Đề và đáp án Kiểm tra học kỳ I môn Toán Lớp 12 - Quảng Bình

Bài 4 (3,5 điểm ) : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Hai mặt bên (SAD) và (SAB) vuông góc với đáy.

a) Chứng minh các mặt bên của hình chóp là những tam giác vuông.

b) Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp S.ABCD theo a, biết SA = 2a.

c) Mặt phẳng anpha đi qua A và vuông góc với SC. Gọi M, N, P lần lượt là giao điểm của mặt phẳng anpha với SB, SD và SC.

Chứng minh: AM vuông góc SB , AN vuông góc SD . Từ đó suy ra cách dựng thiết diện của mặt phẳng anpha với hình chóp S.ABCD.

doc1 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 2324 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề và đáp án Kiểm tra học kỳ I môn Toán Lớp 12 - Quảng Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
së gd-®t qu¶ng b×nh ®Ò kiÓm tra häc kú I N¨m häc : 2005 - 2006 ®Ò chÝnh thøc M«n: To¸n - líp 12 ban KHTN Thêi gian lµm bµi : 90 phót Bµi 1 (3,5 ®iÓm) : Cho hµm sè: Kh¶o s¸t vµ vÏ ®å thÞ hµm sè (1) khi m = 1. T×m tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ cña m ®Ó hµm sè (1) cã cùc ®¹i vµ cùc tiÓu. Khi hµm sè (1) cã cùc ®¹i vµ cùc tiÓu, h·y t×m m ®Ó yC§. yCT > 0 . Bµi 2 (2,0 ®iÓm ) : T×m gi¸ trÞ lín nhÊt vµ gi¸ trÞ bÐ nhÊt cña hµm sè: Bµi 3 (1,0 ®iÓm ) : Gi¶i ph­¬ng tr×nh: Bµi 4 (3,5 ®iÓm ) : Cho h×nh chãp S.ABCD cã ®¸y ABCD lµ h×nh vu«ng c¹nh a. Hai mÆt bªn (SAD) vµ (SAB) vu«ng gãc víi ®¸y. Chøng minh c¸c mÆt bªn cña h×nh chãp lµ nh÷ng tam gi¸c vu«ng. TÝnh diÖn tÝch xung quanh vµ thÓ tÝch cña h×nh chãp S.ABCD theo a, biÕt SA = 2a. MÆt ph¼ng ®i qua A vµ vu«ng gãc víi SC. Gäi M, N, P lÇn l­ît lµ giao ®iÓm cña mÆt ph¼ng víi SB, SD vµ SC. Chøng minh: AMSB , ANSD . Tõ ®ã suy ra c¸ch dùng thiÕt diÖn cña mÆt ph¼ng víi h×nh chãp S.ABCD. Hä vµ tªn:.............................................................................................................. Sè BD:......................................................................................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDe kiem tra lop 12 KHTN 0506r.doc
  • docDA de kiem tra HKI lop 12 0506r.doc
  • docDA de kiem tra HKI lop 12 KHTN 0506r.doc
  • docDA de kiem tra HKI lop 12 KHXH 0506r.doc
  • docDe kiem tra HKI lop 12 KHXH 0506r.doc
  • docDe kiem tra HKI lop 12 nam hoc 0506r.doc
Tài liệu liên quan