Đồ án Cao ốc văn phòng 98 Cách mạng tháng 8

MỤC LỤC

 

PHẦN I

KIẾN TRÚC

TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH

1.1. NHU CẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Trang15

1.2. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 15

1.3. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 16

1.3.1 MÙA MƯA 16

1.3.2. MÙA KHÔ 16

1.3.3. GIÓ 16

1.4. GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC 17

1.4.1. MẶT BẰNG VÀ PHÂN KHU CHỨC NĂNG 17

1.4.2. HỆ THỐNG GIAO THÔNG 17

1.5. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 17

1.5.1. HỆ THỐNG ĐIỆN 17

1.5.2. HỆ THỐNG NƯỚC 17

1.5.3. THÔNG GIÓ CHIẾU SÁNG 18

1.5.4. PHÒNG CHÁY THOÁT HIỂM 18

1.5.5. CHỐNG SÉT 18

1.5.6. HỆ THỐNG THOÁT RÁC 18

 

PHẦN II

KẾT CẤU

CHƯƠNG 1:

TỔNG QUAN VỀ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

1.1. LỰA CHON GIẢI PHÁP KẾT CẤU 20

1.1.1. HỆ KẾT CẤU CHỊU LỰC CHÍNH 20

1.1.2. HỆ KẾT CẤU SÀN 20

1.1.2.1. Hệ sàn sườn 21

1.1.2.2. Hệ sàn ô cờ 21

1.1.2.3. Sàn không dầm 21

1.1.2.4. Sàn không dầm ứng lực trước 22

1.1.3. KẾT LUẬN 22

1.2. LỰA CHỌN VẬT LIỆU 23

1.3. CÁC TIÊU CHUẨN, QUY PHẠM DÙNG TRONG TÍNH TOÁN 23

1.4. LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN 23

1.4.1. SƠ ĐỒ TÍNH 23

1.4.2. CÁC GIẢ THUYẾT TÍNH TOÁN NHÀ CAO TẦNG 24

1.4.3. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN XÁC ĐỊNH NỘI LỰC 24

1.4.4. LỰA CHỌN CÔNG CỤ TÍNH TOÁN 25

1.4.4.1. Phần mềm ETABS V9 25

1.4.4.2. Phần mềm SAP V10 25

1.4.4.3. Phần mềm SAFE V8 26

1.4.4.4. Một số lưu ý 26

1.4.5. NỘI DUNG TÍNH TOÁN 26

1.5. SỐ LIỆU TÍNH TOÁN 26

1.5.1.VẬT LIỆU 26

1.5.1.1. Bê tông 26

1.5.1.2. Cốt thép 27

1.5.2. TẢI TRỌNG 27

1.6. TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG ĐỨNG 27

1.6.1. TĨNH TẢI SÀN 27

1.6.2. HOẠT TẢI 31

1.6.3. TẢI TRỌNG HỒ NƯỚC 32

1.6.4. TẢI TRỌNG CẦU THANG 33

1.7. SƠ BỘ CHỌN KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN CÁC CẤU KIỆN 33

1.7.1. SƠ BỘ CHỌN KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN CỘT 33

1.7.2. SƠ BỘ CHỌN KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN DẦM 37

1.7.3. SƠ BỘ CHỌN CHIỀU DÀY SÀN 37

1.7.4. SƠ BỘ CHỌN CHIỀU DÀY VÁCH CỨNG VÀ LÕI CỨNG 38

 

CHƯƠNG 2:

ĐẶC TRƯNG ĐỘNG HỌC CÔNG TRÌNH

2.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 39

2.2. TÍNH TOÁN CÁC DẠNG DAO ĐỘNG RIÊNG 41

CHƯƠNG 3:

TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG GIÓ

3.1. TẢI TRỌNG GIÓ TĨNH 44

3.2. TẢI TRỌNG GIÓ ĐỘNG 46

3.2.1. CƠ SỞ TÍNH TOÁN 46

3.2.1.1. Nguyên tắc cơ bản 46

3.2.1.2. Trình tự xác định thành phần động của tải trọng gió 46

3.2.2. SỬ DỤNG ETABS ĐỂ XÁC ĐỊNH TẦN SỐ, KHỐI LƯỢNG

VÀ CHUYỂN VỊ NGANG TỶ ĐỐI 48

3.2.3. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN

3.2.3.1. Tính toán thành phần gió động theo phương OY 49

3.2.3.2. Tính toán thành phần gió động theo phương OX 51

3.2.4. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TĨNH + GIÓ ĐỘNG 53

CHƯƠNG 4:

TÍNH TOÁN KẾT CẤU CẦU THANG

4.1. SƠ BỘ CHỌN KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN CẤU KIỆN 55

4.2. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN THANG 56

4.2.1. TĨNH TẢI 56

4.2.2. HOẠT TẢI 58

4.3. XÁC ĐỊNH SƠ ĐỒ TÍNH 59

4.4. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC CHO BẢN THANG 60

4.5. TÍNH TOÁN CỐT THÉP 60

4.6. KIỂM TRA ĐỘ VÕNG CỦA BẢN THANG 61

CHƯƠNG 5:

TÍNH TOÁN KẾT CẤU HỒ NƯỚC MÁI

5.1. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BẢN NẮP 62

5.1.1. SƠ BỘ CHỌN KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN CẤU KIỆN 62

5.1.2. XÁC ĐỊNH SƠ ĐỒ TÍNH CHO BẢN NẮP 63

5.1.3. XÁC ĐỊNH TẢI TRONG TÁC DỤNG LÊN BẢN NẮP 63

5.1.4. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC TRONG BẢN NẮP 64

5.1.5. TÍNH TOÁN CỐT THÉP TRONG Ô BẢN NẮP 65

5.2. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BẢN ĐÁY

5.2.1. SƠ BỘ CHỌN KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN CẤU KIỆN 66

5.2.1.1. Sơ bộ chọn tiết diện dầm 66

5.2.1.2. Sơ bộ chọn chiều dảy bản đáy 67

5.2.2. XÁC ĐỊNH SƠ ĐỒ TÍNH CHO BẢN ĐÁY 67

5.2.3. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN BẢN ĐÁY 68

5.2.4. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC TRONG BẢN ĐÁY 69

5.2.5. TÍNH TOÁN CỐT THÉP TRONG Ô BẢN ĐÁY 70

5.2.6. KIEM TRA ĐỘ VÕNG BẢN ĐÁY 71

5.2.6.1. Kiểm tra độ võng theo TCVN 5574-1991 71

5.2.6.2. Kiểm tra độ võng bằng phần mềm SAP 74

5.3. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BẢN THÀNH BỂ 74

5.3.1. XÁC ĐỊNH SƠ ĐỒ TÍNH CỦA BẢN THÀNH 74

5.3.2. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN BẢN THÀNH 75

5.3.2.1. Tĩnh tải 75

5.3.2.2. Hoạt tải 76

5.3.3. TÍNH NỘI LỰC TRONG BẢN THÀNH 77

5.3.4. TÍNH CỐT THÉP CHO BẢN THÀNH 79

5.4. KIỂM TRA BỀ RỘNG KHE NỨT BẢN THÀNH VÀ BẢN ĐÁY 79

5.4.1. CƠ SỞ TÍNH TOÁN 79

5.4.2. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN BỀ RỘNG KHE NỨT Ở

BẢN THÀNH VÀ BẢN ĐÁY HỒ NƯỚC 82

5.5. TÍNH HỆ DẦM NẮP 82

5.5.1. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN HỆ DẦM NẮP 84

5.5.1.1. Trọng lượng bản thân dầm 84

5.5.1.2. Tải trọng bản nắp truyền vào 84

5.5.2. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC CỦA DẦM NẮP 85

5.5.3. TÍNH CỐT THÉP CHO HỆ DẦM NẮP 87

5.5.4. TÍNH CỐT ĐAI CHO HỆ DẦM NẮP 88

5.5.5. TÍNH CỐT TREO CHO HỆ DẦM NẮP 89

5.6. TÍNH HỆ DẦM ĐÁY 89

5.6.1. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN HỆ DẦM ĐÁY 90

5.6.1.1. Trọng lượng bản thân dầm 90

5.6.1.2. Tải trọng bản đáy truyền vào 90

5.6.2. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC CỦA DẦM ĐÁY 91

5.6.3. TÍNH CỐT THÉP CHO HỆ DẦM ĐÁY 93

5.6.4. TÍNH CỐT ĐAI CHO HỆ DẦM ĐÁY 94

5.6.5. TÍNH CỐT TREO CHO HỆ DẦM ĐÁY 95

5.6.6. KIỂM TRA ĐỘ VÕNG CỦA DẦM 96

5.7. TÍNH TOÁN CỘT HỒ NƯỚC MÁI 97

CHƯƠNG 6:

