Chuyên đề Nâng cao động lực lao động bằng công cụ kinh tế tại Công ty cổ phần vận tải ô tô Nghệ An

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I.LÝ LUẬN VỀ ĐỘNG LỰC VÀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO

NGƯỜI LAO ĐỘNG 3

I- Lý luận về động lực lao động và các mô hình tạo động lực lao động. 3

1. Động lực lao động 3

2.Tạo động lực lao động 4

3.Mục đích, vai trò của việc tạo động lực 5

4. Các mô hình nâng cao động lực lao động. 7

4.1.Lý luận của A.Maslow về từng nấc nhu cầu. 7

4.2.Học thuyết về động cơ của Hergherg. 8

4.3.Mô hình của Victor H. Room. 9

4.4.Mô hình về sự công bằng của Adams. 10

II. Các nhân tố tạo động lực 11

1.Các nhân tố thuộc về người lao động. 11

2.Nhóm nhân tố xuất phát từ doanh nghiệp. 12

3.Các nhân tố xuất phát từ phía nhà nước. 14

III- Các công cụ nâng cao động lực lao động 14

1.Công cụ kinh tế 14

1.1.Công cụ kinh tế trực tiếp 15

1.2. Công cụ kinh tế gián tiếp 16

2. Công cụ tâm lý giáo dục 19

3. Công cụ hành chính, tổ chức 19

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG NÂNG CAO ĐỘNG LỰC BẰNG CÔNG CỤ KINH TẾ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ÔTÔ NGHỆ AN. 21

I. Tổng quan về công ty. 21

1. Lịch sử hình thành và phát triển. 21

2. Bộ máy tổ chức 24

3.Ngành nghề kinh doanh chính 30

4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 30

5. Thực trạng lao động 33

6. Khoa học kỹ thuật 34

7. Chiến lược kinh doanh 35

8. Phạm vi kinh doanh và hoạt động 37

9. Mục tiêu kinh doanh 37

II- Thực trạng nâng cao động lực lao động bằng công cụ kinh tế tại công ty cổ phần vận tải ô tô Nghệ An. 38

1. Thực trạng động lực lao động của Công ty 38

2.Thực trạng nâng cao động lực lao động bằng công cụ kinh tế tại công ty. 40

2.1.Lương 40

2.1.1.Quy chế trả lương 40

2.1.2.Tạo động lực lao dộng từ chính sách tiền lương, những thành tựu và hạn chế. 44

2.2.Thưởng 46

2.2.1.Chính sách trả thưởng 46

2.2.2. Tạo động lực từ chính sách tiền thưởng, những thành tựu và hạn chế. 48

2.3.Đào tạo và phát triển 48

2.3.1.Nội dung 48

2.3.2.Tạo động lực từ công tác đào tạo, những thành tựu và hạn chế 50

2.4.Tiện nghị làm việc. 51

2.4.1.Hiện trạng 51

2.4.2. Tác động của tiện nghi làm việc tới động lực lao động. 51

2.5.Một số quyền lợi 52

2.5.1.Nội dung 52

2.5.2. Tác động của các quyền lợi trên tới động lực lao động. 53

CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BẰNG CÔNG CỤ KINH TẾ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ÔTÔ NGHỆ AN 55

I. Các giải pháp từ góc độ doanh nghiệp. 55

1.Giải pháp về chính sách tiền lương. 55

2. Giải pháp từ công tác đào tạo và phát triển 56

3.Giải pháp từ tiện nghi làm việc. 57

4.Giải pháp tạo động lực cho nhân viên thông qua quyền cổ đông. 58

II- Giải pháp từ góc độ nhà nước 58

KẾT LUẬN 61

TÀI LIỆU THAM KHẢO 62

 

 

