Đồ án Công trình Trung tâm thương mại - Khách sạn - Văn phòng - Căn hộ cao cấp - Bãi đậu xe ngầm Vincom

Hệ thống đường ống cấp nước lạnh cho các điểm dùng nước trong công trình được thiết kế theo sơ đồ phân vùng cấp nước (cứ 5 tầng được phân thành một vùng). Nước từ két mái được phân phối xuống các khu vệ sinh của từng vùng một ở trong toà nhà thuộc các khối : Dịch vụ công cộng và văn phòng làm việc. Trên đường ống đứng phân phối nước từ két mái xuống các khu vệ sinh của từng vùng đều được bố trí van giảm áp thủy lực

Nước sạch ở bể chứa dự trữ đặt ngầm sàn tầng hầm 4, được bơm lên két nước trên mái. Nhiệm vụ của két nước mái là phân phối và điều hoà nước xuống các khu vệ sinh và các điểm có nhu cầu dùng nước ở tất cả các tầng trong toà nhà.

 

doc11 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 13/12/2013 | Lượt xem: 1125 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Công trình Trung tâm thương mại - Khách sạn - Văn phòng - Căn hộ cao cấp - Bãi đậu xe ngầm Vincom, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
b·i ®Ëu xe ngÇm VINCOM ®­îc x©y dùng t¹i sè 68-70 ®­êng Lª Th¸nh T«n – QuËn 1 – thµnh phè Hå ChÝ Minh, do C«ng ty Vincom lµm chñ ®Çu t­. PhÇn kiÕn tróc vµ kÕt cÊu ®­îc thiÕt kÕ bëi C«ng ty kh¶o s¸t thiÕt kÕ vµ t­ vÊn x©y dùng thuéc bé quèc phßng. Víi quy m« vµ chÊt l­îng cña m×nh, c«ng tr×nh ®· ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vÒ Trung t©m th­¬ng m¹i - kh¸ch s¹n - v¨n phßng - c¨n hé cao cÊp ®Æc biÖt lµ b·i ®Ëu xe ngÇm, phï hîp víi xu h­íng ph¸t triÓn hiÖn ®¹i cña thµnh phè Hå ChÝ Minh. Quy m« chung cña c«ng tr×nh bao gåm : - DiÖn tÝch x©y dùng phÇn ngÇm: 10317 m2 - DiÖn tÝch x©y dùng phÇn th©n: 7000 m2 - Sè tÇng th©n: 27 tÇng - Sè tÇng hÇm: 6 tÇng - Tæng chiÒu cao c«ng tr×nh: 101,5 - Sè chç ®ç xe: 189xe « t«/tÇng ®Ó xe + xe m¸y - KÕt cÊu c«ng tr×nh: Bª t«ng cèt thÐp. - HÖ thèng th«ng giã: HÖ thèng ®iÒu hßa trung t©m II - Gi¶i ph¸p kiÕn tróc c«ng tr×nh II.1_ Gi¶i ph¸p vÒ mÆt ®øng c«ng tr×nh : - MÆt ®øng c«ng tr×nh cã ý nghÜa quan träng trong viÖc thÓ hiÖn ý ®å kiÕn tróc, phong c¸ch kiÕn tróc cña mét cao èc hiÖn ®¹i vµ sang träng. - §Ó gi¶m tÝnh ®¬n ®iÖu cho nhµ d¹ng cao èc, mÆt ®øng c«ng tr×nh ®­îc t¹o c¸c kho¶ng giËt bËc t¹i tÇng trÖt, tÇng 1, tÇng 4, kÕt hîp víi viÖc bè trÝ c¸c kho¶ng ban c«ng ch×m víi v¸ch kÝnh mµu, ®· t¹o cho c«ng tr×nh mét phong c¸ch thiÕt kÕ hiÖn ®¹i, phï