Code các kiểu dữ liệu trừu tượng - Pascal

Uses CRT;

Type

LabelType=char;

Tree= ^node;

Node = Record

Left: Tree; { tro den con trai cua nut }

Right: Tree; { tro den con ben phai }

Labell: labeltype;

end;

Var T: Tree;

{---------- TAO CAY RONG-------- }

Procedure Makenull(Var T:Tree);

Begin

T:=nil;

End;

{----------- KIEM TRA CAY RONG --------}

Function Empty(T:Tree):boolean;

Begin

empty:=T=nil;

End;

{---------- CON TRAI CUA NUT ---------}

Function Left_child(T:Tree):Tree;

Begin

if not empty(T) then

Left_child:=T^.Left

else Left_child:=nil;

End;

{--------- CON PHAI CUA NUT ---------}

 

doc23 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 2581 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Code các kiểu dữ liệu trừu tượng - Pascal, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÁC KIỂU DỮ DIỆU TRỪU TƯỢNG I. DANH SÁCH {------------ THUC THI DANH SACH BANG MANG (DS DAC) ------------} Uses CRT; Const max=100; Type Datatype=integer; List=record data:array[1..max] of DataType; Last:integer; End; Var L : List;i,n,x:integer; {--------- TAO DANH SACH RONG --------} Procedure Makenull(Var L: List); Begin L.Last:=0; End; {---------- KIEM TRA DANH SACH RONG --------} Function Empty(L:List):boolean; Begin empty:=L.Last=0; End; {---------- KIEM TRA DANH SACH DAY ----------} Function Full(L:List):boolean; Begin Full:=L.Last>max; End; {----------- TRA VE VI TRI PHAN TU SAU PT CUOI CUNG ------} Function End_List(L:List): integer; Begin End_List:=L.Last+1; End; {---------- TRA VE VI TRI PHAN TU DAU TIEN -----------} Function First(L:List):integer; Begin First:=1; End; {----------- TRA VE VI TRI PHAN TU SAU PHAN TU P ---------} Function Next(P:integer;L:List):integer; Begin Next:=P+1; End; {----------- TRA VE VI TRI PHAN TU TRUOC PHAN TU P ---------} Function Previous(P:integer;L:List):integer; Begin Previous:=P-1; End; {----------- TRA VE VI TRI PHAN TU CUOI CUNG ---------} Function Last(L:List):integer; Begin Last:=L.Last; End; {---------- TIM PHAN TU CO GIA TRI LA X -----------} Function Local(x:datatype;L:List):integer; Var i,tim:integer; Begin tim:=0; for i:=1 to L.Last do if L.data[i]=x then tim:=i; Local:=tim; End; {---------- THEM PHAN TU VAO DANH SACH TAI VI TRI P ----------} Procedure Insert(x:integer;P:integer; Var L:List); Var q:integer; Begin if Full(L) then writeln('Danh sach day!') else if (PL.Last) then writeln('P is out position!') else begin For q:=L.Last+1 downto p+1 do L.data[q]:=L.data[q-1]; L.Last:=L.Last+1; L.data[p]:=x; end; End; {------------ XOA PHAN TU TAI VI TRI P ----------} Procedure Delete(p:integer;Var L:List); Var i: integer; Begin if Full(L) then writeln('Danh sach day!') else if (PL.Last) then writeln('P is out position!') else begin For i:=L.Last-1 downto p do L.data[i]:=L.data[i+1]; L.Last:=L.Last-1; end; End; {------------ LAY GIA TRI PHAN TU TAI VI TRI P -----------} Function Retrieve(P: integer;L:List):integer; Var i:integer; Begin if empty(L) then writeln('Danh sach rong!') else if (PL.Last) then writeln('P is out position!') else retrieve:=L.data[p]; End; {----------------- THUC THI DANH SACH LIEN KET DON ----------- } Uses CRT; Type datatype=integer; List=^Cell; Cell= Record data:datatype; next:List; end; Var L: List; x,n:integer; {---------- TAO DANH SACH RONG ---------} Procedure Makenull(Var L: List); Begin