doc65 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1505 | Lượt tải: 19download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Nâng cao động lực lao động bằng công cụ kinh tế tại Công ty cổ phần vận tải ô tô Nghệ An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ổ chức. Sự giám sát và ra quyết định trực tiếp của nhà quản lý. CHƯƠNG II THỰC TRẠNG NÂNG CAO ĐỘNG LỰC BẰNG CÔNG CỤ KINH TẾ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ÔTÔ NGHỆ AN. I. Tổng quan về công ty. 1. Lịch sử hình thành và phát triển. 1.1.Lịch sử hình thành Ngày 8-3 1960 thành lập Xí nghiệp công tư hợp doanh vận tải ô tô Nghệ An. Tổng số cán bộ công nhân viên là 144 người Tổng số xe là 53, Trong đó : xe ca 37 xe , xe tải là 16 xe. Đến năm 1964 tăng lên : Lao động : 288 người Tổng số xe : xe ca : 36 xe xe tải : 34 xe Sản lượng là 155.650 tấn. Năm 1968-1972 đổi tên là Xí nghiệp vân tải ô tô Nghệ An do việc hoàn thành công cuộc cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh . Tổng số lao động là : 1092 người. Tổng số xe là : 186 xe xe ca : 45 xe , xe tải là : 123 xe , xe tắc tơ là : 9 xe, xe tập lái là : 9 xe. Sản lượng : 211.000 tấn . Giá trị sản lượng : 5.473.000đ Lãi : 1.585.000đ Tháng 1 năm 1974 để tập trung chỉ đạo vận tải hang hoá chị viện cho chiến trường Miền Nam , Lào , Cam Pu chia , Xí nghiệp được tách thành hai công ty : Công ty vận tải hành khách và công ty vân tải hang hoá ( tiền thân của công ty vận tải ô tô) Tổng số lao động : 991 người Tổng số xe : 143 xe Tổng số moóc kéo : 90 cái Sản lượng : 219.000 tấn Lãi : 870.000đ Tháng 6 năm 1976 sau ngày thống nhất đất nước , Công ty được đổi tên thành Công vận tải hàng hoá Số 1 Nghệ tĩnh , do việc sát nhập hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Tổng số lao động là 850 người . Tổng số xe là 260 xe . Tổng số moóc kéo theo 140 cái. Tổng tấn trọng tải là 1000 tấn. Sản lượng là 394.000 tấn = 20.783.000 Tkm. Giá trị sản lượng là 6.05.000 đ. Lãi là 1.080.000 đ. Ngày 28-9 năm 1991 sau khi chia tách tỉnh Nghệ tĩnh thành hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh , công ty lại đổi tên một lần nữa là Công ty vận tải hang hoá Nghệ An. Công ty vận tải hang hoá Nghệ An là một doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo Nghị định 388/ NQ-HĐBT ngày 20-11-1991 của Hội đồng bộ trưởng ( nay là chính phủ ). Ngày 23-4-2001 , Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An ra quyết định chuyển công ty thành Công ty cổ phần vận tải ô tô Nghệ An, theo Nghị định 44/1998/NĐ-CP ngày 29-6-1998 của Chính phủ về Cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước. Tổng số lao động khi cổ phần hoá là 317 người. Tổng số phương tiện vận tải là 60 xe. Vốn điểu lệ là 4,6 tỷ VNĐ. Số lao động tham gia cổ đông : 226 người và đã mua cổ phần là 3,3 tỷ VNĐ = 70% vốn điểu lệ của công ty , còn 1,3 tỷ VNĐ là cổ phần của nhà nước. 1.2. Lịch sử phát triển. - Giai ®o¹n 1960-1964 : 5 năm thực hiện kế hoạch Nhà nước , tập trung cải tạo các thành phần kinh tế ( cải tạo công thương tư bản tư doanh ) - Giai ®o¹n 1965-1975 : 10 năm thực hiện kế hoạch Nhà nước , làm nhiệm vụ phục vụ chiến đấu chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ , vận chuyển hang hoá chi viện cho chiến trường miền Nam – Lào. - Giai ®o¹n 1976-1985 : 10 năm thực hiện kế hoạch nhà nước, làm nhiệm vụ vận chuyển phục vụ hàn gắn vết thương chiến tranh , phát triển kinh tế. - Giai ®o¹n 1986-2000 : 15 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng và nhà nước. - Giai ®o¹n 2001 đến nay : giai đoạn chuyển đổi phương thức hoạt động theo cơ chế cổ phần. Do có định hướng chiến lược phát triển đúng đắn trong thời gian qua, bằng sự nổ lực phấn đấu vươn lên của mình, cộng với sự hỗ trợ của các ngành, các cấp và khách hàng, hoạt động kinh doanh của C«ng ty vËn t¶i « t« NghÖ An không ngừng phát triển, góp phần đáng kể trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, giải quyết lao động cho xã hội và đóng góp ngân sách cho nhà nước không ngừng tăng. Với những thành quả đã đạt được và những đóng góp của mình cho xã hội, công ty đã được Nhà nước tặng thưởng : Hai huân chương lao động hạng 2. Một huân chương lao động hạng 3. Một chiến công lao động hạng 3. 