hîp víi c¶nh quan kiÕn tróc chung. - H×nh thøc kiÕn tróc bªn ngoµi c«ng tr×nh mang tÝnh chÊt hiÖn ®¹i víi viÖc bè trÝ theo ph©n vÞ ngang. C¸c tØ lÖ ®Æc rçng ®­îc bè trÝ hµi hßa, cã tÝnh to¸n ®Õn yªu cÇu sö dông cña c«ng n¨ng bªn trong c«ng tr×nh. - MÆt ®øng c«ng tr×nh khóc chiÕt, c¸c m¶ng ®Æc rçng theo ph©n vÞ ngang ®­îc bè côc ®èi xøng t¹o cho c«ng tr×nh cã tÝnh chÊt bÒ thÕ nh­ng vÉn nhÑ nhµng, thanh tho¸t. Ng«n ng÷ kiÕn tróc tù th©n trong s¸ng. - C¸c lo¹i vËt liÖu ®­îc kÕt hîp hµi hßa c¶ vÒ chÊt liÖu vµ mµu s¾c. §ã lµ sù kÕt hîp gi÷a t­êng ngoµi nhµ sö dông tÊm èp kim lo¹i, hÖ cöa kÝnh khung nh«m t¹o nªn sù thèng nhÊt gi÷a c«ng tr×nh víi c¶nh quan xung quanh. - ChÝnh lµ sù kÕt hîp víi kiÕn tróc tæng thÓ víi nhµ thê §øc Bµ, tßa nhµ ParkSon, tr­êng trung häc còng nh­ phèi c¶nh tæng thÓ cña quËn NhÊt. T¹o nªn sù nhÊt qu¸n trong kiÕn tróc, tuy nhiªn còng lµ ®iÓm nhÊn kiÕn tróc kÕt hîp víi c¸c tßa nhµ cao èc nh­ DIAMON Plaza, BITEXCO… chÝnh lµ sù bÒ thÕ cña khu vùc trung t©m thµnh phè. - Trong thùc tÕ hiÖn nay gi¶i ph¸p 6 tÇng hÇm chÝnh lµ mét c¸ch gi¶i quyÕt vÊn ®Ò kh¸t mÆt b»ng tr«ng gi÷ xe – nhu cÇu bøc thiÕt cña thµnh phè hiÖn nay. II.2_ Gi¶i ph¸p vÒ bè trÝ mÆt b»ng c«ng tr×nh : - MÆt b»ng c«ng tr×nh bao gåm hai khèi theo ph­¬ng ®øng ®ã lµ khèi tÇng hÇm vµ khèi tÇng næi. C¶ hai ®Òu ®èi xøng 1 ph­¬ng song song trôc 6-6, rÊt thuËn tiÖn cho viÖc bè trÝ c¸c kh«ng gian kiÕn tróc còng nh­ xö lý kÕt cÊu d¹ng c«ng tr×nh cao tÇng. - S¸u tÇng hÇm (cèt -9.0m ; -13.5m ; 18m ; 21m ; 24m ; 27m) ®­îc dïng ®­îc sö dông nh­ sau. TÇng hÇm 1(cèt -9.0m) vµ tÇng hÇm 2 (cèt-13.5m) dïng ®Ó lµm trung t©m th­¬ng m¹i. TÇng hÇm 3 (cèt -18m) dïng lµm khu dÞch vô vµ kÜ thuËt: bÓ b¬i, khu massage, thÓ dôc thÈm mÜ, jacuzzy… TÇng hÇm 4 (cèt -21m) dïng lµm khu ®Ó xe m¸y, ®Æt bÓ n­íc ch÷a ch¸y, m¸y b¬m ch÷a ch¸y, phßng ®Æt m¸y ph¸t ®iÖn, tr¹m biÕn ¸p, phßng chøa khÝ nit¬… TÇng hÇm 5(cèt -24m), tÇng hÇm 6 (cèt -27m) dïng lµm khu ®Ó xe «t«. - TÇng 1 à tÇng löng: chØ bè trÝ lµm khu trung t©m th­¬ng m¹i. - TÇng 2 à tÇng 4: khu vùc dµnh cho c¸c sµn giao dÞch. - TÇng 5: bè trÝ c¸c khu vui ch¬i gi¶i trÝ, nhµ hµng, khu thÓ thao, sµn nh¶y…phôc vô chñ yÕu cho nhu cÇu cña khu d©n c­ vµ khu v¨n phßng. - TÇng 6 à tÇng 21: khu vùc ®­îc dïng lµm v¨n phßng, kh¸ch s¹n. - TÇng 22 à tÇng m¸i: khu vùc c¨n hé cao cÊp, ®­îc bè trÝ ®éc lËp vÒ kh«ng gian vµ giao th«ng. Trong ®ã bao gåm: + C¨n hé C1: cã diÖn tÝch sö dông lµ 154 m2, gåm cã: 1 phßng kh¸ch, 1 phßng bÕp + ¨n, 3 phßng ngñ, 3 WC. + C¨n hé C2: cã diÖn tÝch sö dông lµ 154 m2, gåm cã: 1 phßng kh¸ch, 1 phßng bÕp + ¨n, 3 phßng ngñ, 2 WC. + C¨n hé C3: cã diÖn tÝch sö dông lµ 132 m2, gåm cã: 1 phßng kh¸ch, 1 phßng bÕp + ¨n, 3 phßng ngñ, 3 WC. + C¨n hé C4: cã diÖn tÝch sö dông lµ 99 m2, gåm cã: 1 phßng kh¸ch, 1 phßng bÕp + ¨n, 2 phßng ngñ, 2 WC. + C¨n hé C5: cã diÖn tÝch sö dông lµ 105 m2, gåm cã: 1 phßng kh¸ch, 1 phßng bÕp + ¨n, 2 phßng ngñ, 2 WC. + C¨n hé C6: cã diÖn tÝch sö dông lµ 94 m2, gåm cã: 1 phßng kh¸ch, 1 phßng bÕp + ¨n, 2 phßng ngñ, 2 WC. + C¨n hé C7: cã diÖn tÝch sö dông lµ 115 m2, gåm cã: 1 phßng kh¸ch, 1 phßng bÕp + ¨n, 2 phßng ngñ, 2 WC. + C¨n hé C8: cã diÖn tÝch sö dông lµ 127 m2, gåm cã: 1 phßng kh¸ch, 1 phßng bÕp + ¨n, 3 phßng ngñ, 3 WC. + C¨n hé C9: cã diÖn tÝch sö dông lµ 167 m2, gåm cã: 1 phßng kh¸ch, 1 phßng bÕp + ¨n, 3 phßng ngñ, 3 WC. + C¨n hé C1: cã diÖn tÝch sö dông lµ 119 m2, gåm cã: 1 phßng kh¸ch, 1 phßng bÕp + ¨n, 3 phßng ngñ, 3 WC. + C¨n hé C1: cã diÖn tÝch sö dông lµ 123 m2, gåm cã: 1 phßng kh¸ch, 1 phßng bÕp + ¨n, 3 phßng ngñ, 2 WC. II.3_ Gi¶i ph¸p vÒ giao th«ng trong c«ng tr×nh : - Theo ph­¬ng ®øng: Tõ tÇng hÇm 6 ®Õn sµn tÇng hÇm 3 cã 2 thang m¸y mçi bªn phôc vô cho giao th«ng. Tõ sµn tÇng hÇm 3 do cã mËt ®é ng­êi sö dông dÞch vô lín còng nh­ nhu cÇu ®i l¹i cña ng­êi d©n thµnh phè nªn ë ®©y bè trÝ 22 thang m¸y chia ®Òu cho hai bªn mçi bªn 11 chiÕc bè trÝ nh­ h×nh vÏ. Nh÷ng chiÕc thang m¸y nµy ch¹y lªn ®Õn tÇng trªn cïng cña tßa nhµ. HÖ thèng thang m¸y nµy ®­îc kÕt hîp víi phÇn lâi cña c«ng tr×nh – bao gåm hÖ thèng kÜ thuËt M&E cña tßa nhµ ( ®iÖn, n­íc, §HKK, PCCC, TTLL…). Chóng ®­îc thiÕt kÕ ®ång bé víi hÖ thèng ®iÒu khiÓn th«ng minh (Miconic 10) nh»m ph©n luång giao th«ng hîp lÝ vÒ mÆt sö dông, ®ång thêi ®¶m b¶o c¸c th«ng sè vÒ hÖ thèng kÜ thuËt. Ngoµi ra cßn cã hai cÇu thang bé n»m ë khu vùc khèi PARK chñ yÕu phôc vô tho¸t hiÓm còng nh­ mét phÇn giao th«ng. Trong khu vùc khèi TOWER cã bè trÝ thang bé cïng môc ®Ých trªn ngay bªn nh÷ng thang m¸y. Nh÷ng thang bé nµy ®­îc bè trÝ lªn ®Õn tÇng cao nhÊt chña tßa nhµ. Gi¶i ph¸p kiÕn tróc ®­a ra ®Ó cho « t« xuèng tÇng hÇm 6 lµ lµm ram dèc ch¹y tõ tÇng hÇm 1 xuèng tÇng hÇm 6. Cã thÓ gi¶i ph¸p kiÕn tróc nµy ch­a thùc sù tiÕt kiÖm ®­îc diÖn tÝch