Đề tài Tình hình thực hiện công tác hạch toán kế toán tại xí nghiệp hóa dược

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP HOÁ DƯỢC 2

PHẦN I: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 2

I. Khái quát chung về tài sản cố định. 2

1. Khái niệm tài sản cố định. 2

2. Đặc điểm. 2

3. Vai trò. 2

II. Chứng từ sổ sách phương pháp tổng hợp và chi tiết của tài sản cố định, cách đánh giá tài sản cố định. 3

1. Kế toán tổng hợp tăng giảm tài sản cố định tại xí nghiệp Hoá Dược. 5

2. Tổ chức kế toán chi tiết tài sản cố định ở xí nghiệp Hoá Dược. 8

3. Kế toán khấu hao tài sản cố định. 8

4. Kế toán hao mòn và phân bổ chi phí khấu hao tài sản cố định, quản lý vốn khấu hao. 8

5. Kế toán sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn cố định, nguồn vốn sửa chữa lớn. 10

6. Phương pháp kế toán xây dựng cơ bản, thanh lý, cho thuê, nhượng bán tài n cố định (nếu có), tài sản cố định đi thuê. 11

7. Ưu điểm và tồn tại của kế toán tài sản cố định tại đơn vị và các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản cố định, vốn cố định của doanh nghiệp. 12

PHẦN II: KẾ TOÁN THU MUA, NHẬP XUẤT VÀ DỰ TRỮ VẬT LIỆU CHI PHÍ VẬT LIỆU TRONG SỬ DỤNG. 14

1. Phương pháp chứng từ và tập hợp chi phí vật liệu. 14

2. Phương pháp tính giá xuất kho vật liệu. 17

3. Phương pháp hạch toán và phân bổ chi phí công cụ và dụng cụ và bao bì luân chuyển. 20

4. Phương pháp hạch toán nguyên vật liệu tại kho và phòng kế toán. 20

5. Kiểm kê vật liệu, công cụ và việc hạch toán xử lý vật liệu, công cụ thừa thiếu – vòng quay vật liệu tồn kho. 23

PHẦN III: KẾ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG, BHXH, BHYT, KPCĐ THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG CẤU THÀNH CÔNG NHÂN VIÊN VÀ HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG. 27

1. Cấu thành cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp và hình thức trả lương: 27

2. Phương pháp theo dõi thời gian và kết qủa lao động để làm căn cứ tính lương. 28

PHẦN IV: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 30

I Đối tượng tợp hợp chi phí sản suất của doanh nghiệp. 30

II. Quá trình tập hợp các loại CPSX. 30

1. Nội dung cơ bản của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất diễn ra tại doanh nghiệp . 30

III. Các loại chi phí diễn ra tại doanh nghiệp . 42

1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 42

2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 45

3. Phí sản xuất Kế toán tập hợp chi chung (CPSXC): 48

4. Tập hợp chi phí sản xuất toàn Xí nghiệp. 52

IV. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang. 52

V. Phương pháp tính giá thành sản phẩm dở dang ở Xí nghiệp Hoá Dược. 55

PHẦN V: KẾ TOÁN THÀNH PHẨM LAO VỤ ĐÃ HOÀN THÀNH. 59

PHẦN VI: KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM HÀNG HOÁ 60

I. Các phương thức bán hàng tịa doanh nghiệp 60

II. Các chỉ tiêu kinh tế về tổng doanh thu và doanh thu thuần. 60

III. Phương pháp tính toán và kế toán giá vốn hàng bán. 60

IV. Báo cáo doanh thu 61

PHẦN VII: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 62

1. Kế toán tiền mặt tại quỹ – Tại bộ phận kế toán. nhật ký tiền mặt – báo cáo thu chi tồn quỹ 62

2. Các khoản thanh toán với người bán 63

PHẦN VIII: TÌM HIỂU NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN VỚI NGÂN SÁCH VÀ CÁC LOẠI THUẾ KẾ TOÁN THUẾ, TẠM ỨNG. 65

PHẦN IX:KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN 69

1. Thanh toán với khách hàng. 69

2. Thanh toán với người bán. 69

3.Thanh toán với Nhà nước 70

4. Kế toán các khoản thanh toán khác 71

PHẦN X: KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH VÀ BẤT THƯỜNG 72

1. Chi phí hoạt động tài chính. 72

2. Chi phí bất thường trong doanh nghiệp gồm: 73

PHẦN XI: PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ CHI TIẾT NGUỒN VỐN 74

I. Kế toán nguồn vốn , ké toán đàu tư xây dựng cơ bản Tại Xí nghiệp Hoá Dược không có 74

II. Kế toán ngồn vốn kinh doanh 74

1. Khía niệm : 74

2. Hạch toán nguồn vốn kinh doanh. 74

III- Kế toán các loại quỹ doanh nghiệp 76

1. Mục đích sử dụng 76

2. Hạch toán quỹ Xí nghiệp 76

PHẦN XII: TÌM HIỂU CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUYẾT TOÁN 78

PHẦN XIII: CÁC LOẠI BÁO CÁO KẾ TOÁN. 82

I. Các báo cáo tháng, quý năm. 82

II. Phương pháp lập báo cáo. 82

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 82

2. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 85

III. Sử dụng tác dụng cuả các báo cáo đối với quản lý doanh nghiệp. 89

IV. thuyết minh báo cáo tài chính 89

KẾT LUẬN 91

 

doc94 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 1139 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tình hình thực hiện công tác hạch toán kế toán tại xí nghiệp hóa dược, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực hiện công tác hạch toán kế toán tại xí nghiệp hoá dư­ợc.DOC
Tài liệu liên quan