L^.next:=nil; End; {----------- KIEM TRA DANH SACH RONG --------} Function Empty(L:List):Boolean; Begin empty:=L^.next=nil; End; {----------- TRA VE PHAN TU SAU PHAN TU P -----------} Function Next(P:List;L:List):List; Begin Next:=P^.next; End; {------------ TRA VE PHAN TU DAU DANH SACH --------------} Function First(L:List):List; Var P: List; Begin if not empty(L) then P:=L; End; {----------- TRA VE PHAN TU SAU PHAN TU CUOI DANH SACH ----------} Function End_List(L:List):List; Var P: List; Begin P:=L; While P^.nextnil do P:=P^.next; End_List:=P; End; {------------ TRA VE VI TRI PHAN TU TIM THAY --------} Function Local(x:datatype;L:List):List; Var P: List; Begin if empty(L) then Local:=nil else begin P:=L; while (P^.nextnil) do begin if P^.next^.data=x then Local:=p; P:=P^.next; end; end; End; {------------ LAY GIA TRI TAI PHAN TU P -----------} Function Retrieve(P:List;L:list):datatype; Begin if P^.nextnil then Retrieve:=P^.next^.data; End; {------ THEM PHAN TU VAO VI TRI BAT KI TRONG DANH SACH ---------} Procedure Insert_L(x:datatype;p:integer;Var L:List); Var tam,Q:List;i:integer; Begin new(tam);tam^.data:=x; tam^.next:=nil;Q:=L; if P=1 then begin tam^.next:= Q^.next; Q^.next:=tam end else begin For i:=2 to p do Q:=Q^.next; tam^.next:=Q^.next; Q^.next:=tam; end; End; {------------ THEM 2 PHAN TU VAO DANH SACH DA DUOC SAP XEP --------} Procedure Insert_L1(x:integer;Var L: List); Var tam:integer;P,Q:List; Begin new(Q); Q^.data:=x; Q^.next:=nil;P:=L; While (P^.nextnil) and (x>P^.next^.data) do P:=P^.next; Q^.next:=P^.next; P^.next:=Q; End; {-------------- XOA PHAN TU TAI VI TRI n TRONG DANH SACH -----------} Procedure Delete(n:integer;Var L:List); Var i: integer; P,P1:List; Begin if n=1 then begin P:=L; P^.next:=P^.next; end else begin P:=L; For i:=2 to n do P:=P^.next; P^.next:=P^.next; end; P^.next:=P^.next^.next; End; {------------ SAP XEP DANH SACH --------} Procedure SapXep(Var L: List); Var P,Q: List; tam:integer; Begin P:=L; while P^.nextnil do begin Q:=P^.next; While Qnil do begin if P^.next^.data>Q^.next^.data then begin tam:=P^.next^.data; P^.next^.data:=Q^.next^.data; Q^.next^.data:=tam; end; Q:=Q^.next; end; P:=P^.next; end; End; II- HÀNG ĐỢI {---------------THUC THI HANG DOI BANG CON TRO ---------} Uses CRT; Type elementype=integer; Node=^Cell; Cell= record element:elementype; next:Node; end; Queue=record front,rear: Node; end; Var Q: Queue;x,m,n:integer; {--------- TAO HANG RONG -----------} Procedure Makenull(Var Q: Queue); Begin new(Q.front); Q.front^.next:=nil;Q.front:=Q.rear; End; {-------- KIEM TRA HANG RONG--------} Function Empty(Q:Queue):boolean; Begin empty:=Q.front=Q.rear; End; {---------- LAY NOI DUNG TAI VI TRI DAU HANG --------} Function Front(Q:Queue):elementype; Begin if not empty(Q) then front:=Q.front^.next^.element; End; {--------- XOA PHAN TU DAU HANG ------------} Procedure DelQueue(Var Q: Queue); Var T: node; Begin if not empty(Q) then Q.front:=Q.front^.next; End; {---------- THEM PHAN TU VAO CUOI HANG -------- } Procedure EndQueue(x:elementype;Var Q: Queue); Begin new(Q.rear^.next); Q.rear:=Q.rear^.next; Q.rear^.element:=x; Q.rear^.next:=nil; End; {------------ THUC THI HANG DOI BANG MANG VONG ---------------} Uses CRT; Const max=100; Type elementype=integer; Queue = Record element:array[1..max-1] of elementype; front,rear:integer; end; Var