Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

- Hoàn thiện chứng từ:

 Tổ chức hạch toán ban đầu hợp lý trước hết là tổ chức hợp lý khâu lập chứng từ. Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty kế toán đều phải lập chứng từ . Đối với các loại chứng từ bắt buộc ,kế toán công ty phải tuân thủ biểu mẫu ,nội dung, phương pháp lập, chứng từ phải được lập đầy đủ ,kịp thời đúng với nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế.Thông qua việc lập chứng từ ,kế toán có thể kiểm tra được tính chính xác của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Đối với chứng từ hướng dẫn ,kế toán doanh nghiệp có thể vận dụng phù hợp theo yêu cầu hợp lý cụ thể với từng hoạt động của công ty .Mọi chứng từ phải đảm bảo đúng thời gian , địa điểm phát sinh chứng từ ,chứng từ kế toán phải là căn cứ để kiểm tra ý thức chấp hành chính sách, nguyên tắc và là căn cứ để xác định trách nhiệm cá nhân vi phạm.

 - Hoàn thiện quá trình luân chuyển chứng từ:

 Song song với việc hoàn thiện chứng từ là việc hoàn thiện quá trình luân chuyển chứng từ. Hạch toán kế toán tiền lương phải đảm bảo tổ chức và luân chuyển chứng từ hợp lý hơn nữa ,tính đúng, tính đủ, đảm bảo công bằng cho người lao động.Vì tiền lương ảnh hưởng đến quyền lợi của từng cá nhân trong công ty cũng như có tác động to lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

 Về luân chuyển chứng từ : Kế toán trưởng của công ty phải quy định trình tự và xử lý chứng từ kế toán : Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh và các chứng từ nhằm lập đầy đủ ,kịp thời các chứng từ ban đầu về các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh, kiểm tra và hoàn thiện chứng từ ,tổ chức luân chuyển chứng từ theo từng loại cho các bộ phận liên quan theo trình tự nhất định để theo dõi và lưu trữ các chứng từ. Phòng kế toán công ty phải tổ chức quản lý và cấp phát các chứng từ in sẵn cho các bộ phận liên quan.

 Tuỳ thuộc vào các đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty mà kế toán phải đưa ra các tài khoản chi tiết phù hợp với công ty mình, những tài khoản chi tiết này sẽ giúp cho doanh nghiệp theo dõi một cách chặt chẽ từng bộ phận riêng lẻ mà cần quản lý chi tiết. Để kế toán tiền lương của công ty dễ dàng theo dõi và phân bổ ,công ty nên mở thêm một số tiểu khoản nhỏ trong TK 622: “Chi phí nhân công trực tiếp”. Mỗi sản phẩm ,mỗi chi tiết của từng phân xưởng sẽ ứng với từng tiểu khoản nhỏ.

 

doc77 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 27/07/2015 | Lượt xem: 896 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
C§ TC S.C A B C §N TN §H TN §H TN Ban gi¸m ®èc 3 45 2 1 3 - - - - - 3 - - - P.kinh doanh 3 29 2 1 2 - 1 - - - 1 2 - - P. tæ chøc 3 35 1 2 2 - 1 - - - - 1 2 - P. tµi vô 8 29 3 5 3 - 4 - 1 - - 1 7 - TT l÷ hµnh 3 30 2 1 1 - 2 - - - - 1 1 - Tæ lÔ t©n 8 30 3 5 2 2 3 1 - - 1 3 4 - Tæ buång 19 27 5 14 3 - 5 6 5 - 1 5 9 4 Tæ nhµ hµng 37 26 20 17 1 1 8 2 25 - - 2 5 30 Tæ giÆt lµ 5 26 2 3 - - 1 - - 4 - - 1 4 Tæ b¶o d­ìng 5 32 15 0 - - - 2 - 3 - - - 5 Tæ b¶o vÖ 15 27 15 0 - - - - - 15 - - - 15 Tæ vÖ sinh 5 28 1 4 - - - - - 5 - - - 5 Toµn k/s¹n 114 31 71 53 17 3 25 11 31 27 6 15 29 63 Tû träng(%) 100 28 51 49 13 2.7 21 9.3 30 24 5 10 20 65 Trong tæng sè 114 ng­êi cña Kh¸ch s¹n S«ng NhuÖ th× cã 71 nam vµ 53 n÷ .Nh­ vËy tØ lÖ nam cao h¬n n÷ nh­ng nh×n chung còng sÊp sØ nhu nhau. So víi mÆt b»ng chung, ®é tuæi trung b×nh cña nh©n viªn trong kh¸ch s¹n lµ t­¬ng ®èi trÎ , møc tuæi tõ 27->35 .Víi ®é tuæi nµy ,nh©n viªn Ýt kinh nghiÖm trong c«ng viÖc ,nh­ng l¹i nhiÖt t×nh lao ®éng, hay s¸ng t¹o nh÷ng c¸i