Đồ án Công trình chung cư cao tầng Nam Anh Dũng

 Tải trọng tác dụng:

- Trọng lượng bản thân dầm: gbt = 1,1.0,22.0,3.2500 = 181,5 KG/m

- Tải trọng do bản thang truyền vào là phân bố hình thang nhưng để đơn giản cho tính toán và thiên về an toàn có thể coi gần đúng là phân bố đều.

 

Trong đó: ;

Vậy

- Phần tải trọng tập trung do cốn thang truyền vào:

doc36 trang | Chia sẻ: NguyễnHương | Ngày: 19/07/2017 | Lượt xem: 889 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Công trình chung cư cao tầng Nam Anh Dũng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHẦN II: KẾT CẤU (45%) GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : PGS –TS . Nguyễn Xuân Liên SINH VIÊN THỰC HIỆN : Bùi Công Tráng LỚP : XD902 NHIỆM VỤ : - Thiết kế ô sàn điển hình - Thiết kế cầu thang bộ trục 4,5T - Thiết kế khung trục 2 - Thiết kế móng dưới khung trục 2 I/ TÍNH TOÁN TẦNG SÀN ĐIỂN HÌNH BT mac 250 Rb=14,5 MPA ThépAII R=280 MPA Ta chỉ cần tính một số ô sàn điển hình để bố trí cho các ô sàn còn lại Ta tính sàn S3,S2,S1,S4 1, Tính toán sàn S3 (8,4X5,4) m chọn chiều dày bản sàn chọn m=45 D=0,8 l=ln=5,4 m chọn hb=16cm Xác định tải trọng bản thân sàn STT Lớp VL d(m) g(kg/m3) n qtt(kg/m2) 1 Gạch 0,01 2000 1,1 22 2 Vữa lót 0,02 1800 1,3 46,8 3 BảnBTCT 0,16 2500 1,1 440 4 Vữa trát 0,015 1800 1,3 35,1 5 Tổng 544 g = 22+46,8+440+35,1= 544(kg/m2) p= 1,2x200=240 (kg/m2) Tường 110 trên sàn S3 qT=0,7*1,1*0,11*2000*3,3*(2,1*2+3,3*2+3,1)/8,4*5,4=171,3(kg/m2) qv= 0,7*1,3*0,02*2*1800*3,3 *(2,1*2+3,3*2+3,1)/8,4*5,4=66,25(kg/m2) q= g+p+ qT + qv =544+240 +171,3+66,25= 1022(kg/m2) Do ô bản liên kết ngàm 4 phía lên ` Xét tỷ số vậy bản làm việc 2 phương chọn phương án bố trí thép đều theo mỗi phương ta có phương trình sau (1) Tra bảng 6.2 sách giáo trình bê tông cốt thép toàn khối ta có q = 0,4; A1 = B1 = 1,0; A2 = B2 = 0,6 Þ M2 = 0,4M1; MA1 = MB1 = 1,0 M1; MA2 = MB2 = 0,6 M1 Þ M1 =1107,4 kg.m , M2 =443kg.m MA1 = MB1 =1107,4kg.m MA2 = MB2 = 664,4 kg.m Tính toán trên đơn vị diện tích với diện tích hình chữ nhật chiều dày 16cm chiều rộng 100cm 1.1/Cốt thép chịu mô men dương M1 =1107 kg.m =11,07KN.m chọn a0 = 30 mm h0 = 160 – 30 = 130 mm BT25 Rb=14,5 MPA Thép AII Rs =280MPA Tra bảng jR =0,595 aR =0,418 Vì am < aR ( Bài toán cốt đơn) ζ =1- 0,5j =1-0,5*0,046=0,977 Kiểm tra hàm lượng cốt thép ĐK kiểm tra M > Mmin =0,05% Dùng thép f10 fa=0,785 cm2 S = chọn a=18 cm 1.2/Cốt thép chịu mô men âm MA1 = MB1 =1107,4kg.m Tính tương tự như đối với momen M1 1.3/Cốt thép chịu mô men dương M2 =443 kg.m =4,43KN.m chọn a0 = 30 mm h0 = 160 – 30 –8 = 122mm BT25 Rb=14,5 MPA Thép AII Rs =280MPA Tra bảng jR =0,595 aR =0,418 Vì am < aR ( Bài toán cốt đơn) ζ =1- 