TÍNH TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH (TẦNG 2)

6.2. TÍNH TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH (TẦNG 2) 98

6.2.1. SƠ BỘ CHỌN KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN CẤU KIỆN 99

6.2.2. PHÂN LOẠI SÀN 99

6.2.3. TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN CÁC Ô SÀN 100

6.2.4. TÍNH TOÁN NỘI LỰC TRONG CÁC Ô BẢN KÊ 102

6.2.5. TÍNH TOÁN CỐT THÉP TRONG Ô BẢN KÊ 106

6.2.6. TÍNH NỘI LỰC TRONG Ô BẢN DẦM S9 107

6.2.7. TÍNH TOÁN CỐT THÉP TRONG Ô BẢN DẦM S9 109

6.2.8. KIỂM TRA ĐỘ VÕNG CÁC Ô BẢN KÊ 110

6.2.8.1. Kiểm tra độ võng theo TCVN 5574-1991 110

6.2.8.2. Kiểm tra độ võng bằng phần mềm SAP 113

6.3. TÍNH TOÁN SÀN TẦNG LỬNG 114

 

CHƯƠNG 7:

TÍNH TOÁN KẾT CẤU CHỊU LỰC

7.1. CÁC TRƯỜNG HỢP TẢI TRỌNG 117

7.2. CẤU TRÚC TỔ HỢP 119

7.3. SƠ ĐỒ TÍNH 120

7.4. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC 120

CHƯƠNG 8:

TÍNH CỐT THÉP CHO KHUNG TRỤC 4

8.1. THIẾT KẾ DẦM 121

8.1.1. NỘI LỰC VÀ TỔ HỢP NỘI LỰC 121

8.1.2. LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN CẤU KIỆN CHỊU UỐN

TIẾT DIỆN CHỮ NHẬT 123

8.1.2.1. Số liệu tính toán 123

8.1.2.2. Tính cốt dọc 123

8.1.2.3. Tính toán cốt đai 124

8.1.2.4. Tính toán cốt treo 125

8.1.2.5. Một số yêu cầu cấu tạo bố trí cốt thép dầm 126

8.1.3. TÍNH TOÁN DẦM ĐIỂN HÌNH 127

8.1.4. KẾT QUẢ TÍNH VÀ CHỌN CỐT THÉP CHO DẦM

KHUNG TRỤC 4 127

8.2. THIẾT KẾ CỘT

8.2.1. NỘI LỰC VÀ TỔ HỢP NỘI LỰC 134

8.2.2. LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN CỘT NÉN LỆCH TÂM 134

8.2.2.1. Số liệu tính toán 134

8.2.2.1. Tính cốt dọc 134

8.2.2.3. Tính toán cốt đai 137

8.2.2.4. Một số yêu cầu cấu tạo bố trí cốt thép cột 137

8.2.3. TÍNH CỘT ĐIỂN HÌNH 138

8.2.3.1. Tính cốt dọc 138

8.2.3.2. Tính cốt đai 140

8.2.4. KẾT QUẢ TÍNH VÀ CHỌN CỐT THÉP CHO CỘT

KHUNG TRỤC 4 141

8.3. TÍNH TOÁN VÁCH CỨNG P1 143

8.3.1. NỘI LỰC VÀ TỔ HỢP NỘI LỰC 143

8.3.2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN VÁCH CỨNG 143

8.3.2.1. Quan niệm tính toán thứ 1 143

8.3.2.2. Quan niệm tính toán thứ 2 147

8.3.3. TÍNH VÁCH ĐIỂN HÌNH 148

8.3.3.1. Quan niệm tính toán thứ 1 148

8.3.3.2. Quan niệm tính toán thứ 2 150

8.3.4. KIỂM TRA UỐN NGOÀI NGOÀI MẶT PHẲNG VÁCH 150

8.3.5. KẾT QUẢ TÍNH VÀ CHỌN CỐT THÉP CHO VÁCH

CỨNG KHUNG TRỤC 4_P1 151

CHƯƠNG9 :

