Đồ án Chung cư thế kỷ 21, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

 

Chương 1

PHỤ LỤC DẦM TRỤC C, E TẦNG 4

1.1. DẦM TRỤC C 1

1.1.1. Số liệu đầu vào 1

1.1.2. Kết quả xuất ra từ máy tính 4

1.1.2.1. Biểu đồ nội lực 4

1.1.2.2. Giá trị nội lực các phần tử dầm 5

1.2. DẦM TRỤC E 10

1.2.1. Số liệu đầu vào 10

1.2.2. Kết quả xuất ra từ máy tính 13

1.2.2.1. Biểu đồ nội lực 13

1.2.2.2. Giá trị nội lực các phần tử dầm 14

 

Chương 2

PHỤ LỤC KHUNG TRỤC 6

2.1. SƠ ĐỒ PHẦN TỬ KHUNG 17

2.2. NHẬP SỐ LIỆU ĐẦU VÀO 18

2.2.1. Sơ đồ tiết diện khung 18

2.2.2. Tải trọng tác dụng 19

2.3. KẾT QUẢ XUẤT TỪ MÁY TÍNH 24

2.3.1. Biểu đồ nội lực 24

2.3.2. Giá trị nội lực các phần tử 39

 

doc114 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 1138 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Chung cư thế kỷ 21, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
0 0 2.946 25 0 TH9 Combination -89.735 -5.853 0 0 0 -9.425 25 3.6 TH9 Combination -89.735 -3.951 0 0 0 8.222 25 0 TH10 Combination -91.269 -0.215 0 0 0 -2.028 25 3.6 TH10 Combination -91.269 -2.752 0 0 0 3.314 25 0 TH11 Combination -94.084 -5.938 0 0 0 -9.365 25 3.6 TH11 Combination -94.084 -4.037 0 0 0 8.590 26 0 TH1 Combination -112.516 -0.766 0 0 0 -1.786 26 3.6 TH1 Combination -112.516 -0.766 0 0 0 0.972 26 0 TH2 Combination -115.315 -0.572 0 0 0 -0.503 26 3.6 TH2 Combination -115.315 -0.572 0 0 0 1.555 26 0 TH3 Combination -120.384 -0.792 0 0 0 -1.255 26 3.6 TH3 Combination -120.384 -0.792 0 0 0 1.596 26 0 TH4 Combination -107.321 2.411 0 0 0 4.132 26 3.6 TH4 Combination -107.321 2.411 0 0 0 -4.547 26 0 TH5 Combination -107.546 -3.505 0 0 0 -6.205 26 3.6 TH5 Combination -107.546 -3.505 0 0 0 6.414 26 0 TH6 Combination -111.896 1.917 0 0 0 2.939 26 3.6 TH6 Combination -111.896 1.917 0 0 0 -3.963 26 0 TH7 Combination -112.099 -3.407 0 0 0 -6.364 26 3.6 TH7 Combination -112.099 -3.407 0 0 0 5.902 26 0 TH8 Combination -114.415 2.092 0 0 0 4.093 26 3.6 TH8 Combination -114.415 2.092 0 0 0 -3.438 26 0 TH9 Combination -114.618 -3.232 0 0 0 -5.210 26 3.6 TH9 Combination -114.618 -3.232 0 0 0 6.427 26 0 TH10 Combination -118.977 1.894 0 0 0 3.416 26 3.6 TH10 Combination -118.977 1.894 0 0 0 -3.402 26 0 TH11 Combination -119.181 -3.431 0 0 0 -5.887 26 3.6 TH11 Combination -119.181 -3.431 0 0 0 6.463 27 0 TH1 Combination -134.288 -3.879 0 0 0 -5.944 27 3.6 TH1 Combination -134.288 -3.879 0 0 0 8.021 27 0 TH2 Combination -133.038 -3.726 0 0 0 -7.107 27 3.6 TH2 Combination -133.038 -3.726 0 0 0 6.305 27 0 TH3 Combination -142.969 -4.101 0 0 0 -7.058 27 3.6 TH3 Combination -142.969 -4.101 0 0 0 7.706 27 0 TH4 Combination -124.714 -0.563 0 0 0 -0.869 27 3.6 TH4 Combination -124.714 -0.563 0 0 0 1.156 27 0 TH5 Combination -123.978 -6.450 0 0 0 -11.127 27 3.6 TH5 Combination -123.978 -6.450 0 0 0 12.095 27 0 TH6 Combination -133.617 -1.195 0 0 0 -1.337 27 3.6 TH6 Combination -133.617 -1.195 0 0 0 2.964 27 0 TH7 Combination -132.954 -6.494 0 0 0 -10.569 27 3.6 TH7 Combination -132.954 -6.494 0 0 0 12.809 27 0 TH8 Combination -132.491 -1.056 0 0 0 -2.384 27 3.6 TH8 Combination -132.491 -1.056 0 0 0 1.419 27 0 TH9 Combination -131.828 -6.356 0 0 0 -11.616 27 3.6 TH9 Combination -131.828 -6.356 0 0 0 11.264 27 0 TH10 Combination -141.429 -1.394 0 0 0 -2.339 27 3.6 TH10 Combination -141.429 -1.394 0 0 0 2.680 27 0 TH11 Combination -140.766 -6.693 0 0 0 -11.571 27 3.6 TH11 Combination -140.766 -6.693 0 0 0 12.525 28 0 TH1 Combination -77.674 7.613 0 0 0 12.291 28 3.6 TH1 Combination -77.674 7.613 0 0 0 -15.118 28 0 TH2 Combination -74.223 7.476 0 0 0 13.305 28 3.6 TH2 Combination -74.223 7.476 0 0 0 -13.610 28 0 TH3 Combination -80.415 8.167 0 0 0 13.854 28 3.6 TH3 Combination -80.415 8.167 0 0 0 -15.547 28 0 TH4 Combination -72.801 9.867 0 0 0 15.590 28 3.6 TH4 Combination -72.801 7.753 0 0 0 -16.126 28 0 TH5 Combination -70.184 3.626 0 0 0 7.678 28 3.6 TH5 Combination -70.184 6.444 0 0 0 -10.448 28 0 TH6 Combination -78.241 10.194 0 0 0 15.700 28 3.6 TH6 Combination -78.241 8.292 0 0 0 -17.575 28 0 TH7 Combination -75.886 4.577 0 0 0 8.579 28 3.6 TH7 Combination -75.886 7.114 0 0 0 -12.465 28 0 TH8 Combination -75.135 10.070 0 0 0 16.613 28 3.6 TH8 Combination -75.135 8.168 0 0 0 -16.217 28 0 TH9 Combination -72.780 4.453 0 0 0 9.491 28 3.6 TH9 Combination -72.780 6.990 0 0 0 -11.108 28 0 TH10 Combination -80.708 10.692 0 0 0 17.107 28 3.6 TH10 Combination -80.708 8.790 0 0 0 -17.961 28 0 TH11 Combination -78.352 5.075 0 0 0 9.986 28 3.6 TH11 Combination -78.352 7.612 0 0 0 -12.851 29 0 TH1 Combination -33.772 -3.480 0 0 0 -6.279 29 3.6 TH1 Combination -33.772 -3.480 0 0 0 6.248 29 0 TH2 Combination -36.356 -3.607 0 0 0 -5.891 29 3.6 TH2 Combination -36.356 -3.607 0 0 0 7.096 29 0 TH3 Combination -36.805 -3.714 0 0 0 -6.306 29 3.6 TH3 Combination -36.805 -3.714 0 0 0 7.064 29 0 TH4 Combination -33.056 -1.022 0 0 0 -3.584 29 3.6 TH4 Combination -33.056 -3.884 0 0 0 5.247 29 0 TH5 Combination -33.619 -5.350 0 0 0 -7.913 29 3.6 TH5 Combination -33.619 -3.204 0 0 0 7.483 29 0 TH6 Combination -33.487 -1.353 0 0 0 -4.185 29 3.6 TH6 Combination -33.487 -3.929 0 0 0 5.321 29 0 TH7 Combination -33.994 -5.248 0 0 0 -8.082 29 3.6 TH7 Combination -33.994 -3.317 0 0 0 7.334 29 0 TH8 Combination -35.812 -1.468 0 0 0 -3.835 29 3.6 TH8 Combination -35.812 -4.043 0 0 0 6.084 29 0 TH9 Combination -36.319 -5.362 0 0 0 -7.732 29 3.6 TH9 Combination -36.319 -3.431 0 0 0 8.097 29 0 TH10 Combination -36.217 -1.563 0 0 0 -4.209 29 