕ to¸n tr­ëng ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) * KÕ to¸n ghi: Nî TK 621: 40.000.000 Cã TK 152: 40.000.000 C«ng tr×nh ho¸ chÊt PhiÕu xuÊt kho MÉu:02- TT TØnh Qu¶ng Ninh. Q§ sè:1141TC/C§KT Ngµy 1/11/1995 cña BTC Sè 17, Ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003 Nî TK 621: Cã TK 152: Hä tªn ng­êi nhËn hµng: TrÇn Th¶o Loan Lý do xuÊt kho: XuÊt c¸t ®Ó s¶n xuÊt bª t«ng B-250 XuÊt t¹i kho: C«ng tr×nh TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­ (s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 XuÊt c¸t M3 1000 1000 40.000 40.000.000 Céng 1000 1000 40.000.000 Ng­êi lËp Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn KÕ to¸n tr­ëng ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) * KÕ to¸n ghi: Nî TK 621: 40.000.000 Cã TK 152: 40.000.000 C«ng tr×nh ho¸ chÊt PhiÕu xuÊt kho MÉu:02- TT TØnh Qu¶ng Ninh. Q§ sè:1141TC/C§KT Ngµy 1/11/1995 cña BTC Sè 18, Ngµy 18 th¸ng 6 n¨m 2003 Nî TK 621: Cã TK 152: Hä tªn ng­êi nhËn hµng: §Æng §øc HËu Lý do xuÊt kho: XuÊt ®¸ 1x 2 ®Ó s¶n xuÊt bª t«ng A- 300 XuÊt t¹i kho: C«ng tr×nh TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­ (s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 XuÊt ®¸ 1x2 M3 300 300 100.000 30.000.000 Céng 300 300 30.000.000 Ng­êi lËp Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn KÕ to¸n tr­ëng ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) * Mua vËt liÖu nhËp xuÊt th¼ng cho c«ng tr×nh C«ng tr×nh Nhµ ho¸ chÊt tØnh Qu¶ng Ninh( ch­a thuÕ VAT 10%). KÕ to¸n ghi: Nî TK 621: 30.000.000 Nî TK 133: 3.000.000 Cã TK 152: 33.000.000 C«ng tr×nh ho¸ chÊt PhiÕu xuÊt kho MÉu:02- TT TØnh Qu¶ng Ninh. Q§ sè:1141TC/C§KT Ngµy 1/11/1995 cña BTC Sè 19, Ngµy 19 th¸ng 6 n¨m 2003 Nî TK 621: Cã TK 152: Hä tªn ng­êi nhËn hµng: §Æng §øc HËu Lý do xuÊt kho: XuÊt ®¸ 1x 2 ®Ó s¶n xuÊt bª t«ng B- 250 XuÊt t¹i kho: C«ng tr×nh TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­ (s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 XuÊt ®¸ 1x2 M3 300 300 100.000 30.000.000 Céng 300 300 30.000.000 Ng­êi lËp Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn KÕ to¸n tr­ëng ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) * Mua vËt liÖu nhËp xuÊt th¼ng cho c«ng tr×nh C«ng tr×nh Nhµ ho¸ chÊt tØnh Qu¶ng Ninh( ch­a thuÕ VAT 10%). KÕ to¸n ghi: Nî TK 621: 30.000.000 Nî TK 133: 3.000.000 Cã TK 152: 33.000.000 C«ng tr×nh ho¸ chÊt PhiÕu xuÊt kho MÉu:02- TT TØnh Qu¶ng Ninh. Q§ sè:1141TC/C§KT Ngµy 1/11/1995 cña BTC Sè 20, Ngµy 20 th¸ng 6 n¨m 2003 Nî TK 621: Cã TK 152: Hä tªn ng­êi nhËn hµng: Phan ThÞ HuÕ Lý do xuÊt kho: XuÊt SiKa ®Ó s¶n xuÊt bª t«ng A- 300 XuÊt t¹i kho: C«ng tr×nh TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­ (s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 XuÊt SiKa LÝt 700 700 25.000 17.500.000 Céng 700 700 17.500.000 Ng­êi lËp Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn KÕ to¸n tr­ëng ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) * KÕ to¸n ghi: Nî TK 621: 17.500.000 Cã TK 152: 17.500.000 C«ng tr×nh ho¸ chÊt PhiÕu xuÊt kho MÉu:02- TT TØnh Qu¶ng Ninh. Q§ sè:1141TC/C§KT Ngµy 1/11/1995 