Đề tài Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý kết quả học tập bằng UML

o Không hiển thị danh sách khoá học : Quay về danh mục khoá học để nhập thêm danh mục khoá học hặoc kết thúc ca sử dụng

o Không hiển thị hệ đào tạo : Quay về danh mục hệ đào tạo để nhập thêm danh mục hệ đào tạo hoặc kết thúc ca sử dụng.

o Không hiển thị ngành nghề : Quay về danh mục ngành nghề để nhập thêm danh mục ngành nghề hoặc kết thúc ca sử dụng.

o Không hiển thị danh sách lớp học : Quay về danh mục lớp học để nhập thêm danh mục lớp học hoặc kết thúc ca sử dụng

o Khi nhấn nút “Xem in” không đưa ra được danh sách môn học thì sẽ hiển thị một thông báo lỗi cho người dùng

 

doc54 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 12/09/2015 | Lượt xem: 805 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý kết quả học tập bằng UML, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lý lịch Chấm công sinh viên Xếp loại thi đua Khen thưởng Kỷ luật Sơ đồ ca sử dụng được mô tả như sau : Hình 3 : Sơ đồ ca sử dụng của gói hồ sơ sinh viên Mô tả ca sử dụng 2.1 : Sao chép kết quả tuyển sinh Mục đích : Sao chép toàn bộ hồ sơ lien quan đến sinh viên từ chương trình tuyển sinh. Mô tả ca sử dụng : Để thực hiện ca sử dụng phải chọn tên và đường dẫn đến file dữ liệu tuyển sinh, chọn khoá học, hệ đào tạo, ngành nghề đào tạo, chuyển phông chữ cho phù hợp. Các bước thực hiện : Vào menu ‘Hệ thống’ : Chọn chức năng ‘Sao chép kết quả tuyển sinh’. Chỉ ra file dữ liệu tuyển sinh : Chọn chức năng ‘Tệp nguồn’ hoặc nút ‘’: chọn từ thư mục () hoặc nhập tên và đường dẫn (tệp nguồn) đến file dữ liệu tuyển sinh. Chọn khoá học : Hiển thị danh sách các khoá học, hồ sơ được sao chép sẽ gắn thêm thông số hệ đào tạo. Chọn ngành nghề : Hiển thị danh sách các ngành nghề đào tạo Chọn điều kiện kèm Chọn môn 1 : Điểm thi môn 1 Chọn môn 2 : Điểm thi môn 2 Chọn môn 3 : Điểm thi môn 3 Chọn môn 4 : Điểm thi môn 4 Chọn tổng : Tổng điểm đạt được Chọn Font nguồn : Chọn font đúng với font chữ của chương trình tuyển sinh Chọn nút ‘thực hiện’ hoặc nút ‘trở về’ Nếu chọn nút thực hiện sẽ bắt đầu sao chép Nếu chọn nút trở về sẽ kết thúc công việc Các trường hợp khác Không hiển thị danh sách khoá học : Quay trở về danh mục khoá học để nhập thêm danh mục khoá học hoặc kết thúc ca sử dụng Không hiển thị hệ đào tạo : Quay trở về danh mục hệ đào tạo để nhập thêm danh mục hệ đào tạo hoặc kết thúc ca sử dụng Không hiển thị ngành nghề : Quay về danh mục ngành nghề để nhập thêm danh mục ngành nghề hoặc kết thúc ca sử dụng. Điều kiện trước : Phải có sẵn các danh mục về khoá học, hệ đào tạo, ngành nghề đào tạo. Phải có dữ liệu tuyển sinh từ chương trình tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo. Điều kiện sau : Phải sao chép được danh sách sinh viên trúng tuyển cùng các điều kiện kèm. Mô tả ca sử dụng 2.2 : Đăng ký nhập học Mục đích : Dùng để chuyển hồ sơ sinh viên từ danh sách chưa đăng ký nhập học (kết quả tuyển sinh) sang danh sách chính thức. Mô tả ca sử dụng : Để thực hiện ca sử dụng vào menu QLHSSV chọn khoá học mới, chọn DS HSSV chưa đăng ký nhập học, Các bước thực hiện : Chọn điều kiện sinh viên cần đăng ký nhập học từ các ô khoá học, hệ đào tạo, ngành nghề, họ và tên, SBD (số báo danh) Nhấn