Chuyên đề Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm bia hơi tại Công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà

MỤC LỤC

 

Lời mở đầu 1

CHƯƠNG I: Tổng quan về Công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 3

1. Giới thiệu chung về Công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà. 3

1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà. 4

1.2. Một số đặc điểm của công ty: 6

1.2.1.Sơ đồ bộ máy tổ chức sản xuất và quản lý của cụng ty Việt Hà: 7

1.2.2.Chức năng nhiệm vụ của các phũng ban: 8

2.Một số kết quả hoạt động kinh doanh của công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà từ năm 2003 đến 2005. 10

2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 10

2.2. Đánh giá một số chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh .11

2.2.1: Đánh giá kết quả về Doanh thu. 12

2.2.2: Đánh giá kết quả về Lợi nhuận : 12

2.2.3: Đánh giá kết quả về Năng suất lao động : 13

2.3: éỏnh giỏ hiệu quả sử dụng vốn 14

2.4: éỏnh giỏ tỡnh hỡnh tài chớnh 15

3: Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ tại công ty Việt Hà: 15

3.1: éặc điểm về sản phẩm bia hơi của Công ty Việt Hà. 15

3.2: éặc điểm về thị trường của công ty SXKD đầu tư và DV Việt Hà. 17

3.3: éặc điểm về thị phần và đối thủ cạnh tranh 19

3.4: éặc điểm về công nghệ sản xuất bia hơi của công ty Việt Hà. 21

3.5: éặc điểm lao động của công ty Việt Hà. 24

3.6: éặc điểm về TSCé và TSLé của cụng ty Việt Hà 25

CHƯƠNG II: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 28

1.Phân tích kết quả tiêu thụ sản phẩm bia hơi của Công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà. 28

1.1. Kết quả tiêu thụ sản phẩm theo thời gian : 28

1.2. Kết quả tiêu thụ sản phẩm theo khu vực thị trường 29

2.Thực trạng các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà: 31

2.1:Thực trạng công tác nghiên cứu thị trường: 31

2.2: Thực trạng chính sách giá tiêu thụ sản phẩm. 32

2.3: Thực trạng hệ thống phân phối sản phẩm của công ty. 34

2.4: Công tác lập kế hoạch tiêu thụ 37

2.5. Thực trạng hoạt động quảng cáo, khuyến mại .39

3. Đánh giá chung về tỡnh hỡnh tiờu thụ sản phẩm của Cụng ty Việt Hà.41

3.1. Thành tựu: 41

3.2. Những hạn chế và nguyên nhân cần giải quyết: 42

CHƯƠNG III: Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm bia hơi tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 45

1. Những thuận lợi và khó khăn của công ty. 45

1.1 Thuận lợi 45

1.2 Khó khăn: 46

1.3. Định hướng phát triển của công ty. 46

2. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà . 48

2.1. Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm : 48

2.2. Tăng cường và hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường: 50

2.3. Xõy dựng chớnh sỏch giỏ cả hợp lý: 53

2.4. Tăng cường hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm: 55

2.5. Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm trên thị trường mục tiêu 58

2.6. Tiếp cận với công nghệ mới: 62

3. Kiến nghị . 62

Kết luận 65

Tài liệu tham khảo 67

 

doc71 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 06/08/2013 | Lượt xem: 1285 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm bia hơi tại Công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm bia hơi tại Công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà.doc
Tài liệu liên quan