Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập trường tiểu học C Thạnh Mỹ Tây

I. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Căn cứ Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4 của Thông tư 14/2012/TT-BNV, xác định danh mục vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập theo thứ tự sau:

1. Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành:

* Số lượng vị trí việc làm là 02, chia ra:

1.1. Hiệu trưởng;

1.2. Phó Hiệu trưởng.

2. Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp:

2.1. Vị trí việc làm gắn với hoạt động nghề nghiệp hiện tại:

* Số lượng vị trí việc làm là 02, chia ra:

2.1.1. Giáo viên dạy lớp: 28 người, trong đó 23 GVCN, 2 giáo viên dạy thể dục, 1 giáo viên dạy tiếng Anh, 1 giáo viên dạy Âm nhạc, 1 giáo viên dạy Mỹ thuật.

 

doc6 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 23/11/2018 | Lượt xem: 1660 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập trường tiểu học C Thạnh Mỹ Tây, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GDĐT CHÂU PHÚ TRƯỜNG TIỂU HỌC C THẠNH MỸ TÂY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRƯỜNG TIỂU HỌC C THẠNH MỸ TÂY Tháng 4/2018 PHÒNG GDĐT CHÂU PHÚ TRƯỜNG TIỂU HỌC C THẠNH MỸ TÂY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 060 /ĐA-CTMT Thạnh Mỹ Tây, ngày 04 tháng 4 năm 2018 ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP Đơn vị: Trường tiểu học C Thạnh Mỹ Tây Phần I SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 1. Khái quát đặc điểm, nội dung và tính chất hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập: 1.1. Nội dung hoạt động của đơn vị: - Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. - Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ em khuyết tật, trẻ em đã bỏ học đến trường, thực hiện phổ cập giáo dục và chống mù chữ trong cộng đồng. Nhận bảo trợ và giúp các cơ quan có thẩm quyền quản lí các hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học theo sự phân công của cấp có thẩm quyền. Tổ chức kiểm tra và công nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh trong nhà trường và trẻ em trong địa bàn trường được phân công phụ trách. - Xây dựng, phát triển nhà trường theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhiệm vụ phát triển giáo dục của địa phương. - Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục. - Quản lí công chức, viên chức và học sinh. - Quản lí, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật. - Phối hợp với gia đình, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện hoạt động giáo dục. - Tổ chức cho công chức, viên chức và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng. - Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 1.2. Đối tượng, phạm vi, tính chất hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập: - Là đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý; - Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; - Có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng để giao dịch và hoạt động. 1.3. Cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập: Đơn vị sự nghiệp không có nguồn thu, kinh phí hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động. 2. Những yếu tố tác động đến hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập: 2.1. Yếu tố bên trong: - Thực hiện mục tiêu giáo dục theo quy định của Luật Giáo dục; - Được Nhà nước cấp ngân sách hoạt động; - Được trang bị thiết bị, kỹ thuật đáp ứng cho công tác quản lý bằng công nghệ thông tin, từng bước thực hiện dạy và học bằng giáo án điện tử; - Được trang bị hệ thống Internet. 2.2. Yếu tố bên ngoài: - Tình hình kinh tế xã hội của địa phương ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả giảng dạy, cha mẹ học sinh chủ yếu là nông dân và làm thuê nên việc quan tâm đến học sinh cũng không được thường xuyên. Từ đó làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của các em. - Một số cha mẹ học sinh ít hoặc không quan tâm đến việc học tập của con em mình. - Mặt bằng dân trí còn thấp. - Kết cấu hạ tầng đã có bước phát triển, giao thông phủ khắp địa bàn nhưng một số tuyến đường đi lại chưa thuận tiện vào mùa lũ. II. CƠ SỞ PHÁP LÝ - Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; - Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ và Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; - Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Điều lệ trường Tiểu học; - Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 23 tháng 8 năm 2006 về Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; - Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT, ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông. - Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; - Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; - Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng trường Tiểu học. Phần II XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP I. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM Căn cứ Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4 của Thông tư 14/2012/TT-BNV, xác định danh mục vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập theo thứ tự sau: 1. Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành: * Số lượng vị trí việc làm là 02, chia ra: 1.1. Hiệu trưởng; 1.2. Phó Hiệu trưởng. 2. Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp: 2.1. Vị trí việc làm gắn với hoạt động nghề nghiệp hiện tại: * Số lượng vị trí việc làm là 02, chia ra: 2.1.1. Giáo viên dạy lớp: 28 người, trong đó 23 GVCN, 2 giáo viên dạy thể dục, 1 giáo viên dạy tiếng Anh, 1 giáo viên dạy Âm nhạc, 1 giáo viên dạy Mỹ thuật. 2.1.2. Giáo viên Tiểu học chuyên trách làm tổng phụ trách đội: 1 người 2.2. Vị trí việc làm gắn với hoạt động nghề nghiệp cần bổ sung: * Số lượng là 02, chia ra: 2.2.1. Giáo viên dạy Âm nhạc 2.2.2. Giáo viên dạy lớp (1 người) 3. Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: 3.1. Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ hiện tại: * Số lượng vị trí việc làm là 04, chia ra: 3.1.1. Kế toán 3.1.2. Thư viện 3.1.3. Y tế 2.1.4. Bảo vệ, phục vụ 3.2. Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ cần bổ sung: * Số lượng là 0 II. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC Căn cứ Điều 5, Điều 6 của Thông tư 14/2012/TT-BNV, xác định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập như sau: TT VỊ TRÍ VIỆC LÀM Số lượng người làm việc I Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành 2 1 Hiệu trưởng 1 2 Phó Hiệu trưởng 1 II Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 29 1 2.1.1. Giáo viên tiểu học dạy môn Thể dục thể thao 2 2 2.1.2. Giáo viên tiểu học dạy môn Âm nhạc 1 3 2.1.3. Giáo viên tiểu học dạy môn Mỹ thuật 1 4 2.1.4. Giáo viên tiểu học dạy môn Tin học 5 2.1.5. Giáo viên tiểu học dạy môn Tiếng Anh 1 6 2.1.6. Giáo viên Tiểu học dạy lớp 23 7 2.1.7. Giáo viên Tiểu học chuyên trách làm tổng phụ trách đội 1 8 2.1.8. Giáo viên Tiểu học dạy chữ dân tộc ( Nếu có) III Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 4 1 Thư viện 1 2 Thiết bị 3 Văn thư 4 Thủ quỹ 5 Kế toán 1 6 Y tế trường học 1 7 Bảo vệ- Phục vụ 1 III. XÁC ĐỊNH CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP Căn cứ Điều 8, Điều 9 của Thông tư 14/2012/TT-BNV, xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp như sau: - Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng II đạt 62.96 % /tổng số; - Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng III đạt 29.64 % /tổng số; - Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng IV 7.40 % /tổng số; IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT Đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm phê duyệt đề án để nhà trường thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019./. Nơi nhận: - Phòng GDĐT CP; - UBND xã TMT; - CC-VC; - Lưu VT. HIỆU TRƯỞNG Trần Minh Hiếu Thủ trưởng cơ quan phê duyệt Đề án ------------------------------------------------------------------------------------------------ HỒ SƠ KÈM THEO ĐỀ ÁN 1. Tờ trình; 2. Đề án vá các phụ lục kèm theo; 3. Bản sao Quyết định về việc thành lập; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập; 4. Các văn bản có liên quan đến việc xây dựng đề án.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDe an vi tri viec lam_12332977.doc
Tài liệu liên quan