nút Lọc ĐK để chwong trình lọc ra danh sách sinh viên chưa đăng ký nhập học thoả mãn điều kiện người dùng nhập vào Tích các cột OK tương ứng để chọn sinh viên đăng ký, có thể dùng một nút V hoặc nút X chọn tất cả hoặc loại bỏ tất cả. Chọn nút “Đăng ký”, “Xoá hết” hoặc “Trở về” Nếu chọn nút “Đăng ký” thiìdanh sách sinh viên được đánh dấu sẽ chuyển từ danh sách chưa đăng ký và danh sách đã đăng ký Nếu chọn nút “Xoá hết” thì danh sách sinh viên không đăng ký sẽ bị xoá hết (dữ liệu không thể phục hồi) Chọn nút “Trở về” Các trường hợp khác Không hiển thị danh sách khoá học : Quay về danh mục khoá học để nhập thêm danh mục khoá học hoặc kết thúc ca sử dụng. Không hiển thị hệ đào tạo : Quay trở về danh mục hệ đào tạo để nhập thêm danh mục hệ đào tạo hoặc kết thúc ca sử dụng Không hiển thị ngành nghề : Quay trở về danh mục ngành nghề để nhập thêm danh mục ngành nghề hoặc kết thúc ca sử dụng Điều kiện trước : Phải có sẵn các danh mục về khoá học, hệ đào tạo, ngành nghề đào tạo. Phải sao chép được danh sách sinh viên trúng tuyển cùng các điều kiện kèm. Điều kiện sau : Phải đưa ra được danh sách sinh viên đã được đánh dấu vào danh sách đã đăng ký nhập học. Mô tả ca sử dụng 2.3 : Bổ sung lý lịch Mục đích : Dùng để nhập trực tiếp hồ sơ sinh viên vào chwong trình hoặc sửa hồ sơ sinh viên đã có trong danh sách Mô tả ca sử dụng : Để thực hiện ca sử dụng vào menu QLHSSV chọn khoá học mới, chọn mổ sung lý lịch trích ngang. Các bước tiến hành : Cập nhật hồ sơ tương ứng với các mã ô, ngày sinh, họ đệm, tên , khoá học, hệ đào tạo, ngành nghề, hộ khẩu thường trú Chọn “Bổ sung”, “Lưu hồ sơ”, “Làm lại”, “Sửa hồ sơ” hoặc nút “Trở về”. Nếu chọn nút “Lưu hồ sơ” để lưu hồ sơ sinh viên vào danh sách sinh viên Chọn nút “Trở về” Các trường hợp khác Không hiển thị danh sách khoá học : Quay về danh mục khoá học để nhập thêm danh mục khoá học hoặc kết thúc ca sử dụng Không hiển thị hệ đào tạo : Quay về danh mục hệ đào tạo để nhập thêm danh mục hệ đào tạo hoặc kết thúc ca sử dụng Không hiển thị ngành nghê : Quay về danh mục ngành nghề để nhập thêm danh mục ngành nghề hoặc kết thúc ca sử dụng Hồ sơ sinh viên bổ sung mới : Đăng ký thực hiện qua chức năng đăng ký nhập học Sửa hồ sơ : cần có quyền truy cập Điều kiện trước : Phải có sẵn các danh mục về khoá học, hệ đào tạo, ngành nghề đào tạo. Sinh viên đã phải đăng ký nhập học Điều kiện sau : Phải đưa ra được danh sách sinh viên đã bổ sung lý lịhc vào hồ sơ lưu. Mô tả ca sử dụng 2.4 : Phân lớp cho sinh viên Mục đích : Dùng để phân lớp học cho sinh viên mới đăng ký nhập học hoặc chuyển hồ sơ từ lớp học này sang lớp học khác. Mô tả ca sử dụng : để thực hiện ca sử dụng vào menu QLHSSV chọn mục Lớp học, chọn chức năng phân lớp học Các bước thực hiện : Chọn ô điều kiện khoá học, hệ đào tạo, ngành nghề để liệt kê danh sách sinh viên chưa được phân lớp. Chọn lớp học cần chuyển hồ sơ sinh viên vào Chọn sinh viên trong danh sách chưa phân lớp để chuyển hồ sơ sinh viên vào lớp học trong danh sách phía dưới. Có thể chọn toàn bộ danh sách chưa phân lớp học được chọn. Chuyển hồ sơ sinh viên từ lớp này sang lớp khác : Chọn lớp học hiện thời, chuyển hồ sơ sang danh sách chưa phân lớp, chọn lớp học cần chuyển. Chọn nút “Trở về” Các trường hợp khác