Đồ án Chung cư An Lộc, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

 

NHIỆM VỤ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP i

LỜI CẢM ƠN ii

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN iii

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN iv

TÓM TẮT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP v

MỤC LỤC vi

PHẦN 1: KẾT CẤU

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KIẾN TRÚC 1

1.1 Giới thiệu sơ lược về công trình 1

1.2 Các hệ thống kỹ thuật chính của công trình 1

1.2.1 Giải pháp kết cấu 1

1.2.2 Giải pháp giao thông 2

1.2.3 Giải pháp thông gió, chiếu sáng 2

1.2.4 Giải pháp kỹ thuật 2

1.2.5 Giải pháp phòng cháy chữa cháy 3

1.2.6 Hệ thống thu rác 3

1.2.7 Hệ thống thu lôi 3

CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 4

2.1 Sơ đồ hình học 4

2.2 Chọn sơ bộ kích thước cấu kiện 5

2.2.1 Bề dày sàn 5

2.2.2 Kích thước tiết diện dầm 5

2.3 Tải trọng tác dụng 7

2.3.1 Tĩnh tải 7

2.3.2 Hoạt tải 9

2.4 Xác định nội lực trong bản 11

2.4.1 Nội lực của bản làm việc một phương 12

2.4.2 Nội lực của bản làm việc hai phương 14

2.5 Tính toán cốt thép 15

2.6 Kiểm tra độ võng sàn 19

2.6.1 Kiểm tra võng 19

2.6.2 Kiểm tra nứt 22

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN CẦU THANG 24

3.1 Cấu tạo cầu thang tầng điển hình 24

3.2 Tính toán bản thang 26

3.2.1 Sơ đồ tính 26

3.2.2 Tải trọng tác dụng 27

3.2.3 Xác định nội lực 29

3.2.4 Tính toán cốt thép 32

3.3 Tính toán dầm sàn 34

3.3.1 Sơ đồ tính 34

3.3.2 Tải trọng tác dụng 35

3.3.3 Xác định nội lực 35

3.3.4 Tính toán cốt thép 36

CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN BỂ NƯỚC MÁI 39

4.1 Dung tích bể nước mái 39

4.2 Tính toán bản nắp 40

4.2.1 Sơ đồ tính 40

4.2.2 Tải trọng tác dụng 41

4.2.3 Xác định nội lực 41

4.2.4 Tính toán cốt thép 42

4.3 Tính toán bản thành 44

4.3.1 Sơ đồ tính 44

4.3.2 Tải trọng tác dụng 44

4.3.3 Xác định nội lực 45

4.3.4 Tính toán cốt thép 46

4.4 Tính toán bản đáy 46

4.4.1 Sơ đồ tính 46

4.4.2 Tải trọng tác dụng 47

4.4.3 Xác định nội lực 48

4.4.4 Tính toán cốt thép 49

4.4.5 Kiểm tra võng, nứt bản đáy 50

4.5 Tính toán dầm nấp DN1 51

4.5.1 Sơ đồ tính 51

4.5.2 Tải trọng tác dụng 52

4.5.3 Xác định nội lực 52

4.5.4 Tính toán cốt thép 53

4.6 Tính toán dầm nấp DN2 54

4.6.1 Sơ đồ tính 54

4.6.2 Tải trọng tác dụng 55

4.6.3 Xác định nội lực 55

4.6.4 Tính toán cốt thép 56

4.7 Tính toán dầm đáy DĐ3 57

4.7.1 Sơ đồ tính 57

4.7.2 Tải trọng tác dụng 57

4.7.3 Xác định nội lực 58

4.7.4 Tính toán cốt thép 59

4.8 Tính toán dầm đáy DĐ2 61

4.8.1 Sơ đồ tính 61

4.8.2 Tải trọng tác dụng 62

4.8.3 Xác định nội lực 63

4.8.4 Tính toán cốt thép 64

4.9 Tính toán dầm đáy DĐ1 66

4.9.1 Sơ đồ tính 66

4.9.2 Tải trọng tác dụng 66

4.9.3 Xác định nội lực 67

4.9.4 Tính toán cốt thép 68

4.10 Tính toán cột biên 70

4.11 Tính toán cột giữa 71

CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN KHUNG KHUNG GIAN 72

5.1 Sơ đồ hình học 72

5.2 Phương pháp giải nội lực khung 73

5.3 Chọn kích thước sơ bộ 73

5.3.1 Dầm 73

5.3.2 Cột 74

5.3.3 Vách cứng 75

5.3.4 Mô hình khung không gian 76

5.4 Vật liệu sử dụng 76

5.5 Tải trọng tác dụng lên công trình 77

5.5.1 Tải trọng tác dụng lên sàn 77

5.5.2 Tải trọng tác dụng lên dầm 78

5.5.3 Tải trọng tác dụng lên cầu thang 78

5.5.4 Tải trọng gió tác dụng lên công trình 79

5.6 Các trường hợp tải trọng và cấu trúc tổ hợp 89

5.6.1 Các trường hợp tải trọng 89

5.6.2 Cấu trúc tổ hợp 90

5.7 Chuyển vị ngang lớn nhất tại đỉnh công trình 91

5.8 Tính toán thép khung 92

5.8.1 Tính toán thép cột 93

5.8.2 Tính toán thép dầm 97

PHẦN 2: NỀN MÓNG

CHƯƠNG 6: THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT 105

6.1 Cơ sở lý thuyết thống kê 105

6.1.1 Mục đích thống kê địa chất 105

6.1.2 Phân chia đơn nguyên địa chất 105

6.1.3 Các đặc trưng tiêu chuẩn và đặc trưng tính toán 107

6.2 Kết quả thống kê địa chất 109

6.2.1 Địa chất lớp k 109

6.2.2 Thống kê địa chất lớp 4 109

6.3 Bảng thống kê các chỉ tiêu vật lý – cơ học 113

 

