Đồ án Công trình nhà hàng – khách sạn Châu Phố

Trong phạm vi chiều dài 3hd (hd là chiều cao tiết diện bê tông của dầm) của dầm kể từ mép cột phải đặc các đai dày hơn khu vực giữa dầm. Khoảng cách giữa các đai không lớn hơn giá trị tính toán theo yêu cầu chịu lực cắt nhưng đồng thời phải 0,25hd và không lớn hơn 8 lần đường kính cốt thép dọc. Trong mọi trường hợp khỏang cách này cũng không vượt quá 150mm.

Tại khu vực giữa dầm (ngoài phạm vi nói trên), khỏang cách giữa các đai chọn 0,5hd và không lớn hơn 12 lần đường kính cốt thép dọc đồng thời không vượt quá 300mm.

 

doc277 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 1203 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Công trình nhà hàng – khách sạn Châu Phố, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.3 -24.626 -0.34 -17.38 3.3 -50.53 -0.3 -24.626 45 45 4 4 0.8 1.72 175 C36_STORY8 0 COMB11 -109.94 -0.004 -22.529 0.58 -13.84 3.3 -109.94 -0.004 -22.529 45 45 4 4 0.8 1.08 175 C36_STORY7 0 COMB11 -169.15 0.009 -18.862 0.88 -12.98 3.3 -169.15 0.009 -18.862 45 45 4 4 0.8 1.36 175 C36_STORY6 0 COMB11 -230.38 0.026 -26.721 1.43 -18.08 3.3 -230.38 0.026 -26.721 55 55 4 4 0.8 0.8 175 C36_STORY5 0 COMB11 -292.26 0.027 -26.661 1.75 -16.6 3.3 -292.26 0.027 -26.661 55 55 4 4 0.8 0.83 175 C36_STORY4 0 COMB11 -354.34 0.028 -22.697 2.02 -15.52 3.3 -354.34 0.028 -22.697 55 55 4 4 0.8 1.14 175 C36_STORY3 0 COMB11 -418.15 0.026 -29.482 2.61 -19.65 3.3 -418.15 0.026 -29.482 65 65 4 4 0.8 0.8 175 C36_STORY2 0 COMB11 -483.77 0.063 -34.514 2.66 -16.3 4 -483.77 0.063 -34.514 65 65 4 4 0.8 0.88 224 C36_STORY1 0 COMB11 -548.71 0.085 -26.111 2.71 -12.32 4 -548.71 0.085 -26.111 65 65 4 4 0.8 1.26 322 . Kết quả tính toán các giá trị cần thiết phục vụ việc tính thép cột A-5 (Etabs đành dấu là C36). P.tm b (cm) h (cm) aX aY h0X h0Y FaX (cm2) Thép chọn theo phương X FaY (cm2) Thép chọn theo phương Y F(mm) Fa (cm2) % F(mm) Fa (cm2) % C15_TANG 9 45 45 4 4 40 40 7.38 3F20 9.43 0.8 15.88 5F20 15.71 1.72 C15_TANG 8 45 45 4 4 40 40 7.38 3F20 9.43 0.8 9.96 4F20 12.57 1.08 C15_TANG 7 45 45 4 4 40 40 7.38 3F20 9.43 0.8 12.59 4F20 12.57 1.36 C15_TANG 6 55 55 4 4 50 50 11.22 4F20 12.57 0.8 11.22 4F20 12.57 0.8 C15_TANG 5 55 55 4 4 50 50 11.22 4F20 12.57 0.8 11.69 4F20 12.57 0.83 C15_TANG 4 55 55 4 4 50 50 11.22 4F20 12.57 0.8 15.97 5F20 15.71 1.14 C15_TANG 3 65 65 4 4 60 60 15.86 5F20 15.71 0.8 15.86 5F20 15.71 0.8 C15_TANG 2 65 65 4 4 60 60 15.86 5F20 15.71 0.8 17.54 4F25 19.64 0.88 C15_TANG 1 65 65 4 4 60 60 15.86 5F20 15.71 0.8 24.95 5F25 24.55 1.26 Chọn thép bố trì cho cột A – 5 (Etabs đánh dấu là C36). 5.6.3TOÁN CỐT ĐAI CHO CỘT: Dùng lực cắt max, min từ tổ hợp BAO ® kiểm tra khả năng chịu lực cắt của cốt đai và bêtông Ngoài ra cốt đai trong cột phải tuân thủ theo một số yêu cầu về cấu tạo như sau: Đường kính cốt đai không nhỏ hơn ¼ lần đường kính cốt dọc và phải 8mm, phải bố trí liên tục qua nút khung, với mật độ như vùng nút khung Trong phạm vi vùng nút khung từ điểm cách mép trên đến điểm cách mép dưới của dầm một khoảng l1 (l1 chiều cao tiết diện cột và 1/6 chiều cao thông thuỷ của tầng, đồng thời 