0,5j =1-0,5*0,02=0,99 Kiểm tra hàm lượng cốt thép ĐK kiểm tra M > Mmin =0,05% Dùng thép f10 fa=0,785 cm2 S = chọn a=20 cm 1.4/Cốt thép chịu mô men âm MA2 = MB2 = 664,4 kg.m =6,644 KN.m chọn a0 = 30 mm h0 = 160 – 30 = 130mm BT25 Rb=14,5 MPA Thép AII Rs =280MPA Tra bảng jR =0,595 aR =0,418 Vì am < aR ( Bài toán cốt đơn) ζ =1- 0,5j =1-0,5*0,027=0,986 Kiểm tra hàm lượng cốt thép ĐK kiểm tra M > Mmin =0,05% Dùng thép f10 fa=0,785 cm2 S = chọn a=16 cm 2, Tính toán sàn S2 (8,4X6) m chọn chiều dày bản sàn hb=16cm Xác định tải trọng bản thân sàn g = 22+46,8+440+35,1= 544(kg/m2) p= 1,2x300=360(kg/m2) Tường 220 trên sàn S2 qT=0,7*1,1*0,22*2000*3,3*8,4/8,4*6=186,34(kg/m2) qv= 0,7*1,3*0,02*2*1800*3,3*8,4/8,4*6=36 (kg/m2) Tường 110 trên sàn S2 qT=1,1*0,11*2000*3,3*3/8,4*6=47,5(kg/m2) qv= 1,3*0,02*2*1800*3,3*3/8,4*6=18,3 (kg/m2) q= g+p+∑( qT + qv )=544+360 +186,34+36+47,5+18,3= 1192,1(kg/m2) Do ô bản liên kết ngàm 4 phía lên ` Xét tỷ số vậy bản làm việc 2 phương chọn phương án bố trí thép đều theo mỗi phương ta có phương trình sau (1) Tra bảng 6.2 sách giáo trình bê tông cốt thép toàn khối ta có q = 0,5; A1 = B1 = 1; A2 = B2 = 0,8 Þ M2 = 0,5M1; MA1 = MB1 = 1,0 M1; MA2 = MB2 = 0,8 M1 Þ M1 =1395,6 kg.m , M2 =697,8kg.m MA1 = MB1 =1395,6 kg.m MA2 = MB2 = 1116,48 kg.m Tính toán trên đơn vị diện tích với diện tích hình chữ nhật chiều dày 16cm chiều rộng 100cm 2.1/Cốt thép chựu mô men dương M1 =1395,6 kg.m =13,956KN.m chọn a0 = 30 mm h0 = 160 – 30 = 130 mm BT25 Rb=14,5 MPA Thép AII Rs =280MPA Tra bảng jR =0,595 aR =0,418 Vì am < aR ( Bài toán cốt đơn) ζ =1- 0,5j =1-0,5*0,057=0,971 Kiểm tra hàm lượng cốt thép ĐK kiểm tra M > Mmin =0,05% Dùng thép f10 fa=0,785 cm2 S = chọn a=18 cm 2.2/Cốt thép chịu mô men âm MA1 = MB1 =1395,6kg.m Tính tương tự như đối với momen M1 2.3/Cốt thép chịu mô men dương M2 =697,8 kg.m =6,978KN.m chọn a0 = 30 mm h0 = 160 – 30 –8 = 122mm BT25 Rb=14,5 MPA Thép AII Rs =280MPA Tra bảng jR =0,595 aR =0,418 Vì am < aR ( Bài toán cốt đơn) ζ =1- 0,5j =1-0,5*0,032=0,984 Kiểm tra hàm lượng cốt thép ĐK kiểm tra M > Mmin =0,05% Dùng thép f10 fa=0,785 cm2 S = chọn a=20 cm 2.4/Cốt thép chịu mô men âm MA2 = MB2 = 1116,48 kg.m =11,1648KN.m chọn a0 = 30 mm h0 = 160 – 30 = 130mm BT25 Rb=14,5 MPA Thép AII Rs =280MPA Tra bảng jR =0,595 aR =0,418 Vì am < aR ( Bài toán cốt đơn) ζ =1- 0,5j =1-0,5*0,046=0,977 Kiểm tra hàm lượng cốt thép ĐK kiểm tra M > Mmin =0,05% Dùng thép f10 fa=0,785 cm2 S = chọn a= 160 cm 3, Tính toán sàn S1 (8,4X6,9) m chọn chiều dày bản sàn hb=16cm Xác định tải trọng bản thân sàn g = 22+46,8+440+35,1= 544(kg/m2) p= 1,2x200=240(kg/m2) Tường 110 trên sàn S2 qT=0,7*1,1*0,11*2000*3,3*(6,9*2+3,1*2)/8,4*6,9=192,9(kg/m2) qv=0,7* 