Q: Queue;x,m,n:integer; {---------- TAO HANG RONG ----------} Procedure Makenull(Var Q: Queue); Begin Q.front:=0;Q.rear:=0; End; {--------- KIEM TRA HANG RONG -------} Function Empty(Q:Queue):Boolean; Begin empty:=Q.Front=Q.rear+1; End; {--------- KIEM TRA HANG DAY ---------} Function Full_Q(Q:Queue):Boolean; Begin Full_Q:=Q.rear=max; End; {--------- THEM PHAN TU VAO CUOI HANG ----------} Procedure EndQueue(x:elementype;Var Q: Queue); Begin if Full_Q(Q) then writeln('Hang day!') else begin if Q.front=0 then Q.front:=Q.front+1; Q.rear:=Q.rear+1; Q.element[Q.rear]:=x; end; End; {--------- XOA PHAN TU RA KHOI HANG ---------} Procedure DelQueue(Var Q: Queue); Begin if empty(Q) then writeln('Hang doi rong!') else Q.front:= Q.front+1; End; III- NGĂN XẾP: {------------- THUC THI NGAN XEP BANG MANG -------------} Uses CRT; Const max = 100; Type Elementype=integer; STACK=Record element:array[1..max] of elementype; Top:integer; end; Var S:Stack;x,n,m:integer; {----------- TAO NGAN XEP RONG ----------} Procedure Makenull(Var S: Stack); Begin S.Top:=max; End; {--------- KIEM TRA NGAN XEP RONG --------} Function Empty(S:Stack):boolean; Begin empty:=S.Top=max; End; {---------- KIEM TRA NGAN XEP DAY ----------} Function Full_Stack(S:Stack):boolean; Begin Full_Stack:=S.Top=0; End; {---------- THEM PHAN TU X LEN DINH NGAN XEP ----------} Procedure Push(x:elementype;Var S:Stack); Begin if full_Stack(S) then writeln('Ngan xep day!') else begin S.Top:=S.Top-1; S.element[S.top]:=x; end; End; {-------- TRA VE PHAN TU TREN DINH NGAN XEP -------} Function TOP(S:Stack):elementype; Begin if empty(S) then writeln('Ngan xep rong!') else Top:=S.element[S.top]; End; {---------- XOA PHAN TU O DINH NGAN XEP ---------} Procedure POP(Var S: stack); Begin if empty(S) then writeln('Ngan xep rong!') else S.Top:=S.Top+1; End; {------------- THUC THI NGAN XEP BANG CON TRO -------------} Uses CRT; Type elementype=integer; Stack=^Node; Node=Record element:elementype; Link:Stack; end; Var S: Stack; x,m,n:integer; {----------- TAO STACK RONG ----------} Procedure Makenull(Var S: Stack); Begin S:=nil; End; {---------- KIEM TRA RONG ---------} Function Empty(S:Stack):boolean; Begin empty:=S=nil; End; {--------- THEM PHAN TU ---------} Procedure Push(x:elementype;Var S:Stack); Var P: Stack; Begin new(P);P^.element:=x; P^.link:=S;S:=P; End; {----------- XOA PHAN TU TAI DINH NGAN XEP --------} Procedure POP(Var S: Stack); Var P: Stack; Begin if empty(S) then writeln('ngan xep rong!') else begin P:=S^.link; dispose(S); S:=P; end; End; IV- CÂY TỔNG QUÁT: {------------- THUC THI CAY TQ BANG MANG -------------} Uses CRT; Const max=100; Type elementype= char; Node=integer; Tree= record parent:array[1..max] of node; labell:array[1..max] of elementype; max_node:node; end; Var T: Tree;i:node; {--------- TAO CAY RONG --------} Procedure Makenull(Var T:Tree); Begin T.max_node:=0; End; {-------- KIEM TRA CAY RONG -------} Function Empty(T:Tree):boolean; Begin empty:=T.max_node=0; End; {--------- TIM CHA CUA NUT N --------} Function Parent(n: node; T: Tree):node; Begin if empty(T) then writeln('Cay rong!') else parent:=T.parent[n]; End; {-------- XAC DINH NUT GOC CUA CAY ---------} Function ROOT(T:Tree):node; Begin if empty(T) then writeln('Cay rong!') else ROOT:=1; End; {-------- NHAN CUA NUT N ---------} Function