Đề kiểm tra học kì I môn sinh học 10 cơ bản

4. Vận dụng kiến thức về enzim hãy giải thích tại sao rau, củ , quả để trong tủ lạnh lại bảo quản được lâu hơn?

- Ở nhiệt độ thấp làm cho E trong rau củ quả ngừng hoạt động hoặc giảm hoạt động do đó giảm quá trình chuyển hóa trong rau mặt khác các loại vi khuẩn gây hư hỏng rau quả cũng không hoạt động được vì nhiệt độ thấp E ngừng hoạt đông(1đ)

5. Thành phần hóa học chủ yếu của màng sinh chất?Kể tên những bào quan được cấu tạo bởi lớp màng kép?

Thành phần hóa học của màng sinh chất: lipit , protein, cácbonhidrat(1đ)

- Nhân. Lục lạp, ti thể(0,5)

 

doc6 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 16/05/2013 | Lượt xem: 4893 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I môn sinh học 10 cơ bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Së GD & §T Phó Thä §Ò KIÓM TRA HäC K× I n¨m häc 2011 - 2012 Tr­êng THPT H¹ Hßa M«n: SINH HỌC Khèi 10, ban c¬ b¶n (Thêi gian lµm bµi: 45phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) Đề 1 Họ và tên: ……………………………………………………. Lớp: ……………. I. Lí thuyết . 1. Chức năng của AND? Đơn phân của AND? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Điểm khác nhau cơ bản giữa tế bào động vật và tế bào thực vật? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Đặc điểm của hình thức vận chuyển chủ động qua màng sinh chất”? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. Bào quan nào có chức năng khử độc? Khi uống nhiều thuốc kháng sinh người ta thấy một loại bào quan trong tế bào của một loại cơ quan tăng lên rất nhanh.Bằng hiểu biết của mình hãy cho biết bào quan đó là gì? Cơ quan đó là cơ quan nào? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5. Cơ chế hoạt động của enzim?enzim hoạt động tốt trong những điều kiện nào? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… II. Bài tập Một gen có 1755 liên kết hidro và có hiệu số giữa nucleotit loại X và một nucleotit loại khác là 10% . Hãy xác định: Số nucleotit từng loại của gen trên? Chiều dài của gen? ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................... Së GD & §T Phó Thä §Ò KIÓM TRA HäC K× I n¨m häc 2011 - 2012 Tr­êng THPT H¹ Hßa M«n: SINH HỌC Khèi 10, ban c¬ b¶n (Thêi gian lµm bµi: 45phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) Đề 2 Họ và tên: ……………………………………………………. Lớp: ……………. I. Lí thuyết . 1. Chức năng của ARN? Đơn phân của ARN? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Điểm khác nhau cơ bản giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thưc? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Đặc điểm của hình thức vận chuyển thụ động qua màng sinh chất”? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. Vận dụng kiến thức về enzim hãy giải thích tại sao rau, củ , quả để trong tủ lạnh lại bảo quản được lâu hơn? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5. Thành phần hóa học chủ yếu của màng sinh chất?Kể tên những bào quan được cấu tạo bởi lớp màng kép? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. II. Bài tập Một gen có 900 cặp nucleotit và có tỉ lệ các nucleotit là bằng nhau. Hãy xác định: 1.Số liên kết hidro của gen 2.Chiều dài của gen? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Sở GD&ĐT Phú Thọ Kiểm tra học kì I năm học 2011- 2012 Trường THPT Hạ Hòa Môn: Sinh học 10 ban cơ bản (Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian giao đề) Đáp án Đề 1. I. Lí thuyết . 