Không hiển thị danh sách khoá học : Quay về danh mục khoá học để nhập thêm danh mục khoá học hoặc kết thúc ca sử dụng Không hiển thị hệ đào tạo : Quay về danh mục hệ đào tạo để nhập thêm danh mục hệ đào tạo hoặc kết thúc ca sử dụng. Không hiển thị ngành nghê : Quay về danh mục ngành nghề để nhập thêm danh mục ngành nghề hoặc kết thúc ca sử dụng Không hiển thị hồ sơ trong danh sách chưa phân lớp : Phỉa chọn điều kiện khoá học, hệ đào tạo, nghành nghề tương ứng với hồ sơ sinh viên đó. Điều kiện trước : Phải có sẵn các danh mục về khoá học, hệ đào tạo, nghành nghề đào tạo. Phải sao chép được danh sách sinh viên trúng tuyển cùng các điều kiện kèm. Điều kiện sau : Khi chuyển hồ sơ từ danh sách đã phân lớp sang danh sách chưa phân lớp, các thông tin về khoá học, hệ đào tạo, ngành nghề đào tạo trong hồ sơ sinh viên vẫn phải giữ nguyên. Phải tạo được danh sách sinh viên trong từng lớp với sĩ số xác định trước. Mô tả ca sử dụng 2.5 : Xếp loại thi đua Mục đích : Dùng để quản lý quá trình khen thưởng và kỷ luật của sinh viên Mô tả ca sử dụng : Chứa hai ca sử dụng có quan hệ > Ca sử dụng khen thưởng Ca sử dụng Kỷ luật Mô tả ca sử dụng 2.5.1 : Khen thưởng Mục đích : Dùng để cập nhật khi phát sinh khen thưởng của sinh viên Mô tả ca sử dụng : Để thực hiện ca sử dụng vào menu QLHSSV chọn mục khen thưởng - kỷ luật, chọn chức năng cập nhật khen thưởng. Các bước tiến hành : Đăng nhập vào chức năng khen thưởng Nhập mã số sinh viên vào ô mã số hoặc nhấn vào nút tìm kiếm để hiển thị danh sách sinh viên. Hiển thị các thông tin về sinh viên có mã số vừa chọn Nhập các thông tin về khen thưởng như : Số quyết định, ngày khen thưởng, lý do, hình thức, người ký. Chọn nút “Lưu”, “Xem hồ sơ” hoặc “Trở về” Chọn nút “Xem hồ sơ” : Đưa ra toàn bộ thông tin về sinh viên có mã số đã chọn Chọn nút “Lưu” : Ghi lại các thông tin khen thưởng vừa nhập Chọn nút “Trở về” : Kết thúc ca sử dụng Các trường hợp khác Mã số nhập sai : Hiển thị thông báo không tìm thấy sinh viên Không hiển thị hình thức khen thưởng : Quay về danh mục hình thức khen thưởng để nhập thêm danh mục khen thưởng hoặc kết thúc ca sử dụng. Điều kiện trước : Phải có sẵn danh mục hình thức khen thưởng và danh sách sinh viên được khen thưởng Điều kiện sau : Phả lưu quá trình khen thưởng của sinh viên vào hồ sơ. Mô tả ca sử dụng 2.5.2 : Kỷ luật Mục đích : Dùng để cập nhật khi phát sinh liên quan đến kỷ luật của sinh viên Mô tả ca sử dụng : để thực hiện ca sử dụng vào menu QLHSSV chọn mục khen thưởng - Kỷ luật, chọn chức năng cập nhật kỷ lụât. Các bước tiến hành : Đăng nhập vào chức năng kỷ luật Nhập mã số sinh viên bị kỷ luật vào ô mã số hoặc nhấn vào nút “Tìm kiếm” để lấy thông tin về sinh viên Nhập các thông tin về kỷ luật như : Số quyết định, ngày kỷ luật, Lý do, hình thức, người ký. Nhấn nút đình chỉ học tập nếu sinh viên bị đình chỉ học tập. Chọn nút “Lưu”, “Xem hồ sơ” hoặc “Trở về” Chọn nút “Lưu” : hồ sơ sẽ được lưu lại Chọn nút “Xem hồ sơ” : Kiểm tra chi tiết hồ sơ sinh viên Chọn nút “Trở về” : Kết thúc ca sử dụng Các trường hợp khác Nhập mã số sinh viên không đúng : Hiển thị thông báo lỗi Không hiển thị được hình thức kỷ luật :Quay về danh mục hình thức kỷ luật để nhập thêm danh mục kỷ luật hoặc kết thúc ca sử dụng. Điều