Label_T(n:node; T: Tree):elementype; Begin if empty(T) then writeln('Cay rong!') else Label_T:=T.labell[n]; End; {------- TIM CON TRAI CUA NUT N --------} Function Leftmost_child(n:node;T:Tree):node; Var i:node; Begin if empty(T) then Leftmost_child:=0 else begin i:=n+1; while (T.parent[i]n) and (i<=T.max_node) do i:=i+1; if T.parent[i]=n then Leftmost_child:=i else if i>T.max_node then Leftmost_child:=0; end; End; {---------- ANH EM BEN PHAI CUA NUT N ----------} Function Right_Sibling(n:node;T:Tree):node; Var i: node; Begin if empty(T) then Right_Sibling:=0 else begin i:=n+1; while (T.parent[i]T.parent[n]) and (i<=T.max_node) do i:=i+1; if T.parent[i]=T.parent[n] then Right_Sibling:=i else if i>T.max_node then Right_Sibling:=0; end; End; {----------- DUYET CAY THEO PA TIEN TU --------} Procedure PreOrder(n:node;T:Tree); Var i:node; Begin write(label_T(n,T)); i:=Leftmost_child(n,T); while i0 do begin n:=i; Preorder(n,T); i:=right_sibling(n,T); end; End; {------------ DUYET TRUNG TU -----------} Procedure InOrder(n:node;T:Tree); Var i: node; Begin i:=leftmost_child(n,T); if i0 then Inorder(i,T); write(Label_T(n,T)); i:=right_sibling(i,T); while i0 do begin n:=i; inOrder(n,T); i:=Right_sibling(n,T); end; End; {--------- DUYET HAU TU ----------} Procedure PostOrder(n:node;T:Tree); Var i: node; Begin i:=leftmost_child(n,T); while i0 do begin PostOrder(i,T); i:=right_sibling(i,T); end; write(label_T(n,T)); end; {------------- DO SAU CUA NUT N -----------} Function DoSau(n:node;T: Tree):integer; Var i: node;dem:integer; Begin i:=T.parent[n]; dem:=0; while iRoot(T) do begin i:=T.parent[i]; dem:=dem+1; end; DOSAU:=DEM+1; End; {------------ BAC CUA NUT ---------} Function Bac_Node(n:node;T: Tree):integer; Var i:node; kq:integer; Begin kq:=0; i:=Leftmost_child(n,T); while i0 do begin kq:=kq+1; i:=right_sibling(i,T); end; Bac_node:=kq; End; {------------ BAC CUA CAY ---------} Function Bac_Tree(T: Tree):integer; Var i:node; kq:integer; Begin kq:=bac_node(Root(T),T); for i:=1 to T.max_node do if kq<bac_node(i,T) then kq:=bac_node(i,T); Bac_Tree:=kq; End; {------------ CHIEU CAO CUA CAY -----------} Function Maxx(a,b:integer):integer; Begin if a>b then maxx:=a else maxx:=b; End; Function Height(n:node;T:Tree):integer; Var kq:integer;i:node; Begin if empty(T) then kq:=0 else begin i:=leftmost_child(n,T); while i0 do begin kq:=maxx(kq,height(i,T)); i:=right_sibling(i,T); end; end; height:=kq+1; end; {---------- KIEM TRA NUT LA -------} Function LA(n:node;T:Tree):boolean; Var i: node; Begin i:=n+1; while (T.parent[i]n) and (i<=T.max_node) do i:=i+1; if T.parent[i]=n then LA:=false else if i>T.max_node then LA:=True; End; {------------ SO NUT LA TRONG CAY -----------} Function Number_La(T:Tree):integer; Var i: node; kq: integer; Begin kq:=0; if empty(T) then kq:=0 else For i:=1 to T.max_node do if La(i,T) then kq:=kq+1; Number_La:=kq; End; {-------------- NHAP CAY ----------} Procedure Read_Tree(Var T:Tree); Var m,i:integer; Begin while (mmax) do begin write('- Nhap so nut trong cay tong quat: '); readln(m); end; writeln; T.max_node:=m; For i:=1 to m do begin writeln('- Nhap thong tin cho nut thu:' ,i,': '); write(' + Nhan ',i,': ');readln(T.labell[i]); write(' + Cha cua nut: ');readln(T.parent[i]); end; End; {---------- THUC THI CAY BANG DANH SACH CAC CON ----------} Uses CRT; Const max_node=50; Type