nh­ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn khoa häc kÜ thuËt vµ kinh tÕ n­íc ta hiÖn nay. Mét hÖ thèng giao th«ng kh¸c cña tßa nhµ kh«ng thÓ kh«ng nh¾c ®Õn ®ã lµ thang ®iÖn. HÖ thèng thang ®iÖn nµy ®­îc bè trÝ chÝnh gi÷a khu TOWER nèi tõ sµn tÇng hÇm 3 lªn ®Õn sµn tÇng löng cña tßa nhµ. §©y lµ mét ®iÓm nhÊn kiÕn tróc ®Æc biÖt, t¹o nªn sù g¾n bã gi÷a c¸c tÇng còng nh­ gióp th«ng tho¸ng vµ ®iÒu hßa kh«ng khÝ. - Trªn mÆt b»ng: Trong c¸c khu v¨n phßng, siªu thÞ ®Òu ®­îc bè trÝ s¶nh ®îi, hµnh lang phôc vô giao th«ng. Hµnh lang cho khu v¨n phßng vµ khu nhµ ë ®­îc bè trÝ ®éc lËp, kÕt hîp víi c¸c quÇy lÔ t©n h­íng dÉn giao th«ng cho kh¸ch ®Õn liªn hÖ. §iÓm ®Æc biÖt cña tßa nhµ nµy chÝnh lµ lèi ®i xuyªn qua ng· t­ EDEN. Lèi ®i nµy ®­îc bè trÝ ngÇm ë sµn tÇng hÇm 3. - Víi mét hÖ thèng giao th«ng ®­îc bè trÝ hîp lÝ nh­ trªn chóng ta cã thÓ h×nh dung ra mét trung t©m th­¬ng m¹i sÇm uÊt nh­ng còng kh«ng kÐm phÇn sang träng. III - hÖ thèng kü thuËt III.1_ HÖ thèng chiÕu s¸ng, th«ng giã : - C«ng tr×nh ®­îc thiÕt kÕ tËn dông tèt kh¶ n¨ng chiÕu s¸ng tù nhiªn. TÊt c¶ c¸c phßng lµm viÖc vµ phßng ngñ ®Òu cã cöa sæ kÝnh lÊy s¸ng. Khu vùc c¨n hé ë c¸c tÇng trªn cïng ®­îc chia lµm 2 tßa th¸p. ChÝnh v× thÕ kh¶ n¨ng lÊy s¸ng phôc vô khu vùc nµy cùc kú thuËn lîi. - Th«ng giã tù nhiªn ®­îc ®Æc biÖt chó ý trong thiÕt kÕ kiÕn tróc. Víi c¸c cöa sæ lín cã v¸ch kÝnh, l« gia ch×m, c¸c phßng ®Òu ®­îc tiÕp xóc víi kh«ng gian ngoµi nhµ, tËn dông tèt kh¶ n¨ng th«ng giã tù nhiªn, t¹o c¶m gi¸c tho¶i m¸i cho ng­êi d©n khi ph¶i sèng ë trªn cao. C¸c gi¶i ph¸p kiÕn tróc nh­ t¹o ra sù nh« ra hay lïi vµo kh«ng chØ phôc vô vÒ mÆt thÈm mÜ ®©y chÝnh lµ mét c¸ch lÊy ¸nh s¸ng ®Æc biÖt lÊy giã cùc k× tèt. - ë c«ng tr×nh 6 tÇng hÇm thi th«ng giã trong nh÷ng tÇng hÇm lµ ®iÒu v« cïng quan träng. NhÊt lµ nh÷ng tÇng hÇm s©u, gi¶i ph¸p ®­a ra ë ®©y chÝnh lµ hÖ thèng th«ng giã nh©n t¹o nh÷ng m¸y hót khÝ tõ tÇng löng ®­îc ®Æt ë tÇng hÇm 4 ®Èy nh­ng luång kh«ng khÝ ®Çy ®ñ « xy vµ sù trong lµnh xuèng tÇng hÇm 4, 5, 6. §ång thêi hÖ thèng hót khÝ ë nh÷ng tÇng hÇm 4,5,6 ®Èy ra ngoµi t¹o ra sù th«ng tho¸ng tù nhiªn. - Dựa trên đặc điểm kiến trúc của công trình kết hợp chặt chẽ với các công năng sử dụng trong công trình cần phải đưa ra được một hệ thống điều hòa không khí đáp ứng các tiêu chuẩn hiện đại của công trình và không ảnh hưởng đến các hạng mục khác của công trình trong quá trình đưa vào vận hành và sử dụng. - Do những đặc điểm trên, chúng tôi thiết kế phương án điều hòa không khí cụ thể như sau: Hệ thống điều hoà không khí hệ Multi 1 chiều lạnh nối lạnh âm trần nối ống gió: Các máy điều hoà không khí hệ Multi nối các dàn lạnh loại âm trần nối ống gió, cửa gió (In door unit) trong các phòng đặt trong các phòng tuỳ thuộc vào kiến trúc, kết cấu , công năng, tải nhiệt từng phòng. Các dàn nóng được treo sát dầm ban công phía mặt sau trong công trình trên các giá treo và giá đỡ, vị trí này thuận tiện cho việc thi công, lắp đặt và không ảnh hưởng tới mặt đứng chính của công trình . Kết hợp giữa dàn nóng (Out door unit) với các dàn lạnh (In door unit) với nhau tuỳ theo công suất và số lượng dàn lạnh. Các dàn lạnh điều khiển bằng các bộ điều khiển lắp tường trong phòng. Các dàn lạnh sử dụng trong các phòng là dàn lạnh âm trần nối ống gió có công suất tùy thuộc vào công suất lạnh tính toán và đặc điểm kiến trúc phòng đảm bảo các thông số kỹ thuật và mặt bằng trần trong phòng. Hệ thống gió tươi lấy trực tiếp từ bên ngoài sẽ được xử lý trước khi cấp tới các không gian phòng. * Hệ thống trên có những ưu điểm cơ bản sau: Chiều dài nối ống giữa outdoor và indoor có thể lên đến 50m. Độ chênh cao độ giữa hai indoor có thể lên đến 15m. Các dàn lạnh rất đa dạng về chủng loại và công suất nên đáp ứng hoàn toàn theo kiến trúc, nội thất, mặt bằng trần trong các phòng. Hệ thống đường ống kỹ thuật chỉ là ống gas nên kích thước nhỏ gọn, chiếm ít diện tích trong hộp kỹ thuật. Không làm ảnh hưởng đến kiến trúc công trình do các dàn nóng kích thước nhỏ đặt ở mặt sau của công trình. Chi phí bảo trì, bảo dưỡng hợp lý. * Hệ thống thông gió: Hệ thống cấp khí sạch vào không gian điều hoà để đảm bảo mức tối thiểu 20-30m3 không khí cho một người trong một giờ, cung cấp oxi và tạo nên áp suất dương trong khu vực điều hoà nhằm ngăn chặn không khí nóng ẩm từ bên ngoài xâm nhập vào. Trước khi được cấp vào phòng, không khí ngoài trời được xử lý khử bụi để không gây cảm giác khó chịu do sự chênh lệch nhiệt độ giữa không khí trong phòng và không khí sạch cấp vào, đồng thời đảm bảo độ sạch cho không khí. Thông qua hệ thống đường ống gió trục đứng và ống nhánh trong trần giả không khí tươi được cấp trục tiếp đến các dàn lạnh, hoà trộn với gió hồi và được làm lạnh, làm khô trước khi thổi vào không gian trong các phòng. * Hệ thống thông gió hút khí