Đề án Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế cá thể tiểu chủ ở Việt Nam

Chính sách hỗ trợ và thông tin, xúc tiến thương mại: có cơ chế và phương tiện đảm bảo cho khu vực kinh tế tư nhân nhận được những thông tin cần thiết về luật pháp, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của các ngành, các vùng; các thông tin dự báo trung, dài hạn về các ngành, các sản phẩm ở trong nước và trên thế giới, các dự án phát triển có nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài. Nhà nước khuyến khích và hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp của tư nhân và các hiệp hội đẩy mạn hoạt động xúc tiến thương mại ở cả thị trường trong và ngoài nước.

docx31 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 15/01/2014 | Lượt xem: 1322 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề án Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế cá thể tiểu chủ ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ủ về mặt chính trị, mà chỉ giới hạn trong kinh tế. Dân chủ trong kinh tế đó là quyền tự do kinh doanh, quyền sở hữu tài sản, quyền hưởng thụ kết quả kinh doanh và nghĩa vụ đóng góp đối với Nhà nước. Dân chủ không thể thực hiện được bằng mệnh lện mà phải được thể chế hoá bằng luật pháp, cơ chế và dân chủ phải đảm bảo tính tập trung. Nhà nước cần chú trọng tạo điều kiện thuận lợi cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ đồng thời tài trợ cho một số lĩnh vực, mặt hàng sản phẩm khuyến khích hoặc đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội. Việc tài trợ này không phân biệt thành phần kinh tế, thành phần nào làm được thì hưởng ưu đãi. Chính sách đất đai: Sửa đổi bổ sung luật đất đai theo hướng : Đối với đất ở của tư nhân đã được cấp quyền sử dụng, đất đang được tư nhân dùng làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh do được chuyển nhượng lại một cách hợp tác pháp quyền sử dụng hoặc được Nhà nước giao đã nộp trên sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, thì tư nhân đso được tiếp tục sử dụng mà không phải nộp thêm tiền thuê đất cho Nhà nước khi dùng đất này vào sản xuất, kinh doanh. Nhà nước có chính sáhc xây dựng những khu công nghiệp với cơ sở hạ tầng cần thiết; có giá phù hợp để khuyến khích các doanh nghiệp trong đó có kinh tế tư nhân, thuê làm mặt bằng sản xuất kinh doanh. Có chính sách khuyến khích mạnh mẽ việc sử dụng ở các vùng còn nhiều đất chưa được sử dụng, đất trắng, đồi núi trọc. Doanh nghiệp tư nhân được dùng giá trị quyền sử dụng đất để thế chấp vay vốn ngân hàng hoặc góp cổ phần liên doanh với doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho nhân dân. Trong khi chờ sửa đổi, bổ sung luật đất đai và các văn bản pháp luật có liên quan, thí điểm thực hiện các chủ trương trên. Chính sách tài chính tính dụng: Thực hiện chính sách tài chính, tín dụng đối với kinh tế tư nhân bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác; đảm bảo để kinh tế tư nhân tiếp cận và được hưởng các ưu đãi của Nhà nước chokt hộ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho đầu tư theo các mục tiêu được Nhà nước khuyến khích. Nhà nước hỗ trợ về xây dựng cơ sở hạ tầng chung (giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc….), tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển. Sớm ban hành quy định của Nhà nước về cơ chế tài chính đối với doanh nghiệp của tư nhân. Tiếp tục đổi mới chế độ kê khai và nộp thếu phù hợp với đặc điểm của các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, vừa tạo thuận lợi cho người kinh doanh, vừa chống thất thu thuế. Có chính sách bảo hiểm rủi ro cho hoạt động của kinh tế tư nhân trong kinh tế thị trường, khuyến khích thành lập và tham gia quỹ bảo hiểm tương hỗ của các doanh nghiệp có sự hỗ trợ của Nhà nước. Ban hành quy định về đăng ký sở hữu tài sản, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động