kiện trước : Phải có sẵn danh mục về các hình thức kỷ luật và danh sách sinh viên bị kỷ luật trong cơ sở dữ liệu Điều kiện sau : Phải lưu được hồ sơ sinh viên bị kỷ luật. Nếu người dùng chọn đình chỉ học tập thì hồ sơ sinh viên phải được loại khỏi danh sách hồ sơ sinh viên đang theo học. Mô tả ca sử dụng 2.6 : Chấm công sinh viên Mục đích : Cập nhật điểm danh hàng ngày của sinh viên, tuỳ thuộc vào nhu cầu quản lý (Ở đây sẽ phải cập nhất sinh viên nghỉ học theo ngày) Mô tả ca sử dụng : Để thực hiện ca sử dụng vào menu QLHSSV chọn mục bảng điểm danh, chọn chức năng bảng điểm danh hàng ngày. Các bước thực hiện : Nhập ngày điểm danh : Ngày thường ngầm định theo hệ thống máy chủ Chọn các thông tin về lớp học cần điểm danh Nhập dữ liệu điểm danh theo nguyên tắc (Có mặt; Vắng có phép; Vắng không phép) Chọn nút “Lưu bảng điểm danh” sẽ lưu kết quả điểm danh Các trưởng hợp khác : Không hiển thị danh sách sinh viên của lớp học cần điểm danh : Hiển thị thông báo lỗi Điều kiện trước : Phải có sẵn thông tin về học sinh trong từng lớp Điều kiện sau : Phải lưu được bảng điểm danh Gói 3 : Quản lý chất lượng đào tạo Hình 4 : Chi tiết gói quản lý chất lượng đào tạo Gói 3.1 : Dánh sách sinh viên dự thi Bao gồm ca sử dụng In danh sách Sơ đồ ca sử dụng được mô tả như sau : Hình 5 : Gói ca sử dụng danh sách sinh viên dự thi Mô tả ca sử dụng : In danh sách thi Tên : In danh sách thi Mô tả : Để thực hiện ca sử dụng phải chọn các điều kiện về khoá học, hệ đào tạo, nghành nghề, lớp học, ngày thi, năm học, học kỳ, môn học, phòng thi, lần thi. Các bước thực hiện Chọn menu Giáo viên : Hiển thị các chức năng mà giáo viên có quyền thực hiện Chọn chức năng cập nhật điểm thi : Hiển thị các chức năng liên quan đến cập nhật điểm Chọn chức năng in danh sách thi sinh dự thi : Hiển thị một giao diện để lựa chọn các thông tin trong việc in danh sách thí sinh dự thi. Chọn khoá học : Hiển thị danh sách các khoá học để giáo viên lựa chọn Chọn nghành nghề : Hiển thị danh sách các nghành nghề để giáo viên lựa chọn. Chọn lớp học : Hiển thị danh sách các lớp học cần in danh sách để giáo viên lựa chọn. Chọn ngày thi Chọn năm học Chọn học kỳ Chọn môn thi Chọn lần thi Chọn nút “Xem in” hoặc nút “Trở về” Nếu chọn nút “Xem in” sẽ đưa ra danh sách các thí sinh dự thi để xem in Nếu chọn nút trở về sẽ kết thúc công việc Các trường hợp khác Không hiển thị danh sách khoá học : Quay về danh mục khoá học để nhập thêm danh mục khoá học hặoc kết thúc ca sử dụng Không hiển thị hệ đào tạo : Quay về danh mục hệ đào tạo để nhập thêm danh mục hệ đào tạo hoặc kết thúc ca sử dụng. Không hiển thị ngành nghề : Quay về danh mục ngành nghề để nhập thêm danh mục ngành nghề hoặc kết thúc ca sử dụng. Không hiển thị danh sách thí sinh dự thi : Khi nhấn nút xem in không đưa ra được danh sách sinh viên dự thithì sẽ hiển thị một thông báo lỗi cho người dùng. Điều kiện trước : Phải có sẵn các danh mục về khoá học, hệ đào tạo, nghành nghề, lớp học, môn học, danh sách sinh viên trong các lớp. Điều kiện sau : Phải đưa ra được danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi cho từng phòng Gói 3.2 : Môn học Bao gồm các ca sử dụng sau Phân môn học Bổ sung môn học mới Xoá môn học Sửa môn học Sơ đồ ca sử dụng được mô tả như sau : Hình 6 : Sơ đò ca sử dụng của gói QL môn học Mô tả ca sử dụng 3.2.1 Phân môn học Mục đích : Xác định số lượng môn học, đơn vị học trình cho từng học kỳ Mô tả ca sử dụng : Để thực hiện ca sử dụng phải chọn các điều kiện về khoá học, hệ đào tạo, nghành nghề, lớp học, năm học, học kỳ. Nhập mã môn học, tên môn học, đơn vị học trình, hệ số Các bước thực hiện : Chọn menu phòng đào tạo : Hiển thị các chức năng mà phòng đào tạo có quyền thực hiện. Chọn chức năng phân môn học : Hiển thị một giao diện để lựa chọn các thông tin trong việc phân môn học Chọn khoá học : Hiển thị danh sách các khoá học để lựa chọn Chọn hệ đào tạo : Hiển thị danh sách các hệ đào tạo lựa chọn Chọn nghành nghề : Hiển thị danh sách cá nghành nghề để lựa chọn Chọn lớp học : Hiển thị danh sách các lớp học cần in danh sách thi để lựa chọn Chọn năm học Chọn học kỳ Chọn nút “Xem in”, “Bổ sung”, “Sửa”, “Xóa” hoặc nút “Trở về” Chọn nút “Xem in” hiển thị thông tin về các môn học trong từng lớp Chọn nút “Bổ sung”: Hiển thị màn hình danh sách các môn học để bổ sung Chọn nút “trở về” : Thoát khỏi ca sử dụng Các trường hợp khác Không hiển thị danh sách khoá học : Quay về danh mục khoá học để nhập thêm danh mục khoá học hặoc kết thúc ca sử dụng Không hiển thị hệ đào tạo : Quay về danh mục hệ đào tạo để nhập thêm danh mục hệ đào tạo hoặc kết thúc ca sử dụng. Không hiển thị ngành nghề : Quay về danh mục ngành nghề để nhập thêm danh mục ngành nghề hoặc kết thúc ca sử dụng. Không hiển thị danh sách lớp học : Quay về danh mục lớp học để nhập thêm danh mục lớp học hoặc kết thúc ca sử dụng Khi nhấn nút “Xem in” không đưa ra được danh sách môn học thì sẽ hiển thị một thông báo lỗi cho người dùng Điều kiện trước : Phải có sẵn các danh mục về khoá học, hệ đào tạo, nghành nghề, lớp học, môn học, danh sách các môn học. Điều kiện sau : Phải đưa ra được danh sách các môn học, số đơn vị học trình cho từng kỳ Mô tả ca sử dụng 3.2.2 : Bổ sung môn học Mục đích : Bổ sung thêm môn học mới. Đây là ca sử dụng con của ca sử dụng Phân môn học Mô tả : Để thực hiện ca sử dụng phải chọn các điều kiện về khoá học , hệ đào tạo, nghành nghề, lớp học, năm học, học kỳ. Nhập mã môn học, tên môn học, đơn vị học trình, hệ số Chọn nút bổ sung Các bước thực hiện : Chọn menu phòng đào tạo : Hiển thị các chức năng mà phòng đào tạo có quyền thực hiện Chọn chức năng phân môn học : Hiển thị các chức năng liên quan đến môn học Chọn chức năng phân môn học : Hiển thị một giao diện để lựa chọn các thông tin trong việc phân môn học Chọn khoá học : Hiển thị danh sách các khoá học để lựa chọn Chọn hệ đào tạo : Hiển thị danh sách các hệ đào tạo để lựa chọn Chọn nghành nghề : Hiển thị danh sách các nghành nghề để lựa chọn Chọn lớp học Chọn năm học Chọn học kỳ Chọn nút “Chấp nhận” hoặc “Trở về” Nếu chọn nút “Chấp nhận” sẽ xác nhận bổ sung môn học mới Nếu chọn nút “Trở về” kết thúc ca sử dụng Các trường hợp khác Không hiển thị danh sách khoá học : Quay về danh mục khoá học để nhập thêm danh mục khoá học hặoc kết thúc ca sử dụng Không hiển thị hệ đào tạo : Quay về danh mục hệ đào tạo để nhập thêm danh mục hệ đào tạo hoặc kết thúc ca sử dụng. Không hiển thị ngành nghề : Quay về danh mục ngành nghề để nhập thêm danh mục ngành nghề hoặc kết thúc ca