Chuyên đề Ôn thi đại học môn Sinh học - Đột biến Nhiễm sắc thể

Câu 16 Hiện tượng bất thường nào dưới đây là hiện tượng chuyển đoạn NST

A) Một NST di chuyển từ vị trí này sang vị trí kháctrong cùng một NST

B) Một đoạn NST bị mất

C) Một đoạn NST bị đảo ngược 180 độ

D) Một đoạn NST bị lặp lại

đáp án A

Câu 17 Ở lúa mạch, sự gia tăng hoạt tính của enzym amilaza xảy ra do:

A) Có một đột biến đảo đoạn NST

B) Có một đột biến lặp đoạn NST

C) Có một đột biến chuyển đoạn NST

D) Có một đột biến mất đoạn NST

đáp án B

pdf5 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 24/08/2013 | Lượt xem: 2307 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Ôn thi đại học môn Sinh học - Đột biến Nhiễm sắc thể, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 – Thư viện sách trực tuyến ðỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ Câu 1 ðột biến NST bao gồm các dạng: A) ða bội và dị bội B) Thêm ñoạn và ñảo ñoạn C) Chuyển ñoạn tương hỗ và không tương hỗ D) ðột biến về số lượng và cấu trúc NST ðáp án D Câu 2 Cơ chế phát sinh ñột biến cấu trúc NDT là do tác nhân ñột biến gây ra: A) ðứt gãy NST B) Tác ñộng quá trình nhân ñôi NST C) Trao ñổi chéo bất thường của các cặp NST tương ñồng D) Tất cả ñều ñúng ðáp án -D Câu 3 Hình vẽ dưới ñây mô tả hịên tượng ñột biến nào ? A B C D E F G H A B C E F G H A) Lặp ñoạn (NST) B) ðảo ñoạn NST C) Chuyển ñoạn NST tương hỗ D) Mất ñoạn NST ðáp án D Câu 4 Sự trao ñổi chéo bất thường giữa các crômatít trong cặp NST tương ñồng ở thời kỳ ñầu 1 trong phân bào giảm nhiễm làm xuất hiện dạng ñột biến: A) Hoán vị gen B) Dị bội C) Lặp ñoạn NST D) ðảo ñoạn NST ðáp án C Câu 5 Hội chứng nào dưới ñây ở người là do ñột biến cấu trúc nhiễm sắc thể: A) Hội chứng ðao B) Bệnh ung thư máu C) Hội chứng Tớcnơ D) Hội chứng Claiphentơ ðáp án B Câu 6 ðột biến xảy ra dưới tác dụng của: A) Một số tác nhân vật lý và hoá học B) Rối loạn phân ly của các cặp NST tương ñồng C) Các rối loạn sinh lý, sinh hoá nội bào Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 – Thư viện sách trực tuyến D) A và C ñúng ðáp án -D Câu 7 Hiện tượng ñột biến lặp ñoạn nhiễm sắc thể dẫn ñến: A) Gây chết B) Làm tăng ñộ biểu hiện của tính trạng C) Làm giảm ñộ biểu hiện của tính trạng D) Làm tăng hoặc giảm ñộ biểu hiện của tính trạng ðáp án D Câu 8 Những ñột biến cấu trúc nào sau ñây sẽ ảnh hưởng ñến hình thái NST: A) Mất ñoạn B) Chuyển ñoạn tương hỗ C) Chuyển ñoạn không tương hỗ D) A và B ñúng ðáp án A Câu 9 Những ñột biến cấu trúc NST nào sẽ làm thay ñổi vị trí của các gen giữa 2 NST của cặp NST tương ñồng: A) Hoán vị gen B) Chuyển ñoạn không tương hỗ C) Mất ñoạn D) Lặp ñoạn ðáp án D Câu 10 Những ñột biến nào dưới ñây không làm mất hoặc thêm chất liệu di truyền: A) Mất ñoạn và lặp ñoạn B) Mất ñoạn và ñảo ñoạn C) ðảo ñoạn và chuyển ñoạn D) Lặp ñoạn và chuyển ñoạn ðáp án C Câu 11 Nhận xét nào ñây là ñúng: A) Cơ thể mang ñột biến ñảo ñoạn và chuyển ñoạn có thể không có biểu hiện trên kiểu hình nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho thế hệ sau B) Cơ thể mang ñột biến ñảo ñoạn gây ra những hậu quả nghiêm trọng trên kiểu hình C) ðột biến chuyển ñoạn không gây ra những hậu quả nghiêm trọng trên kiểu hình D) ðột biến xảy ra do sự trao ñổi chéo giữa các NST thuộc các cặp ñồng dạng ðáp án A Câu 12 Ở ruồi giấm ñột biến ……(M: mất ñoạn; L: lặp ñoạn; ð: ñảo ñoạn) trên NST ……(X;Y) làm cho mắt lồi thành mắt dẹt: A) L;X B) ð;Y C) M;X Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 – Thư viện sách trực tuyến D) ð;X ðáp án A Câu 13 Hình vẽ dưới ñây mô tả hiện tượng: A B C D E F G H A B C B C D E F G H A) Mất ñoạn NST B) Lặp ñoạn (NST) C) Chuyển ñoạn trong một NST D) ðảo ñoạn NST ðáp án B Câu 14 ðoạn NST ñứt gãy không mang tâm ñộng trong trường hợp ñột biến mất ñoạn sẽ A) Không nhân ñôi và tham gia vào cấu trúc nhân của 1 trong 2 tế bào con B) Bị tiêu biến trong quá trình phân bào C) Trở thành NST ngoài nhân D) Trở thành một NST mới ðáp án B Câu 15 Hình vẽ dưới ñây mô tả hiện tượng: A B C D E F G H A E F G H A) Mất ñoạn NST B) Lặp ñoạn NST C) Chuyển ñoạn trong một NST D) ðảo ñoạn NST ðáp án D Câu 16 Hiện tượng bất thường nào dưới ñây là hiện tượng chuyển ñoạn NST A) Một NST di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác trong cùng một NST B) Một ñoạn NST bị mất C) Một ñoạn NST bị ñảo ngược 1800 D) Một ñoạn NST bị lặp lại ðáp án A Câu 17 Ở lúa mạch, sự gia tăng hoạt tính của enzym amilaza xảy ra do: A) Có một ñột biến ñảo ñoạn NST B) Có một ñột biến lặp ñoạn NST C) Có một ñột biến chuyển ñoạn NST D) Có một ñột biến mất ñoạn NST ðáp án B Câu 18 Loại ñột biến nào sau ñây ít ảnh hưởng ñến sức sống của cá thể nhưng D C B Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 – Thư viện sách trực tuyến làm tăng cường sự sai khác giữa các NST tương ñồng trong các nòi thuộc cùng một loài: A) Mất ñoạn B) ðảo ñoạn C) Chuyển ñoạn D) Lặp ñoạn ðáp án B Câu 19 Hình vẽ dưới ñây mô tả hiện tượng: A B C D E F G H A B C G H A) Mất ñoạn NST B) Lặp ñoạn NST C) Chuyển ñoạn trong một NST D) ðảo ñoạn NST ðáp án D Câu 20 Hình vẽ dưới ñây mô tả hịên tượng: A B C D E F G H M N O C D E F G H A) Mất ñoạn NST B) Lặp ñoạn NST C) Chuyển ñoạn trong một NST D) ðảo ñoạn NST ðáp án C Câu 21 Hình vẽ dưới ñây mô tả hiện tượng: A B C D E F G H A E F G H A) Mất ñoạn NST B) Lặp ñoạn NST D C B M N O P Q R A B P Q R F E D Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 – Thư viện sách trực tuyến C) Chuyển ñoạn trong một NST D) ðảo ñoạn NST ðáp án D Câu 22 Loại ñột biến NST nào dưới ñây làm tăng cường hoặc giảm thiếu sự biểu hiện của tính trạng: A) Mất ñoạn B) ðảo ñoạn C) Chuyển ñoạn D) Lặp ñoạn ðáp án D Câu 23 Hình vẽ dưới ñây mô tả hịên tượng: A B C D E F G H M N OA B C D E F G H A) Mất ñoạn NST B) Lặp ñoạn NST C) Chuyển ñoạn không tương hỗ D) ðảo ñoạn NST ðáp án C Câu 24 Hình vẽ dưới ñây mô tả hiện tượng: A B C D E F G H A D E F B C G H A) Mất ñoạn NST B) Lặp ñoạn NST C) Chuyển ñoạn trong một NST D) ðảo ñoạn NST ðáp án C M N O P Q R P Q R

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐề thi Đột biến NST.pdf
Tài liệu liên quan