1,3*0,02*2*1800*3,3*(6,9*2+3,1*2)/8,4*6,9=74,6 (kg/m2) q= g+p+ qT + qv =544+240+192,9+74,6= 1051,5(kg/m2) Do ô bản liên kết ngàm 4 phía lên ` Xét tỷ số vậy bản làm việc 2 phương chọn phương án bố trí thép đều theo mỗi phương ta có phương trình sau (1) Tra bảng 6.2 sách giáo trình bê tông cốt thép toàn khối ta có q = 0,72; A1 = B1 = 1,088; A2 = B2 = 0,888 Þ M2 = 0,72M1; MA1 = MB1 = 1,088 M1; MA2 = MB2 = 0,888 M1 Þ M1 =1407 kg.m , M2 =1013kg.m MA1 = MB1 =1530 kg.m MA2 = MB2 = 1249kg.m Tính toán trên đơn vị diện tích với diện tích hình chữ nhật chiều dày 16cm chiều rộng 100cm 3.1/Cốt thép chựu mô men dương M1 =1407 kg.m =14,07KN.m chọn a0 = 30 mm h0 = 160 – 30 = 130 mm BT25 Rb=14,5 MPA Thép AII Rs =280MPA Tra bảng jR =0,595 aR =0,418 Vì am < aR ( Bài toán cốt đơn) ζ =1- 0,5j =1-0,5*0,058=0,971 Kiểm tra hàm lượng cốt thép ĐK kiểm tra M > Mmin =0,05% Dùng thép f10 fa=0,785 cm2 S = chọn a=18 cm 3.2/Cốt thép chịu mô men âm MA1 = MB1 =1530kg.m =15,3KN.m chọn a0 = 30 mm h0 = 160 – 30 = 130 mm BT25 Rb=14,5 MPA Thép AII Rs =280MPA Tra bảng jR =0,595 aR =0,418 Vì am < aR ( Bài toán cốt đơn) ζ =1- 0,5j =1-0,5*0,064=0,968 Kiểm tra hàm lượng cốt thép ĐK kiểm tra M > Mmin =0,05% Dùng thép f10 fa=0,785 cm2 S = chọn a=16 cm 3.3/Cốt thép chịu mô men dương M2 =1013 kg.m =10,13KN.m chọn a0 = 30 mm h0 = 160 – 30 –8 = 122mm BT25 Rb=14,5 MPA Thép AII Rs =280MPA Tra bảng jR =0,595 aR =0,418 Vì am < aR ( Bài toán cốt đơn) ζ =1- 0,5j =1-0,5*0,047=0,9765 Kiểm tra hàm lượng cốt thép ĐK kiểm tra M > Mmin =0,05% Dùng thép f10 fa=0,785 cm2 S = chọn a=20 cm 3.4/Cốt thép chịu mô men âm MA2 = MB2 = 1249 kg.m =12,49KN.m chọn a0 = 30 mm h0 = 160 – 30 = 130mm BT25 Rb=14,5 MPA Thép AII Rs =280MPA Tra bảng jR =0,595 aR =0,418 Vì am < aR ( Bài toán cốt đơn) ζ =1- 0,5j =1-0,5*0,051=0,974 Kiểm tra hàm lượng cốt thép ĐK kiểm tra M > Mmin =0,05% Dùng thép f10 fa=0,785 cm2 S = chọn a=16 cm 4, Tính toán sàn S4 (8,4X3) m chọn chiều dày bản sàn hb=16cm Xác định tải trọng bản thân sàn g = 22+46,8+440+35,1= 544(kg/m2) p= 1,2x200=240(kg/m2) q= g+p =544+240= 784(kg/m2) Do ô bản liên kết ngàm 4 phía lên ` Xét tỷ số vậy bản làm việc theo phương cạnh ngắn Tính toán trên đơn vị diện tích với diện tích hình chữ nhật chiều dày 16cm chiều rộng 100cm M= ql2/8 =(784.32)/8=882 Kgm= 8,28KN.m 4.1/ cốt thép theo phương cạnh ngắn chọn a0 = 30 mm h0 = 160 – 30 = 130mm BT25 Rb=14,5 MPA Thép AII Rs =280MPA Tra bảng jR =0,595 aR =0,418 Vì am < aR ( Bài toán cốt đơn) ζ =1- 0,5j =1-0,5*0,034=0,983 Kiểm tra hàm lượng cốt thép ĐK kiểm tra M > Mmin =0,05% Dùng thép f10 fa=0,785 cm2 S = chọn a = 20cm vậy thép đặt theo cấu tạo f10 a = 20cm ii/ TÝnh to¸n cÇu thang bé