míi . Tr×nh ®é cña nh©n viªn trong kh¸ch s¹n ®­îc thÓ hiÖn nh­ sau : - Tr×nh ®é v¨n ho¸: Nãi chung tr×nh ®é v¨n ho¸ cña nh©n viªn kh¸ch s¹n lµ ch­a cao ,toµn bé kh¸ch s¹n cã toµn bé 20 ng­êi tèt nghiÖp ®¹i häc, 36 ng­êi cã tr×nh ®é cao ®¼ng , cßn l¹i lµ lao ®éng phæ th«ng vµ tr×nh ®é trung häc chuyªn nghiÖp. - Tr×nh ®é chuyªn m«n :Trong kh¸ch s¹n cã rÊt nhiÒu nh©n viªn lµm viÖc tr¸i ngµnh m×nh häc, sè nh©n viªn ®µo t¹o tay nghÒ cßn tr¸i ngµnh. Sù ®µo t¹o kh«ng ®óng chuyªn ngµnh m×nh häc sÏ gÆp rÊt nhiÒu kho kh¨n trong c«ng viÖc ,lµm gi¶m sù hiÓu biÕt cña nh©n viªn vÒ lÜnh vùc m×nh kinh doanh .ë c¸c bé phËn tiÕp søc trùc tiÕp víi kh¸ch ,nÕu nh©n viªn kh«ng cã tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n th× sÏ gi¶m sót chÊt l­îng phôc vô ®i rÊt nhiÒu. - Tr×nh ®é ngo¹i ng÷ :Nh×n chung toµn bé nh©n viªn trong kh¸ch s¹n ®Òu biÕt ngo¹i ng÷ ,nh­ng tr×nh ®é cßn ch­a cao , toµn kh¸ch s¹n míi cã 6 ng­êi cã tr×nh ®é tiÕng anh bËc sau C, 15 ng­êi cã tr×nh ®é C ,29 ng­êi cã tr×nh ®é B vµ cßn l¹i cã tr×nh ®é A. Trªn thùc tÕ hÇu hÕt c¸c nh©n viªn cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷ giái ®Òu tËp trung vµo nh÷ng ng­êi cã chøc vô cao nh­ Gi¸m ®èc , c¸c c¸n bé cã ®Þa vÞ cao trong kh¸ch s¹n . Nh÷ng bé phËn lao ®éng trùc tiÕp víi kh¸ch , th­êng xuyªn tiÕp xóc víi kh¸ch ®ßi hái cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷ cao th× l¹i ch­a cã ®Ó ®¸p øng . 2.1.2.2. Vèn vµ c¬ së vËt chÊt a) Vèn : Vèn lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh trong viÖc duy tr× s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty . Nã lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé tµi s¶n cÇn thiÕt dïng tron ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh v× vËy c«ng ty lu«n t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p tÝch cùc nh»m qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn cña m×nh ®ång thíi b¶o toµn vµ ph¸t triÓn nguån vèn ®ã .Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty ®­îc chia thµnh c¸c phÇn b»ng nhau gäi lµ cæ phÇn mµ gi¸ trÞ mçi cæ phÇn lµ mÖnh gi¸ cæ phÇn b»ng 100 ngh×n ®ång ViÖt Nam. Mçi cæ ®«ng cã thÓ mua mét hoÆc nhiÒu cæ phÇn. Vèn ®iÒu lÖ khi thµnh lËp c«ng ty cæ phÇn lµ 10 tû Trong ®ã vèn cæ ®«ng lµ : 60% Vèn nhµ n­íc lµ : 40% B¶ng 2 : Vèn kinh doanh cña c«ng ty §¬n vÞ tÝnh :VN§ ChØ tiªu 2002 2003 2004 Vèn kinh doanh 10 000 000 000 7 117 930 000 8 000 000 000 Vèn cæ ®«ng 6 000 000 000 5 023 700 000 5 000 000 000 Vèn nhµ n­íc 4 000 000 000 2 094 230 000 3 000 000 000 ( Nguån : b¸o c¸o s¶n xuÊt kinh doanh ) Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty t¨ng hoÆc gi¶m tong thêi kú do ®¹i héi cæ ®«ng quyÕt ®Þnh . b) Cë së vËt chÊt kü thuËt: Trong ®iÒu kiÖn khã kh¨n , kh¸ch s¹n S«ng NhuÖ võa ph¶i tæ chøc kinh doanh , võa ph¶i ®Çu t­ trang thiÕt bÞ c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®¶m b¶o chÊt l­îng kinh doanh phôc vô . Cho ®Õn nay kh¸ch s¹n ®· hoµn thµnh c¬ b¶n viÖc ®Çu t­ x©u dùng khu nhµ 5 tÇng thµnh mét kh¸ch s¹n t­¬ng ®èi æn ®Þnh .Cô thÓ nh­ sau : TÇng 1 bè trÝ khu sinh ho¹t chung ; phßng ¨n, uèng ,quÇy bar ,phßng héi häp , phßng kh¸ch vµ mét s¶nh ®Ñp ®Ó ®ãn tiÕp kh¸ch t¹i quÇy lÔ t©n . TÇng 2 ®Õn tÇng 5 , bè trÝ lµm 64 phßng ngñ, mçi phßng cã diÖn tÝch kho¶ng 15 m^2, c¸c phßng th­êng cã hai gi­êng ®«i hoÆc ba gi­êng ®¬n. Trong phßng cã ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ tiÖn nghi. DÞch vô l­u tró : Víi 64 phßng ngñ trong ®ã cã 25 phßng lo¹i A, 100% phßng ngñ ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c trang thiÕt bÞ tiÖn nghi nh­: tivi, tñ l¹nh ,®iÖn tho¹i