3.6 TH10 Combination -36.217 -4.139 0 0 0 6.055 29 0 TH11 Combination -36.724 -5.458 0 0 0 -8.105 29 3.6 TH11 Combination -36.724 -3.527 0 0 0 8.068 30 0 TH1 Combination -47.013 -0.490 0 0 0 -0.558 30 3.6 TH1 Combination -47.013 -0.490 0 0 0 1.206 30 0 TH2 Combination -46.802 -0.483 0 0 0 -1.369 30 3.6 TH2 Combination -46.802 -0.483 0 0 0 0.370 30 0 TH3 Combination -49.814 -0.662 0 0 0 -1.353 30 3.6 TH3 Combination -49.814 -0.662 0 0 0 1.029 30 0 TH4 Combination -43.755 1.126 0 0 0 1.902 30 3.6 TH4 Combination -43.755 1.126 0 0 0 -2.153 30 0 TH5 Combination -44.219 -1.758 0 0 0 -3.059 30 3.6 TH5 Combination -44.219 -1.758 0 0 0 3.268 30 0 TH6 Combination -46.490 0.822 0 0 0 1.669 30 3.6 TH6 Combination -46.490 0.822 0 0 0 -1.290 30 0 TH7 Combination -46.908 -1.774 0 0 0 -2.796 30 3.6 TH7 Combination -46.908 -1.774 0 0 0 3.589 30 0 TH8 Combination -46.300 0.828 0 0 0 0.939 30 3.6 TH8 Combination -46.300 0.828 0 0 0 -2.042 30 0 TH9 Combination -46.718 -1.767 0 0 0 -3.526 30 3.6 TH9 Combination -46.718 -1.767 0 0 0 2.836 30 0 TH10 Combination -49.011 0.667 0 0 0 0.953 30 3.6 TH10 Combination -49.011 0.667 0 0 0 -1.450 30 0 TH11 Combination -49.429 -1.928 0 0 0 -3.511 30 3.6 TH11 Combination -49.429 -1.928 0 0 0 3.429 31 0 TH1 Combination -52.331 -4.384 0 0 0 -8.576 31 3.6 TH1 Combination -52.331 -4.384 0 0 0 7.205 31 0 TH2 Combination -53.615 -3.929 0 0 0 -6.515 31 3.6 TH2 Combination -53.615 -3.929 0 0 0 7.630 31 0 TH3 Combination -55.876 -4.428 0 0 0 -8.057 31 3.6 TH3 Combination -55.876 -4.428 0 0 0 7.883 31 0 TH4 Combination -50.309 -2.408 0 0 0 -4.509 31 3.6 TH4 Combination -50.309 -2.408 0 0 0 4.161 31 0 TH5 Combination -49.807 -5.360 0 0 0 -9.560 31 3.6 TH5 Combination -49.807 -5.360 0 0 0 9.734 31 0 TH6 Combination -52.320 -3.005 0 0 0 -6.149 31 3.6 TH6 Combination -52.320 -3.005 0 0 0 4.667 31 0 TH7 Combination -51.868 -5.661 0 0 0 -10.695 31 3.6 TH7 Combination -51.868 -5.661 0 0 0 9.684 31 0 TH8 Combination -53.475 -2.595 0 0 0 -4.294 31 3.6 TH8 Combination -53.475 -2.595 0 0 0 5.050 31 0 TH9 Combination -53.024 -5.252 0 0 0 -8.840 31 3.6 TH9 Combination -53.024 -5.252 0 0 0 10.066 31 0 TH10 Combination -55.510 -3.044 0 0 0 -5.681 31 3.6 TH10 Combination -55.510 -3.044 0 0 0 5.277 31 0 TH11 Combination -55.059 -5.700 0 0 0 -10.227 31 3.6 TH11 Combination -55.059 -5.700 0 0 0 10.293 32 0 TH1 Combination -27.306 8.354 0 0 0 15.916 32 3.6 TH1 Combination -27.306 8.354 0 0 0 -14.158 32 0 TH2 Combination -30.098 8.020 0 0 0 14.170 32 3.6 TH2 Combination -30.098 8.020 0 0 0 -14.701 32 0 TH3 Combination -30.131 8.803 0 0 0 16.211 32 3.6 TH3 Combination -30.131 8.803 0 0 0 -15.479 32 0 TH4 Combination -27.548 9.568 0 0 0 15.925 32 3.6 TH4 Combination -27.548 7.422 0 0 0 -14.656 32 0 TH5 