Đề tài Thực trạng của vấn đề chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS Xi Măng – Bỉm Sơn

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU Trang 1 - 4

PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG THCS Trang 5 - 16

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG GDNGLL Ở TRƯỜNG THCS XI MĂNG – BỈM SƠN Trang 17 -26

CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP SẼ THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

Trang 27 -30

KẾT LUẬN Trang 31-32

 

doc35 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 10/09/2013 | Lượt xem: 1344 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng của vấn đề chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS Xi Măng – Bỉm Sơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
gµy héi vui khoÎ, ngµy héi thÓ thao toµn tr­êng. 5.1.4. Ho¹t ®éng theo høng thó khoa häc, kü thuËt Néi dung cña c¸c lo¹i h×nh nµy nh»m ®¸p øng nh÷ng høng thó vµ niÒm say mª t×m tßi c¸i míi trong häc tËp, øng dông kiÕn thøc cña häc sinh vµo thùc tÕ. §ã lµ c¸c ho¹t ®éng cña c©u l¹c bé theo chuyªn ®Ò; s­u tÇm t×m hiÓu vÒ x· héi, khoa häc, vÒ c¸c hiÖn t­îng cña tù nhiªn, vÒ c¸c danh nh©n, c¸c nhµ b¸c häc, nh÷ng tÊm g­¬ng ham häc, vÒ c¸c ngµnh nghÒ trong x· héi; tham quan c¬ së s¶n xuÊt, c¸c doanh nghiÖp… 5.1.5. Ho¹t ®éng lao ®éng c«ng Ých Lµ nh÷ng ho¹t ®éng trong ®ã häc sinh tham gia gi÷ g×n vµ b¶o vÖ m«i tr­êng c¶nh quan cña nhµ tr­êng, cña ®Þa ph­¬ng b»ng nh÷ng viÖc lµm h÷u Ých, thiÕt thùc, phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ høng thó cña c¸c em. 5.1.6. Ho¹t ®éng vui ch¬i gi¶i trÝ Vui ch¬i gi¶i trÝ lµ ho¹t ®éng gióp HS th­ gi·n sau nh÷ng giê häc miÖt mµi, c¨ng th¼ng mÖt mái ë c¸c em. Vui ch¬i gi¶i trÝ cã nhiÒu h×nh thøc nh­: thi ®è vui, thi ®Êu thÓ thao, thi øng xö, c¸c trß ch¬i…. Trªn ®©y lµ 6 ho¹t ®éng GDNGLL, c¸c ho¹t ®éng nµy ®­îc thùc hiÖn chñ yÕu trong tiÕt sinh ho¹t cuèi tuÇn, tiÕt sinh ho¹t d­íi cê ®Çu tuÇn vµ b»ng ho¹t ®éng cña ngµy cao ®iÓm trong th¸ng. 5.2. Ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng Ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng gåm hai phÇn: PhÇn b¾t buéc vµ phÇn tù chän - PhÇn b¾t buéc: Yªu cÇu mäi nhµ tr­êng, mäi häc sinh ph¶i tham gia v× ®ã lµ nh÷ng néi dung gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu gi¸o dôc toµn diÖn nh©n c¸ch cho häc sinh THCS. Ch­¬ng tr×nh b¾t buéc ®­îc x©y dùng theo chñ ®iÓm gi¸o dôc vµ g¾n víi nh÷ng ngµy kØ niÖm lÞch sö trong th¸ng, víi nhiÖm vô träng t©m cña tõng thêi ®iÓm gi¸o dôc trong n¨m häc. PhÇn b¾t buéc gåm 8 chñ ®iÓm gi¸o dôc trong n¨m häc vµ mét chñ ®iÓm ho¹t ®éng hÌ víi quü thêi gian ®· ®­îc x¸c ®Þnh trong kÕ ho¹ch gi¸o dôc nhµ tr­êng THCS. - PhÇn tù chän: lµ nh÷ng ho¹t ®éng ®Ó mçi ®Þa ph­¬ng, mçi tr­êng vËn dông cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn, ®Æc ®iÓm, nhu cÇu, høng thó cña HS, gióp bæ sung cho phÇn b¾t buéc thªm phong phó. 6. Nh÷ng con ®­êng chñ yÕu ®Ó thùc hiÖn GDNGLL Do nh÷ng yªu cÇu thùc tiÔn, ®Æc biÖt ®èi víi løa tuæi häc sinh THCS cÇn tËp trung vµo hai con ®­êng chñ yÕu (®· ®­îc qui ®Þnh vµ dµnh nhiÒu thêi gian cho kÕ ho¹ch d¹y häc) ®Ó thùc hiÖn lo¹i ho¹t ®éng nµy lµ: Ho¹t ®éng GDNGLL th«ng qua tiÕt sinh ho¹t d­íi cê ®Çu tuÇn, sinh ho¹t líp vµ ho¹t ®éng cao ®iÓm trong th¸ng. 6.1.TiÕt sinh ho¹t d­íi cê ®Çu tuÇn TiÕt sinh ho¹t d­íi cê ®Çu tuÇn lµ mét d¹ng ho¹t ®éng gi¸o dôc NGLL cã tÝnh chÊt tæng hîp, nh»m gi¸o dôc cho häc sinh lßng yªu quª h­¬ng ®Êt n­íc; kh¾c s©u ý thøc phôc vô Tæ quèc, phôc vô nh©n d©n; x¸c ®Þnh ®­îc