Đề kiểm tra môn Hóa học lần 1 - Đề 4

Caâu 4: Trong caùc chaát sau: O2, N2, Cl2, CO2, chaát thöôøng duøng ñeå dieät khuaån vaø taåy maøu laø

A. O2 B. N2 C. Cl2 D. CO2

Caâu 5: Trong caùc halogen sau: F2, Cl2, Br2, I2, halogen phaûn öùng vôùi nöôùc maïnh nhaát laø

A. Cl2 B. Br2 C. F2 D. I2

Caâu 6: Suïc moät löôïng khí clo vöøa ñuû vaøo dung dòch chöùa hoãn hôïpø NaBr vaø ñun noùng, chaát khí bay ra laø

A. Cl2, Br2 B. I2 C. Br2 D. I2 , Br2

Caâu 7: Nöôùc Gia-ven ñöôïc ñieàu cheá baèng caùch

A. Cho clo taùc duïng vôùi nöôùc B. Cho clo taùc duïng vôùi Ca(OH)2

C. Cho clo suïc vaøo dung dòch KOH ñaëc noùng D. Cho clo suïc vaøo dung dòch NaOH

 

doc1 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 20/03/2019 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Hóa học lần 1 - Đề 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề 04 Caâu 1: Caùc nguyeân toá nhoùm VIIA coù caáu hình electron lôùp ngoaøi cuøng laø 3s2 3p5 B. 2s2 2p5 C. 4s2 4p5 D. ns2 np5 Caâu 2: Trong caùc hôïp chaát, soá oxi hóa cuûa clo coù theå laø: -1, 0 +2, +3, +5 B. -1, 0, +1, +2, +7 C. -1, +1, +3, +7 D. -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 Caâu 3: Trong caùc khí sau: F2, O3, N2, O2, Cl2, chaát khí coù maøu vaøng luïc laø F2 B. O3 C. N2 D. Cl2 Caâu 4: Trong caùc chaát sau: O2, N2, Cl2, CO2, chaát thöôøng duøng ñeå dieät khuaån vaø taåy maøu laø O2 B. N2 C. Cl2 D. CO2 Caâu 5: Trong caùc halogen sau: F2, Cl2, Br2, I2, halogen phaûn öùng vôùi nöôùc maïnh nhaát laø Cl2 B. Br2 C. F2 D. I2 Caâu 6: Suïc moät löôïng khí clo vöøa ñuû vaøo dung dòch chöùa hoãn hôïpø NaBr vaø ñun noùng, chaát khí bay ra laø Cl2, Br2 B. I2 C. Br2 D. I2 , Br2 Caâu 7: Nöôùc Gia-ven ñöôïc ñieàu cheá baèng caùch Cho clo taùc duïng vôùi nöôùc B. Cho clo taùc duïng vôùi Ca(OH)2 C. Cho clo suïc vaøo dung dòch KOH ñaëc noùng D. Cho clo suïc vaøo dung dòch NaOH Caâu 8: Trong caùc chaát ñaõ cho: Cl2, I2, NaOH, Br2, chaát duøng ñeå nhaän bieát hoà tinh boät laø Cl2 B. I2 C. NaOH D. Br2 Caâu 9: Trong caùc chaát: N2, Cl2, O2, H2 chaát duy trì söï chaùy laø: N2 B. Cl2 C. O2 D. N2 vaø H2 Caâu 10: Muoái baïc halogenua tan trong nöôùc laø AgCl B. AgI C. AgBr D. AgF

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐề 04.doc
Tài liệu liên quan