Combination -27.022 5.190 0 0 0 11.585 32 3.6 TH5 Combination -27.022 8.056 0 0 0 -12.259 32 0 TH6 Combination -27.550 10.073 0 0 0 17.557 32 3.6 TH6 Combination -27.550 8.142 0 0 0 -15.229 32 0 TH7 Combination -27.077 6.133 0 0 0 13.651 32 3.6 TH7 Combination -27.077 8.712 0 0 0 -13.072 32 0 TH8 Combination -30.063 9.772 0 0 0 15.986 32 3.6 TH8 Combination -30.063 7.841 0 0 0 -15.718 32 0 TH9 Combination -29.590 5.833 0 0 0 12.080 32 3.6 TH9 Combination -29.590 8.412 0 0 0 -13.561 32 0 TH10 Combination -30.092 10.477 0 0 0 17.823 32 3.6 TH10 Combination -30.092 8.546 0 0 0 -16.419 32 0 TH11 Combination -29.619 6.538 0 0 0 13.916 32 3.6 TH11 Combination -29.619 9.117 0 0 0 -14.261 33 0 TH1 Combination -2.081 -22.072 0 0 0 -29.262 33 3.5 TH1 Combination -2.081 -8.100 0 0 0 23.539 33 4.17 TH1 Combination -2.081 -5.425 0 0 0 28.070 33 4.17 TH1 Combination -2.081 20.747 0 0 0 28.070 33 7 TH1 Combination -2.081 23.104 0 0 0 -33.979 33 0 TH2 Combination 1.947 -11.408 0 0 0 -16.075 33 3.5 TH2 Combination 1.947 -4.618 0 0 0 11.972 33 4.17 TH2 Combination 1.947 -3.319 0 0 0 14.631 33 4.17 TH2 Combination 1.947 11.663 0 0 0 14.631 33 7 TH2 Combination 1.947 14.021 0 0 0 -21.712 33 0 TH3 Combination -0.657 -21.769 0 0 0 -28.851 33 3.5 TH3 Combination -0.657 -7.797 0 0 0 22.890 33 4.17 TH3 Combination -0.657 -5.122 0 0 0 27.218 33 4.17 TH3 Combination -0.657 21.050 0 0 0 27.218 33 7 TH3 Combination -0.657 23.407 0 0 0 -35.688 33 0 TH4 Combination 0.163 -7.406 0 0 0 -0.964 33 3.5 TH4 Combination 0.163 -0.616 0 0 0 13.076 33 4.17 TH4 Combination 0.163 0.684 0 0 0 13.053 33 4.17 TH4 Combination 0.163 15.666 0 0 0 13.053 33 7 TH4 Combination 0.163 18.023 0 0 0 -34.616 33 0 TH5 Combination 0.569 -16.003 0 0 0 -31.945 33 3.5 TH5 Combination 0.569 -9.213 0 0 0 12.183 33 4.17 TH5 Combination 0.569 -7.913 0 0 0 17.920 33 4.17 TH5 Combination 0.569 7.069 0 0 0 17.920 33 7 TH5 Combination 0.569 9.426 0 0 0 -5.421 33 0 TH6 Combination -2.145 -17.161 0 0 0 -14.015 33 3.5 TH6 Combination -2.145 -3.908 0 0 0 22.856 33 4.17 TH6 Combination -2.145 -1.370 0 0 0 24.624 33 4.17 TH6 Combination -2.145 23.683 0 0 0 24.624 33 7 TH6 Combination -2.145 26.040 0 0 0 -45.733 33 0 TH7 Combination -1.779 -24.898 0 0 0 -41.898 33 3.5 TH7 Combination -1.779 -11.645 0 0 0 22.052 33 4.17 TH7 Combination -1.779 -9.107 0 0 0 29.004 33 4.17 TH7 Combination -1.779 15.946 0 0 0 29.004 33 7 TH7 Combination -1.779 18.303 0 0 0 -19.457 33 0 TH8 Combination 1.480 -7.564 0 0 0 -2.146 33 3.5 TH8 Combination 1.480 -0.774 0 0 0 12.446 33 4.17 TH8 Combination 1.480 0.526 0 0 0 12.529 33 4.17 TH8 Combination 1.480 15.508 0 0 0 12.529 33 7 TH8 Combination 1.480 17.865 0 0 0 -34.693 33 0 TH9 Combination 1.846 -15.301 0 0 0 -30.029 33 3.5 TH9 