cïng víi c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt cÇn thiÕt ,phôc vô nhu cÇu l­u tró ,nghØ ng¬I cña kh¸ch. DÞch vô ¨n uèng : Kh¸ch s¹n ®· hoµn chØnh khu vùc bÕp vµ khu chÕ biÕn nhµ hµng .Nhµ hµng ®· hoµn thiÖn víi 3 phßng ¨n chÝnh, vµ cã kh¶ n¨ng phôc vô mét lóc tíi kho¶ng 800 kh¸ch ¨n, cã quÇy bar phôc vô ®å uèng ,ca nh¹c ®¸p øng nhu cÇu gi¶i trÝ cña kh¸ch .Cã c¸c phßng phôc vô tiÖc cuíi , phôc vô héi nghÞ héi th¶o cho kh¸ch c«n cô .Phßng phôc vô héi nghÞ héi th¶o .Kh¸ch s¹n cã 2 héi tr­êng lµ héi tr­êng lín vµ héi tr­êng nhá. Héi tr­êng lín ®¶m b¶o trang thiÕt bÞ bµn ghÕ ,©m thanh, m¸y chiÕu…phôc vô c¸c héi nghÞ tõ 300 – 350 kh¸ch .Héi tr­êng nhá phôc vô c¸c héi nghÞ héi th¶o c¬ quan trong vµ ngoµi tØnh, víi ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ tiÖn nghi, kiÕn tróc ®Ñp phôc vô mçi l­ît kh¸ch lµ kho¶ng 100 – 150 kh¸ch. C¸c c«ng tr×nh phô trî kh¸c nh­ giÆt lµ, nhµ ®Ó xe cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ,khu vùc c«ng céng v­ên hoa c©y c¶nh, b·i ®ç xe ë mÆt tiÒn kh¸ch s¹n, c¸c khu phôc vô ca nh¹c ngoµi trêi … §¶m b¶o cho ®iÒu kiÖn kinh doanh vµ phôc vô cña kh¸ch s¹n. 2.1.3.Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 2.1.3.1 C¬ cÊu tæ chøc Bé m¸y tæ chøc cña kh¸ch s¹n ®­îc hoµn thiÖn dÇn theo nhiÖm vô vµ tÝnh chÊt ho¹t ®éng. S¬ ®å 1: S¬ ®å m« h×nh tæ chøc qu¶n lý cña kh¸ch s¹n S«ng NhuÖ: Tæ chøc bé m¸y theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng cã sù chØ ®¹o tõ trªn xuèng vµ hÖ thèng qu¶n lý kinh doanh gåm: Héi ®ång qu¶n trÞ Gi¸m ®èc C¸c phßng ban c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh trùc tiÕp. Chøc n¨ng cña c¸c bé phËn + Héi ®ång qu¶n trÞ: Héi ®ång qu¶n trÞ lµ c¬ quan quyÒn lùc cao nhÊt cña kh¸ch s¹n , gåm c¸c ®¹i biÓu do ®iÒu lÖ kh¸ch s¹n vµ c¸c kho¶n ph¸p lý hiÖn hµnh quy ®inh ,tuú theo ®Æc ®iÓm ,tÝnh chÊt ,h×nh thøc së h÷u mµ kh¸ch s¹n ®ã thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc vµ cã tr¸ch nhiÖm nh­: Thùc hiÖn hîp ®ång vµ phô lôc hîp ®ång ®· ®¨ng ký víi c¸c ®èi t¸c . Thi hµnh vµ söa ®æi c¸c ®iÒu lÖ cña kh¸ch s¹n trong khung ph¸p lý cho phÐp. ThÈm tra ph­¬ng ch©m x©y dùng kinh doanh , kÕ ho¹ch ®Çu t­, kÕ ho¹ch kinh doanh, ph­¬ng ¸n ph©n chia lîi nhuËn hay bï lç hµng n¨m cña kh¸ch s¹n. ThÈm tra b¸o c¸o cña tæng gi¸m ®èc . QuyÕt ®Þnh thµnh lËp c¸c bé phËn qu¶n lý cña kh¸ch s¹n vµ tiÒn l­¬ng ,phóc lîi vµ c¸c chÕ ®é ®·i ngé qu¶n lý cña kh¸ch s¹n . Phª chuÈn c¸c hîp ®ång vµ c¸c ®iÒu kho¶n quan träng Ban hµnh c¸c ®iÒu lÖ ,chÕ ®é quan träng cña kh¸ch s¹n. Bæ nhiÖm tæng gi¸m ®èc , phã tæng gi¸m ®èc ,kÕ to¸n tr­ëng ,tr­ëng ban kiÓm to¸n thÈm ®Þnh. X¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p trÝch rót vµ sö dông quü dô tr÷ , quü tiÒn th­ëng vµ phóc lîi ,quü ph¸t triÓn kh¸ch s¹n . Tho¶ thuËn vµ phª chuÈn ph­¬ng ¸n khi cÇn c¶i tæ kh¸ch s¹n. Phª chuÈn héi ®ång thanh lÝ kh¸ch s¹n khi cÇn thiÕt . + Gi¸m ®èc: Gi¸m ®èc lµ ng­êi cã cÊp cao nhÊt chÞu tr¸ch nhiÖm trø¬c H§QT vÒ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch s¹n. Ngoµi ra Gi¸m ®èc cßn trùc tiÕp chØ ®¹o c«ng t¸c hµnh chÝnh vµ c«ng t¸c lao ®éng .Bªn c¹nh Gi¸m ®èc cßn cã mét phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh vµ mét phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch vÒ mÆt x©y dùng. C¸c ng­êi nµy cã tr¸ch nhiÖm tham m­u cho Gi¸m ®èc vÒ vÊn ®Ò chuyªn m«n. Phã Gi¸m ®èc kinh doanh ph¶i x©y dùng c¸c chiÕn l­îc kinh doanh ,kÕ ho¹ch kinh doanh dµi h¹n vµ hµng n¨m, ph­¬ng ¸n ®Çu t­, ®Ò ¸n m« h×nh tæ chøc qu¶n lý kinh doanh . Tæng hîp vµ c©n ®èi chung c¸c kÕ ho¹ch cña kh¸ch s¹n ®Ó