450mm) phải bố trí cốt đai dày hơn. Khoảng cách đai trong vùng này không lớn hơn 6 lần đường kính cốt thép dọc và cũng không lớn hơn 100mm. Tại các vùng còn lại trong cột, khỏang cách đai chọn cạnh nhỏ của tiết diện và đồng thời 6 lần (đối với động đất mạnh) và 12 lần (đối với động đất yếu và trung bình) đường kính cốt thép dọc. Kết quả tính toán cốt đai và khả năng chịu lực cắt của bê tông được trình bày trong các bảng sau: Phần tử tiết diện b h0 Qmax(T) 0,35Rnbho Kiểm tra tiết diện 0,6Rkbho Kiểm tra qđ (T) utt (cm) umax (cm) uchọn (cm) Rađ (kG/cm2) qđb (kG/cm) Qđb (T) Nhận Xét C3_TANG 9 35x35 35 30 12.32 47.78 Đạt! 6.3 Tính cốt đai 60.23 36.75 38.35 10 2200 221.3 23.62 Thỏa! C3_TANG 8 35x35 35 30 11.23 47.78 Đạt! 6.3 Tính cốt đai 50.04 44.22 42.07 10 2200 221.3 23.62 Thỏa! C3_TANG 7 35x35 35 30 10.15 47.78 Đạt! 6.3 Tính cốt đai 40.88 54.14 46.55 10 2200 221.3 23.62 Thỏa! C3_TANG 6 45x45 45 40 16.88 81.9 Đạt! 10.8 Tính cốt đai 49.47 44.74 63.98 10 2200 221.3 35.7 Thỏa! C3_TANG 5 45x45 45 40 15.28 81.9 Đạt! 10.8 Tính cốt đai 40.53 54.60 70.68 10 2200 221.3 35.7 Thỏa! C3_TANG 4 45x45 45 40 14.08 81.9 Đạt! 10.8 Tính cốt đai 34.42 64.30 76.70 10 2200 221.3 35.7 Thỏa! C3_TANG 3 55x55 55 50 19.33 125.13 Đạt! 16.5 Tính cốt đai 33.97 65.16 106.70 10 2200 221.3 49.34 Thỏa! C3_TANG 2 55x55 55 50 15.55 125.13 Đạt! 16.5 Tính cốt đai 21.98 100.68 132.64 10 2200 221.3 49.34 Thỏa! C3_TANG 1 55x55 55 50 11.68 125.13 Đạt! 16.5 Tính cốt đai 12.40 178.45 176.58 10 2200 221.3 49.34 Thỏa! . Kết quả kiểm tra lực cắt phương Y (V3) cho cột C36 trong vùng nút khung. Phần tử tiết diện b h0 Qmax(T) 0,35Rnbho Kiểm tra tiết diện 0,6Rkbho Kiểm tra qđ (T) utt (cm) umax (cm) uchọn (cm) Rađ (kG/cm2) qđb (kG/cm) Qđb (T) Nhận Xét C3_TANG 9 35x35 35 30 12.32 47.78 Đạt! 6.3 Tính cốt đai 60.23 36.75 38.35 25 2200 73.77 13.64 Thỏa! C3_TANG 8 35x35 35 30 11.23 47.78 Đạt! 6.3 Tính cốt đai 50.04 44.22 42.07 25 2200 73.77 13.64 Thỏa! C3_TANG 7 35x35 35 30 10.15 47.78 Đạt! 6.3 Tính cốt đai 40.88 54.14 46.55 25 2200 73.77 13.64 Thỏa! C3_TANG 6 45x45 45 40 16.88 81.9 Đạt! 10.8 Tính cốt đai 49.47 44.74 63.98 25 2200 73.77 20.61 Thỏa! C3_TANG 5 45x45 45 40 15.28 81.9 Đạt! 10.8 Tính cốt đai 40.53 54.60 70.68 25 2200 73.77 20.61 Thỏa! C3_TANG 4 45x45 45 40 14.08 81.9 Đạt! 10.8 Tính cốt đai 34.42 64.30 76.70 25 2200 73.77 20.61 Thỏa! C3_TANG 3 55x55 55 50 19.33 125.13 Đạt! 16.5 Tính cốt đai 33.97 65.16 106.70 25 2200 73.77 28.49 Thỏa! C3_TANG 2 55x55 55 50 15.55 125.13 Đạt! 16.5 Tính cốt đai 21.98 100.68 132.64 25 2200 73.77 28.49 Thỏa! C3_TANG 1 55x55 55 50 11.68 125.13 Đạt! 16.5 Tính cốt đai 12.40 178.45 176.58 25 2200 73.77 28.49 Thỏa! Kết quả kiểm tra lực cắt phương Y (V3) cho cột C36 trong các vùng còn lại của khung. Phần tử tiết diện b h0 Qmax(T) 0,35Rnbho Kiểm tra tiết diện 0,6Rkbho Kiểm tra qđ (T) utt (cm) umax (cm) uchọn (cm) Rađ (kG/cm2) qđb (kG/cm) Qđb (T) Nhận Xét C3_TANG 9 45x45 45 40 -5.75 81.90 Đạt! 10.8 Đặt cấu tạo 5.74 385.57 -187.83 10 2200 221.3 35.7 Thỏa! C3_TANG 8 45x45 45 40 -10.29 81.90 Đạt! 10.8 Đặt cấu tạo 18.38 120.40 -104.96 10 2200 221.3 35.7 Thỏa! C3_TANG 7 45x45 