Combination 1.846 -8.511 0 0 0 11.642 33 4.17 TH9 Combination 1.846 -7.211 0 0 0 16.909 33 4.17 TH9 Combination 1.846 7.771 0 0 0 16.909 33 7 TH9 Combination 1.846 10.128 0 0 0 -8.417 33 0 TH10 Combination -0.863 -16.889 0 0 0 -13.645 33 3.5 TH10 Combination -0.863 -3.635 0 0 0 22.271 33 4.17 TH10 Combination -0.863 -1.098 0 0 0 23.857 33 4.17 TH10 Combination -0.863 23.955 0 0 0 23.857 33 7 TH10 Combination -0.863 26.313 0 0 0 -47.272 33 0 TH11 Combination -0.497 -24.626 0 0 0 -41.528 33 3.5 TH11 Combination -0.497 -11.372 0 0 0 21.468 33 4.17 TH11 Combination -0.497 -8.835 0 0 0 28.237 33 4.17 TH11 Combination -0.497 16.218 0 0 0 28.237 33 7 TH11 Combination -0.497 18.576 0 0 0 -20.996 34 0 TH1 Combination 2.105 -12.724 0 0 0 -20.782 34 2.1 TH1 Combination 2.105 -10.974 0 0 0 4.101 34 2.1 TH1 Combination 2.105 -4.520 0 0 0 4.101 34 3.5 TH1 Combination 2.105 -3.354 0 0 0 9.614 34 3.5 TH1 Combination 2.105 3.566 0 0 0 9.614 34 4.9 TH1 Combination 2.105 4.732 0 0 0 3.805 34 4.9 TH1 Combination 2.105 10.817 0 0 0 3.805 34 7 TH1 Combination 2.105 12.566 0 0 0 -20.748 34 0 TH2 Combination -1.041 -20.631 0 0 0 -30.994 34 2.1 TH2 Combination -1.041 -18.882 0 0 0 10.495 34 2.1 TH2 Combination -1.041 -7.721 0 0 0 10.495 34 3.5 TH2 Combination -1.041 -6.555 0 0 0 20.488 34 3.5 TH2 Combination -1.041 6.247 0 0 0 20.488 34 4.9 TH2 Combination -1.041 7.413 0 0 0 10.926 34 4.9 TH2 Combination -1.041 18.205 0 0 0 10.926 34 7 TH2 Combination -1.041 19.955 0 0 0 -29.142 34 0 TH3 Combination 0.203 -20.422 0 0 0 -31.904 34 2.1 TH3 Combination 0.203 -18.672 0 0 0 9.145 34 2.1 TH3 Combination 0.203 -7.511 0 0 0 9.145 34 3.5 TH3 Combination 0.203 -6.345 0 0 0 18.845 34 3.5 TH3 Combination 0.203 6.457 0 0 0 18.845 34 4.9 TH3 Combination 0.203 7.623 0 0 0 8.989 34 4.9 TH3 Combination 0.203 18.415 0 0 0 8.989 34 7 TH3 Combination 0.203 20.164 0 0 0 -31.519 34 0 TH4 Combination 0.604 -8.881 0 0 0 -5.755 34 2.1 TH4 Combination 0.604 -7.132 0 0 0 11.058 34 2.1 TH4 Combination 0.604 -0.678 0 0 0 11.058 34 3.5 TH4 Combination 0.604 0.489 0 0 0 11.191 34 3.5 TH4 Combination 0.604 7.409 0 0 0 11.191 34 4.9 TH4 Combination 0.604 8.575 0 0 0 0.002 34 4.9 TH4 Combination 0.604 14.660 0 0 0 0.002 34 7 TH4 Combination 0.604 16.409 0 0 0 -32.620 34 0 TH5 Combination 0.823 -16.987 0 0 0 -33.992 34 2.1 TH5 Combination 0.823 -15.238 0 0 0 -0.156 34 2.1 TH5 Combination 0.823 -8.784 0 0 0 -0.156 34 3.5 TH5 Combination 0.823 -7.618 0 0 0 11.325 34 3.5 TH5 Combination 0.823 -0.698 0 0 0 11.325 34 4.9 TH5 Combination 0.823 0.469 0 0 0 11.485 34 4.9 TH5 Combination 0.823 6.554 0 0 0 11.485 34 7 TH5 Combination 0.823 8.303 0 0 0 -4.114 34 0 TH6 Combination 1.750 -9.097 0 0 0 -7.985 34 2.1 TH6 Combination 1.750 -7.348 0 0 0 9.283 34 2.1 