labeltype=char; node=integer; List= record element:array[1..max_node] of node; Last:node; end; Tree=Record Header: array[1..max_node] of List; Labell: array[1..max_node] of LabelType; Root: node; end; Var T: Tree; {----------- TAO DANH SACH RONG -------} Procedure Makenull_L(Var L:List); Begin L.Last:=0; End; {--------- KIEM TRA DANH SACH RONG ------} Function Empty_L(L:List):boolean; Begin empty_L:=L.Last=0; End; {--------- PHAN TU DAU DANH SACH -------} Function First(L:List):node; Begin First:=1; End; {--------- PHAN TU CUOI DANH SACH -------} Function End_L(L:List):node; Begin End_L:=L.Last+1; End; {---------- LAY GIA TRI TAI VI TRI P TRONG DS --------} Function Retrieve(p:integer;L:List):node; Begin if not empty_l(L) then retrieve:=L.element[p]; End; {---------- TIM PHAN TU CO GIA TRI LA X -----------} Function Local(x:node;L:List):boolean; Var i:integer;tim:boolean; Begin tim:=false; for i:=1 to L.Last do if L.element[i]=x then tim:=true; Local:=true; End; {----------- TAO CAY RONG ----------} Procedure Makenull_T(Var T: Tree); Begin T.root:=0; End; {---------- KIEM TRA CAY RONG ----------} Function Empty_T(T:Tree):boolean; Begin empty_T:=T.root=0; End; {---------- NHAN CUA NUT ---------} Function Labell(n:node;T:Tree):labeltype; Begin Labell:=T.labell[n]; End; {----------- TIM CHA CUA NUT N ------------} Function Parent(n:node;T:Tree):integer; Var L: List ;i,j:integer; Begin if empty_T(T) then writeln('Cay rong!') else if n=1 then parent:=-1 else begin i:=1; while i<T.root do begin L:=T.header[i]; if not empty_L(L) then begin j:=1; while (jn) do j:=j+1; if L.element[j]=n then begin parent:=i; i:=i+T.Root; end else end; i:=i+1; end; end; End; {----------- GOC CUA CAY --------------} Function ROOT(T:Tree):integer; Var i,k:node;L:List; dem:integer; Begin k:=1; while parent(k,T) -1 do k:=k+1; Root:=k; End; {----------- CON TRAI CUA NUT ---------} Function Leftmost_Child(n:node; T:Tree):node; Var L: List; Begin if empty_T(T) then writeln('Cay rong!') else begin L:=T.header[n]; if empty_L(L) then Leftmost_child:=0 else Leftmost_child:=retrieve(first(L),L); end; End; {--------- ANH EM BEN PHAI CUA NUT ------------} Function Right_Sibling(n:node; T:Tree):node; Var L: List;cha:integer; Begin if empty_T(T) then writeln('Cay rong!') else begin cha:=parent(n,T); L:=T.header[cha]; if empty_L(L) then Right_sibling:=0 else Right_sibling:=retrieve(first(L)+1,L); end; End; {------------ KIEM TRA NUT LA ------------} Function LA(n:node;T:Tree):boolean; Var L: List; Begin L:=T.header[n]; if empty_L(L) then La:=true else La:=False; End; {------------- SO NUT LA TRONG CAY -----------} Function Number_La(T:Tree):integer; Var dem:integer;L:List;i:node; Begin dem:=0; i:=1; while i<=T.root do begin L:=T.header[i]; if empty_L(L) then dem:=dem+1; i:=i+1; end; Number_La:=dem; End; {----------- DO SAU CUA MOT NUT -----------} Function Dosau(n:node;T:Tree):integer; Var i,dem: integer; L : List; Begin if n=1 then dem:=0 else begin i:=parent(n,T); while i-1 do begin i:=parent(i,T);dem:=dem+1; end; end; dosau:=dem; End; {---------- BAC CUA NUT ---------} Function BAC_NODE(n:node;T:Tree):integer; Var i: integer;L:List; Begin L:=T.header[n]; if empty_L(L) then Bac_Node:=0 else Bac_node:=L.Last; End; {---------- BAC CUA CAY ---------} Function BAC_TREE(T:Tree):integer; Var bac:integer;i:node; Begin