trôc 4,5 MÆt b»ng cÇu thang: §Ó viÖc ®i l¹i thuËn tiÖn gi÷a chiÒu cao h vµ chiÒu réng b cña bËc thang nªn b¶o ®¶m: 2h+b = 60¸63 §é dèc cña thang nªn n»m trong kho¶ng 25 ¸ 36o. Chän b = 28 cm; h = 16 cm. 1. TÝnh b¶n thang: ChiÒu dµi cña b¶n thang theo ph­¬ng mÆt ph¼ng nghiªng lµ: XÐt tû sè Bá qua sù lµm viÖc theo c¹nh dµi tÝnh to¸n b¶n thang theo ph­¬ng c¹nh ng¾n. S¬ ®å tÝnh lµ dÇm ®¬n gi¶n 2 ®Çu kª lªn cèn thang 1.1/ X¸c ®Þnh kÝch th­íc s¬ bé. ChiÒu dµy b¶n x¸c ®Þnh s¬ bé theo c«ng thøc: D = 0,8 ¸ 1,4 lµ hÖ sè phô thuéc t¶i träng. Chän D = 1,4 L = l1 = 1,45 m = 30 ¸ 35. Chän m = 30 Chän hb =8 cm NhÞp tÝnh to¸n: bCT : chiÒu réng cña cèn thang, gi¶ thiÕt bCT = 10 cm. bt : chiÒu réng cña t­êng bt = 22 cm. 1.2/ T¶i träng t¸c dông: a/ TÜnh t¶i. - Träng l­îng b¶n th©n thang: g1 = 0,08 ´ 2500 ´ 1,1 = 220 (kG/m2) - Träng l­îng líp v÷a tr¸t d­íi b¶n: g2 = 0,015 ´ 1800 ´ 1,3 = 35,1 (kG/m2) - Träng l­îng líp ®¸ Granit«: - Träng l­îng líp v÷a lãt ®¸ Granit«: - Träng l­îng líp g¹ch x©y bËc: KÕt qu¶ tÝnh to¸n ®­îc thÓ hiÖn trong b¶nh sau: STT C¸c líp vËt liÖu g (kG/m3) gtc(kG/m2) n gtt(kG/m2) 1 §¸ granit« 2000 40,93 1,1 45,02 2 V÷a lãt 1800 36,84 1,3 47,89 3 B¶n thang 2500 200 1,1 220 4 V÷a tr¸t 1800 27 1,3 35,1 5 G¹ch x©y bËc 1800 125,03 1,1 137,53 Tæng 429,8 485,54 -T¶i träng t¸c dông lªn b¶n thang =g1+g2+g3+g4+g5=45,02+47,89+220+35,1+137,53= 485,54 kG/m2 b/ Ho¹t t¶i. Theo TCVN 2737 - 95 cã ho¹t t¶i t¸c dông lªn b¶n thang lµ: Ptc = 300 kG/m2; n = 1,2; Ptt = 1,2 x 300 = 360 kG/m2 T¶i träng toµn phÇn t¸c dông lªn b¶n thang lµ: gttbt = 485,54 + 360 = 845,54 kG/m2 Thµnh phÇn t¸c dông vu«ng gãc víi b¶n: Thµnh phÇn t¸c dông däc trôc b¶n thang, g©y nÐn cho b¶n: Do q2 << q1 vµ bª t«ng lµ vËt liÖu chÞu nÐn tèt nªn cã thÓ bá qua thµnh phÇn q2. TÝnh to¸n cho mét ®¬n vÞ diÖn tÝch víi diÖn tÝch ch÷ nhËt chiÒu cao hb = 8cm; chiÒu réng b =100cm S¬ ®å tÝnh to¸n : Momen lín nhÊt: Lùc c¾t lín nhÊt: TÝnh to¸n cèt thÐp theo s¬ ®å khíp dÎo: Chän a0 = 15 mm h0 = 80 - 15 =65 mm. BT25 Rb=14,5 MPA Thép AI Rs =225MPA Tra bảng jR =0,618 aR =0,427 Vì am < aR ( Bài toán cốt đơn) ζ =1- 0,5j =1-0,5*0,03=0,985 Kiểm tra hàm lượng cốt thép Điều kiện kiểm tra M > Mmin =0,05% Dùng thép f6 fa=0,283 cm2 S = chọn a=20cm . ThÐp däc b¶n thang ®Æt theo cÊu t¹o lµ f6a250 2. TÝnh to¸n cèn thang: a. X¸c ®Þnh s¬ bé kÝch th­íc: ChiÒu cao cèn thang chän s¬ bé theo c«ng thøc: ld lµ nhÞp dÇm ®ang xÐt: ld = 3m md = 12 ¸ 20. Chän m = 12 Þ . LÊy h = 30cm ; b = 10cm. b. T¶i träng t¸c dông: - T¶i träng líp v÷a võa tr¸t: - T¶i träng do lan can, tay vÞn: - Träng l­îng b¶n th©n: - T¶i träng do b¶n thang truyÒn xuèng: - Tæng t¶i träng t¸c dông lªn cèn thang: kG/m - PhÇn t¶i