45 40 -9.94 81.90 Đạt! 10.8 Đặt cấu tạo 17.15 129.02 -108.65 10 2200 221.3 35.7 Thỏa! C3_TANG 6 55x55 55 50 -13.57 125.125 Đạt! 16.5 Đặt cấu tạo 16.74 132.21 -151.99 10 2200 221.3 49.34 Thỏa! C3_TANG 5 55x55 55 50 -13.66 125.125 Đạt! 16.5 Đặt cấu tạo 16.96 130.47 -150.99 10 2200 221.3 49.34 Thỏa! C3_TANG 4 55x55 55 50 -13.98 125.125 Đạt! 16.5 Đặt cấu tạo 17.77 124.57 -147.53 10 2200 221.3 49.34 Thỏa! C3_TANG 3 65x65 65 60 -17.03 177.45 Đạt! 23.4 Đặt cấu tạo 15.49 142.86 -206.11 10 2200 221.3 64.36 Thỏa! C3_TANG 2 65x65 65 60 -15.91 177.45 Đạt! 23.4 Đặt cấu tạo 13.52 163.68 -220.62 10 2200 221.3 64.36 Thỏa! C3_TANG 1 65x65 65 60 -13.96 177.45 Đạt! 23.4 Đặt cấu tạo 10.41 212.60 -251.43 10 2200 221.3 64.36 Thỏa! Kết quả kiểm tra lực cắt theo phương Y cho cột C13 trong vùng nút khung. Phần tử tiết diện b h0 Qmax(T) 0,35Rnbho Kiểm tra tiết diện 0,6Rkbho Kiểm tra qđ (T) utt (cm) umax (cm) uchọn (cm) Rađ (kG/cm2) qđb (kG/cm) Qđb (T) Nhận Xét C3_TANG 9 45x45 45 40 -5.75 81.90 Đạt! 10.8 Đặt cấu tạo 5.74 385.57 -187.83 25 2200 73.77 20.61 Thỏa! C3_TANG 8 45x45 45 40 -10.29 81.90 Đạt! 10.8 Đặt cấu tạo 18.38 120.40 -104.96 25 2200 73.77 20.61 Thỏa! C3_TANG 7 45x45 45 40 -9.94 81.90 Đạt! 10.8 Đặt cấu tạo 17.15 129.02 -108.65 25 2200 73.77 20.61 Thỏa! C3_TANG 6 55x55 55 50 -13.57 125.125 Đạt! 16.5 Đặt cấu tạo 16.74 132.21 -151.99 25 2200 73.77 28.49 Thỏa! C3_TANG 5 55x55 55 50 -13.66 125.125 Đạt! 16.5 Đặt cấu tạo 16.96 130.47 -150.99 25 2200 73.77 28.49 Thỏa! C3_TANG 4 55x55 55 50 -13.98 125.125 Đạt! 16.5 Đặt cấu tạo 17.77 124.57 -147.53 25 2200 73.77 28.49 Thỏa! C3_TANG 3 65x65 65 60 -17.03 177.45 Đạt! 23.4 Đặt cấu tạo 15.49 142.86 -206.11 25 2200 73.77 37.16 Thỏa! C3_TANG 2 65x65 65 60 -15.91 177.45 Đạt! 23.4 Đặt cấu tạo 13.52 163.68 -220.62 25 2200 73.77 37.16 Thỏa! C3_TANG 1 65x65 65 60 -13.96 177.45 Đạt! 23.4 Đặt cấu tạo 10.41 212.60 -251.43 25 2200 73.77 37.16 Thỏa! Kết quả kiểm tra lực cắt theo phương Y cho cột C13 trong các vùng còn lại của cột. KIỂM TRA CHUYỂN VỊ NGANG CỦA CÔNG TRÌNH. - Chuyển vị theo phương ngang tại đỉnh của nhà cao tầng tính theo phương pháp đàn hồi phải thỏa mãn điều kiện: (1) - Trong đó : f - chuyển vị theo phương ngang tại đỉnh công trình (m). H - chiều cao công trình (m). - Dựa vào kết quả chuyển vị đỉnh do Etabs xuất ra, ta tìm đươc chuyển vị tại tầng thứ 9 theo phương X của công trình là lớn nhất. Hình 6.8. Chuyển vị tại đỉnh của công trình. - Từ kết quả trên ta có f = 0,049517m, chiều cao công trình H = 31.6 m (2) - Từ (1) và (2) Chuyển vị ngang tại đỉnh công trình là thoả mãn. Kết luận: Từ những kết quả tính toán bên trên cho thấy rằng đều thỏa mãn về các yêu cầu cấu tạo và khả năng chịu lực. Do vậy các giả thiết ban đầu là hợp lý. PHẦN III NỀN MÓNG CHÖÔNG 6 THIEÁT KEÁ MOÙNG COÏC EÙP BTCT 6.1. GIÔÙI THIEÄU SÔ LÖÔÏC VEÀ COÂNG TAÙC KHAÛO SAÙT _ Coâng taùc khaûo saùt ñòa chaát coâng trình nhaèm cung caáp nhöõng soá lieäu caàn thieát phuïc vuï cho coâng taùc tính toaùn neàn moùng coâng trình: chung cö LYÙ THÖÔØNG KIEÄT cuûa Coâng Ty Vaät Tö Toång Hôïp Bình Ñònh, xaây döïng taïi soá 2/2A ñöôøng Lyù Thöôøng Kieät, phöôøng 15, quaän 11, Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. _Khu vöïc xaây döïng coù kích thöôùc khoaûng 40m ´ 36m , hieän taïi laø nhaø kho cuõ vaø seõ ñöôïc dôû boû ñeå xaây döïng chung cö cao taàng môùi. Beà maët ñòa hình coù theå coi nhö baèng phaúng. _Coâng taùc khoan khaûo saùt ñöôïc tieán haønh vôùi 03 hoá khoan ñöôïc kyù hieäu laø HK1, HK2 vaø HK3. Ñoä saâu cuûa moãi hoá khoan laø khoaûng 70 meùt, toång coäng laø khoaûng 210 m khoan. 