bac:=Bac_Node(Root(T),T); For i:=1 to T.Root do if bac<bac_node(i,T) then bac:=bac_node(i,T); BAC_TREE:=bac; End; {------------ CHIEU CAO CUA CAY ---------} Function Max(a,b:node):node; Begin if a>b then max:=a else max:=b; End; Function Height(n:node;T:Tree):integer; Var L:List;i:node;kq:integer; Begin if empty_T(T) then kq:=0 else begin i:=leftmost_child(n,T); while i0 do begin kq:=max(kq,height(i,T)); i:=right_sibling(i,T); end; end; height:=kq; End; {------------ DUYET TIEN TU ---------} Procedure PreOrder(n:node;T:Tree); Var L:List;i:node; Begin write(Labell(n,T)); i:=leftmost_child(n,T); while i0 do begin n:=i; PreOrder(i,T); i:=Right_sibling(n,T); end; end; {------------ DUYET TRUNG TU ---------} Procedure InOrder(n:node;T:Tree); Var i:node; Begin i:=Leftmost_child(n,T); if i0 then InOrder(i,T); write(Labell(i,T)); while i0 do begin n:=i; InOrder(i,T); i:=Right_sibling(n,T); end; End; {--------- DUYET HAU TU --------} Procedure PostOrder(n:node;T:Tree); Var i: node; Begin i:=Leftmost_child(n,T); while i0 do begin PostOrder(i,T); i:=right_sibling(n,T); end; write(labell(n,T)); End; End; VI- CÂY NHỊ PHÂN: Uses CRT; Type LabelType=char; Tree= ^node; Node = Record Left: Tree; { tro den con trai cua nut } Right: Tree; { tro den con ben phai } Labell: labeltype; end; Var T: Tree; {---------- TAO CAY RONG-------- } Procedure Makenull(Var T:Tree); Begin T:=nil; End; {----------- KIEM TRA CAY RONG --------} Function Empty(T:Tree):boolean; Begin empty:=T=nil; End; {---------- CON TRAI CUA NUT ---------} Function Left_child(T:Tree):Tree; Begin if not empty(T) then Left_child:=T^.Left else Left_child:=nil; End; {--------- CON PHAI CUA NUT ---------} Function Right_child(T:Tree):Tree; Begin if not empty(T) then right_child:=T^.right else right_child:=nil; End; {------- KIEM TRA NUT LA ---------} Function ISLEAT(T: Tree):Boolean; Begin if (Tnil) and (T^.leftnil) and (T^.rightnil) then ISLEAT:=true else ISLEAT:=False; End; {--------- TAO CAY MOI TU 2 CAY CO SAN ----------} Function CREATE2(V:labeltype;T1:Tree;T2:Tree):Tree; Var tam: Tree; Begin new(tam); tam^.labell:=v; tam^.Left:=T1;tam^.right:=T2; Create2:=tam; End; {----------- THEM MOT NUT VAO BEN TRAI NHAT ---------} Procedure Insert_Left(x: labeltype;Var T:Tree); Var p,q: Tree; Begin new(p);p^.labell:=x;p^.left:=nil;P^.right:=nil; if empty(T) then T:=p else begin q:=T; while q^.Leftnil do q:=q^.left; Q^.Left:=p; end; End; {----------- THEM MOT NUT VAO BEN PHAI ---------} Procedure Insert_Right(x: labeltype;Var T:Tree); Var p,q: Tree; Begin new(p);p^.labell:=x;p^.left:=nil;P^.right:=nil; if empty(T) then T:=p else begin q:=T; while q^.rightnil do q:=q^.right; Q^.Left:=p; end; End; {---------- TAO NUT GOC -----------} Procedure Nut_goc(x: labeltype;Var T:Tree); Var tam: Tree; Begin new(tam); tam^.labell:=x; tam^.left:=nil;tam^.right:=nil; if empty(T) then T:=tam; End; {--------- NHAP CAY NHI PHAN --------} Procedure Read_Tree(Var T: Tree); Var x: labeltype;T2: Tree; ch: char; i:integer; Begin i:=1; write('- Nhap nhan cua nut goc '); readln(x); nut_goc(x,T); writeln(' - Nhap cac con :'); Repeat write(' Ban them con trai hay phai? (L/R/K):'); readln(ch); if upcase(ch)'K' then begin write(' - Nhap nhan cua nut thu ',i,': '); readln(x); if upcase(ch)='L' then insert_Left(x,T^.Left) else if upcase(ch)='R' then