träng t¸c dông vu«ng gãc víi cèn thang: - PhÇn t¶i träng t¸c dông song song víi cèn thang: - Thµnh phÇn q2 g©y nÐn cho cèn thang nh­ng do q2<< q1 vµ bª t«ng lµ vËt liÖu chÞu nÐn tèt nªn cã thÓ bá qua q2. c. S¬ ®å tÝnh: Coi cèn thang lµm viÖc nh­ mét dÇm ®¬n gi¶n cã nhÞp tÝnh to¸n lo= 3m Gi¸ trÞ momen lín nhÊt: Gi¸ trÞ lùc c¾t lín nhÊt: d. TÝnh to¸n cèt thÐp däc: BT25 Rb=14,5 MPA Thép AII Rs =280MPA Tra bảng jR =0,595 aR =0,418 Gi¶ thiÕt a= 30mm, ho =h - a = 300 - 3 = 270 mm Vì am < aR ( Bài toán cốt đơn ) ζ =1- 0,5j =1-0,5*0,069=0,965 Chän 1f18 cã ; cèt gi¸ lÊy 1f16 Hµm l­îng cèt thÐp thùc tÕ: e. TÝnh to¸n cèt ®ai: Q=949,45kg =9,4945KN.m bê tông 25 có Rb=14,5MPa Rbt=0,9MPa Eb=30000 MPa cốt đai nhóm AI có Rsw=175 MPa ES=210000 MPa Dự kiến dùng thép đai ø6 hai nhánh có ASW=2*28,3=56,5mm Điều kiện tính toán Qb0=0,5*φb4*(1+φn)*Rbt*b*h0=0,5*1,5*0,9*220*660 =98KN>Q=9,4945KN (bố trí theo cấu tạo) Chän cèt ®ai f6 a150. 3. TÝnh to¸n b¶n chiÕu nghØ: a. NhÞp tÝnh to¸n cña b¶n: B¶n chiÕu nghØ cã kÝch th­íc . XÐt tû sè : B¶n chiÕu nghØ lµm viÖc theo hai ph­¬ng. TÝnh cèt thÐp cho ®¬n vÞ diÖn tÝch ch÷ nhËt cã chiÒu cao hb= 8cm, chiÒu réng b = 100cm. NhÞp tÝnh to¸n: b. T¶i träng t¸c dông lªn b¶n chiÕu nghØ: TÝnh t¶i tÝnh to¸n: - Granit« 1,5cm : 1,1.0,015.2000 = 33,0 KG/m2 - V÷a lãt 1,5cm + v÷a tr¸t 1,5cm :1,3.0,03.1800 = 70,2 KG/m2.- B¶n BTCT dµy 8cm: 1,1.0,08.2500 = 220 KG/m2 Tæng tÜnh t¶i: g = 323,2 KG/m2 Ho¹t t¶i tÝnh to¸n: p = 1,2.300 = 360 KG/m2 T¶i träng toµn phÇn : q = g + p = 323,2 + 360 = 683,2 KG/m2 c. X¸c ®Þnh néi lùc: S¬ ®å tÝnh: Chän ph­¬ng ¸n bè trÝ thÐp ®Òu theo mçi ph­¬ng ta cã ph­¬ng tr×nh sau: (1) Tra b¶ng 6.2 gi¸o tr×nh "Sµn BTCT toµn khèi" cã: q = 0,5; A1 = B1 = 1; A2 = B2 = 0,8 Þ M2 = 0,5M1 ; MA1 = MB1 = 1 M1 ; MA2 = MB2 = 0,8 M1 Thay vµo ph­¬ng tr×nh (1) ta cã : M2 = 0,5M1 = 60,39 KGm MA1 = MB1 = 1M1 = 120,78 KGm MA2 = MB2 = 0,8 M1 = 96,62 KGm d. TÝnh to¸n cèt thÐp: TÝnh trªn ®¬n vÞ diÖn tÝch víi diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt chiÒu cao hb, chiÒu réng b=100cm. *Cốt thép chịu mô men dương M1 =120,78 kg.m =1,2078KN.m chọn a0 = 15 mm h0 = 80 – 15 = 65 mm BT25 Rb=14,5 MPA Thép AI Rs =225MPA Tra bảng jR =0,618 aR =0,427 Vì am < aR ( Bài toán cốt đơn) ζ =1- 0,5j =1-0,5*0,02=0,99 Kiểm tra hàm lượng cốt thép ĐK kiểm tra M > Mmin =0,05% Chän f6 a = 140 cm; *Cốt thép chịu mô men âm MA1 = MB1 =120,78kg.m Tính tương tự như đối với momen M1 *Cốt thép chịu mô men dương M2 =60,39 kg.m =0,6039KN.m chọn a0 = 15 mm h0 = 80 – 15 – 6 = 59 mm BT25 Rb=14,5 MPA Thép AI Rs =225MPA Tra bảng jR =0,618 aR =0,427 Vì am < aR ( Bài toán cốt đơn) ζ =1- 0,5j =1-0,5*0,011=0,995 Kiểm tra hàm lượng cốt thép