Đồ án Các phương pháp phân tích mỏi đường ống

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN4

1.1. Giới thiệu hệ thống đường ống biển Việt Nam4

1.1.1. Hệ thống đường ống bỉển4

1.1.2. Thống kê số liệu về nhịp hẫng4

1.2. Hiện tượng mỏi đường ống biển6

1.2.1. Tổng quan6

1.2.2. Các loại nhịp hẫng của đường ống8

1.3. Tình trạng về các số liệu đầu vào cho bài toán mỏi10

1.4. Phạm vi nghiên cứu11

CHƯƠNG 2 - CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MỎI ĐƯỜNG ỐNG12

2.1. Các bài toán mỏi nhịp hẫng12

2.2. Lý thuyết tổn thương tích lũy của Palmgren – Miner13

2.3. Đường cong mỏi S-N15<