6.2 ÑIEÀU KIEÄN ÑÒA CHAÁT COÂNG TRÌNH Töø keát quaû khaûo saùt – khoan vaø thí nghieäm – coù theå chia ñòa taàng ñòa chaát cuûa khu vöïc khaûo saùt nhö sau: Lôùp Ñaát Ñaép Naèm ngay treân beà maët ñòa hình vaø ñoä saâu phaân boá ôû caùc hoá khoan nhö sau: Hoá khoan HK1 : töø 0.0 m ñeán 0.6 m . Hoá khoan HK2 : töø 0.0 m ñeán 0.5 m . Hoá khoan HK3 : töø 0.0 m ñeán 0.7 m . Thaønh phaàn laø neàn xi maêng, ñaù, caùt, seùt, v.v… Lôùp Seùt Deûo Thaáp Naèm döôùi lôùp ñaát ñaép vaø ñoä saâu phaân boá ôû caùc hoá khoan nhö sau: Hoá khoan HK1 : töø 0.6 m ñeán 3.8 m. Hoá khoan HK2 : töø 0.5 m ñeán 3.5 m. Hoá khoan HK3 : töø 0.7 m ñeán 3.6 m. Thaønh phaàn laø seùt deûo thaáp maøu xaùm tro, naâu vaøng, naâu ñoû, xaùm xanh. Traïng thaùi nöûa cöùng, cöùng. Lôùp Seùt Laãn Soûi Saïn Laterit Naèm döôùi lôùp seùt deûo thaáp vaø ñoä saâu phaân boá ôû caùc hoá khoan nhö sau: Hoá khoan HK1 : töø 3.8 m ñeán 9.5 m . Hoá khoan HK2 : töø 3.5 m ñeán 9.4 m. Hoá khoan HK3 : töø 3.6 m ñeán 9.6 m. Thaønh phaàn laø seùt laãn saïn laterit. Ñaát coù maøu naâu ñoû, vaøng, xaùm xanh. Traïng thaùi cöùng. Lôùp Seùt Deûo Cao Naèm döôùi lôùp seùt laãn saïn laterit vaø ñoä saâu phaân boá ôû caùc hoá khoan nhö sau: Hoá khoan HK1 : töø 9.5 meùt ñeán 13.2 meùt. Hoá khoan HK2 : töø 9.4 meùt ñeán 13.5 meùt. Hoá khoan HK3 : töø 9.6 meùt ñeán 13.4 meùt. Thaønh phaàn laø seùt deûo cao, xaùm naâu, naâu vaøng, xaùm xanh. Traïng thaùi nöûa cöùng. Phía treân maët lôùp coù choã gaëp voùn keát raát cöùng daøy khoaûng 10 cm. Lôùp Caùt Pha Seùt, Pha Buïi SC-SM (1) Naèm döôùi lôùp seùt deûo cao vaø ñoä saâu phaân boá ôû caùc hoá khoan nhö sau: Hoá khoan HK1 : töø 13.2 meùt ñeán 43.7 meùt. Hoá khoan HK2 : töø 13.5 meùt ñeán 43.8 meùt. Hoá khoan HK3 : töø 13.4 meùt ñeán 43.5 meùt. Thaønh phaàn laø caùt pha seùt, pha buïi, coù choã laãn soûi thaïch anh. Ñaát coù maøu vaøng, naâu vaøng, xaùm traéng, naâu ñoû. Traïng thaùi deûo cöùng . Lôùp Seùt Deûo Thaáp Naèm döôùi lôùp caùt pha seùt pha buïi vaø ñoä saâu phaân boá ôû caùc hoá khoan nhö sau: Hoá khoan HK1 : töø 43.7 meùt ñeán 52 meùt. Hoá khoan HK2 : töø 43.8 meùt ñeán 52.5 meùt. Hoá khoan HK3 : töø 43.5 meùt ñeán 51.9 meùt. Thaønh phaàn laø seùt deûo thaáp. Maøu vaøng, naâu vaøng, naâu ñoû, xaùm xanh loang loå. Traïng thaùi cöùng ñeán nöûa cöùng. Lôùp Caùt Pha Seùt, Pha Buïi SC-SM (2) Naèm döôùi lôùp seùt deûo cao deûo thaáp vaø ñoä saâu phaân boá ôû caùc hoá khoan nhö sau: Hoá khoan HK1 : töø 52 meùt ñeán 59.2 meùt, vaãn chöa heát lôùp. Hoá khoan HK2 : töø 52.5 meùt ñeán 59 meùt, vaãn chöa heát lôùp. Hoá khoan HK3 : töø 51.9 meùt ñeán 59 meùt, vaãn chöa heát lôùp. Thaønh phaàn laø caùt pha seùt, caùt pha