tr¸ch nhiÖm cña m×nh lµ häc tËp v× Tæ quèc; ®Þnh h­íng nh÷ng yªu cÇu träng t©m cña nhµ tr­êng trong tõng thêi ®iÓm, g©y nªn khÝ thÕ míi thóc ®Èy häc sinh say mª rÌn luyÖn; më réng mèi liªn hÖ gi÷a c¸c tËp thÓ líp, t¨ng c­êng sù hiÓu biÕt lÉn nhau, kh¾c phôc xu h­íng hÑp hßi, côc bé trong ®êi sèng tËp thÓ hµng ngµy ë nhµ tr­êng. TiÕt sinh ho¹t d­íi cê ®­îc tæ chøc theo quy m« toµn tr­êng víi sù tham gia ®iÒu khiÓn cña gi¸o viªn vµ häc sinh. Néi dung ho¹t ®éng cña tiÕt sinh ho¹t d­íi cê ®Çu tuÇn g¾n liÒn víi néi dung ho¹t ®éng cña chñ ®iÓm gi¸o dôc th¸ng. §ã lµ c¸c néi dung ho¹t ®éng nh­: b¸o c¸c kÕt qu¶ thi ®ua, rÌn luyÖn c¸c tËp thÓ vµ c¸ nh©n trong tr­êng; ph¸t ®éng thi ®ua theo mét chñ ®Ò nhÊt ®Þnh; tæ chøc ho¹t ®éng v¨n nghÖ, vui ch¬i gi¶i trÝ; nghe nãi chuyÖn chuyªn ®Ò; giao l­u gi÷a c¸c tËp thÓ líp; tæ chøc c¸c lÔ kØ niÖm… 6.2. TiÕt sinh ho¹t líp cuèi tuÇn TiÕt sinh ho¹t cuèi tuÇn lµ mét d¹ng ho¹t ®éng GDNGLL, lµ mét h×nh thøc tæ chøc gi¸o dôc tù qu¶n cho HS vµ lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p c¬ b¶n gãp phÇn x©y dùng tËp thÓ häc sinh ®oµn kÕt. §©y còng lµ dÞp ®Ó häc sinh lµm quen víi nhiÒu lo¹i h×nh ho¹t ®éng kh¸c nhau, gióp c¸c em ph¸t triÓn c¸c kÜ n¨ng c¬ b¶n vµ cÇn thiÕt cña ng­êi häc sinh THCS. TiÕt sinh ho¹t cuèi tuÇn do häc sinh cïng nhau tù tæ chøc d­íi sù gióp ®ì, cè vÊn cña gi¸o chñ nhiÖm. Néi dung cña tiÕt sinh ho¹t líp cuèi tuÇn g¾n víi néi dung ho¹t ®éng cña chñ ®iÓm gi¸o dôc th¸ng, phï hîp víi nhu cÇu vµ høng thó cña häc sinh. 6.3. Ngµy ho¹t ®éng cao ®iÓm trong th¸ng Mçi chñ ®iÓm gi¸o dôc cã mét ngµy ho¹t ®éng cao ®iÓm, ®ã lµ ngµy kØ niÖm lÞch sö trong th¸ng. §©y lµ dÞp ®Ó häc sinh thÓ hiÖn kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña mét th¸ng vµ ®­îc coi lµ ngµy héi cña c¸c em. Trong ngµy ho¹t ®éng cao ®iÓm, häc sinh cã thÓ tham gia víi nhiÒu vai trß kh¸c nhau. Ngµy ho¹t ®éng cao ®iÓm gióp häc sinh cã c¬ héi më réng quan hÖ gi¸o tiÕp ví b¹n bÌ, víi thÇy c« gi¸o, víi mäi ng­êi, víi céng ®ång, víi m«i tr­êng tù nhiªn. Do ®ã nã cã t¸c dông båi d­ìng cho häc sinh th¸i ®é vµ t×nh c¶m trong s¸ng, rÌn luyÖn c¸c kü n¨ng giao tiÕp vµ c¸c kü n¨ng c¬ b¶n kh¸c. Ngµy ho¹t ®éng cao ®iÓm cã thÓ tæ chøc theo ®¬n vÞ líp, theo khèi, qui m« toµn tr­êng. 7. Qui tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp 7.1. Mét sè nguyªn t¾c cÇn chó ý 7.1.1. T¹o cho häc sinh quen dÇn vµ biÕt tù qu¶n toµn bé qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. C¸c nhµ gi¸o dôc chØ gi÷ vai trß cè vÊn 7.1.2. Néi dung ho¹t ®éng ph¶i lu«n g¾n víi c¸c yªu cÇu gi¸o dôc nhµ tr­êng, x· héi ë tõng thêi ®iÓm cô thÓ. 7.1.3. Lu«n lu«n ®æi míi vµ ®a d¹ng c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng phï hîp víi nhu cÇu vµ høng thó cña häc sinh ë løa tuæi thiÕu niªn. Riªng ®èi víi tiÕt sinh ho¹t líp, c¸c nhµ qu¶n lÝ nªn chØ ®¹o theo mét kÕ ho¹ch thèng nhÊt trong c¸c tuÇn, trong mét th¸ng. 7.2. Qui tr×nh tæ chøc ho¹t ®éng: Gåm 4 b­íc sau B­íc 1: Lùa chän ®Æt tªn chñ ®Ò ho¹t ®éng vµ x¸c ®Þnh yªu cÇu gi¸o dôc cÇn ph¶i ®¹t ®­îc (Yªu cÇu gi¸o dôc vÒ nhËn thøc, gi¸o dôc vÒ th¸i ®é, gi¸o dôc vÒ ký n¨ng) B­íc 2: ChuÈn bÞ cho ho¹t ®éng. - V¹ch kÕ ho¹ch, thêi gian chuÈn bÞ, thêi gian tiÕn hµnh ho¹t ®éng - ThiÕt kÕ vÒ néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng, h×nh thøc trang trÝ, nh÷ng ph­¬ng tiÖn vËt chÊt, ch­¬ng tr×nh v¨n nghÖ… - Dù kiÕn c«ng viÖc ph¶i chuÈn bÞ, ph©n c«ng c«ng viÖc cho lùc l­îng tham gia… - §«n ®èc kiÓm tra sù chuÈn bÞ . B­íc 3: TiÕn hµnh vµ kÕt thóc ho¹t ®éng B­íc 4: Tæ chøc rót kinh