Đề cương ôn tập học kì I môn Tin học

Câu 10: Để sửa dữ liệu của một ô trong bảng tính Excel ta có thể thực hiện các thao tác sau?

A. Chọn ô cần sửa, nháy chuột rồi sửa dữ liệu.

B. Chọn ô cần sửa, nháy đúp chuột rồi sửa dữ liệu.

C. Chọn ô cần sửa, nhấn F2 rồi sửa dữ liệu.

D. Cả B, C đều đúng.

Câu 11: Muốn xóa một hàng hoặc cột, ta chọn hàng hoặc cột cần xóa rồi sử dụng lệnh nào sau đây?

A. Edit / clear B. Edit / paste C. Edit / Cut D. Edit / Delete

Câu 12: Công thức =Sum(A5:A10) có ý nghĩa gì?

A. Tính tổng của ô A5 và ô A10 B. Tìm giá trị lớn nhất của ô A5 và ô A10

C.Tính tổng từ ô A5 đến ô A10 D. Tìm giá trị lớn nhất từ ô A5 đến ô A10

Câu 13: Các dữ liệu nào sau đây dữ liệu nào kiểu kí tự?

A. 20/08/1005 B. “21233” C. =(20*A1)/10 D. 21233

 

docx2 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 08/03/2019 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương ôn tập học kì I môn Tin học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN TIN HỌC I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : Câu 1: Dữ liệu nào được mặc định căn lề trái trong ô tính?. A. Dữ liệu ký tự. B. Dữ liệu số. C. Dữ liệu thời gian (ngày/tháng/năm D. Cả A và B Câu 2 : Thông tin được lưu dưới dạng bảng có ưu điểm gì: A. Tính toán nhanh chóng B. Dễ theo dõi, tính toán nhanh chóng C. Dễ sắp xếp D. Dễ sắp xếp, dễ theo dõi, tính toán nhanh chóng Câu 3: Địa chỉ khối được kí hiệu thế nào trong chương trình bảng tính Excel: A. H1H5 B. H1:H5 C. H1 - H5 D. H1->H5 Câu 4: Trong các công thức sau công thức nào viết sai: A. =SUM(A1,A2,A3,A4) B. =sum(A1@A4) C. =Sum(A1-A4) C. =Sum(A1+A4) Câu 5: Trong các công thức tính trung bình cộng, công thức nào sai: A. =Average(A1:A5) B. =SUM(A1:A5)/5 C. = Average(A1:A5)/5 D. =(A1+A2+A3+A4)/5 Câu 6: Lợi ích của địa chỉ ô trong công thức là: A. Khi sửa dữ liệu trong các ô thì kết quả tự động cập nhật. B. Khi sửa dữ liệu trong các ô thì kết quả không thay đổi C. Khi sao chép công thức thì công thức tự động thay đổi. D. Cả A và C. Câu 7. Để thêm cột trên trang tính ta thực hiện như sau: A. Insert / Rows B. Insert / Columns C. Table / Columns D. Table / Rows Câu 8: Để chỉnh độ rộng của cột vừa khít với dữ liệu trong cột thực hiện thao tác nào? A. Nháy chuột trên vạch phân cách cột. B. Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột. C. Nháy chuột trên vạch phân cách dòng. D. A và C đều đúng. Câu 9: Các kí hiệu đúng dùng để kí hiệu các phép toán trong Excel? A. ^ / : x - B. + - . : ^ C. + - * / ^ D. + - x ^ \ Câu 10: Để sửa dữ liệu của một ô trong bảng tính Excel ta có thể thực hiện các thao tác sau? A. Chọn ô cần sửa, nháy chuột rồi sửa dữ liệu. B. Chọn ô cần sửa, nháy đúp chuột rồi sửa dữ liệu. C. Chọn ô cần sửa, nhấn F2 rồi sửa dữ liệu. D. Cả B, C đều đúng. Câu 11: Muốn xóa một hàng hoặc cột, ta chọn hàng hoặc cột cần xóa rồi sử dụng lệnh nào sau đây? A. Edit / clear B. Edit / paste C. Edit / Cut D. Edit / Delete Câu 12: Công thức =Sum(A5:A10) có ý nghĩa gì? A. Tính tổng của ô A5 và ô A10 B. Tìm giá trị lớn nhất của ô A5 và ô A10 C.Tính tổng từ ô A5 đến ô A10 D. Tìm giá trị lớn nhất từ ô A5 đến ô A10 Câu 13: Các dữ liệu nào sau đây dữ liệu nào kiểu kí tự? A. 20/08/1005 B. “21233” C. =(20*A1)/10 D. 21233 Câu 14: Nếu chọn đồng thời nhiều khối ô khác nhau không liên tục, ta chọn khối đầu tiên và nhấn chọn phím nào để lần lượt chọn các khối ô tiếp theo? A. Alt B. Ctrl C. Shift D. Phím nào cũng được Câu 15: Để tính giá trị trung bình cộng của các ô A1 , B1, C1, các cách tính nào sau đâu là đúng? A. = Sum( A1+B1+C1)/3 B. = AVERAGE( A1,B1,C1) C. = (A1+ B1+ C1)/3 D. Cả A, B, C đều đúng Câu 16: Công thức =Max(49,8,15,2007,30) có kết quả là? A. 2109 B. 2007 C. 8 D. Công thức sai Câu 17: Để tính tổng giá trị trong các ô C2 và D2, sau đó nhân cho giá trị trong ô B2. Công thức nào đúng trong các công thức sau đây: A. ( C2 + D2)* B2 ; B. = C2 + D2 * B2; C. =( D2 + C2)* B2; D. = D2 + C2 *B2. Câu 18: Cho biết kết quả của hàm =Average(4,10,16)? A. 10 B. 30 C. 16 D. 4 Câu 19: Giả sử cần tính tổng các giá trị trong các ô C2 và D4, sau đó nhân với giá trị trong ô B2. Công thức nào sau đây là đúng? A. =(C2+D4)*B2; B.= C2+D4* B2; C. (C2+D4)*B2; D.=(C2+D4)B2; Câu 20: Địa chỉ ô B3 nằm ở : A.Cột B, cột 3 B. Dòng B, cột 3 C. Dòng B, Dòng 3 D. Cột B, dòng 3 II. PHẦN TỰ LUẬN: Câu 1: Trình bày chức năng chung của chương trình bảng tính ? Câu 2 : Nêu vai trò của hộp tên, thanh công thức ? Câu 3 : Trình bày thao tác di chuyển, sao chép dữ liệu? Câu 4 : Trình bày thao tác điều chỉnh độ rộng của cột, độ cao của hàng trong bảng tính ? Câu 4: Cho bảng tính: A B C D E F G 1 BẢNG ĐIỂM MÔN LỚP 7A 2 STT Họ và tên Toán Sinh học Tin học Tổng điểm Trung bình 3 1 Nguyễn Bảo An 10 8.5 8 ? ? 4 2 Trần Khánh Thư 7 9 8.5 ? ? 5 3 Lý Thị Hồng 9 8 6.5 ? ? 6 4 Mai Trúc Lâm 9 8 5 ? ? Yêu cầu: a/ Dùng hàm để tính tổng ba môn của mỗi học sinh b/ Tính điểm trung bình của các môn c/ Dùng hàm để tìm điểm cao nhất, điểm thấp nhất Câu 4: Cho bảng tính: Yêu cầu: a) Dùng hàm để tính điểm trung bình của lớp sửa dụng địa chỉ tại ô G4 b) Dùng hàm để tìm điểm lớp nhất của lớp sủa dụng địa chỉ tại ô E10 c) Dùng hàm để tìm điểm nhỏ nhất của lớp sủa dụng địa chỉ tại ô E11

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxDe cuong tin 7_12498556.docx