THIẾT KẾ MÓNG

9.1. ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 153

9.2. KHÁI QUÁT XÁC ĐỊNH PHƯƠNG ÁN MÓNG 155

 

PHƯƠNG ÁN 1: PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC ÉP

9.2. SƠ LƯỢC VỀ PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC ÉP 156

9.2.1. ƯU ĐIỂM 156

9.2.2. NHƯỢC ĐIỂM 156

9.2.3. CÁC GIẢ THIẾT TÍNH TOÁN 156

9.3. CÁC THÔNG SỐ VỀ CỌC ÉP BTCT 157

9.4. XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC BTCT ĐÚC SẴN 159

9.4.1. SỨC CHỊU TẢI THEO VẬT LIỆU 159

9.4.2. SỨC CHỊU TẢI THEO CHỈ TIÊU CƠ LÝ 159

9.4.3. SỨC CHỊU TẢI THEO CƯỜNG ĐỘ ĐẤT NỀN 159

9.4.3.1. Xác định sức chống đầu mũi cọc 161

9.4.3.2. Sức kháng ma sát xung quanh cọc 161

9.4.4. SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC CHỌN ĐỂ THIẾT KẾ 163

9.5. TÍNH TOÁN MÓNG M1-MÓNG DƯỚI CỘT C4 163

9.5.1. TẢI TRỌNG DÙNG ĐỂ TÍNH THIẾT KẾ 163

9.5.1.1. Tải trọng tính toán 164

9.5.1.2. Tải trọng tiêu chuẩn 164

9.5.2. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CỌC 164

9.5.3. KIỂM TRA TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN CỌC 166

9.5.4. KIỂM TRA ỔN ĐỊNH NỀN DƯỚI MÓNG KHỐI QUY ƯỚC 167

9.5.5. KIỂM TRA ĐỘ LÚN 171

9.5.6. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐÀI CỌC 174

9.5.6.1. Kiểm tra điều kiện xuyên thủng 174

9.5.6.2. Tính toán cốt thép đài cọc 174

9.5.7. KIỂM TRA CỌC TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN

VÀ CẨU LẮP 176

9.5.7.1. Cường độ cọc khi vận chuyển 176

9.5.7.2. Cường độ cọc khi lắp dựng 176

9.5.7.3. Kiểm tra lực cẩu. móc cẩu 177

9.5.8. KIỂM TRA LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC CHO 2

TỔ HỢP NGUY HIỂM CÒN LẠI 178

9.6. TÍNH TOÁN MÓNG M2-MÓNG DƯỚI CỘT B4 178

9.6.1. TẢI TRỌNG DÙNG ĐỂ TÍNH THIẾT KẾ 178

9.6.2. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CỌC 17

9.6.3. KIỂM TRA TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN CỌC 180

9.6.4. KIỂM TRA ỔN ĐỊNH NỀN DƯỚI MÓNG KHỐI QUY ƯỚC 181

9.6.5. KIỂM TRA ĐỘ LÚN 183

9.6.6. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐÀI CỌC 185

9.6.6.1. Kiểm tra điều kiện xuyên thủng 185

9.6.6.2. Tính toán cốt thép đài cọc 185

9.6.7. KIỂM TRA CỌC TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN

VÀ CẨU LẮP 186

9.6.8. KIỂM TRA LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC CHO 2

TỔ HỢP NGUY HIỂM CÒN LẠI 186

9.7. TÍNH TOÁN MÓNG M3-MÓNG DƯỚI VÁCH CỨNG 187

9.7.1. TẢI TRỌNG DÙNG ĐỂ TÍNH THIẾT KẾ 187

9.7.2. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CỌC 188

9.7.3. KIỂM TRA TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN CỌC 189

9.7.4. KIỂM TRA ỔN ĐỊNH NỀN DƯỚI MÓNG KHỐI QUY ƯỚC 190

9.7.5. KIỂM TRA ĐỘ LÚN 192

9.7.6. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐÀI CỌC 194

9.7.6.1. Kiểm tra điều kiện xuyên thủng 194

9.7.6.2. Tính toán cốt thép đài cọc 195

9.7.7. KIỂM TRA CỌC TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN

VÀ CẨU LẮP 198

9.7.8. KIỂM TRA LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC CHO 2

TỔ HỢP NGUY HIỂM CÒN LẠI 199

9.7.9. KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN LÚN LỆCH GIỮA CÁC MÓNG 199

 