6 cờ thi đua của Bộ và của Tỉnh. Trên 100 bằng khen các loại của bộ và của Tỉnh. 2. Bộ máy tổ chức C¬ cÊu tæ chøc thÓ hiÖn c¸c mèi quan hÖ chÝnh thøc hoÆc phi chÝnh thøc gi÷a nh÷ng con ng­êi trong tæ chøc. C¬ cÊu tæ chøc thÓ hiÖn c¸ch thøc trong ®ã c¸c ho¹t ®éng cña râ mèi t­¬ng quan gi÷a c¸c ho¹t ®éng cô thÓ, nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm g¾n liÒn víi c¸c c¸ nh©n, bé phËn, ph©n hÖ cña tæ chøc , vµ c¸c mèi quan hÖ quyÒn lùc bªn trong tæ chøc. C¬ cÊu tæ chøc thÓ hiÖn h×nh thøc cÊu t¹o cña tæ chøc , bao gåm c¸c bé phËn mang tÝnh ®éc lËp t­¬ng ®èi thùc hiÖn nh÷ng ho¹t ®éng nhÊt ®Þnh. ViÖc h×nh thµnh c¸c bé phËn cña c¬ cÊu ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh chuyªn m«n ho¸ vµ hîp nhãm c¸c c«ng viÖc, nhiÖm vô vµ chøc n¨ng ho¹t ®éng cña tæ chøc theo chiÒu ngang ®Ó giao cho nh÷ng nhµ qu¶n trÞ phô tr¸ch. NÕu kh«ng biÕt c¸ch ph©n chia tæ chøc thµnh c¸c bé phËn th× sù h¹n chÕ vÒ sè thuéc cÊp cã thÓ qu¶n trÞ trùc tiÕp sÏ lµm h¹n chÕ quy m« cña tæ chøc. C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i « t« NghÖ An Cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành cña Công ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Giám đốc Phó giám đốc Các phòng chức năng Các xí nghiệp trực thuộc Đạị hội đồng cổ đông: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Có nhiệm vụ thảo luận, thông qua các Điều lệ Công ty. Quyết định bộ máy tổ chức, quản lý của Công ty, quyết định tổ chức lại hay giải thể Công ty. Có chức năng kiểm tra và xử lý các sai phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty. Hoạt động theo quy định của pháp luật và luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị: là cơ quan quản trị của Công ty, do Đại hội đồng cổ đông bầu, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề có liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Có chức năng quyết định chiến lược phát triển, phương án đầu tư của Công ty. Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và điều hành của Công ty. Có quyền quyết định thành lập hoặc giải thể các xí nghiệp trực thuộc, chi nhánh. Hoạt động theo quy định của pháp luật Giám đốc: là người đại diện theo pháp luật của Công ty, do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, mãn nhiệm hay bãi nhiệm. Điều hành cao nhất mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty. Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật. Phó giám đốc: là người tham mưu cho Tổng giám đốc, có quyền điều hành và tổ chức Công ty khi Tổng giám đốc đi vắng, cã quyÒn quyÕt ®Þnh c¸c c«ng viÖc trong quyÒn h¹n mµ gi¸m ®èc ph©n quyÒn hoÆc uû quyÒn. Các phòng chức năng: Phòng tổ chức-hành chính: có chức năng giúp tổng giám đốc điều hành, tổ chức thực hiện công tác tổ chức, lao động, tiền lương của công ty. Giúp giám đốc quản lý các công tác hành chính của công ty. Phòng Kế toán-Tài chính: có chức năng giúp Tổng giám đốc trong điều hành, tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế toán và quản lý tài sản của công ty theo quy định của pháp luật. Phòng khai thác, kinh doanh vận tải: có chức năng giúp giám đốc trong quản lý, tổ chức thực hiện công tác kế hoạch và hoạt động kinh doanh vận tải của công ty. Quản lý công tác kỹ thuật và giám sát chất lượng hoạt động của công ty. Phòng đào tạo: có chức năng giúp giám đốc trong việc quản lý công tác đào tạo lái xe. Từ việc tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí, bố trí lịch học, tổ chức thi lấy bằng, cấp bằng… Phòng kinh doanh khách sạn: có chức năng giúp Tổng giám đốc trong quản lý, tổ chức thực hiện công tác kế hoạch và hoạt động kinh doanh khách sạn của công ty. Quản lý và giám sát chất lượng dịch vụ, cơ sở vật chất của khách sạn. Phòng kỹ thuật: cã chøc n¨ng gióp ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh vµ gi¸m s¸t kü thuËt vµ ho¹t ®éng cña c¸c x­ëng söa ch÷a còng nh­ ph­¬ng tiÖn khoa häc kü thuËt cña c«ng ty. Các xí nghiệp trực thuộc : có chức năng giúp Tổng giám đốc trong điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị theo uỷ quyền của ban giám đốc. C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i « t« NghÖ An cã m« h×nh tæ chøc theo chøc n¨ng.Tæ chøc theo chøc n¨ng lµ h×nh thøc t¹o nªn bé phËn trong ®ã c¸c c¸ nh©n thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng mang tÝnh chÊt t­¬ng ®ång ( nh­ marketing, nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn, s¶n xuÊt, tµi chÝnh, qu¶n trÞ nguån nh©n lùc...), ®­îc hîp nhãm trong cïng mét ®¬n vÞ c¬ cÊu.¦u ®iÓm cô thÓ cña m« h×nh nµy lµ : HiÖu qu¶ t¸c nghiÖp cao nÕu nhiÖm vô cã tÝnh lÆp ®i lÆp l¹i h»ng ngµy. Ph¸t huy ®Çy ®ñ ­u thÕ cña chuyªn m«n ho¸ ngµnh nghÒ. Gi÷ ®­îc søc m¹nh vµ uy tÝn cña c¸c chøc n¨ng chñ yÕu. §¬n gi¶n ho¸ viÖc ®µo t¹o. Chó träng h¬n ®Õn tiªu chuÈn nghÒ nghiÖp vµ t­ c¸ch cña nh©n viªn. T¹o®iÒu kiÖn cho kiÓm tra chÆt chÏ ë cÊp cao nhÊt. Nhược điểm của mô hình này là: Th­êng dÉn ®Õn m©u thuÉn gi÷a c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng khi ®Ò ra c¸c chØ tiªu vµ chiÕn l­îc. ThiÕu sù phèi hîp hµnh ®éng gi÷a c¸c phßng ban chøc n¨ng. Chuyªn m«n ho¸ qu¸ møc vµ t¹o ra c¸ch nh×n h¹n hÑp ë c¸n bé qu¶n tri. H¹n chÕ viÖc ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé chung. §æ tr¸ch nhiÖm vÒ vÊn ®Ò thùc hiÖn môc tiªu chung cho l·nh ®¹o cÊp cao nhÊt. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc §¹i héi cæ ®«ng Héi ®ång qu¶n trÞ Gi¸m ®èc P.gi¸m ®èc P.Gi¸m ®èc P.kinh doanh k.s¹n P.kinh doanh v.t¶i P.kü thuËt P.tµi chÝnh- k.to¸n P.hµnh chÝnh- t.chøc §éi xe I §éi xe II §éi xe III XN.söa ch÷a I XN.söa ch÷a II XN.söa ch÷a III Phßng ®µo t¹o X­ëng SC QH 3.Ngành nghề kinh doanh chính 1. Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng ô tô , vân tải hàng hoá quá cảnh Việt – Lào 2.Dịch vụ trông gửi xe qua đêm. 3.Kinh doanh khách sạn. 4. Đại tu , phục hổi , sửa chữa , cải tạo các phương tiện cơ giới đường bộ. 5. Thiết kế cải tạo các phương tiện cơ giới đường bộ theo quy định của bộ GTVT. 6.Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ. 7.Salon ô tô. 4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Công ty là đơn vị hoạch toán kinh tế độc lập 1.Vốn kinh doanh : 3,792tỷ đồng ( gịao tại QĐ số 1601/ QĐUB ngày 11-9-1992) a.Phân theo cơ cấu vốn : + Vốn cố định : 3,405 tỷ đồng + Vốn lưu động : 0,387 tỷ đồng b. Phân theo nguồn vốn + Vốn nhà nước ( bao gồm vốn ngân sách cấp, vốn có nguồn gốc từ ngân sách và vốn do công ty tự tích luỹ ) là 3,792 đồng. Trong đó vốn tự tích luỹ : 3,588 tỷ đồng. + Vốn vay của người lao động trong công ty : 475.857.800 đ + Vốn vay tín dụng trong nước : không + Vốn vay nước ngoài : 442.923.000đ Kết quả hoạt động sản xuât kinh doanh năm 2007. ( Tài liệu do phòng Tài chính-kế toán cung cấp) Đơn vị tính: đồng VN Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Kỳ này Kỳ trước 1 2 3 4 5 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 0 1 VI.25 21.640.819.859 19.771.957.456 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 0 2 3. Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01+02 ) 1 0 4. Giá vốn hàng bán 1 1 VI.27 18.906.760.729 18.017.612.078 5.