ĐK kiểm tra M > Mmin =0,05% Dùng thép f8 fa=0,283 cm2 Chän f 6 a = 20 cm; *Cốt thép chịu mô men âm MA2 = MB2 = 96,62 kg.m =0,9662 KN.m chọn a0 = 15 mm h0 = 80 – 15 = 65mm BT25 Rb=14,5 MPA Thép AI Rs =225MPA Tra bảng jR =0,618 aR =0,427 Vì am < aR ( Bài toán cốt đơn) ζ =1- 0,5j =1-0,5*0,015=0,9925 Kiểm tra hàm lượng cốt thép ĐK kiểm tra M > Mmin =0,05% Chän f 6 a = 20 cm; 4. TÝnh to¸n dÇm chiÕu nghØ: a. X¸c ®Þnh s¬ bé kÝch th­íc: ChiÒu cao dÇm chän s¬ bé theo c«ng thøc: md = 12 ¸ 20. LÊy md = 12; ld = 3,3 m Þ LÊy b x h = 22 x 30 cm. b. T¶i träng t¸c dông: - Träng l­îng b¶n th©n dÇm: gbt = 1,1.0,22.0,3.2500 = 181,5 KG/m - T¶i träng do b¶n thang truyÒn vµo lµ ph©n bè h×nh thang nh­ng ®Ó ®¬n gi¶n cho tÝnh to¸n vµ thiªn vÒ an toµn cã thÓ coi gÇn ®óng lµ ph©n bè ®Òu. Trong ®ã: ; VËy - PhÇn t¶i träng tËp trung do cèn thang truyÒn vµo: - Tæng t¶i träng ph©n bè ®Òu t¸c dông lªn dÇm chiÕu nghØ: q = = 799,85 KG/m c.X¸c ®Þnh néi lùc: Gi¸ trÞ momen lín nhÊt trong dÇm lµ: Gi¸ trÞ lùc c¾t lín nhÊt trong dÇm lµ: d. TÝnh to¸n cèt thÐp däc: BT25 Rb=14,5 MPA Thép AII Rs =280MPA Tra bảng jR =0,595 aR =0,418 Gi¶ thiÕt a= 30mm, ho =h - a = 300 - 3 = 270 mm Vì am < aR ( Bài toán cốt đơn ) ζ =1- 0,5j =1-0,5*0,33=0,835 Chän 2f 20 cã Cèt cÊu t¹o dïng 2f 16 e. TÝnh to¸n cèt ®ai: Q=2445,07kg =24,4507KN bê tông 25 có Rb=14,5MPa Rbt=0,9MPa Eb=30000 MPa cốt đai nhóm AI có Rsw=175 MPa ES=210000 MPa Dự kiến dùng thép đai ø6 hai nhánh có ASW=2*28,3=56,5mm Điều kiện tính toán Qb0=0,5*φb4*(1+φn)*Rbt*b*h0=0,5*1,5*0,9*220*660 =98KN>Q=24,4507KN (bố trí theo cấu tạo) Chän cèt ®ai f6 a150 cho hai ®o¹n = 800mm tÝnh tõ ®Çu dÇm. Chän cèt ®ai f6 a200 cho ®o¹n gi÷a dÇm. Chän cèt ®ai f6 a150 cho ®o¹n cèn thang g¸c lªn dÇm. III/XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC CỘT DẦM VÀ DỒN TẢI CHO KHUNG K2 1/ Vẽ mặt bằng kết cấu *Bản như đã chọn ở trên *Dầm Xác định kích thước dầm D1 chung cho dầm,D2,D3 để tiện cho công tác thi công sau này chọn hd= 70cm bd= 22cm kiểm tra M=(0,6 :0,7) M0 gd=1,1*2500*0,22*0,7=423,5kg/m q=(544+240)*8,4 +423,5=7009 kg/m M=0,6 M0= 0,6*41,712 =25,03T.m ( thỏa mãn) Vậy chọn kích thước dầm D1,D2,D3 (700X220)mm Đối với dầm chính D4 trên trục TC chọn hd= 80cm bd= 30cm kiểm tra M=(0,6 :0,7) M0 gd=1,1*2500*0,3*0,8=660kg/m q=(544+240)*6,45 +660=5717 kg/m M=0,6 M0= 0,6*50,424 =30,25T.m ( thỏa mãn) Vậy chọn kích thước dầm D4 Trên các trục TA, TB,TC (800X300)mm *Lựa chọn kích thước cột từ tầng 1 đến tầng 5 Ta xác định kích thước cột C2 chung cho các cột C1,C3,C4 để Tiện cho công tác thi công sau này vì cột C2 diện chựu tải lớn nhất N=n*q*S với n=5 q=(0,544+0,36)=0,904T/m2 S=(3+3,35).8,4=53,54 m2 vậy chọn cột C1,C2,C3,C4 có