buïi. Maøu naâu vaøng, xaùm xanh. Traïng thaùi nöõa cöùng . Möïc Nöôùc Ngaàm : Ñoä saâu möïc nöôùc ngaàm oån ñònh ôû caùc hoá khoan khoaûng 9.5 m . Sơ đồ vị trí hố khoan được trích từ tài liệu khảo sát địa chất của Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Thuỷ Lợi II – Xí Nghiệp Khảo Sát Địa Chất Và Khoan Phụt Xử Lý Nền Mặt cắt địa chất công trình BẢNG 9.1 : TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA CÁC LỚP ĐẤT Lực dính C ( kG/cm2 ) CttII 0.155 0.350 0.420 0.105 0.705 0.133 CttI 0.128 0.350 0.420 0.097 0.685 0.125 Góc ma sát trong ( j0 ) jttII 18053’ 24013’ 1208’ 28036’ 16058’ 26043’ jttI 17035’ 24013’ 1208’ 28014’ 16025’ 26021’ Dung trọng g ( g/cm3 ) gttII 2.040 2.116 1.940 2.044 2.058 1.950 gttI 2.025 2.105 1.940 2.040 2.051 1.940 Giới Hạn dẻo ( WP ) ( % ) 13.02 18.68 22.30 17.22 18.6 20.60 Giới Hạn chảy ( WL ) ( % ) 25.60 37.50 52.15 22.34 53.10 28.40 Độ ẩm W ( % ) 14.60 22.07 29.77 18.756 20.00 22.30 Tỷ trọng ( D ) ( g/cm2) 2.681 2.717 2.690 2.670 2.694 2.666 Modul Biến Dạng ( E ) (kG/cm2) 125.78 150.336 98.016 199.45 142.56 188.53 Độ Sệt ( IL ) 0.12 0.18 0.25 0.3 0.04 0.22 Hệ số Rỗng (e0) 0.50 0.49 0.81 0.54 0.56 0.66 Lớp đất 2 3 4 5 6 7 trụ địa chất được dùng để đi tính toán móng 6.3.TÍNH TOÁN MÓNG 6.3.1TÍNH MÓNG M 1 (5-A) Tải trọng tác dụng nội lực tại cột 5-A MX (Tm) MY (Tm) N (T) QX (T) QY (T) Trị tính toán 26.985 9.737 548.713 2.707 -12.322 Trị tiêu chuẩn 23.465 8.467 477.142 2.354 -10.715 Trong đó: Với n : hệ số vượt tải trung bình ( n = 1.15 ) Chọn sơ bộ chiều sâu đặt mũi cọc, đường kính cọc và chiều sâu đặt đài móng _ Qua đánh giá sơ bộ các đặc trưng cơ lí đất nền, nhìn chung các lớp đất đều có khả năng chịu tải khá tốt. Tuy nhiên tải trọng do công trình truyền xuống móng khá lớn nên sẽ đặt mũi cọc vào lớp cát pha sét , trạng thái dẻo cứng , đây là lớp đất có thể xem là tốt nhất để đặt mũi cọc , đặt mũi cọc nằm ở độ sâu với cao độ -19.000 so với cốt cao độ ± 0.000, với chiều dài cọc là 16 m ( kể cả phần cọc ngàm vào đế đài với một đoạn là 0.15 m , và một phần đầu cọc được đập đi để nối thép trong cọc vào đài với một đoạn là 30f = 0.5 m ) . _ Chọn chiều sâu đặt đài móng là – 3.500 . _ Chọn cọc có tiết diện 40 x 40 cm . _ Chọn sơ bộ chiều cao đài là 1 m . Xác định mặt đất tính toán _ Vì chiều sâu đào ( hđào = 3 m ) so với mặt đất tự nhiên ( MĐTN có cốt là ± 0.500 ) nên mặt đất tính toán ( MĐTT ) sẽ được xác định bằng cách từ đáy đài ta lấy lên 3 m . Như vậy lúc này MĐTT đã được xác định tức nó nằm tại cao trình -0.500 so với cốt ± 0.000 . Và như vậy là cao trình MĐTN MĐTT . _ Vật liệu làm cọc là : + Bêtông mác 300 có Rn = 130 kG/cm2 + Thép đặt trong cọc gồm 4f 18 , thép A III có Ra = 3600 kG/cm2 . Mặt cắt thể hiện độ sâu bố trí mũi cọc 4. Xác định sức chịu tải của cọc BTCT theo độ bền của vật liệu làm cọc Sức chịu tải của cọc BTCT theo độ bền của vật liệu làm cọc được xác định theo công thức : fVL = j ( Rn.Ap + Ra.Aat ) trong đó: . Rn – cường độ chịu nén tính toán của bêtông : Rn = 130 kG/cm2 . . Ra – cường độ tính toán chịu nén ( kéo ) của thép : Ra = 3600 kg/cm2 . . Ap – diện tích tiết diện ngang của thân cọc : Ap = d2 = ( 40 )2 = 1600 cm2 . . Aat - diệt tích tiết diện ngang của cốt thép dọc trong thân cọc : Aat = 4 f 18 = 10.18 cm2 . j : hệ số uốn dọc . Khi móng cọc đài thấp , cọc không xuyên qua bùn , than bùn thì j = 1 . => Sức chịu tải của cọc: fVL = 1.