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấpdịch vụ (20=10-11) 6. Doanh thu hoạt động tài chính 2 1 VI.26 7. Chi phí tài chính 2 2 VI.28 Trong đó chi phí lăi vay 2 3 8. Chi phí bán hàng 2 4 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 2 5 1.351.998.750 891.322.032 10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 3 0 1.382.150.380 863.023.346 11.Thu nhập khác 3 1 1.307.799.401 1.100.986.695 12.Chi phí khác 3 2 1.369.232.275 966.839.157 13.Lợi nhuận khác( 40=31-32) 4 0 -61.432.874 134.147.538 14.Tổng lợi nhuận trước thuế( 50=30+40) 5 0 1.320.717.506 997.170.884 15.Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 5 1 VI.30 353.146.037 249.292.721 16.Chi phí thuế thu nhập hiện hành 5 2 VI.30 17.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 0 957.571.469 747.878.163 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 7 0 T×nh h×nh tµi s¶n cña c«ng ty : a. Ph­¬ng tiÖn , m¸y mãc , thiÕt bÞ Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i Tæng sè xe cña C«ng ty = 60 xe Trong ®ã : + ZIN 130 = 10 xe ( sx n¨m 1976 ) + IFAW50 = 3 xe ( sx n¨m 1985 ) + MAZ = 23 xe ( sx n¨m 1982-1987 ) + KAMAZ = 14 xe ( sx n¨m 1985-1987 ) + HUYNDAI = 9 xe ( sx n¨m 1990 ) + MAZ s¬my = 1 xe ( sx n¨m 1987 ) M¸y mãc thiÕt bÞ x­ëng BDSC + M¸y nÐn khÝ Liªn X« s¶n xuÊt n¨m 1978 + M¸y bóa h¬i Liªn X« s¶n xuÊt n¨m 1978 + M¸y khoan ®øng 1978 + M¸y tiÖn 1978 + Nhµ x­ëng 1976 b. §Êt ®ai , nhµ x­ëng DiÖn tÝch ®Êt ®ai ®ang qu¶n lý = 36.020m2 Trong ®ã : - T¹i 73 ®­êng Phan Béi Ch©u- Vinh = 30.020m2 - T¹i Quú Hîp = 6000m2 5. Thực trạng lao động Cơ cấu lao động ( Tài liệu do phòng tổ chức-hành chính cung cấp) Chỉ tiêu Đv tính Thực hiện I-Cơ cấu lao động người 285 Trong đó: nữ “ 40 - Dưới 30 tuổi “ 74 - Dưới 31-40 tuổi “ 77 - Dưới 41-50 tuổi “ 130 - Trên 50 tuổi “ 64 II- Trình độ lao động - Lao động có trình độ đại học và trên đại học “ 32 - Lao động trình độ cao đẳng “ 17 - Lao động có trình độ trung cấp “ 59 - Công nhân kỹ thuật và lao động hợp đồng “ 177 III-Sử dụng lao động - Số lao động có việc làm thường xuyên “ 231 - Số lao động thiếu việc làm “ 0 - Số lao động nghỉ chờ giải quyết chế độ “ 50 IV- Công tác đào tạo và đào tạo lại - Tổng số công nhân đã được đào tạo “ 32 Trong đó: + đào tạo mới “ 20 + đào tạo lại “ 12 - Tông số kinh phí đào tạo trđồng 221,6 Qua sè liÖu trªn ta thÊy lùc l­îng lao ®éng trÎ ( d­íi 40 tuæi ) trong c«ng ty chiÕm tû lÖ kh¸ cao ( 52.2 % ).Lùc l­îng lao ®éng lao ®éng trÎ lµm t¨ng kh¶ n¨ng s¸ng t¹o , kh¶ n¨ng thÝch nghi víi sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng.Lùc l­îng lao ®«ng trÎ gióp cho c«ng ty ngµy cµng ®æi míi phï hîp víi xu h­íng ph¸t triÓn cña x· héi, n¨ng ®éng vµ cã ®é nh¹y cao lµm gi¶m thiÓu søc ú mµ lao ®éng tuæi cao dï nhiÒu kinh nghiÖm còng kh«ng thÓ lµm ®­îc.Tuy nhiªn lao ®éng trÎ l¹i thiÕu kinh nghiÖm , thiÕu nh÷ng kü n¨ng cÇn thiÕt , do vËy mÊt thêi gian vµ kinh phÝ cho c«ng t¸c ®µo t¹o . Lao ®éng trÎ lµm cho c«ng ty khã cã sù æn ®Þnh nh©n sù do lao ®éng trÎ th­êng thÝch t×m kiÕm nh÷ng c«ng viÖc míi vµ nhiÒu tham väng , do vËy rÊt phøc t¹p trong viÖc gi÷ lao ®éng . Víi mét lùc l­îng trÎ hïng hËu , c«ng ty cÇn cã nh÷ng ph­¬ng ph¸p ®Ó thóc ®Èy ®éng lùc lao ®éng vµ gi÷ ng­êi tµi. Lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc h¬i máng , chØ chiÕm 11.2% . Sè lao ®éng cã tr×nh ®é kh«ng cao , c«ng viÖc khã ®­îc gi¶i quyÕt mét c¸ch tèt nhÊt. H¬n n÷a kinh phÝ cho c«ng t¸c ®µo t¹o sÏ tèn kÐm vµ mÊt thêi gian h¬n rÊt nhiÒu , g©y nªn nh÷ng l·ng phÝ kh«ng ®¸ng cã mµ hiÖu qu¶ ch­a ch¾c ®· cao. 6. Khoa học kỹ thuật C«ng ty hiÖn ®ang së h÷u c¸c ph­¬ng tiÖn kü thuËt kh¸ hiÖn ®¹i phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh . Víi c¸c ph­¬ng tiÖn kü thuËt s½n cã c«ng ty cã kh¸ nhiÒu thuËn lîi , t¹o ®­îc uy tÝn víi kh¸ch hµng , n¨ng suÊt lao ®éng ®­îc n©ng cao. Trang bÞ t¹i nhµ x­ëng söa ch÷a; Phßng phun s¬n