kinh doanh. Kinh tế tư nhân dùng tài sản hình thành từ vốn vay để thế chấp vay vốn ngân hàng. Đơn giản hóa các thủ tục cho vay đi liền với tăng cường các dịch vụ thanh toán, bảo lãnh, tư vấn cho kinh tế tư nhân; bổ sung, sửa đổi một số quyết định để tạo thuận lợi cho việc xử lý tài sản thế chấp khi người vay không trả được nợ đến hạn. Sớm triển khai hoạt động các quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sửa đổi bổ sung chế độ kế toán phù hợp với trình độ của doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo điều kiện cho doanh nghiệp của tư nhân sử dụng dịch vụ kiểm toán; thực hiện công khai tình hình tài chính người hàng năm. Chính sách lao động tiền lương: Kinh tế tư nhân phải thực hiện đúng quy định của Bộ luật Lao động về việc ký kết hợp đồng lao động, tiền lương, tiền công, thời gian làm việc, đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn lao động…, bổ sung chế tài cần thiết để xử lý vi phạm sớm ban hành đồng bộ các quy định về bảo hiểm xã hội để người lao động trong hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp của tư nhân đều được tham gia. Tiến tới hình thành đa dạng về mô hình tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội phù hợp với từng nhóm đối tượng, có nhiều mức đóng, mức hưởng khác nhau. Nghiên cứu ban hành chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo hướng người sử dụng lao động và người lao động cùng đóng góp, có sự hỗ trợ một phần của Nhà nước. Chính sách hỗ trợ về đào tạo, khoa học và công nghệ: Nhà nước trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ hiểu biết đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trình độ chuyên môn kỹ thuật, năng lực kinh doanh cho chủ doanh nghiệp và người lao động. Đối vứoi chủ doanh nghiệp, cần quan tâm bồi dưỡng, giáo dục phát huy tinh thần yêu nước và trách nhiệm trước cộng đồng xã hội, có đạo đức kinh doanh, tôn trọng chữ tín, tự giác chấp hành chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống và điều kiện làm việc cho người lao động tại doanh nghiệp. Phát triển các trung tâm day nghề của Nhà nước, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, miền núi; khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước mở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, trong đó có kinh tế tư nhân và dạy nghề cho người lao động. Xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động. Mở rộng hệ thống dịch vụ tư vấn khoa học, công nghệ cho các hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Nhà nước hỗ trợ mở các lớp ngắn hạn miễn phí bồi dưỡng kiến thức khoa học công nghệ cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp của tư nhân; hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, thuê mua trả góp thiết bị đẻ đổi mới công nghệ; thực hiện tốt việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, khen thưởng các cá nhân và doanh nghiệp áp dụng có hiệu quả công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Chính sách hỗ trợ và thông tin, xúc tiến thương mại: có cơ chế và phương tiện đảm bảo cho khu vực kinh tế tư nhân nhận được những thông tin cần thiết về luật pháp, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của các ngành, các vùng; các thông tin dự báo trung, dài hạn về các ngành, các sản phẩm ở trong nước và trên thế giới, các dự án phát triển có nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài. Nhà nước khuyến khích và hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp của tư nhân và các hiệp hội đẩy mạn hoạt động xúc tiến thương mại ở cả thị trường trong và ngoài nước. Tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để thấy rõ những đặc điểm mới của kinh tế tư nhân ở nước ta trong nền kinh tế thị trường định hướng xh chủ nghĩa, phân tích thực trạng, xu hướng phát triển để có quyết sách phù hợp đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân theo chủ trương của Đảng. Tiếp tục hoàn thiện và tăng cường quản lý Nhà nước : Chức năng quản lý Nhà nước đối với khu vực kinh tế tư nhân là xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý và ban hành chính sách, cơ chế quản lý đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh; xây dựng, quy hoạch và trợ giúp đào tạo cán bộ quản lý cho doanh nghiệp; giám sát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, chế độ, chính sách Nhà nước của doanh nghiệp, nắm chắt tình hình đăng ký kinh doanh và hoạt động của các hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước đối với kinh tế tư nhân ở các bộ, các ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, Thành phố. Chính phủ giao cho một cơ quan làm đầu mối ở Trung ương, ủy ban Nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, uỷ ban Nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuốc Trung ương giao cho một cơ quan làm đầu mối ở địa phương để phối hợp theo dõi, tổng hợp tình hình, phát hiện và đề xuất những biện pháp tháo gỡ khõ khăn và chủ động uốn nắn những sai phạm của kinh tế tư nhân. Các cơ quản bảo vệ pháp luật chỉ kiểm tra, thanh tra khi doanh nghiệp của tư nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Các cơ quan quản lý Nhà nước phải có chương trình thanh tra, kiểm tra định kỳ đối với doanh nghiệp, thông báo trước cho doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các kết luận thanh tra, kiểm tra của mình. Thực hiện tốt quy định về báo cáo định kỳ của doanh nghiệp. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhân dân và các hiệp hội doanh nghiệp đối với việc phát triển kinh tế tư nhân. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp Thanh niên trong các doanh nghiệp của tư nhân có đủ điều kiện; quan tâm việc thực hiện này ngay khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động. Đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân, tập trung vào việc nâng cao nhận thức chính trị, ý thức chấp hành pháp luật của cả người lao động và người chủ doanh nghiệp. Tổ chức, lãnh đạo phát huy vai trò của các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp. Xây dựng mối quan hệ tốt đép giữa người sử dụng lao động và người lao động, phát huy lòng yêu nước, ý thức tôn trọng pháp luật quyết tâm làm giàu cho mình và cho đất nước. Những Đảng viên làm chủ doanh nghiệp tư nhân chấp hành tốt điều lệ Đảng và luật pháp, chính sách của Nhà nước thì vẫn là Đảng viên của Đảng. Ban tổ chức Trung ương chủ trì xây dựng đề án cụ thể về đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng tại doanh nghiệp tư nhân phù hợp với yêu cầu và đặc điểm hoạt động trong điều kiện mới. Các cấp ủy và tổ chức Đảng quán triệt và phổ biến sâu rộng trong Đảng và nhân dân về quan điểm của Đảng đối với việc phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa, lãnh đạo triển khai thực hiện nghị quyết của các cấp, các ngành. Mặt trận Tổ quốc, Tổng liên đoàn Lao động, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Nông dân tổng kết, rút kinh nghiệm, có chương trình hành động thực hiện nghị quyết; phát huy vai trò đối với phát triển kinh tế tư nhân. Phát huy vai trò của Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các hiệp hội doanh nghiệp. Có chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động của các hiệp hội; các hiệp hội mở rộng hoạt động trong một số lĩnh vực dịch vụ công. Tổng kết hoạt động của Hiệp hội Công thương thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ban kinh tế Trung ưong phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, theo dõi việc thực hiện nghị quyết và định kỳ báo cáo Ban chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM KHUYẾN KHÍCH SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KINH TẾ CÁ THỂ TIỂU CHỦ Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI. * Quan điểm, phương