gióp Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng viÖc. Khi Gi¸m ®èc ®i v¾ng th× phã Gi¸m ®èc kinh doanh thay mÆt Gi¸m ®èc gi¶i quyÕt mäi c«ng viÖc. + Bé phËn lÔ t©n : ( cã 9 ng­êi ) Bé phËn LÔ t©n lµ mét bé phËn cã vÞ trÝ hÕt søc quan träng trong ho¹t ®éng chung cña mét doanh nghiÖp kh¸ch s¹n , lµ trung t©m vËn hµnh nghiÖp vô cña kh¸ch s¹n , lµ n¬i theo dâi kh¸ch trong suet qu¸ tr×nh tõ khi kh¸ch tíi ®Æt phßng cho tíi khi kh¸ch rêi khái kh¸ch s¹n ,lµ cÇu nèi gi÷a kh¸ch vµ c¸c dÞch vô ë trong vµ ngoµi kh¸ch s¹n .Lµm thñ tôc nhËn ®¨ng ký buång, lµm thñ tôc check-in, phôc vô trong thêi gian kh¸ch l­u l¹i kh¸ch s¹n vµ lµm thñ tôc check-out. + Bé phËn buång ngñ: ( cã 20 ng­êi ) Bé phËn nµy chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Ban gi¸m ®èc vÒ toµn bé c«ng viÖc t¹i khu vùc l­u tró víi chøc n¨ng qu¶n lý tµi s¶n vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ë phßng ngñ, lµm vÖ sinh phßng theo quy ®Þnh kü thuËt ,lµm vÖ sinh trang thiÕt bÞ trong phßng ®¶m b¶o møc ®é tiªu chuÈn vÒ vÖ sinh phßng ngñ ,®ång thêi viÖc qu¶n lý b¸n hµng t¹i minibar. Ho¹t ®éng nhËn ®¨ng ký buång ngñ kh¸ch s¹n b¾t ®Çu tõ khi kh¸ch cã nhu cÇu liªn hÖ víi kh¸ch s¹n ®Ó t×m hiÓu vµ ®­a ra yªu cÇu ®Æt buång cña m×nh .ViÖc tho¶ thuËn cã thÓ th«ng qua ®iÖn tho¹i ,qua th­ ®iÖn tö ,qua fax, göi qua ®­êng b­u ®iÖn ,hay còng cã thÓ kh¸ch trùc tiÕp ®Õn kh¸ch s¹n ®Ó tho¶ thuËn b»ng miÖng hoÆc qua ng­êi thø ba. NhËn th«ng tin vÒ t×nh tr¹ng phßng, viÖc kh¸ch sö dông c¸c dÞch vô trong phßng b¸o cho LÔ t©n , b¸o cho bé phËn söa ch÷a kh¾c phôc nh÷ng chç h­ hang ë trong phßng vµ c¸c khu vùc xung quanh. Dän vÖ sinh phßng, bæ sung c¸c ®å kh¸ch ®· dïng, chuyÓn ®å d¬ bÈn cho bé phËn giÆt lµ, b¸o cho bé phËn lÔ t©n nh÷ng phßng cã kh¶ n¨ng phôc vô kh¸ch ®Ó LÔ t©n kÞp thêi ®ãn kh¸ch. + Bé phËn Nhµ hµng: Tæ nµy gåm tæ bÕp ,bar ,bµn , bé phËn nµy chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ viÖc tæ chøc kinh doanh nhµ hµng, s¶n xuÊt ra c¸c hµng ho¸ dÞch vô ¨n ,uèng cho kh¸ch s¹n. Tæ tr­ëng cã nhiÖm vô cËp nhËt thùc ®¬n ®å ¨n, ®å uèng ,gi¸ rÎ ®Ó tr×nh Gi¸m ®èc duyÖt .KiÓm tra chÊt l­îng thøc ¨n ,®Ò xuÊt nh÷ng tr­êng hîp ¨n ,uèng miÔn phÝ cho kh¸ch .Ca tr­ëng cã nhiÖm vô gîi ý ,thuyÕt phôc hay diÔn gi¶I c¸c mãn ¨n, ®å uèng , ghi thùc ®¬n, chuyÓn cho nh©n viªn phôc vô kh¸ch .Quan s¸t nh÷ng diÔn biÕn ®ang x¶y ra ®Ó øng phã kÞp thêi nh÷ng yªu cÇu cña kh¸ch. Tæ tr­ëng bÕp cã tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn yªu cÇu cña cÊp trªn, trùc tiÕp lµm vµ h­íng dÉn cho c¸c nh©n viªn bÕp lµm ra nh÷ng mãn ¨n ®¶m b¶o chÊt l­îng, lµ tho¶ m·n nhu cÇu ¨n ,uèng cña kh¸ch. Tæ bar, bµn cã nhiÖm vô giíi thiÖu ®å uèng , mêi kh¸ch sö dông ®å uèng ,phôc vô ®å ¨n, ®å uèng cho kh¸ch . + Bé phËn l÷ hµnh : Lµ bé phËn cã chøc n¨ng ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa vµ kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ .NhËn vµ ®ãn tiÕp h­íng dÉn kh¸ch vÒ kh¸ch s¹n. Cã tr¸ch nhiÖm t×m nguån kh¸ch , ®­a ®ãn kh¸ch ®i th¨m quan theo tour ,theo tuyÕn vµ nh÷ng n¬I kh¸ch cã yªu cÇu. + Bé phËn Marketting: §©y lµ bé phËn cã tr¸ch nhiÖm qu¶ng b¸ h×nh ¶nh cña kh¸ch s¹n, nhiÖm vô cña bé phËn markettinh lµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng ,t×m nguån kh¸ch cho kh¸ch s¹n ,t×m c¸c nhµ ®Çu t­, c¸c nhµ cung cÊp, giíi thiÖu hay ph©n phèi c¸c s¶n phÈm khuyÕn m·i cña kh¸ch s¹n cho thÞ tr­êng. §­a ra c¸c ph­¬ng ¸n tèi ­u nhÊt vÒ c¬ së ®Ó chiÕm lÜnh thÞ tr­êng kh¸ch hiÖn t¹i vµ thÞ tr­êng kh¸ch míi. T¨ng doanh thu cho kh¸ch s¹n . + Tæ b¶o d­ìng: Cã chøc n¨ng nhiÖm vô b¶o d­ìng vµ söa ch÷a c¸c ®å dïng dông cô trong kh¸ch s¹n