vi tÝnh. HÖ thèng chÈn ®o¸n bÖnh xe b»ng m¸y vi tÝnh. CÇn n©ng tù ®éng. CÇn chØnh phanh , ®é r¬ b¸nh xe. Trang bÞ t¹i trung t©m ®µo t¹o l¸i xe : HÖ thèng thÞ luËt giao th«ng trªn m¸y vi tÝnh Cabin tËp l¸i ®iÖn tö. HÖ thèng ®Ìn tÝn hiÖu s©n tËp. Víi tèc ®é ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt nh­ hiÖn nay , ®Ó t¹o lîi thÕ c¹nh tranh c«ng ty cÇn quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn vÊn ®Ò nµy . CËp nhËt c«ng nghÖ ®Ó tr¸nh l¹c hËu , cËp nhËt c«ng nghÖ ®Ó lu«n s¸nh vai ®­îc víi thêi ®¹i. HÖ thèng m¸y mãc kü thuËt trong c«ng ty tuy ®· vi tÝnh ho¸ kh¸ hiÖn ®¹i , tuy nhiªn kh«ng ph¶i lµ tèi t©n . Víi tèc ®é ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt nh­ hiÖn nay th× c¸c ph­¬ng tiÖn ®· cã sÏ sím trë nªn l¹c hËu , t¹o lùc ú lµm tr× trÖ ho¹t ®éng kinh doanh. TÊt nhiªn c«ng nghÖ míi lu«n ®¾t ®á vµ khã sö dông . §Ó së h÷u mét c«ng nghÖ míi ®«i khi lµ ®iÒu kh«ng t­ëng víi mét quy m« s¶n xuÊt vµ sè vèn khiªm tèn . HiÖu qu¶ nhÊt hiÖn nay kh«ng thÓ lµ vøt bá m¸y mãc cò ®Ó cËp nhËt th­êng xuyªn c«ng nghÖ míi. Thø nhÊt lµ kh«ng cã tiÒn , thø hai lµ ai cã thÓ sö dông nã ? Do vËy ®iÒu cã thÓ lµm hiÖn nay lµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c¸c kü s­ , c¸c c«ng nh©n kü thuËt cao cã ®iÒu kiÖn häc tËp , n©ng cao søc s¸ng t¹o vµ kh¶ n¨ng häc hái .KhuyÕn khÝch c¸c s¸ng kiÕn vµ kh«ng ng¹i thö nghiÖm ®Ó c¶i t¹o chÝnh nh÷ng c«ng nghÖ ®· cã . Víi nh÷ng s¸ng kiÕn cña chÝnh m×nh , chi phÝ cho mét sù thay ®æi c«ng nghÖ lµ kh«ng hÒ lín . Khi c«ng ty ®· ph¸t triÓn hïng m¹nh , chóng ta cã thÓ nghÜ tíi mét trung t©m nghiªn cøu cña chÝnh m×nh . TÊt nhiªn ®Ó thùc hiÖn ®iÒu ®ã chóng ta cÇn cã mét thêi gian dµi vµ nhiÒu c¶i tæ trong t­¬ng lai kh«ng gÇn . 7. Chiến lược kinh doanh Công ty Cổ phần « t« NghÖ An đặt mục tiêu phục vụ khách hàng là cao nhất bằng các giải pháp đồng bộ về đảm bảo chất lượng dÞch vô, giá cả cạnh tranh. Đầu tư công nghệ, thiết bị nhằm nâng cao năng lực chÊt l­îng dÞch vụ, tiết kiệm chi phí để hạ giá thành và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Duy trì, phát triển mục tiêu kinh doanh hiện có và tiếp tục cải tiến để đáp ứng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Thực hiện tăng cường đầu tư chiều sâu, giữ vững và nâng cao chất lượng dÞch vô, tìm và giữ vững quan hệ bạn hàng (cả đầu vào lẫn đầu ra). Cam kết thực hiện tốt quá trình quản lý theo ISO quốc tế, không chạy theo sản phẩm dÞch vô kém chất lượng, giá quá hạ. Phấn đấu đưa công suất thiết bị lên từ 95% - 99% công suất hữu ích. Đầu tư để sở hữu một trung tâm đào tạo lái xe lớn nhất khu vực Bắc Miền Trung. Mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực mới mẻ và hấp dẫn hơn. Tiếp tục mở rộng thị trường, bằng việc đầu tư và liên kết. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy c«ng ty cÇn cã nhiÒu ph­¬ng ¸n t¸o b¹o ®Ó t¹o b­íc ®ét ph¸ trong tÊt c¶ c¸c kh©u ho¹t ®éng . CÇn m¹nh tay ®Çu t­ vµo ph­¬ng tiÖn kü thuËt hiÖn ®¹i . Khoa häc kü thuËt lµ con ®­êng ng¾n nhÊt vµ hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých .Tuy nhiªn ph­¬ng tiÖn hiÖn ®¹i chØ cã t¸c dông khi con ng­êi biÕt sö dông nã . §ång bé víi viÖc t×m kiÕm c¸c ph­¬ng tiÖn kü thuËt tèi t©n th× lùc l­îng lao ®éng trong c«ng ty còng ph¶i dÇn thay ®æi, chó träng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i t¹o ra mét lùc l­îng lao ®éng tr×nh ®é cao . Chó träng ®Õn c«ng t¸c tuyÓn dông ®Ó t×m kiÕm nh©n tµi vµ gi÷ ch©n ng­êi tµi . Quan t©m ®Õn ng­êi lao ®éng lu«n chó träng ®Õn c«ng t¸c n©ng cao ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng . Ph¶i cã ®éng lùc lao ®éng th× ng­êi lao ®éng míi t¹o ra thµnh qu¶ cho c«ng ty. N©ng cao ®éng lùc lao ®éng tøc lµ lµm cho ng­êi lao ®éng yªu thÝch c«ng viÖc,høng thó h¬n víi c«ng viÖc , gãp phÇn ®Þnh h­íng ®éng c¬ lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng phï hîp víi môc tiªu cña tæ chøc, kÝch thÝch kh¶ n¨ng s¸ng t¹o.ViÖc g¾n ®éng c¬ lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng phï hîp víi môc tiªu cña tæ chøc lµm cho tæ chøc cã thÓ ®¹t ®­îc môc tiªu nhanh chãng víi hiÖu suÊt vµ hiÖu qu¶ cao.V× khi tÊt c¶ mäi ng­êi ®Òu h­íng tíi mét môc tiªu th× kh¶ n¨ng thµnh c«ng sÏ lµ cao nhÊt. 8. Phạm vi kinh doanh và hoạt động Công ty được tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Điều lệ này phù hợp với quy định của pháp luật và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được mục tiêu của Công ty; Công ty có thể tiến hành những ngành nghề kinh doanh khác được pháp luật cho phép mà Hội đồng quản trị xét thấy có lợi nhất cho Công ty. 9. Mục tiêu kinh doanh Không ngừng phát triển các hoạt động kinh doanh, dịch vụ của Công ty nhằm tối đa hoá các nguồn lợi nhuận có thể có được của Công ty, đảm bảo lợi ích của các cổ đông. Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động trong Công ty; Đóng góp cho ngân sách nhà nước. Thực hiện nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật II- Thực trạng nâng cao động lực lao động bằng công cụ kinh tế tại công ty cổ phần vận tải ô tô Nghệ An. 1. Thực trạng động lực lao động của Công ty Trong thời gian hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp vận tải ôtô trong cả nước đều bị cạnh tranh gay gắt do nhiều thành phần kinh tế ra đời, phương tiện vận tải phát triển nhanh chưa từng thấy. Đối mặt với cơ chế thị trường cần phải đổi mới phương tiện thiết bị và đặc biệt là giải quyết vấn đề lao động thì mới có thể nâng cao được năng suất lao động, hạ được giá thành, do đó mới tồn tại và đứng vững được. Đặc biệt là phải nâng cao động lực lao động, phải có động lực thì lao động mới có thể phát huy hết khả năng và cống hiến hết mình cho doanh nghiệp. Không có động lực lao động thì dù doanh nghiệp có cố hết sức thay đổi phương tiện thiết bị hay phương thức kinh doanh thì đều không đạt được kết quản mong muốn. Tại công ty cổ phần vận tải ô tô Nghệ An, đội ngũ lao động hiện nay đã được quan tâm đúng mức. Công ty đã có nhiều biện pháp kích thích để tạo động lực cho đội ngũ lao động, đã thấy rõ được tầm quan trọng của động lực lao động do đó đã có nhiều cải thiện trong phương pháp quản lý. Trong những năm qua mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do bị cạnh tranh gay gắt, thành phần lao động hoặc dư thừa ở một số bộ phận hoặc thiếu thốn ở một số bộ phận khác, phương tịên vận tải phát triển nhanh chưa từng thấy đòi hỏi công ty phải tăng cường cải thiện trang thiết bị trong điều kiện vốn không cho phép. Song bằng nhiều nỗ lực công ty cổ phần vận tải ôtô Nghệ An đã duy trì được vị trí của mình trên thị trường và cạnh tranh hiệu quả với các doanh nghiệp vận tải trong nước. Công ty đã nhiều lần được nhà nước tặng thưởng do những nỗ lực mà công ty đã đạt được : + Hai huân chương lao động hạng 2. + Một huân chương lao động hạng 3. + Một chiến công lao động hạng 3. + 6 cờ thi đua của Bộ và của Tỉnh. + Trên 100 bằng khen các loại của bộ và của Tỉnh. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2007 đã tăng lên 29% so với năm 2006, điều đó cho thấy lực lực lượng lao động trong công ty đã cố gắng rất nhiều để giúp công ty ngày càng đạt được nhiều thành tựu trong kinh doanh. Công ty không chỉ hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển, hiện nay công ty đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn và đạo tạo lái xe. Trong tương lai công ty sẽ còn mở rộng them nhiều lĩnh vực kinh doanh khác theo nhu cầu của thị trường. Có được thành quả đó là do lực lượng lao động trong công ty đã không ngừng sáng tạo, năng động để mở ra nhiều hướng kinh doanh khác cho công ty.Công ty vận tải ôtô Nghệ An là một công