hướng để phát triển khu vực kinh tế cá thể tiểu chủ. Một số quan điểm cơ bản về phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn tới : Để khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân mà vẫn giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa cần quán triệt một số quan điểm sau : Một là, phát triển kinh tế tư nhân là chiến lược lâu dài trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng cao nội lực của đất nước trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Đồng thời chăm lo phát triển kinh tế Nhà nước, cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế Hai là, Nhà nước định hướng hỗ trợ, dẫn dắt và bảo vệ sự phát triển của kinh tế tư nhân trong mối quan hệ bình đẳng với các khu vực kinh tế khác và quản lý, điều tiết sự phát triển đó bằng pháp luật. Ba là, giải phóng và phát huy mọi lực lượng sản xuất, huy động tối đa mọi tiềm năng và nguồn lực còn tiềm ẩn vào sản xuất. Nhà nước khuyến khích giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi người, mọi gia đình, mọi doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả và làm giàu chính đáng. Qua đó tạo thêm việc làm, tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống người lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bốn là, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của cả người lao động và người sử dụng lao động, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người lao động và người sử dụng lao động trên cơ sở pháp luật và tinh thần đoàn kết tương thân tương ái. Năm là, khuyến khích kinh tế tư nhân liên kết, liên doanh với kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể, phát triển thành doanh nghiệp cổ phần có bán cổ phần cho người lao động ; tham gia mua cổ phần của doanh nghiệp Nhà nước thuộc diện cổ phần hoá và hợp tác xã mới : Sáu là, chăm lo bồi dưỡng giáo dục các chủ doanh nghiệp nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc gắn bó lợi ích của đất nước, dân tộc vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, kinh doanh đúng pháp luật có hiệu quả ; tích cực đóng góp hợp lý vào hoạt động xã hội và ngân sách Nhà nước. Bảy là, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội ; các hiệp hội doanh nghiệp với kinh tế tư nhân nói chung cũng như từng doanh nghiệp cơ sở kinh tế cụ thể. * Phương hướng phát triển kinh tế tư nhân : Trong tương lai nếu được khuyến khích phát triển đúng mức, khu vực kinh tế tư nhân chắc chắn sẽ có năng suất lao động cao và đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Để có được triển vọng đó cần có một số phương hướng sau : Thứ nhất, thúc đẩy kinh tế tư nhân (cả hộ kinh doanh và doanh nghiệp ) phát triển mạnh mẽ không ngừng nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh tạo thêm nhiều việc làm, có mức tăng trưởng bình quân cao hơn hiện nay; Đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở. Tham gia ngày càng nhiều hơn vào hoạt động công ích và phúc lợi xã hội. Sản xuất ngày càng nhiều các sản phẩm xuất khẩu có chất lượng cao như gạo, cà phê, một số mặt hàng thủ công mỹ nghệ, hàng chế biến lâm nông hải sản khác ... xúc tiến mở rộng thị trường quốc tế. Tích cực hợp tác liên doanh liên kết với nhau, với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Hai là, mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh, nhất là những ngành, những lĩnh vực kinh tế tư nhân có nhiều lợi thế trên từng địa bàn cũng như trong phạm vi cả nước ; vừa phát triển theo chiều rộng tất cả các lĩnh vực, các ngành, vừa phát triển theo chiều sâu một số ngành then chốt, lĩnh vực trọng điểm. Ba là, chú trọng khuyến khích, tạo điều kiện ưu đãi để phát triển kinh tế tư nhân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; những lĩnh vực thu hút nhiều lao động như dệt may, giầy da...Nhà nước cần đầu tư phát triển mạnh các ngành công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn như ngành công nghiệp chế biến, xay sát, chế biến lương thực, thực phẩm cơ khí ... Bốn là, tăng cường số lượng doanh nghiệp mới ; mở rộng và phát triển những doanh nghiệp hiện có. Chú trọng đổi mới và cải tiến công nghệ hiện có; nâng cao trình độ tổ chức quản lý cho chủ doanh nghiệp và tăng cường đaò tạo nguồn nhân lực có kỹ thuật cao; nâng cao chất lượng sản phẩm; tăng sức cạnh tranh trong nước và quốc tế. Năm là, tuỳ từng tập quán, trình độ công nghệ, tâm lý người kinh doanh mà có các biện pháp chiến lược phát triển kinh tế tư nhân dưới nhiều hình thức phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể . * Một số giải pháp nhằm thúc đẩy, khuyến khích sự phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay: + Đối với Nhà nước Để khuyến khích kinh tế tư nhân đóng góp lớn hơn cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước đòi hỏi Đảng, Nhà nước phải có đường lối chính sách chỉ đạo đúng đắn và có các giải pháp phát triển cụ thể đối với sự phát triển của kinh tế tư nhân. + Tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho sự phát triển kinh tế tư nhân Tạo môi trường pháp lý thuận lợi để đảm bảo quyền tự do sản xuất kinh doanh theo pháp luật của các tổ chức và cá nhân Việt Nam : Sửa đổi bổ sung Luật doanh nghiệp và một số quy định chưa thống nhất giữa các văn bản pháp luật đã ban hành. Rà soát và xoá bỏ các văn bản pháp quy, các điều kiện ràng buộc có nội dung trái với các điều khoản cũng như tinh thần của Luật doanh nghiệp. Triển khai và thực hiện nghiêm túc nghị định 30-2000/NĐ-CP (11-8-2000) của Chính phủ về việc bãi bỏ một số giấy phép và chuyển một số giấy phép thành điều kiện kinh doanh ... đơn giản hoá thủ tục thành lập doanh nghiệp tiến tới áp dụng thống nhất một Luật doanh nghiệp chung cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (trừ các doanh nghiệp hoạt động công ích ) theo tinh thần nghị định 64/NĐ-CP về việc chuyển các doanh nghiệp của các tổ chức chính quyền, Đảng, đoàn thể sang công ty trách nhiệm hữuhạn một thành viên. Quy định rõ những ngành nghề, lĩnh vực mà các nhà đầu tư được quyền lựa chọn hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh mà pháp luật không cấm. Thành lập hội đồng khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ để giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ nhóm kinh doanh giải quyết khó khăn về vốn, khoa học công nghệ, tiếp thị... Giảm thiểu, tiến tới xoá bỏ sự phân biệt trong các quy định quản lý kinh tế dẫn đến sự bất bình đẳng trước pháp luật giữa các thành phần kinh tế , tạo lập một môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh bình đẳng cho tất cả các thành phần kinh tế. Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước trong đăng ký kinh doanh và quản lý hoạt động của kinh tế tư nhân. Sớm ban hành nghị định sử phạt vi phạm Luật doanh nghiệp, sử lý nghiêm minh những vi phạm của pháp luật của các đơn vị kinh tế tư nhân cũng như những vi phạm của cơ quan, cán bộ đang thi hành công vụ. +Kiện toàn quản lý Nhà nước đối với kinh tế tư nhân : a/Hoàn thiện quy chế phân công, phân cấp và phối hợp của bộ máy Nhà nước đối với kinh tế tư nhân, thực hiện đồng thời ba bước : Bước một : Tuyên truyền thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước, đầu tư vốn lập cơ sở sản xuất kinh doanh. Bước hai : Cấp đăng ký kinh doanh theo nguyên tắc “một cửa, một dấu”. Sở kế hoạch và đầu tư cấp đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp ; UBND cấp huyện cấp đăng ký sản xuất kinh doanh cho các hộ cá thể, tiểu chủ. Bước ba : Sau khi cấp đăng ký kinh doanh thì phân công trách nhiệm rõ ràng cho các cơ quan từ Trung ương đến địa phương. Bộ kế hoạch và đầu tư là cơ quan cao nhất trong chỉ đạo quản lý phát triển kinh tế tư nhân. Các Sở kế hoạch và đầu tư chịu trách nhiệm tổng hợp các báo cáo và đề xuất kiến nghị của