Đề tài Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm đô thị mới trảng bàng – tỉnh Tây Ninh

MỤC LỤC 3

PHẦN 1: MỞ ĐẦU 8

CHƯƠNG I - SỰ CẦN THIẾT QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT: 8

CHƯƠNG II - CÁC CĂN CỨ LẬP QUI HOẠCH CHUNG: 9

CHƯƠNG III - MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN 10

I. Nhiệm vụ: 10

II. Quan điểm : 11

III. Mục tiêu : 11

PHẦN 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐÔ THỊ 12

CHƯƠNG I - CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN. 12

I. Vị trí địa lý: 12

II. Đặc trưng khí hậu: 12

III. Địa hình: 12

IV. Địa chất thủy văn: 13

CHƯƠNG II - HIỆN TRẠNG VỀ KINH TẾ – XÃ HỘI: 13

I. Dân số, lao động 13

I.1 Dân số : 13

I.2 Lao động : 13

II. Kinh tế : 14

III. Hiện trạng xã hội-nhân văn: 15

IV. Hiện trạng xây dựng kiến trúc: 15

IV.1 Hiện trạng kiến trúc : 15

IV.2 Hiện trạng cảnh quan - cây xanh : 16

V. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật: 16

V.1 Hiện trạng giao thông: 16

V.2 Hiện trạng cấp nước: 17

V.3 Hiện trạng thoát nước mưa: 17

V.4 Hiện trạng thoát nước thải: 18

V.5 Hiện trạng cấp điện: 18

PHẦN 3: QUY HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỚI NĂM 2020. 19

CHƯƠNG I - CÁC NGUYÊN TẮC VÀ ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH. 19

CHƯƠNG II – ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ ĐẾN NĂM 2020: 19

I.1 Các trục giao thông và cảnh quan chính : 19

I.2 Hệ thống trung tâm và các trục kiến trúc đô thị chính : 20

I.3 Khu dân cư: 20

PHẦN 4: QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT 24

CHƯƠNG I - ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH GIAO THÔNG: 24

I. Quan điểm Quy Hoạch: 24

II. Quy họach: 24

II.1 Đối với giao thông đối ngoại: 24

II.2 Đối với giao thông đối nội: 25

III. TÍNH NHU CẦU GIAO THÔNG CHO ĐÔ THỊ: 29

III.1 Tính toán nhu cầu giao thông cho khu trung tâm: 29

III.2 Tính toán nhu cầu giao thông cho cả đô thị: 43

CHƯƠNG II - QUY HOẠCH SAN NỀN – THOÁT NƯỚC MƯA 48

I. QUY HOẠCH SAN NỀN: 48

I.1 Tiêu chí: 48

I.2 Tính toán khối lượng san lắp mặt bằng đô thị: 48

II. TÍNH TOÁN THOÁT NƯỚC MƯA: 51

II.1 Tiêu chí: 51

II.2 Tính toán thoát nước mưa cho từng cửa xả: 52

CHƯƠNG III - QUY HOẠCH CẤP NƯỚC CHO ĐÔ THỊ 60

I. XÁC ĐỊNH CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG NƯỚC : 60

II. XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CẤP NƯỚC CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG NƯỚC : 60

III. TÍNH TOÁN QUI MÔ CẤP NƯỚC ,CÔNG SUẤT NHÀ MÁY NƯỚC 60

III.1 ĐẶT VẤN ĐỀ: 60

III.2 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 60

IV. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH NGUỒN CẤP NƯỚC & VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC : 68

IV.1 Đánh giá chung về hiện trạng nguồn nước trong khu vực : 68

IV.2 Phương án lựa chọn nguồn nước: 68

V. LẬP PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI : 70

VI. TÍNH TOÁN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC CHO ĐÔ THỊ:( sử dụng phương án đài nước ở đầu mạng lưới). 71

VI.1 TÍNH MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC CHO GIỜ DÙNG NƯỚC LỚN NHẤT NHƯNG KHÔNG CÓ CHÁY XẢY RA: 71