TH6 Combination 1.750 -0.894 0 0 0 9.283 34 3.5 TH6 Combination 1.750 0.272 0 0 0 9.718 34 3.5 TH6 Combination 1.750 7.192 0 0 0 9.718 34 4.9 TH6 Combination 1.750 8.358 0 0 0 -1.167 34 4.9 TH6 Combination 1.750 14.443 0 0 0 -1.167 34 7 TH6 Combination 1.750 16.193 0 0 0 -33.335 34 0 TH7 Combination 1.947 -16.393 0 0 0 -33.398 34 2.1 TH7 Combination 1.947 -14.644 0 0 0 -0.810 34 2.1 TH7 Combination 1.947 -8.190 0 0 0 -0.810 34 3.5 TH7 Combination 1.947 -7.023 0 0 0 9.839 34 3.5 TH7 Combination 1.947 -0.103 0 0 0 9.839 34 4.9 TH7 Combination 1.947 1.063 0 0 0 9.168 34 4.9 TH7 Combination 1.947 7.148 0 0 0 9.168 34 7 TH7 Combination 1.947 8.897 0 0 0 -7.679 34 0 TH8 Combination -1.082 -16.214 0 0 0 -17.177 34 2.1 TH8 Combination -1.082 -14.465 0 0 0 15.037 34 2.1 TH8 Combination -1.082 -3.775 0 0 0 15.037 34 3.5 TH8 Combination -1.082 -2.609 0 0 0 19.506 34 3.5 TH8 Combination -1.082 9.605 0 0 0 19.506 34 4.9 TH8 Combination -1.082 10.771 0 0 0 5.242 34 4.9 TH8 Combination -1.082 21.093 0 0 0 5.242 34 7 TH8 Combination -1.082 22.842 0 0 0 -40.889 34 0 TH9 Combination -0.884 -23.510 0 0 0 -42.590 34 2.1 TH9 Combination -0.884 -21.761 0 0 0 4.944 34 2.1 TH9 Combination -0.884 -11.070 0 0 0 4.944 34 3.5 TH9 Combination -0.884 -9.904 0 0 0 19.627 34 3.5 TH9 Combination -0.884 2.310 0 0 0 19.627 34 4.9 TH9 Combination -0.884 3.476 0 0 0 15.577 34 4.9 TH9 Combination -0.884 13.797 0 0 0 15.577 34 7 TH9 Combination -0.884 15.546 0 0 0 -15.234 34 0 TH10 Combination 0.038 -16.026 0 0 0 -17.995 34 2.1 TH10 Combination 0.038 -14.276 0 0 0 13.822 34 2.1 TH10 Combination 0.038 -3.586 0 0 0 13.822 34 3.5 TH10 Combination 0.038 -2.420 0 0 0 18.027 34 3.5 TH10 Combination 0.038 9.794 0 0 0 18.027 34 4.9 TH10 Combination 0.038 10.960 0 0 0 3.499 34 4.9 TH10 Combination 0.038 21.281 0 0 0 3.499 34 7 TH10 Combination 0.038 23.031 0 0 0 -43.029 34 0 TH11 Combination 0.236 -23.321 0 0 0 -43.408 34 2.1 TH11 Combination 0.236 -21.572 0 0 0 3.730 34 2.1 TH11 Combination 0.236 -10.882 0 0 0 3.730 34 3.5 TH11 Combination 0.236 -9.715 0 0 0 18.148 34 3.5 TH11 Combination 0.236 2.498 0 0 0 18.148 34 4.9 TH11 Combination 0.236 3.665 0 0 0 13.834 34 4.9 TH11 Combination 0.236 13.986 0 0 0 13.834 34 7 TH11 Combination 0.236 15.735 0 0 0 -17.374 35 0 TH1 Combination -0.290 -30.796 0 0 0 -52.120 35 2.83 TH1 Combination -0.290 -28.439 0 0 0 31.697 35 2.83 TH1 Combination -0.290 1.009 0 0 0 31.697 35 4.275 TH1 Combination -0.290 5.571 0 0 0 26.943 35 7 TH1 Combination -0.290 14.174 0 0 0 0.041 35 7 TH1 Combination -0.290 27.903 0 0 0 0.041 35 8.55 TH1 Combination -0.290 31.170 0 0 0 -45.741 35 0 TH2 Combination 5.162 -18.761 0 0 0 -33.361 35 2.83 TH2 Combination 5.162 -16.404 0 0 0 16.397 35 2.83 TH2 Combination 5.162 -0.422 0 0 0 16.397 35 4.275 TH2 Combination 5.162 2.402 0 0 0 14.967 35 7 TH2 Combination 5.162 7.726 0 0 0 1.167 35 7 TH2 Combination 5.162 18.358 0 0 0 1.167 35 8.55 TH2 Combination 5.162 20.544 0 0 0 -28.983 35 0 TH3 Combination 1.714 -31.001 0 0 0 -53.585 35 2.83 TH3 Combination 1.714 -28.644 0 0 0 30.813 35 2.83 TH3 Combination 1.714 0.804 0 0 0 30.813 35 4.275 TH3 Combination 1.714 5.366 0 0 0 26.355 35 7 TH3 Combination 1.714 13.969 0 0 0 0.011 35 7 TH3 Combination 1.714 27.698 0 0 0 0.011 35 8.55 TH3 Combination 1.714 30.965 0 0 0 -45.453 35 0 TH4 Combination 3.090 -15.538 0 0 0 -19.365 35 2.83 TH4 Combination 3.090 -13.180 0 0 0 21.271 35 2.83 TH4 Combination 3.090 2.802 0 0 0 21.271 35 4.275 TH4 Combination 3.090 5.625 0 0 0 15.183 35 7 TH4 Combination 3.090 10.950 0 0 0 -7.400 35 7 TH4 Combination 3.090 21.582 0 0 0 -7.400 35 8.55 TH4 Combination 3.090 23.767 0 0 0 -42.546 35 0 TH5 Combination 2.916 -21.586 0 0 0 -44.463 35 2.83 TH5 Combination 2.916 -19.229 0 0 0 13.290 35 2.83 TH5 Combination 2.916 -3.247 0 0 0 13.290 35 4.275 TH5 Combination 2.916 -0.423 0 0 0 15.941 35 7 TH5 Combination 2.916 4.902 0 0 0 9.839 35 7 TH5 Combination 2.916 15.534 0 0 0 9.839 35 8.55 TH5 Combination 2.916 17.719 0 0 0 -15.932 35 0 TH6 Combination -0.006 -26.856 0 0 0 -38.820 35 2.83 TH6 Combination -0.006 -24.498 0 0 0 33.846 35 2.83 TH6 Combination -0.006 3.603 0 0 0 33.846 35 4.275 TH6 Combination -0.006 7.991 0 0 0 25.469 35 7 TH6 Combination -0.006 16.266 0 0 0 -7.581 35 7 TH6 Combination -0.006 29.685 0 0 0 -7.581 35 8.55 TH6 Combination -0.006 32.845 0 0 0 -56.041 35 0 TH7 Combination -0.163 -32.299 0 0 0 -61.408 35 2.83 TH7 Combination -0.163 -29.942 0 0 0 26.663 35 2.83 TH7 Combination -0.163 -1.840 0 0 0 26.663 35 4.275 TH7 Combination -0.163 2.548 0 0 0 26.152 35 7 TH7 Combination -0.163 10.823 0 0 0 7.935 35 7 TH7 Combination -0.163 24.242 0 0 0 7.935 35 8.55 TH7 Combination -0.163 27.401 0 0 0 -32.089 35 0 TH8 Combination 4.900 -16.024 0 0 0 -21.937 35 2.83 TH8 Combination 4.900 -13.667 0 0 0 20.076 35 2.83 TH8 Combination 4.900 2.315 0 0 0 20.076 35 4.275 TH8 Combination 4.900 5.139 0 0 0 14.691 35 7 TH8 Combination 4.900 10.463 0 0 0 -6.567 35 7 TH8 Combination 4.900 21.095 0 0 0 -6.567 35 8.55 TH8 Combination 4.900 23.281 0 0 0 -40.959 35 0 TH9 Combination 4.743 -21.468 0 0 0 -44.525 35 2.83 TH9 Combination 4.743 -19.110 0 0 0 12.893 35 2.83 TH9 Combination 4.743 -3.128 0 0 0 12.893 35 4.275 TH9 Combination 4.743 -0.305 0 0 0 15.373 35 7 TH9 Combination 4.743 5.020 0 0 0 8.948 35 7 TH9 Combination 4.743 15.652 0 0 0 8.948 35 8.55 TH9 Combination 4.743 17.838 0 0 0 -17.006 35 0 TH10 Combination 1.797 -27.040 0 0 0 -40.138 35 2.83 TH10 Combination 1.797 -24.683 0 0 0 33.050 35 