( 130 x 1600 + 3600 x 10.18 ) = 244648 kG = 244.648 T . Xác định sức chịu tải của cọc theo tính chất cơ lý của đất nền + Sức chịu tải giới hạn của cọc theo đất nền được tính theo công thức : fgh = m.(mR.R.F + u.åmfi . fi.hi ) Trong đó: . fgh : sức chịu tải giới hạn của cọc theo đất nền . . m – hệ số điều kiện làm việc của cọc trong đất , lấy m = 1 . . mR , mfi – hệ số điều kiện làm việc của cọc trong đất có xét đến ảnh hưởng của phương pháp thi công cọc đối với sức kháng mũi R và thành phần ma sát bên f được xác định theo bảng A3 TCXD - 205:1998 . * Đối với phương án là cọc ép do mũi cọc được cắm vào lớp cát pha sét có IL = 0.3 thì mR = mfi = 0.96 ( đã nội suy rồi ). . R – sức kháng của đất dưới mũi cọc, được xác định theo bảng A1 TCXD – 205 :1998 , với chiều sâu đặt mũi cọc là z = 18.5 m (so với mặt đất tính toán), mũi cọc được đặt vào trong lớp cát pha sét có độ sệt IL = 0.3 => R = 468 T/m2 ( đã nội suy rồi ) . . F – diện tích tiết diện mũi cọc, F = d2 = 0.42 = 0.16 m2 . u – chu vi tiết diện ngang của thân cọc, u = 4d = 4 x 0.4 = 1.6 m . - chiều dày của lớp đất thứ i được chia với ( £ 2 m ) . - sức kháng ma sát bên của cọc và đất ứng với lớp đất thứ i được chia , giá trị tra theo bảng A2 TCXD – 205 : 1998 Mặt cắt thể hiện việc chia nhỏ các lớp phân tố với bề dày hi £ 2 m Giá trị mfi, fi, và được xác định theo bảng sau: Bảng 9.3 : bảng xác định các giá trị mfifihi Lớp đất mfi hi (m) Zi (m) fi (T/m2) mfifihi ( T ) 3.Lớp sét lẫn sỏi sạn Laiterit IL = 0.18 0.96 2.00 4.00 5.30 10.176 2.00 6.00 5.80 11.136 2.00 8.00 6.20 11.904 4.Lớp sét dẻo cao IL = 0.25 0.96 2.00 10.00 5.55 10.656 2.00 12.00 5.79 11.116 5.Lớp cát pha sét IL = 0.3 0.96 2.00 14.00 5.20 9.984 2.00 16.00 5.41 10.387 1.50 17.75 5.59 8.049 Smfifihi (T) 83.408 => Sức chịu tải giới hạn của cọc => fgh = 1x (0.96 x 468 x 0.16 + 1.6 x 83.408 ) = 205.338 ( T ) + Sức chịu tải cho phép của cọc : ( T ) Khi đi thiết kế ta sẽ chọn ra sức chịu tải cho phép của cọc theo cường độ của đất nền vì sức chịu tải theo độ bền vật liệu fVL = 244.648 ( T ) > f0 = 146.67 ( T ) . 6.4 Xác định kích thước mặt bằng đài cọc : _ Chọn khoảng cách giữa các cọc là 3d , khi đó áp lực trung bình trên một đơn vị diện tích đáy đài là : Ptt = ( T ) + Diện tích sơ bộ của đế đài : Fđài = = m2 . Trong đó : . n : hệ số vượt tải = 1.1 . : dung trọng trung bình của móng và đất phủ trên móng = 2 T/m3 . h : chiều sâu chôn đế đài. ( h = 3 m ). +Tính lại trọng lượng của đài và đất trên đài : Nttđài = n. Fđài . h . = 1.1 x 5.76 x 3 x 2 = 38.02 ( T ) + Lực dọc tính toán xác định đến cốt đế đài : Ntt0 = Ntt + Nttđài = 548.713 + 38.02 = 586.73 ( T ) + Soá löôïng coïc sô boä ñöôïc xaùc ñònh nhö sau : nc = coïc . + Xeùt aûnh höôûng cuûa moâmen ( vì moùng coïc chòu taûi leäch taâm ) neân ta taêng soá löôïng coïc leân theâm 1.2 laàn . => n’c = 4 x 1. 