bÞ h­ háng. + Tæ kÕ to¸n – Tµi chÝnh: Tham m­u cho Gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc tµi chÝnh – kÕ to¸n. Tham m­u vÒ chÕ ®é ,chÝnh s¸ch ,tæ chøc bé m¸y c¸n bé vµ c«ng t¸c b¶o vÖ néi bé an toµn tµi chÝnh trong kh¸ch s¹n. §Ò xuÊt ph­¬ng ¸n bè trÝ, sö dông qu¶n lý, quy ho¹ch ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé c«ng nh©n viªn. Thùc hiÖn tèt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch h­u trÝ, chÕ ®é tiÒn l­¬ng , chÕ ®é nghØ viÖc, chuyÓn ®æi ,tiÕp nhËn, ®iÒu ®éng c«ng t¸c , ®µo t¹o , båi d­ìng n©ng cÊp bËc ,n©ng l­¬ng, hîp ®ång lao ®éng, kû luËt khen th­ëng, b¶o hé lao ®éng thùc hiÖn ®óng c¸c chØ tiªu. + Tæ b¶o vÖ: Cã nhiÖm vô h­íng dÉn kh¸ch ®ç xe, tr«ng gi÷ xe vµ b¶o vÖ c¸c tµi s¶n trong kh¸ch s¹n. + Tæ vËt lý trÞ liÖu ( massage ), gåm 1 tæ tr­ëng vµ 19 nh©n viªn: §©y lµ mét tæ kinh doanh ®éc lËp nh­ c¸c bé phËn kh¸c trong kh¸ch s¹n, tæ vËt lý trÞ liÖu më cöa ra nh»m phôc vô nhu cÇu massage ,xoa bãp, ®iÒu trÞ th­ gi·n cho kh¸ch hoµn toµn víi kh¸ch s¹n vÒ ph¸p luËt vµ tµi s¶n. 2.1.3.2. C«ng t¸c kÕ to¸n a) Bé m¸y kÕ to¸n: Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty Cổ Phần Khách Sạn Du Lịch Sông Nhuệ Kế toán trưởng Kế toán vật tư Kế toán tổng hợp Kế toán quỹ Kế toán tổng hợp giá thành Kế toán lao động tiền lương Kế toán thanh toán NhiÖm vô cña c¸c bé phËn: - KÕ to¸n tr­ëng ( tr­ëng phßng tµi chÝnh kÕ to¸n ) Lµ ng­êi cã quyÒn lùc cao nhÊt trong phßng tµi chÝnh kÕ to¸n, ®iÒu hµnh vµ xö lý toµn bé c¸c bé phËn cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n tham m­u cho gi¸m ®èc trong viÖc qu¶n lý kinh tÕ vµ thay mÆt phßng kÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm trø¬c c«ng ty. KÕ to¸n tæng hîp ( phã phßng tµi chÝnh kÕ to¸n ) Lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm ký vµ gi¶i quyÕt c«ng viÖc khi tr­ëng phßng ®i v¾ng. Lµm c«ng t¸c tæng hîp ,lËp b¸o c¸o thèng kª, lËp c¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh n¨m kiªm theo dâi chi tiÕt TSC§ nh­: + Tæng hîp vÒ sè l­îng, hiÖn tr¹ng vµ gi¸ trÞ TSC§ hiÖn cã, t×nh h×nh t¨ng gi¶m vµ di chuyÓn TSC§ trong néi bé doanh nghiÖp. + Theo dâi chi phÝ söa ch÷a TSC§ ,trÝch vµ ph©n bæ khÊu hao. KÕ to¸n vËt t­: + Theo dâi vÒ sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh lu©n chuyÓn cña vËt t­ hµng ho¸ c¶ vÒ gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt. TÝnh to¸n gi¸ vèn thùc tÕ cña vËt t­ hµng ho¸ nhËp vµ xuÊt kho. - KÕ to¸n quü ( thñ quü ): Theo dâi viÖc thu chi tiÒn mÆt, lªn b¸o c¸o hµng ngµy theo quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n. - KÕ to¸n tæng hîp gi¸ thµnh: TËp hîp c¸c chøng tõ vÒ tiÒn l­¬ng ,b¶ng kª xuÊt – nhËp – tån vËt t­ ,hµng ho¸ , thµnh phÈm ,tËp hîp tÊt c¶ c¸c chi phÝ lµm c¬ së tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh vµ ph©n phèi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh . - KÕ to¸n lao ®éng tiÒn l­¬ng cã nhiÖm vô chñ yÕu sau: + TÝnh to¸n vµ h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n trÝch liªn quan tíi ng­êi lao ®éng .§¶m b¶o quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña ng­êi lao ®éng . + TÝnh to¸n ph©n bæ chi phÝ tiÒn l­¬ng, BHXH , BHYT ,kinh phÝ c«ng ®oµn cho c¸c ®èi t­îng sö dông liªn quan. + Qu¶n lý chi tiªu quü l­¬ng cña c«ng ty + KÕ to¸n thanh to¸n cã nhiÖm vô kÕ to¸n nguån vèn ,theo dâi c«ng nî víi kh¸ch hµng vµ c¸c c¸ nh©n ®Çy ®ñ kÞp thêi .ViÕt phiÕu thu ,chi ,thanh to¸n, t¹m øng néi bé, giao dÞch víi kh¸ch hµng vÒ c¸c kho¶n vay, kho¶n nî. b) HÖ thèng sæ kÕ to¸n Khi nhËn ®­îc c¸c chøng tõ ban ®Çu ,c¸c c¸n bé kÕ to¸n cña phßng thùc hiÖn kiÓm tra