cña BTC Sè 21, Ngµy 21 th¸ng 6 n¨m 2003 Nî TK 621: Cã TK 152: Hä tªn ng­êi nhËn hµng: Phan ThÞ HuÕ Lý do xuÊt kho: XuÊt SiKa ®Ó s¶n xuÊt bª t«ng B- 250 XuÊt t¹i kho: C«ng tr×nh TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­ (s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 XuÊt SiKa LÝt 700 700 25.000 17.500.000 Céng 700 700 17.500.000 Ng­êi lËp Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn KÕ to¸n tr­ëng ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) * KÕ to¸n ghi: Nî TK 621: 17.500.000 Cã TK 152: 17.500.000 2. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ ph¶i bá ra liªn quan ®Õn lao ®éng sèng cña C«ng ty. Nh­ chi phÝ tiÒn l­¬ng phô cÊp ph¶i tr¶ lao ®éng, ph¶i tr¶ thay c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm. §èi víi tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm cã quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c ®èi t­îng sö dông th× tËp hîp trùc tiÕp cho ®èi t­îng sö dông ®ã. §èi víi tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t­îng, th× kÕ to¸n tËp hîp chung sau ®ã tiÕn hµnh ph©n bæ cho c¸c ®èi t­îng chÞu chi phÝ ®ã theo nh÷ng tiªu thøc phï hîp cho mçi ®èi t­îng, tiªu thøc ph©n bæ cã thÓ lµ ®Þnh møc chi phÝ tiÒn c«ng, khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt hoµn thµnh. KÕ to¸n c¨n cø vµo tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng nh­ BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh ®Ó tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ. Cuèi kú tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ theo tiªu thøc ®· chän sau ®ã kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo c¸c ®èi t­îng liªn quan. Khi cã kÕ ho¹ch cho c«ng nh©n nghØ phÐp, ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng cã biÕn ®éng vÒ gi¸ th× kÕ to¸n tiÕn hµnh trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng phÐp cho c«ng nh©n cuèi kú nÕu trÝch thiÕu th× ph¶i trÝch bæ sung, nÕu trÝch thõa th× cho ®ã lµ thu nhËp ho¹t ®éng kh¸c. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt sÏ ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: 338 (3) (2) 335 (1) 334 622 154(631) (4) TiÒn l­¬ng chÝnh, phô, c¸c kho¶n phô cÊp ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n TrÝch tiÒn l­¬ng phÐp cña c«ng nh©n TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ ( theo tû lÖ quy ®Þnh 19%) KÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. * Trong kú cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh sau: 1/ TÝnh ra tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn trùc tiÕp thi c«ng C«ng tr×nh Nhµ ho¸ chÊt tØnh Qu¶ng Ninh lµ 60.000.000®. Trong ®ã: + C«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt bª t«ng A-300: 30.000.000® + C«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt bª t«ng B-250: 30.000.000® * KÕ to¸n ghi: Nî TK 622: 60.000.000 A- 300: 30.000.000 B- 250: 30.000.000 Cã TK 334: 60.000.000 2/ TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh tÝnh vµo chi phÝ (19%) * KÕ to¸n ghi: Nî TK 622: 11.400.000 A-300: 5.700.000 B-250: 5.700.000 Cã TK 338: 11.400.000 338(2): 1.200.000 338(3): 9.000.000 338(4): 1.200.000 3/ Tæng sè tiÒn ¨n ca trong ®Þnh møc ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn trong kú lµ 8.800.000®. Trong ®ã: + C«ng nh©n s¶n xuÊt s¶n phÈm A-300: 4.400.000 + C«ng nh©n s¶n xuÊt s¶n phÈm B-250: 4.400.000 * KÕ to¸n ghi: Nî TK 622: 8.800.000 A-300: 4.400.000 B-250: 4.400.000 Cã TK 334: 8.800.000 3. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng lµ chi phÝ dïng ®Ó tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝa sö dông xe, m¸y thi c«ng phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng x©y l¾p c«ng trÝnh theo ph­¬ng thøc thi c«ng hçn hîp võa thñ c«ng võa kÕt hîp b»ng m¸y. Trong tr­êng hîp doanh nghiÖp thùc hiÖn x©y l¾p c«ng tr×nh hoµn toµn b»ng m¸y th× kh«ng sö dông tµi kho¶n “chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng” mµ kÕ to¸n toµn ph¶n ¸nh trùc tiÕp trªn tµi kho¶n 621, 622 vµ 627. MÆt kh¸c, c¸c kho¶n ph¶i trÝch KPC§, BHXH, BHYT tÝnh theo tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ c«ng sö dông m¸y thi c«ng vµ tiÒn ¨n ca còng kh«ng h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n nµy mµ ph¶n ¸nh ë tµi kho¶n 627- chi phÝ s¶n xuÊt chung. * Trong kú cã c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh vÒ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: 1/ TÝnh ra tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n ®iÒu khiÓn mµy thi c«ng C«ng tr×nh Nhµ ho¸ chÊt tØnh Qu¶ng Ninh lµ 12.000.000®. Trong ®ã: + C«ng nh©n s¶n xuÊt s¶n phÈm A-300: 6.000.000 + C«ng nh©n s¶n xuÊt s¶n phÈm B-250: 6.000.000 * KÕ to¸n ghi: Nî TK 623: 12.000.000 A-300: 6.000.000 B-250: 6.000.000 Cã TK 334: 12.000.000 2/ TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®inh tÝnh vµo chi phÝ (19%) KÕ to¸n ghi: Nî TK 623: Nî TK 623: 2.280.000 A-300: 1.140.000 B-250: 1.140.000 Cã TK 338: 2.280.000 338(2): 240.000 338(3): 1.800.000 338(4): 240.000 3/ Tæng sè tiÒn ¨n ca trong ®Þnh møc ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn trong kú lµ: 5.000.000®. Trong ®ã: + C«ng nh©n s¶n xuÊt s¶n phÈm A-300: 2.500.000 + C«ng nh©n s¶n xuÊt s¶n phÈm B-250: 2.500.000 * KÕ to¸n ghi: Nî TK 623: 5.000.000 A-300: 2.500.000 B-250: 2.500.000 Cã TK 334: 5.000.000 4/ XuÊt nhiªn liÖu sö dông cho m¸y thi c«ng C«ng tr×nh Nhµ ho¸ chÊt tØnh Qu¶ng Ninh lµ: 4.000.000®. Trong ®ã: + C«ng nh©n s¶n xuÊt s¶n phÈm A-300: 2.000.000 + C«ng nh©n s¶n xuÊt s¶n phÈm B-250: 2.000.000 * KÕ to¸n ghi: Nî TK 623: 2.000.000 Cã TK 152: 2.000.000 C«ng tr×nh ho¸ chÊt PhiÕu xuÊt kho MÉu:02- TT TØnh Qu¶ng Ninh. Q§ sè:1141TC/C§KT Ngµy 1/11/1995 cña BTC Sè 22, Ngµy 22 th¸ng 6 n¨m 2003 Nî TK 623: Cã TK 152: Hä tªn ng­êi nhËn hµng: TrÇn Th¶o Loan Lý do xuÊt kho: XuÊt x¨ng ®Ó s¶n xuÊt bª t«ng A-300 XuÊt t¹i kho: C«ng tr×nh TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­ (s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 XuÊt x¨ng LÝt 400 400 5.000 2.000.000 Céng 400 400 2.000.000 Ng­êi lËp Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn KÕ to¸n tr­ëng ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) C«ng tr×nh ho¸ chÊt PhiÕu xuÊt kho MÉu:02- TT TØnh Qu¶ng Ninh. Q§ sè:1141TC/C§KT Ngµy 1/11/1995 cña BTC Sè 23, Ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 2003 Nî TK 623: Cã TK 152: Hä tªn ng­êi nhËn hµng: TrÇn Th¶o Loan Lý do xuÊt kho: XuÊt x¨ng ®Ó s¶n xuÊt bª t«ng B-250 XuÊt t¹i kho: C«ng tr×nh TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­ (s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 XuÊt x¨ng LÝt 400 400 5.000 2.000.000 Céng 400 400 2.000.000 Ng­êi lËp Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn KÕ to¸n tr­ëng ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) * KÕ to¸n ghi: Nî TK 623: 2.000.000 Cã TK 152: 2.000.000 5/ KhÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ trong kú lµ: 4.000.000® . Trong ®ã: + C«ng nh©n s¶n xuÊt s¶n phÈm A-300: 2.000.000 + C«ng nh©n s¶n xuÊt s¶n phÈm B-250: 2.000.000 * KÕ to¸n ghi: Nî TK 623: Nî TK 623: 4.000.000 A-300:2.000.000 B-250: 2.000.000 Cã TK 214: 4.000.000 4. KÕ to¸n tËp hîp chi phi vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ chi phÝ qu¶n lý vµ c¸c kho¶n chi phÝ ngoµi hai lo¹i chi phÝ NVL trùc tiÕp vµ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ph¸t sinh ë ph©n x­ëng c¸c tæ ®éi s¶n xuÊt. Chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc tËp hîp theo tõng ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt ph¸t sinh chi phÝ. Cuèi liªn ®é kÕ to¸n (th¸ng, quý) vµ kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ cho tõng ®èi t­îng chÞu chi phÝ. Sau ®ã kÕt chuyÓn ®Ó tÝnh gi¸ thµnh, chi phÝ s¶n xuÊt chung cña ph©n x­ëng, tæ ®éi s¶n xuÊt nµo th× kÕt chuyÓn vµo chi phÝ ®ã. NÕu doanh nghiÖp s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm th× chi phÝ ®­îc ph©n bæ theo nh÷ng tiªu thøc ph©n bæ nhÊt ®Þnh cho c¸c ®èi t­îng chÞu chi phÝ. C¸c tiªu thøc ph©n bæ ®ã cã thÓ lµ: Theo khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh, theo tiªu thøc chi phÝ NVL trùc tiÕp. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung sö dông TK 627 chi phÝ s¶n xuÊt chung. Tµi kho¶n 627 cã 6 tµi kho¶n cÊp 2: KÕt cÊu: Bªn Nî: ghi t¨ng c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt chung Bªn Cã: KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung, c¸c kho¶n lµm gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å 152,153(621) (1) 334,338 627 154(631) (6) (7) 152,157 (2) 214 (3) (4) 331 133 111,112,141 (5) Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ph©n x­ëng Chi phÝ NVL, CCDC cho ph©n x­ëng s¶n xuÊt Chi phÝ khÊu hao TSC§ trong s¶n xuÊt Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung vµo ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh NVL, CCDC dïng kh«ng hÕt, phÕ liÖu thu håi nhËp l¹i kho. 4.1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung. Chi phÝ s¶n xuÊt chung trong C«ng ty Cæ ph©n vµ x©y l¾p §«ng Anh, ph¸t sinh ra trong quý r©t nhiÒu, mçi kho¶n môc chi phÝ ®Òu ®­îc tËp hîp l¹i, vµo cuèi niªn ®é kÕ to¸n, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ cho c¸c ®èi t­îng chÞu chi phÝ. §èi víi nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt chung cã thÓ tÝnh vµo cho ®èi t­îng nµo, th× kÕ to¸n tiÕn hµnh tËp hîp trùc tiÕp vµo