Đề kiểm tra môn Hóa học lần 2 - Đề 2

Câu 7: Oxi có thể tác dụng với tất cả các chất trong dãy:

A. S, Fe, P,Al. B. Cu, Mg, S, Cl2.

C. Zn, Al, Au, N2. D. C, Pt, H2, Fe.

Câu 8: Trong phản ứng: SO2 + Br2 + H2O  HBr + H2SO4 thì SO2 có vai trò là:

A. Chất oxihoá B. Chất khử

C. Vừa là chất khử, vừa là chất tạo môi trường D. Vừa là chất oxihoá, vừa là chất khử

 

doc1 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 19/03/2019 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Hóa học lần 2 - Đề 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ BÀI Câu 1: Số oxi hoá của nguyên tố lưu huỳnh trong các hợp chất H2S, H2SO3, H2SO4 lần lượt là: A. +2, +4, +6. B. +2, +6, +8. C. +2, -4, +6. D. –2, +4, +6. Câu 2: Nhận định nào không đúng? A. S có thể tác dụng với hầu hết các phi kim. B. Hg tác dụng với S ở nhiệt độ thường. C. S có thể tác dụng với nhiều kim loại và thể hiện tính khử. D. S vừa có tính oxihoá, vừa có tính khử. Câu 3: Cho 6,72 lit khí H2S (đktc) đi qua dung dịch chứa 18g NaOH thì thu được muối gì và baonhiêu gam? A. 8,4g NaHS B. 11,7g Na2S C. 8,4g NaHS và 11,7g Na2S D. 11,2g NaHS Câu 4: Trong phản ứng sau : H2S + SO2 ® S + H2O Tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị khử và số nguyên tử lưu huỳnh bị oxi hoá là: A. 2 : 1 B. 1 : 2 C. 2 : 3 D. 3 : 1 Câu 5: Khí CO2 có lẫn tạp chất khí là SO2. Để loại bỏ tạp chất thì cần sục hỗn hợp khí vào dung dịch nào sau đây? A. Dung dịch HCl dư B. Dung dịch NaOH dư C. Dung dịch Ba(OH)2 D. Dung dịch nước Brom dư Câu 6: Cho 2,24 lít SO2 (đktc) hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH. Dung dịch thu được chứa : A. 0,1 mol NaHSO3. B. 0,1 mol Na2SO3. C. 0,05 mol Na2SO3. D. 0,05 mol NaHSO3. Câu 7: Oxi có thể tác dụng với tất cả các chất trong dãy: A. S, Fe, P,Al. B. Cu, Mg, S, Cl2. C. Zn, Al, Au, N2. D. C, Pt, H2, Fe. Câu 8: Trong phản ứng: SO2 + Br2 + H2O à HBr + H2SO4 thì SO2 có vai trò là: A. Chất oxihoá B. Chất khử C. Vừa là chất khử, vừa là chất tạo môi trường D. Vừa là chất oxihoá, vừa là chất khử Câu 9: Sục khí O3 vào dd KI có nhỏ sẵn vài giọt HTB, hiện tượng quan sát được là: A. Dung dịch có màu xanh B. Dung dịch coa màu vàng nhạt C. Dung dịch trong suốt D. Dung dịch có màu tím Câu 10: Trong các phản ứng hoá học, O2 luôn là A. vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá B. chất oxi hoá C. có thể là chất khử, có thể chất oxi hoá D. chất khử

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐề 02.doc