sù hîp ph¸p , hîp lý cña chøng tõ ,sau ®ã tæng hîp chøng tõ ®Ó thiÕt lËp B¶ng kª, Chøng tõ ghi sæ…ghi chÐp sæ chi tiÕt, sæ tæng hîp…Tæng hîp sè liÖu kÕ to¸n vµ lËp B¸o c¸o kÕ to¸n phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý cña c«ng ty. Tõ c¸c b¸o c¸o ®· lËp , tiÕn hµnh ph©n tÝch néi dung kinh tÕ ,nh»m thùc hiÖn tham m­u cho Ban Gi¸m ®èc ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý. Tæng c«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p tËp trung t¹i phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ: Sơ đồ hình thức Kế toán Chứng từ ghi sổ tại Công ty Chứng từ gốc Sổ quỹ Sổ NK đặc biệt Sổ NK chung Sổ kế toán chi tiết Sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng: Quan hệ đối chiếu : 2.1.4. Đặc điểm kinh doanh của Công ty Khách sạn Sông Nhuệ nằm trên đường Trần phú, Trung tâm thị xã Hà Đông, là một Khách Sạn lớn nhất của tỉnh Hà Tây ; là một Doanh nghiệp cổ phần độc lập trong lĩnh vực Khách Sạn. Cho tới nay Khách Sạn đã không ngừng mở rộng phạm vi kinh doanh cũng như tăng cường xây dựng đầu tư thêm cơ sở vật chất, nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên nhằm phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của Khách Sạn về kinh doanh các dịch vụ ăn uống và nghỉ ngơi trong nhiều lĩnh vực cũng như nhiều loại hình du lịch dịch vụ khác nhau như: Kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống Tổ chức hội nghị hội thảo, tiệc cưới, sinh nhật Tổ chức các tour du lịch trong và ngoài nước Dịch vụ vui chơi ,giải trí các dịch vụ bổ sung khác như Karaoke, giặt là, massage sauna … Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây thể hiện ở bảng số liệu sau: Bảng 3: Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ của khách sạn Sông Nhuệ (Đơn vị tính: nghìn đồng) TT Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 So sánh 2006/2005 Năm 2007 So sánh 2007/2006 1 DT lưu trú 1.900.000 1.820.000 82,3% 2.800.000 120% 2 DT Ăn uống 4.965.000 5.084.000 103% 5.500.000 125,3% 3 DT dịch vụ khác 500.000 426.000 76,5% 520.000 116,7% 4 Tổng doanh thu 7.365.000 7.330.000 94,8% 8.820.000 120% * Đánh giá tình hình kết quả sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây: Ta thấy tổng doanh thu của khách sạn tăng lên một cách nhanh chóng .Tổng doanh thu năm 2006 đạt 7.330.000 nghìn đồng ,so với năm 2005 đạt được 94,8%. Năm 2007 doanh thu đạt 8.800.000 nghìn đồng, so với năm 2006 thì đạt được 120% nguyên nhân do: Năm 2006 thị trường biến động, bên cạnh những mặt thuận lợi tạo điều kiện và thúc đẩy hoạt động kinh doanh các dịch vụ trong khách sạn, làm doanh thu của khách sạn tăng lên, song cũng không ít những khó khăn hạn chế của khách sạn. Hệ thống các nhà hàng, nhà nghỉ, các trung tâm dịch vụ ngày càng được phát triển, với chất lượng đầu tư hiện đại và tân tiến hơn khách sạn, có những phương thức kinh doanh rất đa dạng, phong phú thu hút khách ngày càng nhiều hơn so với doanh nghiệp mình. Sự biến động thị trường và giá cả các loại thực phẩm ,các nguồn nhập vào tăng giá cao ,một số các loại hình dịch vụ có xu hướng ngày càng cao như: Điện ,nước,…có xu hướng ngày càng tăng giá mà trong khi đó giá cả của sản phẩm khách sạn vẫn còn tương đối thấp.Từ đó khó cho việc tính toán và nâng cao kết quả kinh doanh, đáp ứng nhu cầu chung của nhà hàng và khách. Do khó khăn về mặt tài chính và thực hiện các cuộc chuyển đổi sắp xếp lại doanh nghiệp theo hướng cổ phần nên công ty không thực hiện được kế hoạch đầu tư mở rộng kinh doanh các dịch vụ bổ sung và một số dịch vụ khác còn trong thời gian hình thành và chưa thật sự phát triển. Bên cạnh đó ,khách sạn có nhiều cố gắng trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh và hoàn thành tốt công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Để đảm bảo đựơc tài chính của doanh nghiệp ,thanh toán đựơc đầy đầu vào và các chi phí mua ngoài , tiếp tục trả nợ ngân hàng phát triển Hà Tây với số tiền là 950.000.000 đồng, nộp cho ngân sách nhà nước là 613.000.000 đồng đạt 109% kế hoạch tài chính trong năm .Khách sạn đã thực hiện đầy đủ các chế độ tiền lương, BHXH, BHYT,…cho người lao động. Tóm lại, với kết quả sản xuất kinh doanh như trên, công ty hoàn toàn đảm bảo được điều kiện phục vụ tốt nhất cho khách sạn. 2.2. Tình hình hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ Phần Khách Sạn Du Lịch Sông Nhuệ 2.2.1. Hạch toán lao động Công tác này giúp cho công ty có tài liệu chính xác để biên chế ,kiểm tra lao động ,tình hình chấp hành kỷ luật của công ty, chất lượng lao động và cũng nhằm mục đích có tài liệu chính xác để tính lương và các khoản trích theo lương ứng cho người lao động. Tại công ty ,phòng tổ chức thực hiện công tác quản lý và theo dõi tình hình lao động và thâm niên của từng người để có kế hoạch sắp xếp lao động một cách hợp lý , lập đề nghị chế độ và báo cáo về lao động do GĐ ký duyệt. 2.2.1.1. Số lượng lao động Số lượng lao động trong Công ty được phản ánh trên “sổ danh sách lao động “của Công ty do cán bộ phụ trách lao động tiền lương thuộc phòng Tổ chức cán bộ lập. Qua sổ này Công ty có thể hạch toán lao động theo trình độ tay nghế cũng như nghề nghiệp công việc. Số lượng lao động hiện có của Công ty bao gồm lao động trực tiếp ,lao động gián tiếp ,lao động tạm thời và lao động dài hạn . 2.2.1.2.Thời gian lao động Hạch toán thời gian lao động là việc đảm bảo ghi chép kịp thời chính xác việc sử dụng thời gian lao động: số ngày, số công, số giờ làm việc thực tế, cũng như ngày nghỉ việc, ngừng việc của từng cán bộ công nhân viên trong công ty.Trên cơ sở này để tính lương phải trả cho từng người.Chứng từ quan trọng nhất để hạch toán thời gian lao động trong các doanh nghiệp là Bảng chấm công.Việc chấm công được tiến hành hằng ngày vào đầu các buổi làm do sự quản lí của phòng bảo vệ, các trưởng phòng hay những người đứng đầu bộ phận trực tiếp chấm công .Công nhân viên đi làm với giờ quy định của công ty (sáng từ 7h30 - chiều từ 13h30) .Hiện nay thời gian lao động làm việc chính thức tại công ty là 8h/ngày và làm 6 ngày/tuần. 2.2.1.3.Kết quả lao động Đây là việc theo dõi ,ghi chép chính xác và kịp thời số lượng,chất lượng sản phẩm hoàn thành của từng cá nhân hay tập thể làm căn cứ tính lương và trả lương chính xác . Tuỳ thuộc vào loại hình và đặc điểm sản xuất của từng doanh nghiệp, người ta sử dụng các loại chứng từ ban đầu khác nhau để hạch toán kết quả lao động.Hiện nay công ty dung loại chứng từ phổ biến là :”Bảng tổng hợp năng suất ,chất lượng và thời gian lao động ,hơp đồng giao khoán …“ 2.2.2. Công tác trả lương tại Công ty Cổ Phần Khách Sạn Du Lịch Sông Nhuệ 2.2.2.1. Trình tự trả lương Việc tính lương ở công ty rất cẩn thận và chính xác : Các tổ chức buồng ,phòng ban ở công ty tiến hành chấm công. - Nộp bảng chấm công lên phòng hành chính để tiến hành kiểm tra, phân tích tổng hợp ngày công làm việc, thực hiện quỹ lương cơ bản, khấu trừ BHXH-BHYT và tiền tạm ứng của CBCNV rồi chuyển sang phòng kế toán. - Kế toán căn cứ vào bảng chấm công để tính tạm ứng phải trả cho từng CBCNV trong công ty. - Trên cơ sở tính lương tạm ứng và tổng lương của CBCNV, công ty dựa vào bảng thanh toán lương của tháng theo phòng ban rồi gửi lên kế toán tiền lương tại phòng kế toán để thanh