Đề thi học kì I lịch sử 10

 

Câu 1 (2điểm). Trình bày thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên của các quốc gia cổ đại phương Đông. Hãy nêu các ngành kinh tế chính của khu vực này.

Câu 2 (3 điểm). Những biểu hiện sự thịnh trị về kinh tế, chính trị của xã hội phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường là gì ? Vì sao nhà Đường sụp đổ ?

Câu 3 (2 điểm). Nêu khái niệm thế nào là “quốc gia phong kiến dân tộc” ? Kể tên 5 quốc gia phong kiến khu vực Đông Nam Á.

Câu 4 (3 điểm). Vương triều Hồi giáo Đê Li và vương triều Môgôn (ở Ấn Độ) giống nhau ở những điểm nào ? So sánh điểm khác nhau về chính sách thống trị giữa hai vương triều nêu trên ?

 

doc9 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 15/05/2013 | Lượt xem: 13267 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học kì I lịch sử 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sở GD & ĐT Trà Vinh TRƯỜNG THPT TÂN AN ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2011 – 2012 Môn: LỊCH SỬ. Khối 10 THPT. Thời gian làm bài: 45 phút. Câu 1 (3 điểm): So sánh điều kiện tự nhiên và cuộc sống ban đầu của các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây? Câu 2 (3 điểm): Những biểu hiện sự thịnh trị về kinh tế, chính trị của xã hội phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường là gì? Vì sao nhà Đường sụp đổ? Câu 3 (2 điểm): Thế nào là lãnh địa phong kiến? Đời sống kinh tế và chính trị trong các lãnh địa đó như thế nào? Câu 4 (2 điểm): Nêu khái niệm thế nào là “quốc gia phong kiến dân tộc”? Kể tên 5 quốc gia phong kiến khu vực Đông Nam Á. ……………………………………………………………………………………………………… Sở GD & ĐT Trà Vinh TRƯỜNG THPT TÂN AN ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2011 – 2012 Môn: LỊCH SỬ. Khối 10 THPT. Thời gian làm bài: 45 phút. Câu 1 (3 điểm): So sánh điều kiện tự nhiên và cuộc sống ban đầu của các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây? Câu 2 (3 điểm): Những biểu hiện sự thịnh trị về kinh tế, chính trị của xã hội phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường là gì? Vì sao nhà Đường sụp đổ? Câu 3 (2 điểm): Thế nào là lãnh địa phong kiến? Đời sống kinh tế và chính trị trong các lãnh địa đó như thế nào? Câu 4 (2 điểm): Nêu khái niệm thế nào là “quốc gia phong kiến dân tộc”? Kể tên 5 quốc gia phong kiến khu vực Đông Nam Á. ……………………………………………………………………………………………………… Sở GD & ĐT Trà Vinh TRƯỜNG THPT TÂN AN ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2011 – 2012 Môn: LỊCH SỬ. Khối 10 THPT. Thời gian làm bài: 45 phút. Câu 1 (3 điểm): So sánh điều kiện tự nhiên và cuộc sống ban đầu của các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây? Câu 2 (3 điểm): Những biểu hiện sự thịnh trị về kinh tế, chính trị của xã hội phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường là gì? Vì sao nhà Đường sụp đổ? Câu 3 (2 điểm): Thế nào là lãnh địa phong kiến? Đời sống kinh tế và chính trị trong các lãnh địa đó như thế nào? Câu 4 (2 điểm): Nêu khái niệm thế nào là “quốc gia phong kiến dân tộc”? Kể tên 5 quốc gia phong kiến khu vực Đông Nam Á. …………………………………………… ĐÁP ÁN Câu 1 : Điều kiện tự nhiên và cuộc sống ban đầu các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây -Phương Đông :(1,5đ) +Thuận lợi :Đất đai phù sa , màu mỡ ...... +Khó khăn : Dễ bị lũ lụt ,...... +Nghề nông là gốc, .......chăn nuôi , TCN . -Phương Tây :(1,5đ) +Thuận lợi :Có biển ,nhiều hải cảng ,..... +Khó khăn : Đất ít ,xấu ,........ +Sớm biết buôn bán , đi biển và trồng trọt Câu 2 (3 điểm). Những biểu hiện sự thịnh trị về kinh tế, chính trị của xã hội phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường là gì Naêm 618 Lyù Uyeân thoáng nhaát Trung Quoác laäp ra nhaø Ñöôøng. * Kinh teá: phaùt trieån cao hôn so vôùi caùc trieàu ñaïi tröôùc. - Noâng nghieäp : thöïc hieän chính saùch quaân ñieàn vaø cheá ñoä toâ-dung-ñieäu, KT canh taùc môùi, choïn gioáng, … naêng suaát taêng. - Thuû coâng vaø thöông nghieäp: phaùt trieån thònh ñaït, luyeän Fe, ñoùng thuyeàn. * Chính trò: Chính quyeàn töø trung öông ñeán ñòa phöông ñöôïc cuûng coá vaø hoaøn thieän. - Laäp theâm chöùc tieát ñoä söù (laø nhöõng thaân toäc vaø coâng thaàn) ñi cai trò vuøng bieân cöông. - Môû khoa thi tuyeån choïn nhaân taøi (con em ñòa chuû) - Tieáp tuïc chính saùch XL môû roäng laõnh thoå: Noäi Moâng, Taây Vöïc, Trieàu Tieân, An Nam …. * Vì: Cuoái thôøi Ñöôøng >< XH gay gaét nhieàu cuoäc khôûi nghóa cuûa nhaân daân noå ra khieán nhaø Ñöôøng suïp ñoå Câu 3 : Thế nào là lãnh địa ? (1đ ) -Đời sống kinh tế .......(0,5đ ) -Đơn vị chính trị ........(0,5đ ) Câu 4 (2 điểm * Khái niệm Quốc gia phong kiến dân tộc là lấy một bộ tộc đông và phát triển nhất làm nồng cốt...... * Kể tên 5 quốc gia phong kiến khu vực Đông Nam Á. Đại Việt, Champa, Pagan, Tôn-gu, Ăngco .. Hết Giáo viên ra đề : Mã Văn Im SỞ GD& ĐT TRÀ VINH ( Đề chính thức) ( 2) TRƯỜNG THPT TÂN AN ĐỀ THI HỌC KÌ I ( 2011-2012) MÔN : LỊCH SỬ KHỐI 10 ( Chương trình chuẩn ) THỜI GIAN : 45 PHÚT NỘI DUNG ĐỀ : Câu 1 (2điểm). Trình bày thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên của các quốc gia cổ đại phương Đông. Hãy nêu các ngành kinh tế chính của khu vực này. Câu 2 (3 điểm). Những biểu hiện sự thịnh trị về kinh tế, chính trị của xã hội phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường là gì ? Vì sao nhà Đường sụp đổ ? Câu 3 (2 điểm). Nêu khái niệm thế nào là “quốc gia phong kiến dân tộc” ? Kể tên 5 quốc gia phong kiến khu vực Đông Nam Á. Câu 4 (3 điểm). Vương triều Hồi giáo Đê Li và vương triều Môgôn (ở Ấn Độ) giống nhau ở những điểm nào ? So sánh điểm khác nhau về chính sách thống trị giữa hai vương triều nêu trên ? ----Hết--- ………………………………………………………………………………………………………………. SỞ GD& ĐT TRÀ VINH ( Đề chính thức) ( 2) TRƯỜNG THPT TÂN AN ĐỀ THI HỌC KÌ I ( 2011-2012) MÔN : LỊCH SỬ KHỐI 10 ( Chương trình chuẩn ) THỜI GIAN : 45 PHÚT NỘI DUNG ĐỀ : Câu 1 (2điểm). Trình bày thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên của các quốc gia cổ đại phương Đông. Hãy nêu các ngành kinh tế chính của khu vực này. Câu 2 (3 điểm). Những biểu hiện sự thịnh trị về kinh tế, chính trị của xã