sử dụng. Không hiển thị danh sách lớp học : Quay về danh mục lớp học để nhập thêm danh mục lớp học hoặc kết thúc ca sử dụng Không hiển thị danh sách môn học : Khi nhấn nút “Chấp nhận” không bổ sung được môn học mới thì sẽ hiển thị thông báo lỗi cho người dùng. Điều kiện trước : Phải có sẵn các danh mục về khoá học, hệ đào tạo, nghành nghề, lớp học, môn học, danh sách các môn học. Điều kiện sau : Phải bổ sung được danh sách các môn học mới, số đơn vị học trình cho từng kỳ. Mô tả ca sử dụng 3.2.3 : Sửa môn học Mục đích : Sửa các thông số cần thiết cửa môn học. Đây là ca sử dụng con của ca sử dụng Phân môn học. Mô tả : Để thực hiện ca sử dụng phải chọn các điều kiện về khoá học, hệ đào tạo, ngành nghề, lớp học, năm học, học kỳ. Nhập mã môn học, tên môn học, đơn vị học trình, hệ số Các bước thực hiện Chọn Menu Phòng đào tạo : Hiển thị các chức năng mà phòng đào tạo có quyền thực hiện Chọn chức năng phân môn học : Hiển thị một giao diện để lựa chọn các thông tin trong việc phân môn học Chọn nút “Sửa” : Hiển thị các thông tin về môn học cần sửa Chọn Khoá học : Hiển thị danh sách các khoá học để lựa chọn Chọn hệ đào tạo : Hiển thị danh sách các hệ đào tạo để lựa chọn Chọn nghành nghề : Hiển thị danh sách các nghành nghề để lựa chọn Chọn lớp học : Hiển thị danh sách các lớp học. Chọn năm học Chọn học kỳ Chọn nút “Chấp nhận” hoặc “Trở về” Nếu chọn nút “Chấp nhận” sẽ xác nhận sửa môn học Chọn nút “Trở về” sẽ không lưu việc sửa môn học, kết thúc ca sử dụng Các trường hợp khác Không hiển thị danh sách khoá học : Quay về danh mục khoá học để nhập thêm danh mục khoá học hặoc kết thúc ca sử dụng Không hiển thị hệ đào tạo : Quay về danh mục hệ đào tạo để nhập thêm danh mục hệ đào tạo hoặc kết thúc ca sử dụng. Không hiển thị ngành nghề : Quay về danh mục ngành nghề để nhập thêm danh mục ngành nghề hoặc kết thúc ca sử dụng. Không hiển thị danh sách lớp học : Quay về danh mục lớp học để nhập thêm danh mục lớp học hoặc kết thúc ca sử dụng Không hiển thị danh sách môn học : Khi nhấn nút “Chấp nhận” không sửa được các thông tin về môn học sẽ hiển thị một thông báo lỗi cho người dùng. Điều kiện trước : Phải có sẵn các danh mục về khoá học, hệ đào tạo, nghành nghề, lớp học, môn học, danh sachs các môn học. Điều kiện sau : Phải sửa được các thông số về môn học muốn sửa. Mô tả ca sử dụng 3.2.4 : Xoá môn học Mục đích : Xoá môn học. Đây là ca sử dụng con của cá sử dụng Phân môn học. Mô tả : Để thực hiện ca sử dụng phải chọn các điều kiện về khoá học, hệ đào tạo, nghành nghề, lớp học, năm học, học kỳ. Nhập mã môn học, tên môn học, đơn vị học trình, hệ số Các bước thực hiện Chọn Menu Phòng đào tạo : Hiển thị các chức năng mà phòng đào tạo có quyền thực hiện Chọn chức năng phân môn học : Hiển thị các chức năng liên quan đến môn học Chọn chức năng phân môn học : Hiển thị một giao diện để lựa chọn các thông tin trong việc phân môn học Chọn Khoá học : Hiển thị danh sách các khoá học để lựa chọn Chọn hệ đào tạo : Hiển thị danh sách các hệ đào tạo để lựa chọn Chọn nghành nghề : Hiển thị danh sách các nghành nghề để lựa chọn Chọn lớp học : Hiển thị danh sách các lớp học. Chọn năm học Chọn học kỳ Chọn nút “Xoá” : khi đó sẽ xuất hiện một thông báo khẳng định việc xoá môn học. Các trường