toán lương cho phòng ban và công nhân viên. Quá trình hạch toán tiền lương của Công ty dựa vào các chứng từ, sổ sách liên quan đến lao động tiền lương ở các buồng phòng như Bảng chấm công, bảng tổng hợp năng suất ,chất lượng và thời gian lao động. Phòng kế toán tài chính của công ty tiến hành tính lương trả cho công nhân viên dưới hình thức các Bảng thanh toán lương ,Bảng kê chi lương hay các Bảng tạm ứng lương. Sau khi giám đốc ký duyệt và thông qua các bảng này được chuyển qua phòng kế toán, kế toán thanh toán và thủ quỹ lập các phiếu chi trả. Toàn bộ quy trình trả lương tại Công ty được thực hiện một cách chính xác, hợp lý ,nhanh gọn đảm bảo trả lương cho cán bộ công nhân viên đúng thời hạn quy định. Công ty Cổ phần KSDL Sông Nhuệ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢNG CHẤM CÔNG Tháng 03 năm 2007 Bộ phận :Nhà hàng Stt Họ và tên Tồn ĐT Công trong tháng Tổng công trong tháng Công TToán Tồn CT B P 1 2 … 30 31 Công TT (ngày) Công TT (h) L Ô B P A B C D 1 2 … 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1 2 3 4 5 Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Thu Lê văn Đức Trần văn Trung … 0.4 2.0 1.4 4.2 … 2 3 3 3 … + + + + … + + + P … … … … … … + + + + … P + + + … 26.6 23.0 26.0 23.8 … 210 160 208 166 … + + + + … + P + + … 26.0 25.0 26.0 25.0 … 1.0 0.0 1.4 2.0 … 2 3 3 3 … Cộng Người chấm công Xác nhận của Tổ trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Nguồn: Phòng tài chính Kế toán Công ty Cổ phần KS DL Sông Nhuệ) 2.2.2.2. Các hình thức trả lương tại Công ty Cổ Phần Khách Sạn Du Lịch Sông Nhuệ Hiện nay cơ chế quản lý tài chính ở nước ta đã và đang có những chuyển biến sâu sắc. Hình thức trả lương được gọi là hợp lý nếu có khuyến khích nâng cao lao động. Vì vậy các doanh nghiệp phải trả lương tuỳ theo loại hình doanh nghiệp và dựa vào lượng lao động tiêu hao thực tế nhiều thì phải trả thêm ngang mức độ hơn nữa để người lao động luôn quan tâm đến kêt quả sản xuất kinh doanh của mình. Mỗi hình thức trả lương lại có một chế độ trả lương riêng của nó. Doanh nghiệp muốn lựa chọn hình thức trả lương thì phải xuất phát từ tình hình sản xuất thực tế của từng bộ phận. Từ nhận thức trên công ty Cổ Phần Khách Sạn Du Lịch Sông Nhuệ đã chọn hình thức trả lương sau: - Hình thức trả lương theo thời gian: áp dụng cho bộ phận lao động gián tiếp bao gồm viên chức quản lý ,phòng hành chính,… - Hình thức trả lương theo thời gian và hình thức trả lương khoán sản phẩm áp dụng cho bộ phận trực tiếp lao động tại các buồng phòng. Họ là người trực tiếp tham gia vào quá trình làm việc ,phục vụ hoặc thực hiện các lao vụ dịch vụ bao gồm người giặt là, vệ sinh, Bảo dưỡng ,những người phục vụ cho nhà hàng . Hàng tháng việc tính toán và trả lương cho CBCNV được tiến hành kịp thời và đầy đủ .Khoản mục tiền lương của công nhân sản xuất chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá thành và trở thành một vấn đề đặc biệt quan tâm của công tác giá thành. Vì vậy tiết kiệm chi phí tiền lương sẽ góp phần hạ giá thành sản phẩm. Ngoài ra Công ty luôn quan tâm đến sức khoẻ của công nhân viên, các chế độ BHXH, BHYT được áp dụng theo quy định của Nhà nước, tổ chức nhiều buổi khám định kỳ nhằm nâng cao sức khoẻ đảm bảo điều kiện làm việc. Về chế độ trả lương tại Công ty như sau: + Đối với bộ phận quản lý hành chính và nghiệp vụ: Công ty áp dụng hình thức tính trả lương theo thời gian, gồm số cán bộ gián tiếp làm việc ở các bộ phận như : Ban giám đốc, phòng kế toán , phòng hành chính, phòng kế hoạch… Công ty

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc36841.doc
Tài liệu liên quan