UBND các tỉnh về việc quản lý kinh tế tư nhân trên địa bàn và hàng tháng báo cáo cho Sở kế hoạch và đầu tư. UBND xã, phường, thị trấn theo dõi hoạt động kinh tế tư nhân trên địa bàn về hành chính (trương bảng hiệu, kinh doanh đúng ngành nghề). b/ Kiện toàn hệ thống cơ quan cấp đăng ký kinh doanh: Các Sở kế hoạch và đầu tư là cơ quan cấp đăng ký kinh doanh còn UBND cấp huyện ( Phòng kế hoạch – thống kê huyện ) làm tham mưu. Đào tạo và bố trí cán bộ chuyên trách đăng ký kinh doanh và quản lý kinh tế tư nhân ổn định, lâu dài thành hệ thống từ Trung ương xuống địa phương. Công khai quy định cấp đăng ký kinh doanh và ưu đãi đầu tư trên báo đài Trung ương và địa phương. Xây dựng và nối mạng vi tính từ Bộ kế hoạch và đầu tư đến huyện để phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước đối với kinh tế tư nhân. c/ Hoàn thiện quy chế thi đua, khen thưởng doanh nhân, doanh nghiệp hàng năm : Các tiêu chí xét khen thưởng gồm : Nộp ngân sách năm sau cao hơn năm trước do làm ăn chính đáng; có sản phẩm mới hiệu quả cao (cả nước chưa có ); chấp hành tốt chế độ, chính sách Nhà nước ; tích cực tham gia hoạt động xã hội (ví dụ như ủng hộ, làm các việc từ thiện...) . Các hình thức khen thưởng cả về vật chất và tinh thần để động viên doanh nhân. d/ Về thanh tra, kiểm tra: Các cơ quan bảo vệ pháp luật, chỉ thanh tra, kiểm tra khi doanh nghiệp của tư nhân vi phạm pháp luật. Các cơ quan quản lý Nhà nước có chương trình kiểm tra, thanh tra định kỳ đối với doanh nghiệp ; thông báo trước cho doanh nghiệp khi kiểm tra, chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thanh tra của mình. Cơ quan thuế là cơ quan quản lý trực tiếp đối với doanh nghiệp và các đơn vị kinh tế tư nhân ; có quyền kiểm soát sổ sách, kế toán của doanh nghiệp để biết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh xem thu, chi, lợi nhuận... Như vậy, để hoàn thiện về quản lý Nhà nước đối với kinh tế tư nhân thì phải củng cố hệ thống tổ giám sát hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến ba cơ quan quản lý Nhà nước trước tiên là Bộ kế hoạch đầu tư, cơ quan thuế và ngân hàng. + Đổi mới và tiếp tục hoàn thiện các chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước để khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển : Để khuyến khích mọi thành phần kinh tế đặc biệt là kinh tế tư nhân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trong tất cả các lĩnh vực mà Nhà nước không cấm ,nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả,các tiềm năng ,nguồn lực của đất nước thì nhà nước cần tiếp tục đổi mới và bổ sung một số chính sách sau: a/Chính sách đất đai : Đổi mới và tiếp tục hoàn thiện chính sách đất đai theo hướng hình thành thị trường bất động sản ,nhằm tạo môi trường bình đẳng trong tiếp cận và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai ,tài sẩn lớn của quốc gia giữa các thánh phần kinh tế . Hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều bất bình đẳng và bất hợp lý về quyền sử dụng đất giữa các doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác .Do lịch sử để lại mà các doanh nghiệp nhà nước đang quản lý và sử dụng một quỹ đất khá lớn , không ít doanh nghiệp Nhà nước đang sử dụng rất lãng phí nguồn lực này ( không trả tiền thuê đất hoặc doanh nghiệp cho thuê thì tiền để ngoài ngân sách, lập các quỹ đen ...) Trên thực tế không ít doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân phải thuê lại đất của doanh nghiệp Nhà nước theo giá tự do của thị trường. Chính vì thế, Nhà nước cần ban hành nhiều văn bản liên quan đến chính sách đất đai nhằm tiến tới sự công bằng cho mọi loại hình kinh tế. Nhà nước sửa các quy định về quản lý đất đai nhằm tạo cơ hôi cho các doanh nghiệp được tự do chuyển đổi, chuyển nhượng và thế chấp quyền sử dụng đất để hợp tác sản xuất kinh doanh. Nhà nước có chính sách khuyến khích mạnh mẽ việc