2 = 4.8 coïc => choïn n’c = 5 coïc . Maët baèng boá trí coïc trong ñaøi Maët baèng boá trí coïc trong ñaøi + Diện tích đế đài thực tế : F’đài = 2.7 x 2.0 =5.4 m2 + Tính lại trọng lượng của đài và đất trên đài ( sau khi đã có F’đài ) : Nttđài = n. F’đài . h . = 1.1 x 5.4 x 3 x 2 = 35.64 ( T ) + Tính lại lực dọc tính toán xác định đến cốt đế đài : Ntt0 = Ntt + Nttđài = 548.713 + 35.64 = 584.353 ( T ) + Mômen tính toán xác định tương ứng với trọng tâm diện tích tiết diện các cọc tại đế đài : => Mttox = Mttx + Qtty x h = 26.985 +( -12.322) x 3 = -9.981 ( Tm ) => Mttoy = Mtty + Qttx x h = 9.737 + 2.707 x 3 = 18.058 ( Tm ) + Lực truyền xuống các cọc dãy biên được xác định theo công thức : Trong đó: .xmax = 0.6 m, ymax = 0.95 m . . m . . m => ( T ) => ( T ) => Ptttb = = 116.87 ( T ) . + Trọng lượng tính toán của cọc : Pcọc = n x Fcọc x Lc x g = 1.1 x 0.16 x 16 x 2.5 = 7.04 ( T ) + Kiểm tra : Pttmax + Pcọc = 127.02 + 7.04 = 134.06 ( T ) < f0 = 146.67 ( T ) : như vậy thoả mãn điều kiện lực max truyền xuống các cọc dãy biên . Pttmin = 106.72( T ) > 0 => như vậy, cọc thiết kế bảo đảm được khả năng chịu tải trọng của công trình, cọc chỉ chịu nén nên không cần kiểm tra cọc chịu lực nhổ. 6.5. Tính toán độ lún cho móng cọc ( theo trạng thái giới hạn thứ hai ) 6.5.1 Xác định kích thước khối móng qui ước _Người ta quan niệm rằng nhờ ma sát giữa mặt xung quanh cọc và đất bao quanh , tải trọng của móng được truyền trên diện tích rộng hơn , xuất phát từ mép ngoài cọc tại đáy đài ( khi móng cọc đài thấp ) và có một góc nghiêng là a = Xác định jtb: trong đó: jIIi là trị tính toán thứ hai của góc ma sát trong lớp đất thứ i có chiều dày hi mà trục cọc cắm qua . Xác định góc a: Sô ñoà tính moùng khoái quy öôùc + Kích thước đáy khối móng qui ước: m Trong đó : . LM, BM: chiều dài , rộng của móng khối quy ước . . HM: chiều cao móng khối quy ước . . L : khoảng cách từ 2 mép ngoài của 2 cọc biên . + Diện tích đáy khối móng qui ước: m2. 6.5.2. Xác định trọng lượng khối móng qui ước _ Trọng lượng đất trong phạm vi từ đáy đài đến đáy khối móng qui ước (có trừ đi phần thể tích đất bị cọc choán chổ và có kể cả trọng lượng cọc): + Trọng lượng lớp đất thứ i (có trừ đi phần thể tích đất bị cọc choán chổ): + Trọng lượng cọc bêtông trong lớp đất thứ i: Với: åFcọc = 5 x 0.16 = 0.8 m2. trọng lượng của móng khối quy uớc từ đáy đài trổ xuống Lôùp ñaát gi (T/m3) hi (m) Fqö (m2) åFcoïc (m2) Piñaát (T) Picoïc (T) Pi (T) 3 2.11 6 25.08 0.8 307.38 10.13 317.51 4 0.94 4 25.08 0.8 91.29 3.01 94.3 5 1.044 5.5 25.08 0.8 139.42 4.594 144.01 S(T) 555.82 + Trọng lượng của móng khối quy ước trong phạm vi từ đáy đài trở lên là : ( T ) + Trọng lượng của toàn bộ khối móng qui ước : Ntcqư = P + P’ = 555.82 + 150.48 = 706.3 ( T ). + Trị tiêu chuẩn của lực dọc xác định đến đáy móng khối quy ước : N0tcqư = Ntc + Ntcqư = 477.142+ 706.3 = 1183.44 ( T ) + Mômen tiêu chuẩn tại tâm đáy khối móng qui ước: => Mtcox = Mtcx + Qtcy x ( H + h )= 23.465 + 10.715 x ( 15.5 + 3 ) = 221.69 (Tm ) => Mtcoy = Mtcy + Qtcx x ( H + h ) = 8.467 + 2.354 x (15.5 + 3 ) = 52.016 ( Tm ) + Xác định độ lệch tâm: m Với : eB : lệch tâm theo phương cạnh ngắn m Với : eL : lệch tâm theo phương cạnh dài . 