nghiÖm vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng. 8. C¬ së lý luËn vÒ qu¶n lý, chØ ®¹o ho¹t ®éng GDNGLL 8.1. C¸c quan ®iÓm chØ ®¹o ho¹t ®éng GDNGLL hiÖn nay. Tr­íc ®©y trong ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc ë tr­êng THCS kh«ng cã ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng GDNGLL, viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc NGLL cho HS ®­îc tiÕn hµnh qua v¨n b¶n “H­íng dÉn gi¸o dôc theo chñ ®iÓm” mµ Bé GD&§T ®· ban hµnh b»ng chØ thÞ sè 1960 CT/1983. Sau ®ã, hµng n¨m Bé GD&§T l¹i cã v¨n b¶n h­íng dÉn bæ sung. Víi v¨n b¶n h­íng dÉn nµy, c¸c nhµ tr­êng ®· tæ chøc thùc hiÖn ho¹t ®éng gi¸o dôc cho häc sinh tuú theo ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng cho phÐp. Ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng GDNGLL ®­îc ®­a vµo ch­¬ng tr×nh THCS theo QuyÕt ®Þnh sè 03/2002/Q§ - BGD&§T ngµy 24 th¸ng 1 n¨m 2002 cña Bé tr­ëng Bé GD & §T. Nã ®­îc coi lµ mét nh­ mét m«n häc, cã ch­¬ng tr×nh, cã qui ®Þnh vÒ sè tiÕt, cã s¸ch h­íng dÉn... Thùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 40/2000/QH10 cña Quèc héi kho¸ X vµ chØ thÞ sè 14/2001/CT- TTg ngµy 11 th¸ng 6 n¨m 2001 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc ®æi míi Ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng, n¨m 2004, Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ®· ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 14/ 2004/ Q§ - BGD &§T, kÝ ngµy 17/5 n¨m 2004 vÒ ch­¬ng tr×nh båi d­ìng th­êng xuyªn cho gi¸o viªn h­íng dÉn Ho¹t ®éng GDNGLL THCS chu k× III (2004 - 2007). Ch­¬ng tr×nh båi d­ìng th­êng xuyªn chu k× III nh»m gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò gi¸o viªn h­íng dÉn Ho¹t ®éng GDNGLL ë THCS, gióp häc sinh thùc hiÖn tèt ch­¬ng tr×nh míi THCS. Hµng n¨m trong c¸c chØ thÞ, quyÕt ®Þnh cña Bé GD &§T vÒ nhiÖm vô n¨m häc míi còng ®· nhÊn m¹nh c¸c nhµ tr­êng ph¶i n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng GDNGLL ®Ó gãp phÇn hoµn thµnh tèt môc tiªu ®µo t¹o cña cÊp häc. Trªn c¬ së ®ã, Së GD&§T, Phßng GD cã nh÷ng v¨n b¶n h­íng, chØ ®¹o thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng GDNGLL cho c¸c nhµ tr­êng THCS. 8.2.Néi dung chØ ®¹o.ho¹t ®éng GDNGLL ë tr­êng THCS. 8.2.1. Ng­êi gi¸o viªn chñ nhiÖm ®èi víi ho¹t ®éng GDNGLL: Ng­êi gi¸o viªn chñ nhiÖm lµ ng­êi trùc tiÕp tæ chøc h­íng dÉn ho¹t ®éng cña líp v× vËy gi¸o viªn chñ nhiÖm lu«n n¾m v÷ng t×nh h×nh líp m×nh chñ nhiÖm, kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc còng nh­ kh«ng cã lîi trong häc sinh líp m×nh ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p gi¸o dôc phï hîp. 8.2.2. Ng­êi c¸n bé Tæng phô tr¸ch trong ho¹t ®éng GDNGLL: * N¾m ch¾c ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch cña c¶ n¨m häc. - Ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng cña Héi ®ång §éi TW vµ ®Þa ph­¬ng - Ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng NGLL do Bé Gi¸o dôc qui ®Þnh. - C¸c chñ ®iÓm, ngµy, th¸ng, träng ®iÓm trong n¨m häc. * X©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cho c¶ n¨m häc: - Chän läc c¸c ho¹t ®éng träng t©m, chó ý nh÷ng ngµy lÔ ®Æc biÖt trong n¨m s¸t víi néi dung cña ho¹t ®éng NGLL, ®ång thêi ®óng víi yªu cÇu chÝnh trÞ cña ®Þa ph­¬ng hoÆc c¶ n­íc. - Th«ng qua kÕ ho¹ch víi hiÖu tr­ëng, hoÆc víi Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng ®Ó gãp ý, ®iÒu chØnh kÞp thêi. 8.2.3. Ng­êi hiÖu tr­ëng víi vai trß lµ ng­êi phèi kÕt hîp ®iÒu hµnh qu¶n lÝ c¸c ho¹t ®éng GDNGLL mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. * Gi¸m s¸t ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña Tæng phô tr¸ch. - Th«ng qua kÕ ho¹ch c¸ nh©n. - Th«ng qua b¸o c¸o ho¹t ®éng th­êng kú, tõng phÇn hoÆc qua kÕt qu¶ cña mét ho¹t ®éng cô thÓ sau khi ®· ®­îc tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng ®ã. - Th«ng qua c¸c th«ng tin ph¶n håi vµ nhiÒu nguån th«ng tin kh¸c nhau. - Trùc tiÕp tham dù vµo c¸c ho¹t ®éng. * Gi¸m s¸t ®iÒu hµnh c«ng t¸c cña gi¸o viªn chñ nhiÖm. * Phèi hîp víi c¸c tæ chøc ®oµn thÓ trong vµ ngoµi nhµ tr­êng mét c¸ch hîp lÝ: Víi Héi ®ång GD, §oµn Thanh niªn, §éi thiÕu niªn, C«ng ®oµn vµ c¸c tæ chøc lùc l­îng GD kh¸c cña ®Þa ph­¬ng, ngoµi nhµ tr­êng. II- T×nh h×nh chung vÒ vÊn ®Ò chØ ®¹o Ho¹t ®éng GDNGLL ë nhµ tr­êng THCS. HiÖn nay viÖc chØ ®¹o ho¹t ®éng GDNGLL ®ang lµ mét vÊn ®Ò ®­îc ngµnh quan t©m, Cïng víi sù chØ ®¹o cña ngµnh, cña Së GD&§T Thanh ho¸ c¸c nhµ tr­êng THCS trong tØnh ®· chó ý ®Õn chØ ®¹o, h­íng dÉn cho gi¸o viªn vµ häc sinh thùc hiÖn theo ®óng qui ®Þnh mµ Bé GD&§TT qui ®Þnh. Tuy nhiÖn viÖc chØ ®¹o ho¹t ®éng GDNGLL ë nhµ tr­êng THCS hiÖn nay ch­a cã hiÖu qu¶. C¸c nhµ tr­êng míi chir ®¹o mét c¸ch chung, ch­a cã kÕ ho¹ch ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng cô thÓ cho tõng n¨m häc, tõng chñ ®Ò….ë ThÞ x· BØm S¬n, tuy Phßng Gi¸o dôc ®· cã c«ng v¨n h­íng dÉn, chØ ®¹o c¸c nhµ tr­êng thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng GDNGLL nh­ng ®ang cßn chung chung, ch­a cô thÓ. MÆc dï ®· ®­îc tËp huÊn, ®· ®­îc hiÓu vµ n¾m ®­îc môc tiªu, vai trß, ý nghÜa tÇm quan trong träng cña ho¹t ®éng GDNGLL nh­ng c¸c nhµ tr­êng trong ThÞ x· thùc hiÖn ch­a ®óng kÕ ho¹ch, ch­¬ng tr×nh mµ Bé GD&§T ®· qui ®Þnh. Trong nh÷ng n¨m ®Çu thay s¸ch gi¸o khoa, hÇu hÕt c¸c nhµ tr­êng rÊt Ýt quan t©m ®Õn ho¹t ®éng nµy, thËm chÝ cßn xem nhÑ, bá qua, ch­a nhËn thøc ®­îc ho¹t ®éng nµy lµ mét m«n häc trong nhµ tr­êng THCS nªn kh«ng ®­a vµo ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng, kh«ng cã kÕ ho¹ch chØ ®¹o, chØ giao phã cho gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ Tæng phô tr¸ch §éi tù tæ chøc. Cã nh÷ng nhµ tr­êng còng ®· chó ý ®Õn nh­ng cßn lóng tóng trong viÖc chØ ®¹o hoÆc cã ch¨ng chØ lµ nh÷ng ho¹t ®éng chiÕu lÖ, h×nh thøc. Qua kh¶o s¸t thùc tÕ, c¸c nhµ tr­êng THCS trong ®Þa bµn ThÞ x· BØm S¬n ®· thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng GDNGLL cßn m¸y mãc, phÇn lín c¸c nhµ tr­êng chØ chñ yÕu ho¹t ®éng d­íi d¹ng sinh ho¹t líp, sinh ho¹t cuèi tuÇn vµ mét vµi ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ thao chµo mõng ngµy lÔ lín trong n¨m nh­: 20-11; 26-3; ch­a tæ chøc c¸c ho¹t ®éng nµy theo chñ ®iÓm. §Æc biÖt Ban gi¸m hiÖu c¸c nhµ tr­êng ch­a thùc sù chó träng ®Õn ho¹t ®éng nµy, kh«ng cã kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó chØ ®¹o c¸c lùc l­îng gi¸o dôc trong nhµ tr­êng thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh nµy theo ®óng qui ®Þnh cña Bé GD&§T. Tõ n¨m häc 2005 – 2006 ®Õn nay ho¹t ®éng nµy ®· ®­îc c¸c cÊp l·nh ®¹o quan t©m cho nªn ®· ®­îc duy tr× ®Òu ®Æn vµ cã nh÷ng nhµ tr­êng thùc sù ®· t¹o ®­îc s©n ch¬i bæ Ých cho c¸c em qua ho¹t ®éng nµy. Ch­¬ng II : Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò chØ ®¹o ho¹t ®éng GDNGLL ë tr­êng THCS Xi M¨ng – BØm S¬n I- Vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh ®Þa ph­¬ng vµ t×nh h×nh nhµ tr­êng 1. Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh ®Þa ph­¬ng. Tr­êng THCS n»m trªn ®Þa bµn cña Ph­êng §«ng S¬n – ThÞ x· BØm S¬n. §©y lµ mét ph­êng míi ®­îc chia t¸ch tõ n¨m 2002, tuy vËy ngay tõ sau khi chia t¸ch, tæ chøc hÖ thèng chÝnh trÞ cña ph­êng ®­îc kiÖn toµn ®· lµm cho bé mÆt cña §«ng S¬n ngµy mét ®æi míi. Kinh tÕ ph¸t triÓn, an ninh quèc phßng ®­îc gi÷ v÷ng n©ng lªn, nhËn thøc cña ng­êi d©n cµng ®­îc më réng. §Æc biÖt Ph­êng ®· chó träng, quan t©m ®Õn sù nghiÖp gi¸o dôc v× vËy mµ gi¸o dôc ph­êng §«ng S¬n ngµy mét tiÕn lªn gãp phÇn ®Èy m¹nh, n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc cña nhµ tr­êng. 2. Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh nhµ tr­êng. Tr­êng THCS n»m trªn ®Þa bµn cña Ph­êng §«ng S¬n. Víi ®éi ngò c¸n bé, gi¸o viªn, c«ng nh©n viªn nhiÖt t×nh, v÷ng vµng vÒ chuyªn m«n, t©m huyÕt víi nghÒ nghiÖp, ®oµn kÕt nhÊt trÝ. V× vËy mµ nhµ tr­êng ®· cã bÒ dµy vÒ thµnh tÝch trong d¹y vµ häc. N¨m häc 2003-2004 nhµ tr­êng ®­îc UBND TØnh cÊp b»ng c«ng nhËn tr­êng chuÈn Quèc gia giai ®o¹n 2001-2010 lµ tr­êng chuÈn ®Çu tiªn cña khèi THCS ë ThÞ x· BØm S¬n. II- Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò chØ ®¹o ho¹t ®éng GDNGLL ë tr­êng THCS Xi M¨ng - BØm S¬n 1. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng C«ng t¸c chØ ®¹o ho¹t ®éng GDNGLL ë tr­êng THCS Xi M¨ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã nh÷ng chuyÓn tÝch cùc. Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng ®· nhËn thøc ®­îc sù cÇn thiÕt cña ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng GDNGLL trong nhµ tr­êng THCS. NhËn thøc ®óng môc tiªu cña ho¹t ®éng GDNGLL, coi ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng GDNGLL nh­ lµ mét m«n häc trong nhµ tr­êng, nã tiÕp nèi ho¹t ®éng d¹y - häc trªn líp, lµ con ®­êng g¾n lÝ thuyÕt víi thùc tiÔn, t¹o nªn sù thèng nhÊt gi÷a nhËn thøc vµ hµnh ®éng, tõ ®ã gi¸o dôc nhËn thøc t­ t­ëng cho c¸n bé gi¸o viªn vµ häc sinh trong nhµ tr­êng hiÓu ®­îc vai trß, vÝ trÝ, môc tiªu cña m«n häc nµy ®Ó thùc hiÖn nghiªm tóc. §Æc biÖt, nhµ tr­êng cã ®éi ngò gi¸o viªn chñ nhiÖm dµy kinh nghiÖm, Tæng phô tr¸ch §éi cã n¨ng lùc, nhiÖt t×nh c«ng t¸c nªn nhµ tr­êng ®­îc Phßng Gi¸o dôc ®¸nh gi¸ lµ mét ®¬n vÞ ®· duy tr× tèt c¸c ho¹t ®éng GDNGLL, h×nh thøc ho¹t ®éng kh¸ ®a d¹ng, phong phó, sæi næi thu hót ®­îc nhiÒu häc sinh tham gia. Nhµ tr­êng ®· nhiÒu n¨m ®­îc Phßng Gi¸o dôc, Héi ®ång §éi ThÞ x· BØm S¬n chØ ®¹o x©y dùng m« h×nh mÉu cho c¸c ®¬n vÞ tr­êng b¹n. §©y lµ mét cè g¾ng lín cña Ban gi¸m hiÖu vµ tËp thÓ c¸n bé gi¸o viªn trong nhµ tr­êng. Tuy nhiªn ®éi ngò c¸n bé §oµn thanh niªn ë ®Þa ph­¬ng cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ n¨ng lùc cho nªn viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh H§GDNGLL ë ®Þa ph­¬ng thùc hiÖn ch­a tèt. Trong mçi kú nghØ hÌ, ®Þa ph­¬ng ch­a phèi kÕt hîp ®­îc víi nhµ tr­êng ®Ó tæ chøc c¸c ho¹t ®éng hÌ theo chñ ®Ò : “hÌ vui kháe vµ bæ Ých”, ch­a thu hót ®­îc häc sinh tham gia c¸c ho¹t ®éng hÌ ë ®Þa ph­¬ng. V× vËy ho¹t ®éng GDNGLL chñ yÕu diÔn ë nhµ tr­êng, diÔn ra trong n¨m häc. 2. C¸c biÖn ph¸p cña nhµ tr­êng ®· thùc hiÖn trong thêi gian qua. Tæ chøc ho¹t ®éng GDNGLL muèn ®¹t hiÖu qu¶ gi¸o dôc nhÊt ®Þnh nhÊt thiÕt ph¶i tu©n theo mét qui tr×nh cô thÓ cho tõng b­íc thùc hiÖn. Ban gi¸m hiÖu x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ cho tõng ho¹t ®éng, chuÈn bÞ thiÕt kÕ vÒ néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng, ph©n c«ng cô thÓ c¸c lùc l­îng tham gia ho¹t ®éng, phèi hîp vµ tranh thñ gióp ®ì cña c¸c lùc l­îng gi¸o dôc trong vµ ngoµi nhµ tr­êng. Tæ chøc rót kinh nghiÖm vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng. V× vËy, thùc tÕ trong nh÷ng n¨m qua nhµ tr­êng ®· sö dông biÖn ph¸p chØ ®¹o nh­ sau: 2.1. X©y dùng kÕ ho¹ch, ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng trong c¶ n¨m häc, kÕ ho¹ch tõng th¸ng, tõng chñ ®iÓm phï hîp víi ®iÒu kiÖn nhµ tr­êng. Ngay tõ ®Çu n¨m häc BGH ph©n c«ng ng­êi phô tr¸ch ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng nµy, cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cho c¶ n¨m häc theo tõng chñ ®iÓm, tõng khèi cÊp häc trong nhµ tr­êng. