Đồ án Chung cư Đinh Tiên Hoàng phường 3 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

- Tổng chiều cao công trình là 33,4m ( tính từ mặt đất ) .

- Tổng chiều dài công trình là 59.8m, tổng chiều rộng là 21.3m .

- Tầng trệt cao 3,8m. Tầng này bao gồm : các căn hộ và bãi để xe, trạm bơm, trạm điện, phòng bảo vệ.

- Các tầng lầu cao 3,5m, bao gồm các căn hộ .

- Phần mái che được lợp bằng tôn .

Giải pháp giao thông

- Giao thông theo phương đứng gồm hệ thống thang máy và thang bộ, mỗi tầng có hai thang bộ và hai thang máy bố trí ở bên hông nhà.

- Giao thông theo phương ngang là hành lang lưu thông giữa các phòng.

 

doc3 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 11/12/2013 | Lượt xem: 1033 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Chung cư Đinh Tiên Hoàng phường 3 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phaàn I KIEÁN TRUÙC TOÅNG QUAÙT VEÀ KIEÁN TRUÙC COÂNG TRèNH 1) Vũ trớ xaõy dửùng vaứ muùc ủớch xaõy dửùng Coõng trỡnh ủửụùc xaõy dửùng taùi khu quy hoaùch daõn cử phửụứng 3 quaọn Bỡnh Thaùnh. Coõng trỡnh ủửụùc xaõy dửùng nhaốm muùc ủớch giaỷi quyeỏt vaỏn ủeà taựi ủũnh cử cho nhaõn daõn thuoọc dieọn giaỷi toỷa trong khu quy hoaùch “Keõnh Nhieõu Loọc- Tp.HCM”. 2) Giaỷi phaựp maởt baống vaứ phaõn khu chửực naờng Coõng trỡnh goàm coự : 1 taàng treọt, 8 taàng laàu, hoà nửụực maựi. - Taàng treọt : boỏ trớ baừi giửừ xe, caực phoứng ụỷ. - Taàng laàu: duứng ủeồ boỏ trớ caực phoứng ụỷ. - Hoà nửụực maựi : coõng trỡnh goà coự 3 hoà nửụực ủaựp ửựng cho vieọc sinh hoaùt vaứ phoứng chaựy chửỷa chaựy cho chung cử. Moọt soỏ caực thoõng soỏ veà kớch thửụực cuỷa coõng trỡnh : - Toồng chieàu cao coõng trỡnh laứ 33,4m ( tớnh tửứ maởt ủaỏt ) . - Toồng chieàu daứi coõng trỡnh laứ 59.8m, toồng chieàu roọng laứ 21.3m . - Taàng treọt cao 3,8m. Taàng naứy bao goàm : caực caờn hoọ vaứ baừi ủeồ xe, traùm bụm, traùm ủieọn, phoứng baỷo veọ. - Caực taàng laàu cao 3,5m, bao goàm caực caờn hoọ . - Phaàn maựi che ủửụùc lụùp baống toõn . 3) Giaỷi phaựp giao thoõng - Giao thoõng theo phửụng ủửựng goàm heọ thoỏng thang maựy vaứ thang boọ, moói taàng coự hai thang boọ vaứ hai thang maựy boỏ trớ ụỷ beõn hoõng nhaứ. - Giao thoõng theo phửụng ngang laứ haứnh lang lửu thoõng giửừa caực phoứng. 4) Caực giaỷi phaựp kyừ thuaọt khaực 4.1 Yeõu caàu veà phoứng vaứ chửừa chaựy - Caực bỡnh cửựu hoỷa ủửụùc ủaởt ụỷ gaàn thang maựy. - Nửụực cửựu hoỷa ủửụùc laỏy tửứ hoà nửụực maựi. 4.2 Yeõu caàu veà heọ thoỏng caỏp thoaựt nửụực, heọ thoỏng thoõng gioự Heọ thoỏng caỏp thoaựt nửụực: - Nguoàn nửụực laỏy tửứ heọ thoỏng caỏp nửụực cuỷa thaứnh phoỏ ủửa vaứo beồ chửựa ụỷ dửụựi ủaỏt sau ủoự ủửụùc bụm leõn beồ chửựa ụỷ taàng maựi. Tửứ ủoự nửụực ủửụùc daón ủeỏn moùi nụi trong coõng trỡnh phuùc vuù cho sinh hoaùt vaứ chửừa chaựy. Heọ thoỏng thoõng gioự: Caực phoứng ủeàu ủửụùc thoõng gioự tửù nhieõn baống cửỷa soồ, cửỷa chớnh, haứnh lang, moói taàng ủeàu coự boỏ trớ ren thoõng gioự. Yeõu caàu veà heọ thoỏng chieỏu saựng tửù nhieõn, nhaõn taùo, heọ thoỏng thieỏt bũ ủieọn: Caực phoứng ủeàu ủửụùc chieỏu saựng tửù nhieõn keỏt hụùp vụựi heọ thoỏng chieỏu saựng nhaõn taùo. ễÛ haứnh lang, caàu thang ủeàu coự laộp heọ thoỏng ủeứn chieỏu saựng. Yeõu caàu veà thoaựt raực: Heọ thoỏng thu raực ủửụùc ủaởt suoỏt caực taàng. Yeõu caàu veà choỏng seựt: - Heọ thoỏng thu loõi goàm caực coọt thu loõi maùng lửụựi daón seựt ủi ngang vaứ ủi xuoỏng ủửụùc noỏi tieỏp ủaỏt... seừ ủửụùc thieỏt laọp ụỷ taàng maựi ủeồ toỏi thieồu hoựa nguy cụ bũ seựt ủaựnh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc02 Kien Truc.doc
 • doc00-BIA.doc
 • dwg01-Bia ban ve (1).dwg
 • doc01-LCO.DOC
 • dwg02-Kien truc (4).dwg
 • dwg03-KC-SAN+ ddoc+cau thang (3).dwg
 • dwg04-KHUNG V 1_32.DWG
 • dwg05-Mong Vude (4).dwg
 • dwg06-THI CONG KHUNG.dwg
 • dwg07-THI CONG EP COC.dwg
 • docChuong 1 _ San.doc
 • docChuong 2 _ Dam doc B.doc
 • docChuong 3 _ Cau thang.doc
 • docchuong 4 _khung ngang moinhat.doc
 • docmong ep 6-Aa.doc
 • docmong ep 6-Ea.doc
 • docNhoi 6Aa.doc
 • docNhoi 6Ea.doc
 • docTTT-KET.doc
 • docthi cong khung.DOC
Tài liệu liên quan