hợp khác Không hiển thị danh sách khoá học : Quay về danh mục khoá học để nhập thêm danh mục khoá học hặoc kết thúc ca sử dụng Không hiển thị hệ đào tạo : Quay về danh mục hệ đào tạo để nhập thêm danh mục hệ đào tạo hoặc kết thúc ca sử dụng. Không hiển thị ngành nghề : Quay về danh mục ngành nghề để nhập thêm danh mục ngành nghề hoặc kết thúc ca sử dụng. Không hiển thị danh sách lớp học : Quay về danh mục lớp học để nhập thêm danh mục lớp học hoặc kết thúc ca sử dụng Không hiển thị danh sách môn học : Khi nhấn nút “Chấp nhận” không xoá được môn học mới thì sẽ hiển thị thông báo lỗi cho người dùng. Điều kiện trước : Phải có sẵn các danh mục về khoá học, hệ đào tạo, nghành nghề, lớp học, môn học, danh sách các môn học. Để xoá một môn học trong danh sách trước tiên phải xoá toàn bộ điểm của môn học trong chức năng Xoá điểm. Ca sử dụng Phân môn học và các ca sử dụng con của nó chỉ được thực hiện bởi các người dùng có quyền. Điều kiện sau : Phải xoá được môn học muốn xoá. Gói 3.3 : Điểm số Bao gồm các ca sử dụng sau : Tạo file mẫu nhập điểm Cập nhật điểm thi Nhập điểm từ Excel Chuyển điểm Sửa điểm Xoá điểm Sơ đồ ca sử dụng được mô tả như sau Hình 4.7 Sơ đồ ca sử dụng của gói Điểm số Mô tả ca sử dụng 3.3.1 Tạo file mẫu nhập điểm Mục đích : Chức năng này dùng để tạo ra một file mẫu giúp giáo viên có thể cập nhật điểm vào file mẫu này sau đó chứp dữ liệu vào chương trình mà không cần cập nhật lại Mô tả : Để thực hiện ca sử dụng phải chọn các điều kiện về lớp học, năm học, học kỳ, môn học, ra tệp nào. Các bước thực hiện Chọn menu Phòng đào tạo : Hiển thị các chức năng mà phòng đào tạo có quyền được thực hiện Chọn chức năng cập nhật điểm : Hiển thị các chức năng liên quan đến điểm số Chọn chức năng tạo file mẫu nhập điểm Excel : Hiển thị một giao diện để lựa chọn các thông tin trong việc tạo file Chọn lớp học : Hiển thị danh sách các lớp học Chọn năm học Chọn học kỳ Chọn môn học Chọn “Ra tệp” : Hiển thị màn hình nhập tên tệp mẫu Chọn nút “Thực hiện” : Tạo ra một tệp mẫu excel có chứa các thông tin về lớp học, môn học, học kỳ vừa chọn để nhập điểm Các trường hợp khác Không hiển thị danh sách lớp học : Quay về danh mục lớp học để nhập thêm hoặc kết thúc ca sử dụng Không hiển thị danh sách môn học : Quay về danh mục môn học để nhập thêm hoặc kết thúc ca sử dụng Khi nhấn nút “Thực hiện” không tạo ra được tệp mẫu : Hiển thị thông báo lỗi Điều kiện trước : Phải có sẵn các danh mục về lớp học, môn học, danh sách các môn học, danh sách sinh viên trong từng lớp. Điều kiện sau : Phải tạo ra được tệp mẫu nhập điểm ở excel Mô tả ca sử dụng 3.3.2 : Cập nhật điểm thi Mục đích : Chức năng này dùng để nhập kết quả thi vào chương trình Mô tả : Để thực hiện ca sử dụng phải chọn các điều kiện về khoá học, hệ đào tạo, ngành nghề, lớp học, năm học, học kỳ, môn học, lần thi. Các bước thực hiện Chọn menu Phòng đào tạo : Hiển thị các chức năng mà phòng đào tạo có quyền thực hiện Chọn chức năng cập nhật điểm : Hiển thị các chức năng liên quan đến điểm số Chọn chức năng nhập điểm bằng tay : Hiển thị một giao diện để lựa chọn các thông tin trong việc cập nhật điểm thi Chọn khoá học : Hiển thị danh sách các khoá học để lựa chọn Chọn hệ đào tạo : Hiển thị danh sách các hệ đào tạo để lựa