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm t×nh h×nh cña nhµ tr­êng, sù kiÖn lÞch sö cña ®Êt n­íc, Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng ®· x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cho tõng chñ ®Ò, tõng th¸ng trong n¨m häc nh­ sau: Th¸ng 9: Chñ ®Ò – TruyÒn thèng nhµ tr­êng + Ho¹t ®éng trong tõng khèi líp: Th¶o luËn néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc míi, bÇu ban c¸n sù líp, t×m hiÓu vµ tËp h¸t bµi h¸t vÒ truyÒn thèng nhµ tr­êng. Ho¹t ®éng nµy ®­îc tiÕn hµnh ngay trong tiÕt sinh ho¹t 15 phót ®Çu buæi häc vµ tiÕt sinh ho¹t cuèi tuÇn d­íi sù h­íng dÉn cña gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ cña Tæng phô tr¸ch §éi. + Ho¹t ®éng cao ®iÓm trong th¸ng: Tæ chøc vµo giê chµo cê s¸ng thø 2 tuÇn cuèi cña th¸ng 9 . Néi dung: - Tæ chøc trong thêi 15 phót cña tiÕt chµo cê - Tæng phô tr¸ch §éi lµ ng­êi ®iÒu hµnh ho¹t ®éng, - H×nh thøc tæ chøc: tæ chøc mét trß ch¬i, hoÆc ra mét sè c©u hái vÒ truyÒn thèng nhµ tr­êng, néi quy, nhiÖm vô n¨m häc cho häc sinh tr¶ lêi, mçi c©u tr¶ lêi ®óng sÏ ®­îc nhËn mét phÇn quµ nhá. KÕt thóc ho¹t ®éng cho toµn tr­êng h¸t bµi h¸t truyÒn thèng nhµ tr­êng: H¸t d­íi m¸i tr­êng Xi M¨ng. Qua ho¹t ®éng nµy gióp häc sinh hiÓu h¬n vÒ truyÒn thèng nhµ tr­êng ®Ó tõ ®ã häc sinh cã ý thøc x©y dùng nÒ nÕp häc tËp tèt, ph¸t huy nh÷ng thèng tèt ®Ñp cña nhµ tr­êng. Th¸ng 10: Chñ ®Ò - Ch¨m ngoan, häc giái + Ho¹t ®éng trong tõng khèi líp: Tæ chøc cho häc sinh ®¨ng ký thi ®ua häc tËp tèt, giao ­íc thi ®ua gi÷a c¸ nh©n, tæ chøc héi vui häc tËp, trao ®æi ph­¬ng ph¸p häc tËp ë cÊp häc THCS, x©y dùng ®«i b¹n cïng tiÕn. Ho¹t ®éng nµy còng ®­îc tiÕn hµnh ngay trong tiÕt sinh ho¹t 15 phót ®Çu buæi häc d­íi sù h­íng dÉn cña gi¸o viªn chñ nhiÖm. + Ho¹t ®éng cao ®iÓm trong th¸ng: Tæ chøc cho c¸c khèi líp b¸o c¸o thi ®ua , tuyªn d­¬ng - khen th­ëng nh÷ng häc sinh ®¹t nhiÒu ®iÓm 9, 10 trong th¸ng, ph¸t ®éng thi ®ua häc tËp theo chñ ®Ò. Ho¹t ®éng nµy ®­îc tæ chøc vµo s¸ng thø 2, tiÕt chµo cê cña tuÇn cuèi trong th¸ng, do Tæng phô tr¸ch ®éi ®iÒu hµnh Th¸ng 11: Chñ ®Ò - T«n s­ träng ®¹o + Ho¹t ®éng trong tõng khèi líp: §¨ng kÝ tuÇn häc tèt víi chñ ®Ò “ Hoa ®iÓm tèt d©ng thÇy c«”, tËp nh÷ng bµi h¸t ca ngîi vÒ thÇy c« gi¸o, vÒ tr­êng líp. Ho¹t ®éng nµy ®­îc tiÕn hµnh ngay trong tiÕt sinh ho¹t 15 phót ®Çu buæi häc d­íi sù h­íng dÉn cña gi¸o viªn chñ nhiÖm. + Ho¹t ®éng cao ®iÓm trong th¸ng: Tæ chøc ho¹t ®éng thÓ thao chµo mõng ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20-11: Tæ chøc thi kÐo co cho khèi 6, 7; thi cÇu l«ng cho khèi 8,9. Ho¹t ®éng nµy ®­îc tæ chøc vµo chiÒu 15 /11vµ chiÒu 16/11 trong th¸ng, ®­îc diÔn ra rÊt s«i næi vµ ®­îc häc sinh tham gia rÊt nhiÖt t×nh. §©y lµ mét ho¹t ®éng huy ®éng ®­îc ®«ng ®¶o c¸c tæ chøc ®oµn thÓ tham gia Ban gi¸m hiÖu, Tæng phô tr¸ch ®éi, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ kh¸c trong nhµ tr­êng, lµ ho¹t ®éng cã ý nghÜa lín, gióp häc sinh thÊy ®­îc c«ng lao to lín cña c¸c thÇy c« gi¸o, bµy tá lßng biÕt ¬n vµ kÝnh träng c¸c thÇy c« gi¸o cña m×nh ®Ó tõ ®ã häc sinh x¸c ®Þnh ®­îc nhiÖm vô vµ bæn phËn cña ng­êi häc sinh ®èi víi thÇy c« gi¸o. Th¸ng 12 : Chñ ®Ò – Uèng n­íc nhí nguån + Ho¹t ®éng trong tõng khèi líp: T×m hiÓu vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng cña d©n téc, truyÒn thèng c¸ch m¹ng cña ®Þa ph­¬ng, tËp h¸t nh÷ng bµi h¸t ca ngîi vÒ c¸c anh bé ®éi cô Hå, vÒ Qu©n ®éi Nh©n d©n ViÖt Nam, tæ chøc thi kÓ chuyÖn lÞch sö. Ho¹t ®éng nµy ®­îc tiÕn hµnh ngay trong tiÕt sinh ho¹t 15 phót ®Çu buæi häc d­íi sù h­íng dÉn cña gi¸o viªn chñ nhiÖm. +Ho¹t ®éng cao ®iÓm: Tæ chøc cho häc sinh ®Õn th¨m vµ tÆng quµ c¸c bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng ë ®Þa ph­¬ng. Ban gi¸m hiÖu ®· phèi hîp víi §¶ng Uû, UBND Ph­êng §«ng S¬n vµ c¸c ®oµn thÓ kh¸c ë ®Þa ph­¬ng tæ chøc cho häc sinh ®Õn th¨m vµ tÆng quµ cho bµ mÑ: NguyÔn Thi Minh ë xãm §«ng Th«n ph­êng §«ng S¬n, gia ®×nh bµ TrÇn ThÞ Hoa ë xãm S¬n T©y … §©y lµ mét ho¹t ®éng ®Ó häc sinh cã ý thøc tù hµo, t«n träng truyÒn thèng d©n téc, biÕt gi÷ g×n vµ ph¸t huy truyÒn thèng d©n téc. Th¸ng 1, 2: Chñ ®Ò - Mõng §¶ng - mõng xu©n + Ho¹t ®éng trong tõng khèi líp: T×m hiÓu vÒ truyÒn thèng vÎ vang cña §¶ng, tËp nh÷ng bµi h¸t ca ngîi vÒ §¶ng, ®Êt n­íc, vÒ mïa xu©n, trång c©y nh©n dÞp mïa xu©n ®Õn. Ho¹t ®éng nµy ®­îc tiÕn hµnh ngay trong tiÕt sinh ho¹t 15 phót ®Çu buæi häc d­íi sù h­íng dÉn cña gi¸o viªn chñ nhiÖm. + Ho¹t ®éng cao ®iÓm: Tæ chøc cho häc sinh t×m hiÓu vÒ §¶ng vµ mïa xu©n. Ho¹t ®éng nµy ®­îc tæ chøc vµo s¸ng thø 2, giê chµo cê d­íi sù h­íng dÉn, ®iÒu hµnh cña Tæng phô tr¸ch §éi. Víi h×nh thøc trß ch¬i h¸i hoa d©n chñ – cã th­ëng. Ho¹t ®éng ®­îc diÔn ra kh¸ s«i næi vµ thu hót ®­îc ®«ng ®¶o häc sinh tham gia. Bªn c¹nh tæ chøc ho¹t ®éng v¨n ho¸ v¨n nghÖ, nhµ tr­êng cßn tæ chøc cho häc sinh líp 9 trång c©y l­u niÖm nhµ tr­êng nh©n dÞp mïa xu©n ®Õn, h­ëng øng phong trµo trång c©y cña B¸c Hå: “ Mïa xu©n lµ tÕt trång c©y Lµm cho ®Êt n­íc cµng ngµy thªm xu©n” Th¸ng 3: Chñ ®Ò - B­íc tiÕn lªn §oµn + Ho¹t ®éng trong tõng khèi líp: T×m hiÓu vÒ truyÒn thèng cña §oµn, nghe giíi thiÖu vÒ ý nghÜa cña ngµy thµnh lËp 26-3, th¶o luËn kÕ ho¹ch chuÈn bÞ c¸c ho¹t ®éng cao ®iÓm trong th¸ng. Ho¹t ®éng nµy ®­îc tiÕn hµnh ngay trong tiÕt sinh ho¹t 15 phót ®Çu buæi vµ tiÕt sinh ho¹t cuèi tuÇn d­íi sù h­íng dÉn cña gi¸o viªn chñ nhiÖm. + Ho¹t ®éng cao ®iÓm: Tæ chøc cuéc thi nh­ “ Rung chu«ng t×m hiÓu kiÕn thøc”: - Thêi gian tæ chøc tõ 15/3 ®Õn 25/ 3 - §èi t­îng tham gia häc sinh tõ khèi 6- 9 - Sè l­îng häc sinh tham gia : tõ 70 ®Õn 100 HS - HS sÏ tham gia tr¶ lêi c¸c c©u hái do ban tæ chøc ®­a ra, cã sù cøu trî cña gi¸o viªn. Häc sinh nµo tr¶ lêi ®­îc nhiÒu c©u hái nhÊt lµ ng­êi ®¹t gi¶i nhÊt trong cuéc thi. Cuéc thi nµy gióp häc sinh hiÓu thªm vÒ truyÒn thèng nhµ tr­êng, c¸c thÇy c« gi¸o, häc sinh ®­îc më mang thªm c¸c kiÕn thøc ®· häc trong ch­¬ng tr×nh THCS, hiÓu biÕt thªm vÒ truyÒn thèng cña §oµn THCS Hå ChÝ Minh . Th¸ng 4: Chñ ®Ò - Hoµ b×nh vµ h÷u nghÞ + Ho¹t ®éng trong tõng khèi líp: T×m hiÓu vÒ c¸c vÊn ®Ò toµn cÇu hiÖn nay, c¸c di s¶n v¨n ho¸ d©n téc, c¸c vÊn ®Ò vÒ hoµ b×nh vµ h÷u nghÞ. Tæ chøc sinh ho¹t v¨n ho¸ v¨n nghÖ chµo mõng ngµy 30- 4 vµ 1/5 vµo tiÕt sinh ho¹t 15 phót ®©ï giê. + Ho¹t ®éng cao ®iÓm: Tæ chøc cho häc sinh t×m hiÓu vÒ hoµ b×nh vµ h÷u nghÞ, t×m hiÓu vÒ c¸c di s¶n v¨n ho¸ ë quª h­¬ng. Ho¹t ®éng nµy ®­îc tæ chøc vµo s¸ng thø 2, giê chµo cê d­íi sù h­íng dÉn, ®iÒu hµnh cña Tæng phô tr¸ch §éi. Víi h×nh thøc trß ch¬i h¸i hoa d©n chñ - cã th­ëng. §©y còng lµ mét ho¹t ®éng thu hót nhiÒu häc sinh tham gia. Th¸ng 5 : Chñ ®Ò - B¸c Hå kÝnh yªu + Ho¹t ®éng theo khèi líp: T×m hiÓu vÒ B¸c Hå kÝnh yªu, nh÷ng lêi d¹y cña B¸c ®èi víi thiÕu niªn vµ nhi ®ång, tËp h¸t nh÷ng bµi h¸t vÒ B¸c. Ho¹t ®éng cã thÓ tæ chøc theo líp hoÆc theo khèi. Ng­êi khèi tr­ëng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh ho¹t ®éng. + Ho¹t ®éng cao ®iÓm: Tæ chøc thi kÓ chuyÖn vÒ B¸c, tæ chøc §¹i héi ch¸u ngoan B¸c Hå. Ho¹t ®éng thi kÓ chuyÖn tæ chøc vµo s¸ng thø 2 ®Çu tuÇn, mçi khèi cö ®¹i diÖn mét em tham gia dù thi, th«ng qua ho¹t ®éng nµy ®Ó gióp häc sinh hiÓu thªm B¸c Hå. Bªn c¹nh ho¹t ®éng nµy cßn tæ chøc §¹i héi ch¸u ngoan B¸c Hå trong toµn tr­êng ®Ó c¸c em cã dÞp b¸o c«ng víi B¸c nh÷ng thµnh tÝch häc tËp cña m×nh. Th¸ng 6, 7, 8: Chñ ®Ò - HÌ vui khoÎ vµ bæ Ých Tæ chøc lÔ vµo hÌ bµn giao häc sinh cho ®Þa ph­¬ng, yªu cÇu HS khi nghØ hÌ ph¶i tham gia c¸c ho¹t ®éng do ®Þa ph­¬ng tæ chøc. Sau k× nghØ hÌ, häc sinh ph¶i cã phiÕu sinh ho¹t hÌ ë ®Þa ph­¬ng, th«ng qua phiÕu ®Ó tõng khu phè, th«n xãm ®¸nh gi¸ nhËn xÐt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña häc sinh trong thêi hÌ, lµm c¬ së ®Ó nhµ tr­êng ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i ý thøc tham gia cña häc sinh . Lªn kÕ ho¹ch tËp huÊn cho gi¸o viªn chñ nhiÖm – ng­êi trùc tiÕp tæ chøc ho¹t ®éng GDNGLL, h­íng dÉn c¸ch tæ chøc mét ho¹t ®éng, tæ chøc mét ho¹t ®éng mÉu cho gi¸o viªn, h­íng dÉn c¸ch so¹n gi¸o ¸n, tham kh¶o s¸ch h­íng dÉn ho¹t ®éng GDNGLL cña Bé GD&§T ban hµnh. 2.2. Phèi hîp víi c¸c tæ chøc ®oµn thÓ kh¸c trong ngoµi vµ nhµ tr­êng nh­ ®Ó n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng GDNGLL. Trong nhµ tr­êng: C¸c ho¹t ®éng cao ®iÓm nh­ thi ®Êu thÓ dôc thÓ thao cÇn cã sù phèi hîp cña §oµn thanh niªn, gi¸o viªn d¹y thÓ dôc; Ho¹t ®éng thi “Rung chu«ng t×m hiÓu kiÕn thøc” cÇn cã sù phèi cña Ban chÊp hµnh C«ng §oµn nhµ tr­êng, C¸c tæ tr­ëng chuyªn m«n, §oµn thanh niªn… Ngoµi nhµ tr­êng: Phèi hîp víi UBND ph­êng, §oµn thanh niªn ph­êng, Héi ®éng §éi ThÞ x· BØm S¬n. VÝ dô nh­: Ho¹t ®éng hÌ cÇn phèi hîp víi §oµn thanh niªn khu phè, th«n xãm, §oµn TN Ph­êng, Héi ®ång §éi; Ho¹t ®éng th¨m hái bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng cÇn cã sù gióp ®ì cña §¶ng uû, UBND ph­êng; Ho¹t ®éng tæ chøc ngµy quèc tÕ 1- 6, vui trung thu phèi hîp víi ®oµn TN C«ng ty Cæ phÇn Xi M¨ng BØm S¬n. 2.3.KiÓm tra gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸, nhËn xÐt c¸c ho¹t ®éng, tæ chøc rót kinh nghiÖm sau mçi ho¹t ®éng. Sau mçi ho¹t ®éng, Ban gi¸m hiÖu cã kiÓm tra, ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng cña c¸c khèi líp, tæ chøc rót kinh nghiÖm sau mçi ho¹t ®éng cao ®iÓm ®Ó lÇn sau tæ chøc ®¹t kÕt qu¶ tèt h¬n. * KiÓm tra ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn ho¹t ®éng: §èi víi Tæng phô tr¸ch §éi: Tæng phô tr¸ch §éi cã vai trß rÊt quan träng trong viÖc tæ chøc ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng GDNGLL. Tæng phô tr¸ch §éi võa lµ ng­êi x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng trong tõng chñ ®Ò, võa lµ ng­êi ®iÒu hµnh, dÉn ch­¬ng tr×nh trong c¸c ho¹t ®éng cao ®iÓm. Ng­êi Tæng phô tr¸ch §éi cµng cã n¨ng lùc, nhiÖt t×nh th× ho¹t ®éng cµng hiÖu qu¶. V× vËy ®Ó ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, Ban gi¸m hiÖu ph¶i biÕt chän gi¸o viªn cã n¨ng lùc kiªm nhiÖm c«ng t¸c nµy. Mäi kÕ ho¹ch cña Tæng phô tr¸ch §éi ®Òu ®­îc Ban gi¸m hiÖu duyÖt vµo ®Çu th¸ng, ®iÒu chØnh kÞp thêi ®Ó phï hîp víi chñ ®Ò ho¹t ®éng. B

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCác biện pháp chỉ đạo chương trình hoạt động GDNGLL ở nhà trường THCS.doc
Tài liệu liên quan