VI.2 TÍNH MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC CHO GIỜ DÙNG NƯỚC LỚN NHẤT NHƯNG CÓ CHÁY XẢY RA: 81

CHƯƠNG IV - QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC BẨN 85

I. ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN: 85

II. XÁC ĐỊNH CÁC TIÊU CHUẨN THOÁT NƯỚC CHO ĐÔ THỊ: 85

III. TÍNH TOÁN TỔNG LƯU LƯỢNG THOÁT NƯỚC: 85

III.1 ĐẶT VẤN ĐỀ: 85

III.2 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 86

IV. LỰA CHỌN HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC: 90

IV.1 Hệ thống thoát nước chung: 90

IV.2 Hệ thống thoát nước riêng: 90

IV.3 LẬP PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI : 91

V. TÍNH TOÁN THỦY LỰC VÀ THIẾT KẾ TRẮC DỌC CHO TUYẾN 82-88: 93

V.1 ĐẶT VẤN ĐỀ: 93

V.2 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 93

CHƯƠNG V - QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI ĐIỆN 104

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 104

II. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN: 104

III. TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT TIÊU THỤ ĐIỆN CHO TỪNG KHU VỰC: 105

III.1 Khu vực 1: 105

III.2 Lựa chọn vị trí đặt trạm biến áp: 107

IV. TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT TIÊU THỤ CHO TRẠM TRUNG GIAN: 108

IV.1 Tổng công suất tính toán của toàn đô thị: 108

IV.2 LỰA CHỌN VỊ TRÍ ĐẶT TRẠM TRUNG GIAN: 109

V. TÍNH TOÁN VÀ LỰA CHỌN TIẾT DIỆN CÁP NGẦM TRUNG THẾ 22KV: 110

V.1 PHƯƠNG ÁN ĐI DÂY: 110

V.2 TÍNH TOÁN TIẾT DIỆN CHO TỪNG DÂY: 110

CHƯƠNG VI - QUY HOẠCH MẠNG THÔNG TIN LIÊN LẠC. 111

I. Những giải pháp quy hoạch mạng thông tin – liên lạc : 111

II. Những điều kiện của môi trường tương lai: 112

II.1 Dự báo về nhu cầu tương lai : 112

II.2 Sơ bộ tính toán nhu cầu sử dụng điện thoại trong từng khu vực chức năng: 112

III. Giải pháp vạch tuyến cho tổng đài : 116

IV. Lựa chọn vị trí đặt tổng đài : 117

V. Lựa chọn cáp truyền dẫn : 117

PHẦN 5: QUY HOẠCH CHI TIẾT GIAO THÔNG KHU TRUNG TÂM ĐÔ THỊ MỚI TRẢNG BÀNG – TỈNH TÂY NINH 119

CHƯƠNG I - GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC 119

I. CÁC CĂN CỨ ĐỂ THIẾT KẾ TÍNH TOÁN CÁC TUYẾN GIAO THÔNG: 119

I.1 Căn cứ pháp lý 119

I.2 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng. 119

II. ĐẶC ĐIỂM KHU ĐẤT: 120

CHƯƠNG II - CẤP HẠNG KỸ THUẬT CỦA ĐƯỜNG 120

I. CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ĐƯỜNG: 120

II. TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA TỪNG TUYẾN ĐƯỜNG: 121

II.1 Trục đường phía tây khu đất thiết kế: 121

CHƯƠNG III - PHƯƠNG ÁN TUYẾN TRÊN BÌNH ĐỒ . 130

I. Căn cứ để xác định bình đồ : 130

II. Thiết kế bình đồ : 130

II.1 CHỌN BÁN KÍNH ĐƯỜNG CONG TRÊN BÌNH ĐỒ : 130

II.2 CÁC XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG CONG TRÊN BÌNH ĐỒ: 131

II.3 CÁCH XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG CONG TRÊN THỰC ĐỊA : 131

CHƯƠNG IV - THIẾT KẾ TRẮC DỌC . 132

I. NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ TRẮC DỌC : 132

II. Cách vẽ đường đỏ : 133

CHƯƠNG V - THIẾT KẾ NỀN ĐƯỜNG . 133

CHƯƠNG VI - THIẾT KẾ MẶT ĐƯỜNG . 134

CHƯƠNG VII - TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KCAĐ 135

I. PHƯƠNG ÁN 1: 135

I.1 SỐ LIỆU THIẾT KẾ 135

I.2 KIỂM TRA KẾT CẤU THEO TIÊU CHUẨN ĐỘ VÕNG ĐÀN HỒI: 136

I.3 KIỂM TRA KCAĐ MỀN THEO TIÊU CHUẨN TRƯỢT TRONG NỀN ĐẤT VÀ TRONG CÁC LỚP VẬT LIỆU KÉM DÍNH: 139

I.4 TÍNH TOÁN CƯỜNG ĐỘ THEO TIÊU CHUẨN CHỊU KÉO UỐN TRONG CÁC LỚP VẬT LIỆU LIỀN KHỐI: 144

II. PHƯƠNG ÁN 2: 149

II.1 SỐ LIỆU THIẾT KẾ 149

II.2 KIỂM TRA KẾT CẤU THEO TIÊU CHUẨN ĐỘ VÕNG ĐÀN HỒI 150

II.3 KIỂM TRA KCAĐ MỀN THEO TIÊU CHUẨN TRƯỢT TRONG NỀN ĐẤT VÀ TRONG CÁC LỚP VẬT LIỆU KÉM DÍNH: 153

II.4 TÍNH TOÁN CƯỜNG ĐỘ THEO TIÊU CHUẨN CHỊU KÉO UỐN TRONG CÁC LỚP VẬT LIỆU LIỀN KHỐI: 158

II.5 LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KCAĐ CHO TUYẾN A: 162

PHỤ LỤC 163

PHỤ LỤC I : GIAO THÔNG 163

PHỤ LỤC II : SAN NỀN – THOÁT NƯỚC MƯA 163

PHỤ LỤC III : CẤP NƯỚC 163

PHỤ LỤC IV : THOÁT NƯỚC 163

PHỤ LỤC V : CẤP ĐIỆN 163

doc163 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 14/01/2013 | Lượt xem: 3482 | Lượt tải: 60download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm đô thị mới trảng bàng – tỉnh Tây Ninh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm đô thị mới trảng bàng – tỉnh tây ninh.doc
  • dwgA4.dwg
  • pptBAI GIANG.ppt
  • dwgCHINH SUA20-1.dwg
  • docDe cuong.doc
  • rarEXCEL.rar
  • dwgSAN NEN 2-1.dwg
  • dwgTKKT.dwg
Tài liệu liên quan