sử dụng đất ở các vùng còn nhiều đất chưa được sử dụng như nương, rẫy, đất trống, đồi núi trọc ở các tỉnh vùng cao, vùng xa. Nhà nước cho phép UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được điều chỉnh linh hoạt giá đất để vực định giá phù hợp hơn với thực tế từng vùng, từng địa phương. Các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân khi gặp khó khăn trong việc triển khai dự án phải tạm ngừng hoạt động được giảm hoặc miễn tiền thuê đất tương ứng với thời gian đó. b/ Chính sách thuế : Thực hiện khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân bằng việc miễn giảm thuế cho các hộ nông nghiệp, các cơ sở kinh doanh nhỏ ở thành thị ; miễn giảm thuế cho các ngành công nghiệp mới yêu cầu kỹ thuật cao, những ngành công nghiệp thu hút nhiều lao động ... Đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc khu vực kinh tế tư nhân thì ngoài những quy định của luật thuế hiện hành cho mọi doanh nghiệp thì cần thực hiện : -Hạn chế việc miễn giảm thuế đối với thuế giảm thu để bảo vệ môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp. -Đối với thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao ( thuế thu nhập cá nhân ) vẫn tiếp tục thực hiện. - Sửa đổi đề án xây dựng luật thuế thu nhập cá nhân. - Giảm mức thuế xuất nhập khẩu tối đa xuống 50% ( ngoại trừ 6 nhóm mặt hàng như xe máy, xăng dầu...) - Áp dụng thuế giá trị gia tăng VAT một cách đúng đắn, nghiêm minh, trong sáng, lành mạnh. c/Chính sách tài chính, tín dụng : Đổi mới chính sách tín dụng theo hướng hình thành một thị trường tài chính tiền tệ thống nhất, nhằm tạo thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận dễ dàng với các nguồn vốn. Chẳng hạn : thực hiện cơ chế, nếu doanh nghiệp tư nhân làm ăn thua lỗ do các nguyên nhân khách quan thì cũng có thể được xem xét xoá nợ, khoanh nợ, dãn nợ như các doanh nghiệp Nhà nước. Tạo cơ hôi để các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế thuộc khu vực kinh tế tư nhân cũng chia sẻ quỹ phòng ngừa rủi ro với các ngân hàng khi cho vay vốn. Mở rộng tín dụng cho các hộ nông dân, các trang trại ở đồng bằng, trung du, miền núi, ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ...có chính sách ưu đãi tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua việc cấp tín dụng chung và dài hạn. Đơn giản hoá các thủ tục cho vay; để cơ sở kinh tế tư nhân được tiếp cận với nguồn vốn ODA, tín dụng thương mại và tín dụng ưu đãi. Kinh tế tư nhân được dùng giá trị quyền sử dụng đất để thế chấp, khi vay vốn của các tổ chức tài chính, tín dụng... Sửa đổi bổ sung chế độ kế toán, tài chính hiện hành, các chuẩn mực kế toán, kiểm toán sát với thông lệ quốc tế. d/Chính sách hỗ trợ thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho kinh tế tư nhân : Hiện nay, tuyệt đại đa số các doanh nghiệp tư nhân thuộc lọai hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí có doanh nghiệp rất nhỏ, nên khả năng tiếp cận nắm bắt và sử lý thông tin thị trường còn rất hạn chế. Bởi vậy Nhà nước nên có chính sách hỗ trợ thông tin như chính sách thiết lập có chế hoạt động của các trung tâm thông tin doanh nghiệp, nhằm cung cấp những thông tin về luật pháp, chính sách kế hoạch về phát triển kinh tế xã hội của đất nước cho doanh nghiệp. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại cả trong và ngoài nước, hỗ trợ một phần kinh phí cho các cơ sở kinh tế tư nhân trọng điểm thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại ở nước ngoài (đối với sản phẩm mới thị trường mới ...) ; hỗ trợ mở rộng thị trường thông qua việc hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia các hội chợ, triển lãm Quốc tế. Nhà nước phải có chính sách đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề cho nguồn nhân lực thuộc kinh tế tư nhân

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxkinh te chinh tri 09.docx
Tài liệu liên quan