insert_right(x,T^.Right); i:=i+1; end; Until upcase(ch)='K' End; {--------- DUYET TIEN TU --------} Procedure PreOrder(T:Tree); Var P: Tree; Begin p:=t; if Pnil then begin write(P^.labell:2); PreOrder(P^.Left); PreOrder(P^.Right); end;End; VII- CÂY TÌM KIẾM NHỊ PHÂN: Uses CRT; Type KeyType=integer; BSTree=^Node; Node = Record key: KeyType; Left, Right: BSTree; End; Var T: BSTree; x: KeyType;dem:integer; {---------- TAO CAY RONG ----------} Procedure Makenull(Var T: BSTree); Begin T:=nil; End; {---------- KIEM TRA CAY RONG --------} Function Empty(T: BSTree):boolean; Begin empty:=T=nil; End; {--------- CON TRAI CUA NUT -------} Function Left_child(n:BSTree;T:BSTree):BSTree; Begin if empty(T) then Left_child:=nil else Left_child:=T^.Left; End; {--------- CON PHAI CUA NUT -------} Function Right_child(n:BSTree;T:BSTree):BSTree; Begin if empty(T) then Right_child:=nil else Right_child:=T^.right; End; {---------- THEM NUT VAO CAY: DE QUI ----------} Procedure Insert(x:keyType;Var T: BSTree); Var P,tam:BSTree; Begin if T=nil then begin new(tam);tam^.key:=x; tam^.left:=nil;tam^.right:=nil; T:=tam; end else begin P:=T; if P^.key=x then writeln(x,' da ton tai trong cay!') else if P^.key<x then insert(x,P^.right) else insert(x,P^.left); end; End; {------------ THEM NUT SU DUNG PP KHONG DE QUI ---------} Procedure Insert1(x:KeyType;Var T: BSTree); Var P,Q,tam: BSTree;LR:integer; Begin new(tam); tam^.left:=T;Q:=tam;LR:=-1; P:=T; while Pnil do begin Q:=P; if P^.key>x then begin P:=P^.left;LR:=-1;end else begin P:=P^.right;LR:=1;end; end; if P=nil then begin new(P); P^.key:=x; P^.left:=nil; P^.right:=nil; if LR=-1 then Q^.Left:=P else Q^.Right:=P; end; T:=tam^.left; End; {---------- DUYET TIEN TU ---------} Procedure PreOrder(T:BSTree); Var i:BSTree; Begin if Tnil then begin write(T^.key:3); PreOrder(T^.Left); PreOrder(T^.Right); end; End; {---------- DUYET TRUNG TU --------} Procedure InOrder(T:BSTree); Var i:BSTree; Begin if Tnil then begin InOrder(T^.Left); write(T^.key:3); InOrder(T^.Right); end;End; {---------- DUYET HAU TU --------} Procedure PostOrder(T:BSTree); Var i:BSTree; Begin if Tnil then begin PostOrder(T^.Left); PostOrder(T^.Right); write(T^.key:3); end;End; {------- KIEM TRA NUT LA ---------} Function ISLEAT(T: BSTree):Boolean; Begin if (Tnil) and (T^.leftnil) and (T^.rightnil) then ISLEAT:=true else ISLEAT:=False; End; {----------- DEM SO NUT LA -----------} Procedure Number_La(T:BSTree;Var dem:integer); Var k:integer; Begin k:=0; if Tnil then begin if not isleat(T^.Left) then number_la(T^.left,dem); k:=k+1; if not isleat(T^.right) then number_la(T^.right,dem); k:=k+1; end; dem:=k;End; {------------ CHIEU CAO CUA CAY -------------} Function Max(a,b:integer):integer; Begin if a>=b then max:=a else max:=b; End; Function ChieuCao(T:BSTree):integer; Var h,a,b: integer; P:BSTree; Begin if not empty(T) then begin number_la(T^.left,a); number_la(T^.right,b); h:=max(a,b)+1; end; chieucao:=h; End; {------------ tim nut co khoa x cho truoc ------------} Function Local(x:KeyType;T:BSTree; dosau:integer):integer; Var P:integer; Begin P:=T^.key; if empty(T) then dosau:=-1 else if P=x then Local:=dosau else if x>P then Local:=Local(x,T^.right,dosau+1) else if x<P then Local:=Local(x,T^.left,dosau+1) End;

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCode các kiểu dữ liệu trừu tượng - Pascal.doc