chọn Chọn nghành nghề : Hiển thị danh sách các nghành nghề để lựa chọn Chọn lớp học : Hiển thị danh sách các lớp học Chọn năm học Chọn học kỳ Chọn môn học Chọn nút “Chấp nhận” : Hiển thị danh sách sinh viên theo lớp vừa chọn Chọn nút “Lưu kết quả”, “In bảng điểm” ,“In danh sách dự thi” và “Trở về” Nếu chọn nút “Lưu kết quả” : Ghi lại bảng điểm vừa nhập Nếu chọn nút “In bảng điểm” : Cho phép in bảng điểm théo môn học và lớp Nếu chọn nút “In danh sách dự thi” : Hiển thị ca sử dụng in danh sách dự thi Nếu chọn nút trở về : kết thúc ca sử dụng Các trường hợp khác Không hiển thị danh sách khoá học : Quay về danh mục khoá học để nhập thêm danh mục khoá học hoặc kết thúc ca sử dụng Không hiển thị hệ đào tạo : Quay về danh mục hệ đào tạo để nhập thêm danh mục hệ đào tạo hoặc kết thúc ca sử dụng. Không hiển thị ngành nghề : Quay về danh mục ngành nghề để nhập thêm danh mục ngành nghề hoặc kết thúc ca sử dụng. Không hiển thị danh sách lớp học : Quay về danh mục lớp học để nhập thêm danh mục lớp học hoặc kết thúc ca sử dụng Không hiển thị danh sách môn học : Quay về danh mục môn học để nhập thêm hoặc kết thúc ca sử dụng Khi nhấn nút “Lưu kết quả” hoặc “In bảng điểm” không thực hiện được việc nhập điểm thì sẽ hiển thị một thông báo lỗi cho người dùng. Điều kiện trước : Phải có sẵn các danh mục về khoá học, hệ đào tạo, nghành nghề, lớp học, môn học, danh sách các môn học, danh sách sinh viên trong từng lớp. Điều kiện sau : Phải nhập được điểm cho sinh viên theo từng môn học, lớp, lần thi,. Mô tả ca sử dụng 3.3.3 Nhập điểm bằng excel Mục đích : Chức năng này dùng để nhập kết quả thi từ file excel vào chương trình Mô tả : Để thực hiện ca sử dụng phải chọn các điều kiện về lớp học, năm học, học kỳ, môn học, lần thi, từ tệp dữ liệu excel nào, phạm vi (từ hàng cột đến hàng cột) Các bước thực hịên `Chọn phòng đào tạo : Hiển thị các chức năng mà phòng đào tạo có quyền thức hiện Chọn chức năng cập nhật điểm : Hiển thị các chức năng liên quan đến điểm số Chọn chức năng sao chép từ Excel : Hiển thị một giao diện để lựa chọn các thông tin trong việc nhập điểm từ Excel Chọn lớp học : Hiển thị danh sách các lớp học Chọn năm học Chọn học kỳ Chọn môn học Chọn lần thi Chọn phạm vi Chọn ra đường dẫn tới tệp nguồn từ ô “Nhập từ Excel” Chọn nút “Nạp dữ liệu”, “Kiểm tra”, “Thực hiện” “Trở về” Nếu chọn nút “nạp dữ liệu” : Lấy dữ liệu từ tệp excel hiển thị ra màn hình Nếu chọn nút “Kiểm tra” : Kiểm tra dữ liệu nguồn của tệp excel Nếu chọn nút “Thực hiện” : Hệ thống sao chép dữ liệu từ tệp excel sang cơ sở dữ liệu Nếu chọn nút “Trở về” : Kết thúc Ca sử dụng Các trường hợp khác Không hiển thị danh sách lớp học : Quay về danh mục lớp học để nhập thêm danh mục lớp học hoặc kết thúc ca sử dụng Không hiển thị danh sách môn học : Quay về danh mục môn học để nhập thêm hoặc kết thúc ca sử dụng Khi nhấn nút “Đọc dữ liệu”, “Kiểm tra” hoặc “Thực hiện” không thực hiện việc sao chép điểm thì sẽ hiển thị một thông báo lỗi cho người dùng. Điều kiện trước : Phải có sẵn các lớp học, môn học, danh sách các môn học, tệp dữ liệu nhập điểm từ excel (tối thiểu bao gồm các cột : Stt, mã số , họ tên, điểm số). Điều kiện sau

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docP0005.doc
Tài liệu liên quan