2.83 TH10 Combination 1.797 3.418 0 0 0 33.050 35 4.275 TH10 Combination 1.797 7.806 0 0 0 24.940 35 7 TH10 Combination 1.797 16.081 0 0 0 -7.607 35 7 TH10 Combination 1.797 29.501 0 0 0 -7.607 35 8.55 TH10 Combination 1.797 32.660 0 0 0 -55.782 35 0 TH11 Combination 1.640 -32.484 0 0 0 -62.726 35 2.83 TH11 Combination 1.640 -30.126 0 0 0 25.867 35 2.83 TH11 Combination 1.640 -2.025 0 0 0 25.867 35 4.275 TH11 Combination 1.640 2.363 0 0 0 25.622 35 7 TH11 Combination 1.640 10.638 0 0 0 7.908 35 7 TH11 Combination 1.640 24.057 0 0 0 7.908 35 8.55 TH11 Combination 1.640 27.217 0 0 0 -31.829 36 0 TH1 Combination 0.000 7.082 0 0 0 0.000 36 0.775 TH1 Combination 0.000 8.435 0 0 0 -6.013 36 1.55 TH1 Combination 0.000 9.788 0 0 0 -13.074 36 0 TH2 Combination 0.000 6.477 0 0 0 0.000 36 0.775 TH2 Combination 0.000 7.830 0 0 0 -5.544 36 1.55 TH2 Combination 0.000 9.183 0 0 0 -12.137 36 0 TH3 Combination 0.000 7.082 0 0 0 0.000 36 0.775 TH3 Combination 0.000 8.435 0 0 0 -6.013 36 1.55 TH3 Combination 0.000 9.788 0 0 0 -13.074 36 0 TH4 Combination 0.000 6.477 0 0 0 0.000 36 0.775 TH4 Combination 0.000 7.830 0 0 0 -5.544 36 1.55 TH4 Combination 0.000 9.183 0 0 0 -12.137 36 0 TH5 Combination 0.000 6.477 0 0 0 0.000 36 0.775 TH5 Combination 0.000 7.830 0 0 0 -5.544 36 1.55 TH5 Combination 0.000 9.183 0 0 0 -12.137 36 0 TH6 Combination 0.000 7.022 0 0 0 0.000 36 0.775 TH6 Combination 0.000 8.375 0 0 0 -5.966 36 1.55 TH6 Combination 0.000 9.728 0 0 0 -12.981 36 0 TH7 Combination 0.000 7.022 0 0 0 0.000 36 0.775 TH7 Combination 0.000 8.375 0 0 0 -5.966 36 1.55 TH7 Combination 0.000 9.728 0 0 0 -12.981 36 0 TH8 Combination 0.000 6.477 0 0 0 0.000 36 0.775 TH8 Combination 0.000 7.830 0 0 0 -5.544 36 1.55 TH8 Combination 0.000 9.183 0 0 0 -12.137 36 0 TH9 Combination 0.000 6.477 0 0 0 0.000 36 0.775 TH9 Combination 0.000 7.830 0 0 0 -5.544 36 1.55 TH9 Combination 0.000 9.183 0 0 0 -12.137 36 0 TH10 Combination 0.000 7.022 0 0 0 0.000 36 0.775 TH10 Combination 0.000 8.375 0 0 0 -5.966 36 1.55 TH10 Combination 0.000 9.728 0 0 0 -12.981 36 0 TH11 Combination 0.000 7.022 0 0 0 0.000 36 0.775 TH11 Combination 0.000 8.375 0 0 0 -5.966 36 1.55 TH11 Combination 0.000 9.728 0 0 0 -12.981 37 0 TH1 Combination -1.801 -19.982 0 0 0 -29.355 37 3.5 TH1 Combination -1.801 -7.942 0 0 0 19.513 37 4.17 TH1 Combination -1.801 -5.638 0 0 0 24.063 37 4.17 TH1 Combination -1.801 17.311 0 0 0 24.063 37 7 TH1 Combination -1.801 23.492 0 0 0 -33.674 37 0 TH2 Combination -1.029 -23.533 0 0 0 -33.458 37 3.5 TH2 Combination -1.029 -9.743 0 0 0 24.776

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docthuyet minh tuyet.doc
  • rarBAN VE.rar
  • rarBANG TINH.rar
  • docbe nuoc mai SUA CHIEU DAY DAY BE.doc
  • docBIA THUYET MINH.doc