PHƯƠNG ÁN 2: MÓNG CỌC KHOAN NHỒI

9.8. SƠ LƯỢC VỀ PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC KHOAN NHỒI 200

9.8.1. ƯU ĐIỂM

9.8.2. NHƯỢC ĐIỂM 201

9.8.3. CÁC GIẢ THIẾT TÍNH TOÁN 201

9.9. CÁC THÔNG SỐ VỀ CỌC KHOAN NHỒI 202

9.10. XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC KHOAN NHỒI 203

9.10.1. SỨC CHỊU TẢI THEO VẬT LIỆU 203

9.10.2. SỨC CHỊU TẢI THEO CHỈ TIÊU CƠ LÝ 204

9.10.3. SỨC CHỊU TẢI THEO CƯỜNG ĐỘ ĐẤT NỀN 205

9.10.4. SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC CHỌN ĐỂ THIẾT KẾ 207

9.11. TÍNH TOÁN MÓNG M1-MÓNG DƯỚI CỘT C4 208

9.11.1. TẢI TRỌNG DÙNG ĐỂ TÍNH THIẾT KẾ 208

9.11.2. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CỌC 208

9.11.3. KIỂM TRA TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN CỌC 209

9.11.4. KIỂM TRA ỔN ĐỊNH NỀN DƯỚI MÓNG

KHỐI QUY ƯỚC 210

9.11.5. KIỂM TRA ĐỘ LÚN 212

9.11.6. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐÀI CỌC 214

9.11.6.1. Kiểm tra điều kiện xuyên thủng 214

9.11.6.2. Tính toán cốt thép đài cọc 215

9.11.7. KIỂM TRA LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC CHO 2

TỔ HỢP NGUY HIỂM CÒN LẠI 216

9.12. TÍNH TOÁN MÓNG M2-MÓNG DƯỚI CỘT B4 217

9.12.1. TẢI TRỌNG DÙNG ĐỂ TÍNH THIẾT KẾ 217

9.12.2. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CỌC 217

9.12.3. KIỂM TRA TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN CỌC 218

9.12.4. KIỂM TRA ỔN ĐỊNH NỀN DƯỚI MÓNG KHỐI QUY ƯỚC 219

9.12.5. KIỂM TRA ĐỘ LÚN 221

9.12.6. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐÀI CỌC 223

9.12.6.1. Kiểm tra điều kiện xuyên thủng 223

9.12.6.2. Tính toán cốt thép đài cọc 223

9.12.7. KIỂM TRA LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC CHO 2

TỔ HỢP NGUY HIỂM CÒN LẠI 225

9.13. TÍNH TOÁN MÓNG M3-MÓNG DƯỚI VÁCH CỨNG 225

9.13.1. TẢI TRỌNG DÙNG ĐỂ TÍNH THIẾT KẾ 225

9.13.2. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CỌC 226

9.13.3. KIỂM TRA TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN CỌC 228

9.13.4. KIỂM TRA ỔN ĐỊNH NỀN DƯỚI MÓNG KHỐI QUY ƯỚC 228

9.13.5. KIỂM TRA ĐỘ LÚN 231

9.13.6. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐÀI CỌC 233

9.13.6.1. Kiểm tra điều kiện xuyên thủng 233

9.13.6.2. Tính toán cốt thép đài cọc 234

9.13.7. KIỂM TRA LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC CHO 2

TỔ HỢP NGUY HIỂM CÒN LẠI 238

9.13.8. KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN LÚN LỆCH GIỮA CÁC MÓNG 238

9.14. SO SÁNH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG 239

9.14.1. ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT 239

9.14.2. ĐIỀU KIỆN THI CÔNG 239

9.14.3. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ 239

9.14.4. CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC 239

9.14.5. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG 240

9.15. KIỂM TRA CHUYỂN VỊ ĐỈNH CÔNG TRÌNH 240

 