6.5.3. Xác định áp lực tiêu chuẩn tại đáy khối móng qui ước Áp lực tiêu chuẩn: + (T/m2) + 60.84 (T/m2) + 33.54 (T/m2) + 47.19 (T/m2) 6.5.4 Xác định cường độ tính toán của đất nền tại đáy khối móng qui ước Trong đó: _ m1, m2 là các hệ số điều kiên làm việc của đất nền và công trình có tác dụng qua lại với đất nền được xác định theo bảng 2.2 trang 65 sách “Nền Và Móng “ của GSTS NGUYỄN VĂN QUẢNG – ĐHKTHN => m1 = 1.2, m2 = 1.1 . _ Ktc = 1 là hệ số tin cậy của đất nền ( vì được khoan khảo sát đại chất tại hiện trường ) . _ A,B vàD là các hệ số không thứ nguyên được tra theo bảng 2.1 trang 64 sách “Nền Và Móng “của GSTS NGUYỄN VĂN QUẢNG – ĐHKTHN phụ thuộc vào góc ma sát trong jII của lớp đất dưới đáy khối móng qui ước : A = 0.98 B = 4.93 D = 7.4 Tra baûng 2.1 trang 64 vôùi jII = 28036’ + BM = 4.67 (m) ; HM = 15.5 + 3 = 18.5 ( m ) . + CII = 0.105 kG/cm2 = 1.05 T/m2 . + =1.94 - 1 g/cm3 = 0.94 g/cm3 = 0.94 T/m3 . + =2.044 - 1 g/cm3 = 1.044 g/cm3 = 1.044 T/m3 . T/m3 . 240.32 (T/m2) . Kiểm tra: + = (T/m2) + (T/m2) Vậy ta có thể tính toán được độ lún của nền dưới đáy móng khối quy ước theo quan niệm nền biến dạng tuyến tính . Trường hợp này đất nền từ chân cọc trở xuống có chiều dày lớn , đáy của khối quy ước có diện tích bé nên ta dùng mô hình nền là nữa không gian biến dạng tuyến tính để tính toán. 6.5.Xác định độ lún của móng _ Chia đất nền dưới đáy khối móng qui ước thành các lớp có chiều dày bằng nhau và = m _ Ứng suất do trọng lượng bản thân của đất gây ra tại đáy khối móng qui ước : = ågi.hi ứng suất do trọng lượng bản thân của đất gây ra được xác định đến đáy móng khối quy ước Lôùp ñaát gi (T/m3) hi (m) gihi (T/m2) 2 2.04 3 6.12 3 2.11 6 12.66 4 0.94 4 3.76 5 1.044 5.5 5.74 sbt (T/m2) 28.28 _ Ứng suất gây lún tại đáy khối móng qui ước : T/m2 _ Công thức tính lún : Trong đó: . theo qui phạm . . hi = 1.04 – chiều dày lớp phân tố thứ I . . - ứng suất gây lún ở giữa lớp phân tố thứ i . . Hệ số K0 tra theo bảng 3-7 Sách Hướng Dẫn Đồ Án Nền Móng – GS TS Nguyễn Văn Quãng, phụ thuộc vào tỷ số và . . E – môđun biến dạng trung bình của lớp đất chịu nén dưới mũi cọc với chiều dày được lấy bằng chiều rộng B của móng. Nếu dười mũi cọc chỉ có một lớp đất thì E lấy bằng E của lớp đó . Ơ đây do chiều dày của lớp thứ 5 khá lớn nên E = E5 = 199.45 kG/cm2 Giới hạn nền lấy đến độ sâu mà ứng suất gây lún bằng 20% ứng suất bản thân: sơ đồ tính toán độ lún của nền dưới đáy móng khối quy ước Bảng 9.6 : bảng tính độ lún cuối cùng của móng 5-C Ñieåm Ñoä saâu z

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docthuyet minh hoan chinh(HA).doc
 • rarban ve HA( da complete).rar
 • docCau thang(HA) (complete).doc
 • docCHUONG 5 - TINH KHUNG KHONG GIAN(HA comlete)(LAN 2).doc
 • docchuong 6 Mong coc ep(HA complete).doc(lan sau).doc
 • docCHUONG 7 - TINH MONG COC KHOAN NHOI(HA).doc
 • docDam doc truc C (HA complete)222.doc
 • docHo nuoc mai (HA complete).doc
 • docKien truc (Complete).doc
 • docphu luc cot.doc
 • docphu luc dam.doc
 • docphu luc hoan chinh.doc
 • docphu luc phan luc tai chan cot.doc
 • docSan(hoang anh) (complete).doc