Đề kiểm tra học kỳ II môn: Vật lý 6

Caâu 4 : Tốc độ bay hơi của chất lỏng không phụ thuộc yếu tố nào sau đây ?

 A. Nhiệt độ của chất lỏng B. Lượng chất lỏng

 C. Gió trên mặt thoáng của chất lỏng D . Diện tích mặt thoáng của chất lỏng

Caâu 5 : Trường hợp nào sau đây liên quan đến sự ngưng tụ ?

 A. Sương đọng trên lá cây B.Lớp khói trắng bay ra từ vòi ấm khi đun nước

 C. Lượng nước để trong chai đậy kín không bị giảm D. Cả ba trường hợp trên

 

doc3 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 13/03/2019 | Lượt xem: 77 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ II môn: Vật lý 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KYØII: . Moân : VAÄT LYÙ6 Thôøi gian laøm baøi :45 phuùt (Khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà) A-TRAÉC NGHIEÄM KHAÙCH QUAN:( 5 ñieåm ) I/ Khoanh troøn vaøo chöõ caùi ñöùng tröôùc caâu traû lôøi maø em löïa choïn : (2,5 ñ) Caâu 1 : Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một hòn bi sắt ? A.Khối lượng của hòn bi tăng B. Khối lượng của hòn bi giảm C. Khối lượng riêng của hòn bi tăng D. Khối lượng riêng của hòn bi giảm Caâu 2 : Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng ? A.Thể tích của chất lỏng tăng B.Thể tích của chất lỏng giảm C.Thể tích của chất lỏng không thay đổi D.Thể tích của chất lỏng mới đầu tăng,rồi sau đó giảm Caâu 3 : Trường hợp nào sau đây liên quan đến sự đông đặc ? A. Ngọn nến vừa tắt B. Ngọn nến đang cháy C. Cục nước đá để ngoài nắng D. Ngọn đèn dầu đang cháy Caâu 4 : Tốc độ bay hơi của chất lỏng không phụ thuộc yếu tố nào sau đây ? A. Nhiệt độ của chất lỏng B. Lượng chất lỏng C. Gió trên mặt thoáng của chất lỏng D . Diện tích mặt thoáng của chất lỏng Caâu 5 : Trường hợp nào sau đây liên quan đến sự ngưng tụ ? A. Sương đọng trên lá cây B.Lớp khói trắng bay ra từ vòi ấm khi đun nước C. Lượng nước để trong chai đậy kín không bị giảm D. Cả ba trường hợp trên II/ Ñieàn caùc cuïm töø thích hôïp vaøo choã troáng (1,5 ñ) Chất rắn, chất lỏng và chất khí đều . . . . . . . . . . . . . khi nóng lên và . . . . . . . . . . . . khi lạnh đi. Nước sôi ở nhiệt độ . . . . . . . . . . . . . . . . Nhiệt độ này gọi là . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trong suốt thời gian nước sôi, nhiệt độ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dụng cụ dùng để đo nhiệt độ là . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III/ Hãy nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để được một khẳng định đúng (1 đ) Cột A Cột B Nối câu Nóng chảy Đông đặc Bay hơi Ngưng tụ Sôi là sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi. là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. là sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng. A + . . . . . . . . . B + . . . . . . . . . . C + . . . . . . . . . . D + . . . . . . . . . E + . . . . . . . . . B-TÖÏ LUAÄN (5 ñ) Caâu 1 : (1 ñ) Đổi 150C sang 0F : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chữ kí giám thị Hoïc sinh khoâng ñöôïc laøm baøi vaøo phaàn naøy Caâu 2: (2ñ) Tại sao các tấm tôn lợp lại có dạng lượn sóng ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caâu 2: (2 ñ) Hình vẽ bên vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian đun. Hỏi : Nhiệt độ (0C) Thời gian (phút) Nhiệt độ (0C) a) Nước ở thể nào trong các khoảng thời gian sau ? ( Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống) Từ phút 0 đến phút thứ 5 nước ở thể . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Từ phút thứ 5 đến phút thứ 10 nước ở thể. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Từ phút thứ 10 đến phút thứ 25 nước ở thể. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Từ phút 25 đến phút thứ 30 nước ở thể. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Các quá trình nóng chảy, bay hơi, sôi diễn ra trong những khoảng thời gian nào ? phút . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÑAÙP AÙN ÑEÀ KIEÅM TRA HKI VAÄT LÍ 6 - NAÊM HOÏC : A-TRAÉC NGHIEÄM KHAÙCH QUAN:( 5 ñieåm ) I/ Khoanh troøn vaøo chöõ caùi ñöùng tröôùc caâu traû lôøi maø em löïa choïn : (3,5 ñ) (Traû lôøi ñuùng moãi caâu ñöôïc 0,5 ñ) 1 2 3 4 5 6 7 B C A D A C D II/ Ñieàn caùc cuïm töø thích hôïp vaøo choã troáng (1,5 ñ) a) Troïng löïc ; thaúng ñöùng (0,5 ñ) b) bieán daïng; coù tính chaát ñaøn hoài; löïc ñaøn hoài; caân baèng (1 ñ) B-TÖÏ LUAÄN (5 ñ) Taám toân lôïp nhaø coù hình löôïn soùng ñeå khi trôøi noùng, toân coù theå daõn nôû vì nhieät maø ít bò ngaên caûn hôn, traùnh ñöôïc hieän töôïng gaây ra löïc lôùn, coù theå laøm raùch toân lôïp maùi Cột A Cột B Nối câu Sương mù Cây nến đang cháy Nước trong cốc cạn dần Đúc tượng đồng liên quan đến sự nóng chảy liên quan đến sự ngưng tụ. liên quan đến sự đông đặc liên quan đến sự bay hơi A + . . . . . . . . . . B + . . . . . . . . . . C + . . . . . . . . . . D + . . . . . . . . . .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVat li 6 De thi hoc ki 2_12335965.doc
Tài liệu liên quan