 

 

 

 

PHẦN III

THI CÔNG

CHƯƠNG 1:

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1.1. CHUẨN BỊ MẶT BẰNG THI CÔNG 242

1.1.1. GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 242

1.1.2. ĐỊNH VỊ CÔNG TRÌNH 242

1.2. CHUẨN BỊ NHÂN LỰC, VẬT TƯ THI CÔNG 242

1.2.1. MÁY MÓC, PHƯƠNG TIỆN THI CÔNG 242

1.2.2. NGUỒN CUNG ỨNG VẬT TƯ 243

1.2.3. NGUỒN NHÂN CÔNG 243

1.3. CHUẨN BỊ VĂN PHÒNG BCH CÔNG TRƯỜNG, KHO BÃI

LÁN TRẠI 243

CHƯƠNG 2:

THI CÔNG ÉP CỪ LARSEN

2.1. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 244

2.2. LÝ THUYẾT TÍNH CỪ LARSEN 244

2.3. TÍNH TOÁN TƯỜNG CỪ LARSEN CHO CÔNG TRÌNH 245

2.4. CHỌN MÁY THI CÔNG CỪ LARSEN 247

2.5. KỸ THUẬT THI CÔNG CỪ THÉP LARSEN 249

2.5.1. CHUẨN BỊ MẶT BẰNG 249

2.5.2. QUI TRÌNH THI CÔNG ÉP CỪ LARSEN 249

CHƯƠNG 3:

THI CÔNG ĐÀO ĐẤT HỐ MÓNG

3.1. QUI TRÌNH THI CÔNG 252

3.2. TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG ĐẤT ĐÀO 252

3.3. CHỌN MÁY ĐÀO ĐẤT 252

3.4. CHỌN Ô TÔ VẬN CHUYỂN ĐẤT 254

CHƯƠNG 4:

THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG TẦNG HẦM

4.1. THI CÔNG SÀN TẦNG HẦM 257

4.1.1. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 257

4.1.2. CÔNG TÁC CỐT THÉP 257

4.1.3. CÔNG TÁC BÊ TÔNG 257

4.1.3.1. Biện pháp thi công 257

4.1.3.2. Tổ chức thi công bêtông 258

4.1.3.3. Chọn ô tô vận chuyển bêtông 258

4.1.3.4. Chọn máy bơm bêtông 258

4.2. THI CÔNG TƯỜNG TẦNG HẦM 260

4.2.1. BIỆN PHÁP THI CÔNG 260

4.2.2. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 260

4.2.3. CÔNG TÁC CỐT THÉP 260

4.2.4. CÔNG TÁC COPPHA 260

4.2.4.1. Cấu tạo coppha tường tầng hầm 260

4.2.4.2. Tính toán thanh sườn đứng (số hiệu I) 263

4.2.4.3. Tính toán thanh sườn ngang (Số hiệu II) 264

4.2.4.4. Kiểm tra ty xuyên M12(Số hiệu III) 265

4.2.4.5. Kiểm tra cây chốngxiên (Số hiệu IV) 266

4.2.5. CÔNG TÁC BÊTÔNG TƯỜNG TẦNG HẦM 266

4.2.5.1. Yêu cầu kỹ thuật 266

4.2.5.2. Phương pháp đổ bêtông 266

4.2.5.3. Chọn máy bơm bêtông 266

4.2.5.4. Chọn đầm dùi 266

CHƯƠNG 5:

THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN KHUNG

5.1. TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO CÔPPHA CỘT 268

5.1.1. CẤU TẠOCOPPHA CỘT 268

5.1.2. TÍNH TOÁN THANH SƯỜN ĐỨNG(SỐ HIỆU V) 269

5.1.3. KIỂM TRA GÔNG (SỐ HIỆU VI) 271

5.1.4. KIỂM TRA CÂY CHỐNG XIÊN (SỐ HIỆU VII) 272

5.2. TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO CÔPPHA VÁCH CỨNG 273

5.2.1. CẤU TẠO COPPHA VÁCH CỨNG 273

5.2.2. TÍNH TOÁN THANH SƯỜN ĐỨNG (SỐ HIỆU VIII) 274

5.2.3. TÍNH TOÁN THANH SƯỜN NGANG (SỐ HIỆU IX) 275

5.2.4. KIỂM TRA TY XUYÊN M12 (SỐ HIỆU X) 276

5.2.5. KIỂM TRA CÂY CHỐNG XIÊN (SỐ HIỆU XI) 277

5.3. TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO CÔPPHA DẦM 277

5.3.1. BỐ TRÍ SƯỜN – COPPHA 277

5.3.2. KIỂM TRA TY XUYÊN M12 (SỐ HIỆU XII) 278

5.3.3. TÍNH TOÁN THANH SƯỜN ĐÁY (SỐ HIỆU XIII) 278

5.3.4. TÍNH CHỌN CÂY CHỐNG (SỐ HIỆU XIV) 279

5.4. TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO CÔPPHA SÀN 280

5.4.1. BỐ TRÍ SƯỜN - COPPHA 280

5.4.2. TÍNH TOÁN THANH SƯỜN NGANG (SỐ HIỆU XV) 281

5.4.3. TÍNH TOÁN THANH SƯỜN DỌC (SỐ HIỆU XVI) 283

5.4.4. TÍNH CHỌN CÂY CHỐNG (SỐ HIỆU XVII) 283

5.5. MỘT SỐ QUI ĐỊNH KHI THI CÔNG ĐỔ BÊTÔNG 284

5.6. MỘT SỐ QUI ĐỊNH BẢO DƯỠNG VÀ THÁO DỠ CỐT PHA 284

5.7. CHỌN MÁY THI CÔNG 285

5.7.1. CẦN TRỤC THÁP 285

5.7.2. MÁY VẬN THĂNG 286

5.7.3. MÁY BƠM BÊ TÔNG 286

5.7.4. ĐẦM DÙI 287

CHƯƠNG 6:

AN TOÀN LAO ĐỘNG

6.1. KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI THI CÔNG ĐÀO ĐẤT 288

6.2. AN TOÀN KHI SỬ DỤNG DỤNG CỤ, VẬT LIỆU 289

6.3. AN TOÀN KHI VẬN CHUYỂN CÁC LOẠI MÁY 289

6.4. AN TOÀN KHI VẬN CHUYỂN BÊ TÔNG 291

6.5. AN TOÀN KHI ĐỔ ĐẦM BÊ TÔNG 292

6.6. AN TOÀN KHI DƯỠNG HỘ BÊ TÔNG 292

6.7. AN TOÀN TRONG CÔNG TÁC VÁN KHUÔN 292

6.8. AN TOÀN TRONG CÔNG TÁC CỐT THÉP 293

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

doc294 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 4639 | Lượt tải: 114download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Cao ốc văn phòng 98 Cách mạng tháng 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docLXL_THUYET MINH.doc
 • rarBAN VE.rar
 • rarETABS.rar
 • rarEXCEL.rar
 • docLXL_BIA PL.doc
 • docLXL_BIA TM.doc
 • docLXL_LOI CAM ON.doc
 • docLXL_MUC LUC PHU LUC.doc
 • docLXL_PHU LUC.doc
 • docLXL_THAY THE TR.98.doc
 • docLXL_THAY THE TR.186.doc
 • docLXL_THAY THE TR.197.doc
 • docLXL_THAY THE TR.203.doc
 • docLXL_THAY THE TR.235.doc
 • docLXL_THAY THE TR.246.doc
 • docxLXL_THAY THE TR.247.docx
 • docLXL_THAY THE TR.251.doc
 • docLXL_THAY THE TR.263.doc
 • docLXL_THAY THE TR.270.doc
 • docLXL_THAY THE TR.274.doc
 • docLXL_THAY THE TR.282.doc
 • docLXL_THAY THE TR.283.doc
 • docLXL_THAY THE TR.284.doc
 • docLXL_THAY THE TR.285.doc
 • docLXL_THAY THE TR.286.doc
 • docLXL_THAY THE TR.287.doc
 • rarSAFE.rar
 • rarSAP.rar