tiết diện (800x600)mm *Lựa chọn kích thước cột từ tầng 6 đến tầng 9 Ta xác định kích thước cột C2 chung cho các cột C1,C3,C4 để Tiện cho công tác thi công sau này vì cột C2 diện chựu tải lớn nhất N=n*q*S với n=5 q=(0,544+0,36)=0,904T/m2 S=(3+3,35).8,4=53,54 m2 vậy chọn cột C1,C2,C3,C4 có tiết diện (700x500)mm 2/Xác đinh tải trọng bản thân cấu kiện * Dầm D1 qd=1,1*2500*0,22*0,7=423,5kg/m qv=1,3*1800*0,02*[(0,7-0,16)*2+0,22]=60,84kg/m qD1=423,5 + 60,84=484,34kg/m qD1=qD2=qD3=484,34 kg/m * Dầm D4 qd=1,1*2500*0,3*0,8=660 kg/m qv=1,3*1800*0,02*[(0,8-0,16)*2 +0,3]= 74kg/m qD4=660+74=734kg/m * Tường 220 (kocửa) / dầm D3 qT=1,1*0,22*2000*(3,3-0,7)=1258,4kg/m qv=1,3*0,02*2*1800*(3,3-0,7)=243,36kg/m qTD3=1258,4+243,36=1502kg/m qTD1= qTD3=1502kg/m *Tường 220 (có cửa) / dầm D2 qT=0,7*1,1*0,22*2000*(3,3-0,7)=880,8kg/m qv= 0,7*1,3*0,02*2*1800*(3,3-0,7)=170,4kg/m qD2=880,8+170,4=1051,2kg/m *Tường 220 (có cửa) / dầm D4 trục A qT=0,7*1,1*0,22*2000*(3,3-0,8)=847kg/m qv= 0,7*1,3*0,02*2*1800*(3,3-0,8)=163,8kg/m qD4 TRỤC A=847+163,8=1012kg/m qD4 TRỤC A= qD4 TRỤC D = qD4 TRỤC C= 1012kg/m * Tường 110 (có cửa) / dầm D4 trục B qT=0,7*1,1*0,11*2000*(3,3-0,8)=423,5kg/m qv= 0,7*1,3*0,02*2*1800*(3,3-0,8)=163,8kg/m qD4 TRỤC B=423,5+163,8=587,3kg/m cột (800x600) qc = 1,1*2500*0,8*0,6=1320 kg/m cột (800x600) qc = 1,1*2500*0,7*0,5=963 kg/m * Tải trọng bản thân sàn tầng điển hình =544 kg/m (tính ở trên) 3/ Xác định tĩnh tải * (T1 : T5) Với ô sàn S1(8,4X6,9)m Với ô sàn S2(8,4X6)m Với ô sàn S3 (8,4X5,4)m * p1 Sàn S1 544*(8,4+1,5)*3,45*0,5=9248kg D4 734*8,4=6166kg Tường 1012*8,4=8501kg Cột 1320*3,3=4356kg P1=28271kg * P2 Sàn S1 544*(8,4+1,5)*3,45*0,5=9248kg Sàn S2 544*(8,4+2,4)*3*0,5=8813kg D4 734*8,4=6166kg Tường 1012*8,4=8501kg Cột 1320*3,3=4356kg P2=37084kg * P3 Sàn S2 544*(8,4+2,4)*3*0,5=8813kg Sàn S3 544 *(8,4+3)*2,7*0,5=8378kg D4 734*8,4=6166kg Tường 587,3*8,4=4933,3kg Cột 1320*3,3=4356kg P3=32646kg * P4 Sàn S3 544 *(8,4+3)*2,7*0,5=8378kg D4 734*8,4=6166kg Tường 1012*8,4=8501kg Cột 1320*3,3=4356kg P4=27401kg * q1 Sàn S1 1173*2=2346 kg/m Tường 1502 kg/m D1=484,34 kg/m q1=4332kg/m * q2 Sàn S2 1020*2=2040kg Tường 1502 kg/m D2=484,34 kg/m q2=4026 kg/m * q3 Sàn S3 928*2=1836kg Tường 1502 kg/m D3=484,34 kg/m q3=3840kg/m * (T6 : T9) * P1 Sàn S1 544*(8,4+1,5)*3,45*0,5=9248kg D4 734*8,4=6166kg Tường 1012*8,4=8501kg Cột 963*3,3=3178kg P1=27093kg * P2 Sàn S1 544*(8,4+1,5)*3,45*0,5=9248kg Sàn S2 544*(8,4+2,4)*3*0,5=8813kg D4 734*8,4=6166kg Tường 1012*8,4=8501kg Cột 963*3,3=3178kg P2=35906kg * P3 Sàn S2 544*(8,4+2,4)*3*0,5=8813kg Sàn S3 544 *(8,4+3)*2,7*0,5=8378kg D4 734*8,4=6166kg Tường 587,3*8,4=4933,3kg Cột 963*3,3=3178kg P3=31468kg * P4 Sàn S3 