ty vận tại khá lâu đời và có quy mô không phải là nhỏ, hơn nữa là một công ty nhà nước do đó bản thân nó đã tạo lực hút lao động rất lớn. Tuy nhiên hiện nay không như những năm bao cấp trước đây, việc những người tài rời bỏ doanh nghiệp nhà nước không phải là nhỏ. Họ có những hoài bão và ước mơ được cống hiến, được thể hiện mình. Do vậy việc giữ người tài cũng là vẫn đề quan trọng cần được quan tâm đúng mức. Tuy nhiên trong nhiều năm quan, công ty đã gặt hái được nhiều thành công, điều đó chứng tỏ công ty có lực lượng lao động giỏi và trung thành. Phải có sự gắn bó và động lực làm việc cao mới có thể tạo ra nhiều bước đột phá giúp công ty có sức cạnh tranh trên thị trường. Nhân viên đi làm đúng giờ, nhiệt tình trong công việc. Rất ít xẩy ra các trường hợp bất mãn, không hài lòng với công việc. Chứng tỏ công ty đã có nhiều phương pháp và công cụ thích hợp để tạo và nâng cao động lực cho người lao động. Công ty vận tải ôtô Nghệ An đã đạt được một số thành công nhất định trong việc tạo và nâng cao động lực lao động, vì vậy hoạt động kinh doanh khá phát đạt. Người lao động gắn bó với công ty do nhiều tác từ phía nhà nước, từ phía doanh nghiệp, từ phía bản thân người lao động. Các công cụ tạo động lực lao động của công ty đã tỏ ra phát huy tác dụng kích thích động lực lao động, công cụ chủ yếu vẫn đang tỏ ra hữu hiệu nhất đó là công cụ kinh tế. 2.Thực trạng nâng cao động lực lao động bằng công cụ kinh tế tại công ty. 2.1.Lương 2.1.1.Quy chế trả lương Cơ chế trả lương luôn là mối quan tâm hàng đầu của người lao động trong doanh nghiệp bên cạnh các yếu tố quan trọng khác như ngành nghề, uy tín của doanh nghiệp, môi trường làm việc này cơ hội thăng tiến... Một cơ chế trả lương phù hợp có tác dụng nâng cao năng suất và chất lượng lao động, giúp doanh nghiệp thu hút và duy trì được những cán bộ, nhân viên giỏi. 2.1.1.1. Nguồn hình thành và cách xác định quỹ lương. Quỹ lương của công ty được hình thành từ kết quả hoạt động kinh doanh vận tải hàng hoá bằng ôtô; vận tải hàng hoá quá cảnh Việt-Lào; đào tạo lái xe; kinh doanh khách sạn; dịch vụ trông gửi xe qua đêm; thiết kế cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ; đại tu, phục hồi, sửa chữa, cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ; đào tạo lái xe cơ giới đường bộ. Quỹ tiền lương được xác định trên đơn giá tiền lương tính trên chênh lệch doanh thu kinh doanh vận vận tải hàng hoá bằng ôtô; vận tải hàng hoá quá cảnh Việt-Lào; đào tạo lái xe; kinh doanh khách sạn; dịch vụ trông gửi xe qua đêm; thiết kế cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ; đại tu, phục hồi, sửa chữa, cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ; đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và chi phí không lương hàng năm do hội đồng quản trị quyết định. Quỹ lương kế hoạch năm: được xác định trên cơ sở đơn giá tiền lương kế hoạch và chi phí không lương kế hoạch. Qũy tiền lương thực hiện năm: được xác định trên cơ sở đánh gía quyết toán năm được duyệt, chênh lệch doanh thu thực hiện và chi phí không lương thực hiện của năm đó sau khi kết quả kinh doanh được xác định. 2.1.1.2.Chế độ trả lương của công ty. C«ng ty ¸p dông hai h×nh thøc tr¶ l­¬ng : §èi víi l¸i xe ®éi 1 ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng s¶n phÈm , cô thÓ lµ tr¶ theo doanh thu vËn t¶i cña tõng chuyÕn xe , l¸i xe ®­îc nghiÖm thu phiÕu tê vµ ®­îc tr¶ l­¬ng ngay cho chuyÕn xe ®ã. §èi víi l¸i xe ®éi 2 vµ ®éi 3 ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng kho¸n gän khi ký hîp ®ång hoÆc liªn doanh. §èi víi c¸c xÝ nghiÖp söa ch÷a vµ dÞch vô , c«ng ty giao kho¸n gän khi ký hîp ®ång k

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNâng cao động lực lao động bằng công cụ kinh tế tại Công ty CP vận tải ô tô Nghệ An.DOC
Tài liệu liên quan