lu«n cho ®èi t­îng ®ã, vÝ dô chi phÝ tiÕp mµ kh¸ch hµng ®Æt nµo th× chi phÝ ®ã phÇn bæ vµo lu«n cho ®èi t­îng ®ã, chi phÝ ph« t« tµi liÖu cho m¸y nµo th× tËp hîp vµo lu«n m¸y ®ã. ChØ cã nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt chung, kh«ng thÓ ph©n bæ trùc tiÕp cho ®èi t­îng sö dông th× míi tËp hîp vµ ph©n bæ theo tiªu thùc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm: - Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng. - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô s¶n xuÊt. - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c * Chi phÝ s¶n xuÊt chung cã thÓ ®­îc ph©n bæ theo c«ng thøc sau: Chi phÝ s¶n xuÊt chung cña ®èi t­îng i = Tæng CP s¶n xuÊt chung X TiÒn l­¬ng cña ®èi t­îng i Tæng tiÒn l­¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp SX 4.2. KÕ to¸n chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng. Nh©n viªn ph©n x­ëng (gi¸m ®èc xÝ nghiÖp, tæ tr­ëng phô tr¸ch bé phËn s¶n xuÊt, kÕ to¸n ph©n x­ëng) ngoµi tiÒn l­¬ng cÊp bËc, c¸c kho¶n tiÕn kh¸c, lÔ, th­ëng, hä cßn ®­îc h­ëng l­¬ng tr¸ch nhiÖm ®èi víi ng­êi qu¶n lý, vµ tiÒn ¨n tr­a ®èi víi ng­êi hîp ®ång dµi h¹n, viÖc h¹ch to¸n chi phÝ nh©n viªn phÇn x­ëng còng gièng nh­ viÖc h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. Hµng th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh theo dâi thêi gian lao ®éng cña tõng nh©n viªn sau ®ã lËp b¶ng chÊm c«ng göi lªn phßng kÕ to¸n, cïng víi giÊy b¸o nghØ b¸o èm, sau ®ã xÐt duyÖt l­¬ng, kÕ to¸n tiÕn hµnh lªn b¶ng thanh to¸n l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi. * Trong kú cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh sau: 1/ TÝnh ra tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ nh©n viªn ph©n x­ëng lµ: 12.000.000®. * KÕ to¸n ghi: Nî TK 627: 12.000.000 Cã TK 334: 12.000.000 2/ TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh tÝnh vµo chi phÝ. * KÕ to¸n ghi: Nî TK 627: 2.280.000 Cã TK 338: 2.280.000 338(2): 240.000 338(3): 1.800.000 338(4): 240.000 3/ TÝnh ra tiÒn ¨n ca trong ®Þnh møc ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn trong kú lµ: 5.220.000®. * KÕ to¸n ghi: Nî TK 627: 5.220.000 Cã TK 334: 5.220.000 4.3. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liªu, c«ng cô dông cô. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ ph©n vµ x©y l¾p §«ng Anh, th× c¸c chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu th­êng kh«ng biÕn ®éng, bëi v× nhu cÇu sö dông nguyªn vËt liÖu nµy cho c¸c ®èi t­îng hÇu nh­ kh«ng cã. NÕu c¸c ®èi t­îng cã nhu cÇu sö dông th× ®­îc ph©n bæ trùc tiÕp vµo cho ®èi t­îng sö dông. Nh­ng trong qu¸ trÝnh s¶n xuÊt, chi phÝ sö dông c«ng cô dông cô còng kh¸ nhiÒu, nh­ g¨ng tay, mò b¶o hiÓm.. Khi xuÊt kho c«ng cô dông cô cho s¶n xuÊt chung, kÕ to¸n ghi: Nî TK 6273 Cã TK 153 C«ng ty cæ phÇn vµ PhiÕu xuÊt kho MÉu:02- TT X©y l¾p §«ng Anh Sè 24, Ngµy 24 th¸ng 6 n¨m 2003 Q§ sè:1141TC/C§KT Nî TK 627: Ngµy 1/11/1995 cña BTC Cã TK 153: Hä tªn ng­êi nhËn hµng: Phan ThÞ HuÕ Lý do xuÊt kho: XuÊt ®Ó thi c«ng C«n

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc100098.doc
Tài liệu liên quan