CHƯƠNG 7: PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC KHOAN NHỒI 114

7.1 Tổng quan về móng cọc khoan nhồi 114

7.1.1 Ưu điểm 114

7.1.2 Nhược điểm 114

7.2 Các thông số tính toán 114

7.3 Tính toán sức chịu tải của cọc 115

7.3.1 Sức chịu tải của cọc theo vật liệu 115

7.3.2 Sức chịu tải của cọc theo cường độ đất nền 116

7.3.3 Sức chịu tải của cọc theo chỉ tiêu cơ lý 118

7.3.4 Sức chịu tải của cọc theo thí nghiệm SPT 120

7.4 Tính toán móng M2 121

7.4.1 Nội lực tính móng M2 121

7.4.2 Xác định số lượng cọc và kích thước đài cọc 122

7.4.3 Kiểm tra khả năng chịu lực của cọc 122

7.4.4 Kiểm tra ổn định nền dưới đáy móng khối qui ước 124

7.4.5 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang 130

7.4.6 Kiểm tra điều kiện xuyên thủng 139

7.4.7 Tính toán cốt thép cho đài cọc 139

7.5 Tính toán móng M7 141

7.5.1 Nội lực tính móng M7 141

7.5.2 Xác định số lượng cọc và kích thước đài cọc 142

7.5.3 Kiểm tra khả năng chịu lực của cọc 142

7.5.4 Kiểm tra ổn định nền dưới đáy móng khối qui ước 143

7.5.5 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang 149

7.5.6 Kiểm tra điều kiện xuyên thủng 150

7.5.7 Tính toán cốt thép cho đài cọc 150

CHƯƠNG 8: PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC LY TÂM UST 158

8.1 Tổng quan về móng cọc ly tâm UST 158

8.1.1 Ưu điểm 158

8.1.2 Nhược điểm 159

8.2 Các thông số tính toán 159

8.3 Tính toán sức chịu tải của cọc 161

8.3.1 Sức chịu tải của cọc theo vật liệu 161

8.3.2 Sức chịu tải của cọc theo cường độ đất nền 164

8.3.3 Sức chịu tải của cọc theo chỉ tiêu cơ lý 166

8.3.4 Sức chịu tải của cọc theo thí nghiệm SPT 168

8.4 Tính toán móng M2 169

8.4.1 Nội lực tính móng M2 169

8.4.2 Xác định số lượng cọc và kích thước đài cọc 169

8.4.3 Kiểm tra khả năng chịu lực của cọc 170

8.4.4 Kiểm tra ổn định nền dưới đáy móng khối qui ước 172

8.4.5 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang 177

8.4.6 Kiểm tra điều kiện xuyên thủng 187

8.4.7 Tính toán cốt thép cho đài cọc 188

8.5 Tính toán móng M9 190

8.5.1 Nội lực tính toán móng M9 190

8.5.2 Xác định số lượng cọc và kích thước đài cọc 190

8.5.3 Kiểm tra khả năng chịu lực của cọc 191

8.5.4 Kiểm tra ổn định nền dưới đáy móng khối qui ước 192

8.5.5 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang 198

8.5.6 Kiểm tra điều kiện xuyên thủng 199

8.5.7 Tính toán cốt thép cho đài cọc 200

PHẦN 3: PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: NỘI LỰC CỘT XUẤT TỪ ETABS 210

PHỤ LỤC 2: TÍNH TOÁN THÉP CỘT 216

PHỤ LỤC 3: NỘI LỰC DẦM XUẤT TỪ ETABS 255

PHỤ LỤC 4: TÍNH TOÁN THÉP DẦM 261

PHỤ LỤC 5: TỔ HỢP LỰC CẮT DẦM 268

PHỤ LỤC 6: THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT 273

TÀI LIỆU THAM KHẢO 290

 

doc53 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 1613 | Lượt tải: 26download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Chung cư An Lộc, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc8.Chuong8-Mong coc ly tam.doc
 • doc1.Chuong1-Kien truc.doc
 • doc2.Chuong2-San.doc
 • doc3.Chuong3-Cau thang.doc
 • doc4.Chuong4-Be nuoc mai.DOC
 • doc5.Chuong5-Khung.doc
 • doc6.Chuong6-Thong ke dia chat.doc
 • doc7.Chuong7-Mong coc khoan nhoi.doc
 • rarban ve.rar
 • docLOI CAM ON.doc
 • rarmo hinh.rar
 • docMUC LUC.doc
 • docNHAN XET CUA GVHD.doc
 • docNHAN XET CUA GVPB.doc
 • docNHIEM VU LVTN.doc
 • docxPhan 123.docx
 • rarphu luc.rar
 • docTAI LIEU THAM KHAO.doc
 • rartinh toan.rar
 • docTOM TAT LVTN.doc