1. Chức năng của AND? Đơn phân của AND? - Mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền thông qua cơ chế tự nhân đôi sao mã và dịch mã.(0,5đ) - Đơn phân của AND là nucleotit. Cấu tạo của một nu gồm 3 thành phần: Đường deoxiribo, axitphotphoric, một trong 4 loại bazonitric(1,0đ) 2. Điểm khác nhau cơ bản giữa tế bào động vật và tế bào thực vật? Tb động vật : không có lục lạp, không có không bào, không có vách tế bào, có khung xương tế bào(1đ) Tb thực vật: có lục lạp, không bào rất phát triển, có vách tế bào bằng xenlulozo, không có khung xương tế bào(1đ) 3. Đặc điểm của hình thức vận chuyển chủ động qua màng sinh chất”?(1,0đ) - Vận chuyển ngược chiều nồng độ - Tiêu tốn năng lương - Nhờ các bơm nằm trên màng sinh chất 4. Bào quan nào có chức năng khử độc? Khi uống nhiều thuốc kháng sinh người ta thấy một loại bào quan trong tế bào của một loại cơ quan tăng lên rất nhanh.Bằng hiểu biết của mình hãy cho biết bào quan đó là gì? Cơ quan đó là cơ quan nào? -Lưới nội chất trơn là bào quan khử động của tế bào(0,5) -Lưới nội chất trơn(0,5) -Gan là cơ quan khử độc(0,5) 5. Cơ chế hoạt động của enzim(0,5đ)?enzim hoạt động tốt trong những điều kiện nào?(0,5đ) -b1 :E liên kết với S tạo phức hợp E – S - b2: E tương tác với cơ chất tạo sản phẩm - b3: sản phẩm giải phóng E tự do E hoạt động tốt nhất trong điều kiện tối ưu của cơ thể II. Bài tập Một gen có 1755 liên kết hidro và có hiệu số giữa nucleotit loại X và một nucleotit loại khác là 10% . Hãy xác định: 1.Số nucleotit từng loại của gen trên?(2,0đ) 2.Chiều dài của gen?(1đ) A= T= 270; G=X= 405 L= 2295 Sở GD&ĐT Phú Thọ Kiểm tra học kì I năm học 2011- 2012 Trường THPT Hạ Hòa Môn: Sinh học 10 ban cơ bản (Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian giao đề) Đáp án đề 2. I. Lí thuyết . 1. Chức năng của ARN?(1,0đ) Đơn phân của ARN?(0,5đ) - mARN truyền đạt thông tin di truyền - tARN vận chuyển aa - rARN cấu tạo nên riboxom Đơn phân của ARN là ribonu, một ribonu gồm 3 thành phần 2. Điểm khác nhau cơ bản giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thưc? Tb nhân sơ: kích thước nhỏ, nhân chưa có màng nhân nên gọi là vùng nhân, không có các bào quan có màng bao bọc(1đ) Tb nhân thực: kích thước lớn, nhân đã có màng nhân nên gọi là nhân hoàn chỉnh, có các bào quan có màng bao bọc(1đ) 3. Đặc điểm của hình thức vận chuyển thụ động qua màng sinh chất”?(1đ) - vận chuyển từ nơi có nồng độ chất tan cao đến nơi có nồng độ chất tan thấp - Không tiêu tốn năng lượng 4. Vận dụng kiến thức về enzim hãy giải thích tại sao rau, củ , quả để trong tủ lạnh lại bảo quản được lâu hơn? - Ở nhiệt độ thấp làm cho E trong rau củ quả ngừng hoạt động hoặc giảm hoạt động do đó giảm quá trình chuyển hóa trong rau mặt khác các loại vi khuẩn gây hư hỏng rau quả cũng không hoạt động được vì nhiệt độ thấp E ngừng hoạt đông(1đ) 5. Thành phần hóa học chủ yếu của màng sinh chất?Kể tên những bào quan được cấu tạo bởi lớp màng kép? Thành phần hóa học của màng sinh chất: lipit , protein, cácbonhidrat(1đ) - Nhân. Lục lạp, ti thể(0,5) II. Bài tập Một gen có 900 cặp nucleotit và có tỉ lệ các nucleotit là bằng nhau. Hãy xác định : 1.Số liên kết hidro của gen H= 2250 (2đ) 2.Chiều dài của gen? L= 3060(1đ)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐề Kế toán HK 1 môn Sinh 10 (2011-2012) - THPT Hạ Hòa.doc
Tài liệu liên quan