Chuyên đề Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả và hoàn thiện kế toán huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hoàng Mai

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG, KẾ TOÁN VỐN HUY ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1. Vốn Huy Động Của Ngân Hàng Thương Mại 3

1.1. Khái niệm về vốn huy động của NHTM 3

1.2. Vai trò của VHĐ 3

1.3. Các hình thức huy động vốn 5

1.3.1. VHĐ qua tài khoản tiền gửi 5

1.3.2. HĐV qua tiền gửi tiết kiệm 6

1.3.3. HĐV qua phát hành giấy tờ có giá 6

1.3.4. Huy động vốn qua đi vay 7

2. Kế Toán HĐV Của NHTM 7

2.1. Vai trò và nhiệm vụ của nghiệp vụ kế toán HĐV 7

2.2. Chứng từ sử dụng và tài khoản trong kế toán HĐV 7

2.2.1. Chứng từ sử dụng 7

2.2.2. Tài khoản sử dụng 8

2.3. Sơ đồ hạch toán 11

2.3.1. Sơ đồ hạch toán tiền gửi 11

2.3.2. Sơ đồ hạch toán tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 12

2.3.3. Sơ đồ hạch toán phát hành GTCG 13

2.3.4. Huy động vốn qua đi vay 17

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT HOÀNG MAI 19

1. Giới Thiệu Khái Quát về Chi nhánh NHNo&PTNT Hoàng Mai 19

1.1. Khái quát chung về quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh NHNo&PTNT Hoàng Mai 19

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh 19

1.1.2. Cơ cấu tổ chức 20

1.1.3. Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của Chi nhánh 20

1.1.4. Kêt quả hoạt Động Kinh Doanh Của Chi Nhánh Trong Thời Gian Qua 21

1.1.4.1. Về huy động vốn 21

1.1.4.2. Về sử dụng vốn 23

1.1.4.3. Các hoạt động dịch vụ đã thực hiện 23

1.1.4.4. Kết quả kinh doanh 24

2. Thực Trạng Kế Toán VHĐ của Chi nhánh 25

2.1. Tổ chức công tác kế toán HĐV tại Chi nhánh 25

2.2. Tổ chức bộ máy kế toán huy động vốn 26

2.3. Tài khoản sử dụng 26

2.4. Chứng từ sử dụng 28

2.5. Quy trình kế toán HĐV 28

2.5.1. Kế toán tiền gửi 28

2.5.2. Kế toán tiền gửi tiết kiệm 30

2.5.3. Kế toán phát hành giấy tờ có giá 33

3. Đánh Giá chung Về Hiệu quả Công Tác Kế Toán VHĐ Tại tại Chi Nhánh NHNo&PTNT Hoàng Mai 35

CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT HOÀNG MAI 37

1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh trong thời gian Tới 37

1.1. Mục tiêu phấn đấu: 37

1.2. Các mục tiêu cụ thể: 37

2. Giải Pháp Hoàn Thiện Kế Toán HĐV 38

2.1. Giải pháp về hoàn thiện thủ tục giấy tờ mở tài khoản và giao dịch gửi lĩnh tiền 38

2.2. Nâng cao chất lượng hiện đại hóa công nghệ ngân hàng nói chung và kế toán HĐV nói riêng 38

2.3. Tăng cường đào tạo nâng cao nguồn nhân lực của kế toán VHĐ 38

2.4. Cải tiến thời gian giao dịch của kế toán HĐV 39

3. Một Số Đề Xuất Và Kiến Nghị 39

3.1. Kiến nghị với chính phủ 39

3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 40

3.3. Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam 41

KẾT LUẬN 43

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 44

 

 

doc48 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 15/06/2013 | Lượt xem: 1391 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả và hoàn thiện kế toán huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hoàng Mai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả và hoàn thiện kế toán huy động vốn tại Chi nhánh ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) Hoàng Mai.DOC
Tài liệu liên quan