hội phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường là gì ? Vì sao nhà Đường sụp đổ ? Câu 3 (2 điểm). Nêu khái niệm thế nào là “quốc gia phong kiến dân tộc” ? Kể tên 5 quốc gia phong kiến khu vực Đông Nam Á. Câu 4 (3 điểm). Vương triều Hồi giáo Đê Li và vương triều Môgôn (ở Ấn Độ) giống nhau ở những điểm nào ? So sánh điểm khác nhau về chính sách thống trị giữa hai vương triều nêu trên ? ----Hết--- ĐÁP ÁN Câu 1 (2điểm). Trình bày thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên của các quốc gia cổ đại phương Đông. Hãy nêu các ngành kinh tế chính của khu vực này * Tthuận lợi và khó khăn - Thuaän lôïi : Ñoàng baèng roäng, ñaát ñai phuø sa maøu môõ, gaàn nguoàn nöôùc thuaän lôïi cho saûn xuaát vaø sinh soáng. - Khoù khaên : Deã bò luõ luït gaây maát muøa. - Do nhu caàu trò thuyû neân con ngöôøi luoân lieân keát vôùi nhau ð nhaø nöôùc sôùm hình thaønh. * Các ngành kinh tế chính : Noâng nghieäp luùa nöôùc laø ngaønh kinh teá chính, ngoaøi ra coøn chaên nuoâi, TCN. Câu 2 (3 điểm). Những biểu hiện sự thịnh trị về kinh tế, chính trị của xã hội phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường là gì Naêm 618 Lyù Uyeân thoáng nhaát Trung Quoác laäp ra nhaø Ñöôøng. * Kinh teá: phaùt trieån cao hôn so vôùi caùc trieàu ñaïi tröôùc. - Noâng nghieäp : thöïc hieän chính saùch quaân ñieàn vaø cheá ñoä toâ-dung-ñieäu, KT canh taùc môùi, choïn gioáng, … naêng suaát taêng. - Thuû coâng vaø thöông nghieäp: phaùt trieån thònh ñaït, luyeän Fe, ñoùng thuyeàn. * Chính trò: Chính quyeàn töø trung öông ñeán ñòa phöông ñöôïc cuûng coá vaø hoaøn thieän. - Laäp theâm chöùc tieát ñoä söù (laø nhöõng thaân toäc vaø coâng thaàn) ñi cai trò vuøng bieân cöông. - Môû khoa thi tuyeån choïn nhaân taøi (con em ñòa chuû) - Tieáp tuïc chính saùch XL môû roäng laõnh thoå: Noäi Moâng, Taây Vöïc, Trieàu Tieân, An Nam …. * Vì: Cuoái thôøi Ñöôøng >< XH gay gaét nhieàu cuoäc khôûi nghóa cuûa nhaân daân noå ra khieán nhaø Ñöôøng suïp ñoå Câu 3 (2 điểm). Nêu khái niệm thế nào là “quốc gia phong kiến dân tộc” ? Kể tên 5 quốc gia phong kiến khu vực Đông Nam Á. * Khái niệm Quốc gia phong kiến dân tộc là lấy một bộ tộc đông và phát triển nhất làm nồng cốt. * Kể tên 5 quốc gia phong kiến khu vực Đông Nam Á. Đại Việt, Champa, Pagan, Tôn-gu, Ăngco Câu 4 (3 điểm). Vương triều Hồi giáo Đê Li và vương triều Môgôn (ở Ấn Độ) giống nhau ở những điểm nào ? So sánh điểm khác nhau về chính sách thống trị giữa hai vương triều nêu trên. * Giống nhau: Đều là chính quyền ngoại tộc * So sánh điểm khác nhau về chính sách thống trị giữa hai vương triều Vương triều Hồi giáo Đê-li Vương triều Môgôn Chính saùch thoáng trò: truyeàn baù, aùp ñaët ñaïo Hoài. Töï daønh cho mình quyeàn öu tieân ruoäng ñaát, ñòa vò trong boä maùy quan laïi. + Toân giaùo: thi haønh chính saùch meàm moûng, kì thò toân giaùo. Củng cố theo hướng “Ấn Độ hoá” , thực hiện chính sách tiến bộ. - Không phân biệt nguồn gốc - Hoà hợp dân tộc, hạn chế phân biệt sức tộc, tôn giáo - Đo đạc lại ruộng đất và định ra mức thuế hợp lí - Khuyến khích và hỗ trợ hoạt động sáng tạo văn hoá … -----Hết----- Giáo Viên Ra Đề : Mã Văn Im SỞ GD& ĐT TRÀ VINH ( Đề chính thức) ( 1) TRƯỜNG THPT TÂN AN ĐỀ THI HỌC KÌ I ( 2011-2012) MÔN : LỊCH SỬ KHỐI 11 ( Chương trình chuẩn ) THỜI GIAN : 45 PHÚT NỘI DUNG ĐỀ : Câu 1( 3 điểm ) Hãy trình bày diễn biến cách mạng tháng Hai năm1917 ở Nga? cách mạng tháng Hai đã thực hiện được những nhiệm vụ gì? Câu 2( 3 điểm ) Hãy trình bày chính sách mới của Tổng thống Mĩ Ru –dơ –ven ? Câu 3( 2điểm ) Neâu dieãn bieán,keát quaû cuûa cuoäc caùch maïng Taân Hôïi(1911).Vì sao goïi cuoäc caùch maïng naøy laø cuoäc caùch maïng khoâng trieät ñeå? Câu 4( 2 điểm ) Hãy nêu những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào chống pháp của nhân dân Lào đầu thế kỷ XX? Em có nhận xét gì về các cuộc khởi nghĩa này? Hết ……………………………………………………………………………………………………………….. SỞ GD& ĐT TRÀ VINH ( Đề chính thức) ( 1) TRƯỜNG THPT TÂN AN ĐỀ THI HỌC KÌ I ( 2011-2012) MÔN : LỊCH SỬ KHỐI 11 ( Chương trình chuẩn ) THỜI GIAN : 45 PHÚT NỘI DUNG ĐỀ : Câu 1( 3 điểm ) Hãy trình bày diễn biến cách mạng tháng Hai năm1917 ở Nga? cách mạng tháng Hai đã thực hiện được những nhiệm vụ gì? Câu 2( 3 điểm ) Hãy trình bày chính sách mới của Tổng thống Mĩ Ru –dơ –ven ? Câu 3( 2điểm ) Neâu dieãn bieán,keát quaû cuûa cuoäc caùch maïng Taân Hôïi(1911).Vì sao goïi cuoäc caùch maïng naøy laø cuoäc caùch maïng khoâng trieät ñeå? Câu 4( 2 điểm ) Hãy nêu những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào chống pháp của nhân dân Lào đầu thế kỷ XX? Em có nhận xét gì về các cuộc khởi nghĩa này? Hết ĐÁP ÁN Câu1 (3 điểm) :*Diễn biến (2đ) Tháng 2-1917 cuộc cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ....................... Chế độ quân chủ chuyên chế sụp đổ Tồn tại 2 chính quyền song song:Chính phủ tư sản lâm thời , xô viết đại biểu công nhân , nông dân ,binh lính *Thực hiện nhiệm vụ(1đ) -Lật đổ chế độ phong kiến - Thành lập chính quyền của công nhân ,nông dân Câu 2 ( 3 điểm) :Để đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng Tổng thống Mĩ đưa ra chính sách mới,về kinh tế ,tài chính, chính trị ,xã hội - Trong công nghiệp ...... -Trong nông nghiệp........ Caâu 3(2ñ) Dieãn bieán,keát quaû cuûa caùch maïng Taân Hôïi,vì sao cuoäc caùch maïng khoâng trieät ñeå? +Dieãn bieán:ngaøy 9/5/1911 chính quyeàn maõn Thanh ra saéc leänh quoác höõu hoaù ñöôùng saét ,thöïc chaát trao quyeàn …=>chaâm ngoøi cho cuoäc caùch maïng. Ngaøy 10/10/1911 khôûi nghóa noå ra ôû vuõ xöông giaønh thaéng lôïi vaø lan roäng caác tænh mieàn nam,trung trung quoác. Ngaøy 29/12/1911 quoác daân ñaïi hoäi hoïp ôû nam kinh tuyeân boáthaønh laäp trung hoa daân quoác….ban haønh caùc quyeàn ….nhöng khoâng ñeà caäp ñeán vaán ñeà ruoäng ñaát…. Moät soá nhaø laõnh ñaïo ñoàng minh hoäi thoaû thuaän vôùi maõn thanh ,eùp vua thanh thoaùi vò –toân trung sôn töø chöùc(6/3/1912).caùch maïng chaám döùt. + keát quaû:laät ñoå trieàu ñaïi maõn thanh,chaám döùt cheá ñoä quaân chuû chuyeân cheá laâu ñôøi ôû trung quoác,môû ñöôøng cho chuû nghóa tö baûn phaùt trieån,aûnh höôûng nhaát ñònh ñeán cuoäc ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc ôû moät soá nöôùc chaâu aù. +giaûi thích:khoâng thuû tieâu thöïc söï giai caáp phong kieán,khoâng ñuïng chaïm ñeán caùc nöôùc ñeá quoác,khoâng giaûi quyeát vaán ñeà ruoäng ñaát cho noâng daân Câu 4( 2 điểm) Khởi nghĩa tiêu biểu (1,0đ) Năm 1901-1903 dưới sự chỉ huy của Pha –Ca-Đuốc................ Năm 1901-1937 khởi nghĩa cao nguyên Bô-Lô-Ven............... Nhận xét (1,0đ) Diễn ra sôi nổi Thể hiện tinh thần đấu tranh bất khuất Tinh thần đoàn kết 3 nước Đông Dương Thất bại SỞ GD& ĐT TRÀ VINH ( Đề chính thức) ( 2) TRƯỜNG THPT TÂN AN ĐỀ THI HỌC KÌ I ( 2011-2012) MÔN : LỊCH SỬ KHỐI 11 ( Chương trình chuẩn ) THỜI GIAN : 45 PHÚT NỘI DUNG ĐỀ : Câu 1:(3 điểm ) Hãy trình bày diễn biến cách mạng tháng Hai năm1917 ở Nga? cách mạng tháng Hai đã thực hiện được những nhiệm vụ gì? Câu 2( 3 điểm ) :Hãy trình bày chính sách mới của Tổng thống Mĩ Ru –dơ –ven ? Câu 3( 3 điêm) Hãy nêu những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào chống pháp của nhân dân Lào đầu thế kỷ XX? Em có nhận xét gì về các cuộc khởi nghĩa này? Câu 4( 1 điểm ) : Chiến tranh thế giới thứ nhất để lại những hậu quả gì? Hết ………………………………………………………………………………………………………………… SỞ GD& ĐT TRÀ VINH ( Đề chính thức) ( 2) TRƯỜNG THPT TÂN AN ĐỀ THI HỌC KÌ I ( 2011-2012) MÔN : LỊCH SỬ KHỐI 11 ( Chương trình chuẩn ) THỜI GIAN : 45 PHÚT NỘI DUNG ĐỀ : Câu 1:(3 điểm ) Hãy trình bày diễn biến cách mạng tháng Hai năm1917 ở Nga? cách mạng tháng Hai đã thực hiện được những nhiệm vụ gì? Câu 2( 3 điểm ) :Hãy trình bày chính sách mới của Tổng thống Mĩ Ru –dơ –ven ? Câu 3( 3 điêm) Hãy nêu những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào chống pháp của nhân dân Lào đầu thế kỷ XX? Em có nhận xét gì về các cuộc khởi nghĩa này? Câu 4( 1 điểm ) : Chiến tranh thế giới thứ nhất để lại những hậu quả gì? Hết ĐÁP ÁN Câu1 :*Diễn biến (2đ) Tháng 2-1917 cuộc cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ....................... Chế độ quân chủ chuyên chế sụp đổ Tồn tại 2 chính quyền song song:Chính phủ tư sản lâm thời , xô viết đại biểu công nhân , nông dân ,binh lính *Thực hiện nhiệm vụ(1đ) -Lật đổ chế độ phong kiến - Thành lập chính quyền của công nhân ,nông Câu 2 :Để đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng Tổng thống Mĩ đưa ra chính sách mới,về kinh tế ,tài chính, chính trị ,xã hội - Trong công nghiệp ...... -Trong nông nghiệp........ Câu 3: Khởi nghĩa tiêu biểu (1,5đ) Năm 1901-1903 dưới sự chỉ huy của Pha –Ca-Đuốc................ Năm 1901-1937 khởi nghĩa cao nguyên Bô-Lô-Ven............... Nhận xét (1,5đ) Diễn ra sôi nổi Thể hiện tinh thần đấu tranh bất khuất Tinh thần đoàn kết 3 nước Đông Dương Thất bại Câu 4: (1đ) -khoản 10 triệu người chết,20 triệu người bị thương ,nền kinh tế châu Âu kiệt quệ -Nhiều thành phố......................................................................................... Hết Gíao viên ra đề Mã văn Im

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐề thi HK I 2011-2012 (Sử 10 PT) THPT Tân An.doc
Tài liệu liên quan