544 *(8,4+3)*2,7*0,5=8378kg D4 734*8,4=6166kg Tường 1012*8,4=8501kg Cột 963*3,3=3178kg P4=26223kg q1 q2 q3 ,tính như trên *Tầng mái STT Lớp VL d(m) g(kg/m3) n qtt(kg/m2) 1 Vữa mặt 0,02 1800 1,3 46,8 2 BảnBTCT 0,16 2500 1,1 440 3 Vữa trát 0,015 1800 1,3 35,1 4 Tổng 522 Với ô sàn S1(8,4X6,9)m Với ô sàn S2(8,4X6)m Với ô sàn S3 (8,4X5,4)m * P5 Sàn S1 522*(8,4+1,5)*3,45*0,5=8847kg D4 734*8,4=6166kg Tường 1012*1,1=1113kg P5=16126kg * P6 Sàn S1 522*(8,4+1,5)*3,45*0,5=8847kg Sàn S2 522*(8,4+2,4)*3*0,5=8456 kg D4 734*8,4=6166kg P6=23469kg * P7 Sàn S2 522*(8,4+2,4)*3*0,5=8456 kg Sàn S3 522 *(8,4+3)*2,7*0,5=8039kg D4 734*8,4=6166kg P7=22661kg * P8 Sàn S3 522 *(8,4+3)*2,7*0,5=8039kg D4 734*8,4=6166kg Tường 1012*1,1=1113kg P8=15318kg * q4 Sàn S1 1126*2=2252 kg/m D1=484,34 kg/m q4=2736 kg/m * q5 Sàn S2 979*2=1958kg D2=484,34 kg/m q5=2442kg/m * q6 Sàn S3 881*2=1762kg D3=484,34 kg/m q6=2246kg/m 4/ Xác định hoạt tải *Xác định hoạt tải 1 Sàn (T1 :T9) Sàn S1,S3 có ptt=240kg/m2 Sàn S2 có ptt=360kg/m2 Sàn Tmái có ptt=195kg/m2 * Xác định hoạt tải của (T1 : T9) Với ô sàn S1(8,4X6,9)m Với ô sàn S2(8,4X6)m Với ô sàn S3 (8,4X5,4)m P1=240*(8,4+1,5)*3,475*0,5=4080kg P2=240*(8,4+1,5)*3,475*0,5=4080kg P3=240*(8,4+3)*2,7*0,5=3696 kg P4= 240*(8,4+3)*2,7*0,5=3696 kg q1=518*2=1036 kg/m q3=405*2=810 kg/m * Xác định hoạt tải 1của tầng mái Với ô sàn S1(8,4X6,9)m Với ô sàn S2(8,4X6)m Với ô sàn S3 (8,4X5,4)m P5=195*(8,4+1,5)*3,475*0,5=3315kg P6=195*(8,4+1,5)*3,475*0,5=3315kg P7= 195*(8,4+3)*2,7*0,5=3003 kg P8= 195*(8,4+3)*2,7*0,5=3003 kg q4=420*2=840 kg/m q6=329*2=658 kg/m *Xác định hoạt tải 2 * Xác định hoạt tải2 của (T1 : T9) P2’=240*(8,4+2,4)*3*0,5=3888kg P3’= 240*(8,4+2,4)*3*0,5=3888kg q2=675*2=1350 kg/m * Xác định hoạt tải 2 của tầng mái P6’= 195*(8,4+2,4)*3*0,5=3159kg P7’= 195*(8,4+2,4)*3*0,5=3159kg q5=366*2=732kg/m 5/ Gío * W0=155kg/m2 n=1,2 * W0=155kg/m2 K1(4,5m)= 0,876 =1086 kg/m =815 kg/m K2(7,8m)= 0,947 =1174 kg/m =881 kg/m K3(11,1m)= 1,025 =1271 kg/m =953 kg/m K4(14,4m)= 1,053 =1306 kg/m =979 kg/m K5(17,7m)= 1,091 =1358kg/m =1015 kg/m K6(21m)= 1,134 =1406 kg/m =1055 kg/m K7(24,3m)= 1,156 =1433 kg/m =1075 kg/m K8(27,6m)= 1,191 =1477 kg/m =1108kg/m K9(30,9m)= 1,265 =1569 kg/m =1168 kg/m

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docphan ket cau1.doc
 • docAN TOAN LAO DONG.doc
 • xlsBANG TO HOP COT TRUNG CU ANH DUNG.xls
 • xlsBANG TO HOP DAM TCANH DUNG.xls
 • rarBanve.rar
 • docCCKHOA~1.DOC
 • xlsCopy of KET QUA TRUNG CU ANH DUNG.xls
 • docKET CAU 3.DOC
 • docLOICAMON.DOC
 • docPHÀN KET CAU 2.doc
 • docphan1_kientruc1.doc
 • dwgso do TAI TRONG.dwg
 • docthan tang 6.DOC
 • docTHI CONG MONG DAT.DOC
 • docTO CHUC THI CONG.DOC