Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tổng hợp tại công ty thiết bị kỹ thuật điện Hà Nội

MỤC LỤC

 

Lời nói đầu 5

PHẦN I:ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY

I. Lịch sử hình thành và phát triển 7

II. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế quản lý 8

III. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 11

IV. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 14

V. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 16

1. Tổ chức bộ máy kế toán 16

2. Hệ thống tài khoản áp dụng 17

3. Hình thức kế toán áp dụng 18

PHẦN II:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN

KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY

(Quý III năm 2001)

I. Số dư đầu kỳ các tài khoản 20

II. Số dư chi tiết các tài khoản 21

III. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 21

IV. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 31

V. Bảng cân đối kế toán 46

Chương I: Hạch toán tài sản cố định

A.Hạch toán tăng, giảm TSCĐ 47

I.Hạch toán chi tiết tăng, giảm TSCĐ 47

1.Hạch toán chi tiết tăng TSCĐ 47

2.Hạch toán chi tiết giảm TSCĐ 54

II.Hạch toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ 54

B.Hạch toán khấu hao TSCĐ 63

I.Phương pháp tính khấu hao TSCĐ 63

II.Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 67

Chương II: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

A.Đặc điểm của vật liệu và tình hình thực hiện kế hoạch cung cấp NVL tại công ty 70

B.Hạch toán nguyên vật liệu 70

I.Hạch toán chi tiết NVL 71

1.Hạch toán nhập NVL 71

2.Hạch toán xuất NVL 100

II.Hạch toán tổng hợp NVL 116

Chương III: Hạch toán lương và các khoản trích theo lương

A.Hạch toán lao động về mặt thời gian, số lượng và kết quả lao động 122

B.Cơ cấu lao động của Công ty 122

C.Hạch toán lương và các khoản trích theo lương 125

I.Quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ trích theo lương 125

1.Quỹ tiền lương 125

2.Quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ 125

II.Hạch toán lương và các khoản trích theo lương 126

1. Phương pháp hạch toán lương và các khoản trích theo lương 126

2.Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 129

Chương IV: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và

tính giá thành sản phẩm

A.Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

I.Đối tượng tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp 138

II.Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 139

III.Phương pháp tính giá thành 141

B.Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

I.Kế toán tập hợp chi phí NVL trực tiếp 148

II.Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp 154

III. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung 164

Chương V: Kế toán thành phẩm, lao vụ hoàn thành

1.Chứng từ kế toán 174

2.Kế toán tổng hợp thành phẩm 174

Chương VI: Kế toán tiêu thụ thành phẩm

A.Tình hình quản lý thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 186

I.Đánh giá thành phẩm 186

II.Các phương thức bán hàng 187

B.Hạch toán các phương thức bán hàng 188

I.Hạch toán tiêu thụ trực tiếp 188

II.Hạch toán tiêu thụ trực tiếp theo phương thức chuyển hàng chờ

chấp nhận 190

III.Hạch toán bán hàng đại lý ký gửi 191

IV.Hạch toán bán hàng trả góp 193

V.Hạch toán tiêu thụ nội bộ 194

Chương VII: Kế toán vốn bằng tiền

A.Kế toán vốn bằng tiền mặt 196

I.Thu tiền mặt về quỹ Công ty 196

II.Chi tiền mặt 203

B.Kế toán vốn bằng tiền gửi ngân hàng 213

I.Thu tiền gửi ngân hàng về quỹ Công ty 213

II.Rút tiền gửi ngân hàng chi cho hoạt động của Công ty 218

Chương VIII: Kế toán các nghiệp vụ thanh toán

A.Kế toán thuế VAT được khấu trừ 221

B.Kế toán các khoản phải thu của khách hàng 228

C.Kế toán các khoản phải trả người bán 232

D.Kế toán các khoản thanh toán với ngân sách 235

Chương IX: Trình tự kế toán xác định kết quả kinh doanh

Kế toán xác định kết quả kinh doanh 243

Chương X: Thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính 244

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY

Đánh giá chung về kế toán tổng hợp tại công ty 246

Kết luận 253

 

 

doc249 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 15/06/2013 | Lượt xem: 1162 | Lượt tải: 20download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tổng hợp tại công ty thiết bị kỹ thuật điện Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

    Tài liệu liên quan