vệ sinh. Hút cho các khu WC: Thiết kế các óng gió trục đứng trong hộp kỹ thuật ngay cạnh khu WC làm ống đứng hút cho các khu vệ sinh. Tại mỗi phòng WC đặt các cửa gió lắp trần có van điều chỉnh lưu lượng để thải khí dơ vào ống kỹ thuật. Trên tầng mái, tại khu vực đỉnh ống kỹ thuật đặt hai quạt hút được nối kín với hộp kỹ thuật thông qua kết cấu đường ống gió. Quạt thông gió WC trên mái làm nhiệm vụ hút khí thải trong các khu vực WC đồng thời tạo áp suất âm trong các khu WC, tránh không cho khí hôi trong các khu WC xâm nhập vào các không gian điều hoà. * Hệ thống thông gió hút khí bếp. Do các vị trí các miệng thải gió và quy mô công trình nên chụp hút thông gió cho khu vực bếp được thiết kế kèm theo các bộ lọc mỡ dạng xiclon để đảm bảo khí thải của hệ thống này khi thoát ra ngoài trong phạm vi cho phép sẽ không ảnh hưởng đến bầu không khí xung quanh . * Hệ thống điện điều hoà không khí: Bảng điện tổng cấp cho hệ thống điều hoà không khí được lấy từ bảng điện toàn nhà do bên điện chờ sẵn dây và được đặt tại tầng hầm . Để độc lập, thuận tiện cho quá trình vận hành và sử dụng của các tầng có tính chất khác nhau nên hệ thống điện điều hoà không khí mỗi tầng sẽ gồm 1 bảng điện độc lập lấy nguồn cấp từ bảng điện tổng điều hoà không khí toàn nhà. Từ bảng điện tổng có các lộ dây cấp tới các bảng điện điều hoà không khí từng tầng . III.2_ HÖ thèng ®iÖn vµ th«ng tin liªn l¹c: - HÖ thèng ®­êng ®iÖn tho¹i, truyÒn h×nh c¸p, internet b¨ng th«ng réng…®­îc thiÕt kÕ ®ång bé trong c«ng tr×nh, ®¶m b¶o c¸c ®­êng c¸p ®­îc dÉn ®Õn toµn bé c¸c phßng víi chÊt l­îng truyÒn dÉn cao. - Để đáp ứng yêu cầu chất lượng điện tính liên tục và ổn định công trình sẽ được cung cấp điện bằng 2 nguồn: + Nguồn điện lưới thành phố 3 pha 4 dây, trung tính nối đất 22/0,4kV-50HZ-750kVA. Trạm biến áp dùng loại hợp bộ (trạm kios) + Nguồn điện dự phòng do máy phát điện Điêgen loại 3 pha 380/220V tần số 50 HZ công suất 300 kVA cung cấp. Nguồn điện dự phòng do máy phát điện Điêgen 380/220V–300kVA cấp điện cho các phụ tải ưu tiên như: Đèn chiếu sáng, ổ cắm điện, thang máy, bơm cứu hoả, bơm sinh hoạt… (TĐ-T) khi có sự cố mất điện lưới dùng máy phát điện dự phòng Diêgen 3 pha 300kVA – 380V –50HZ, tự động đảo nguồn thông qua bộ ATS-4P-630A. - Từ tủ điện hạ thế máy biến áp đến tủ điện tổng của công trình dùng 4 cáp ruột đồng Cu/XLPE/PVC(1x240)mm2. - Phụ tải dùng điện trong công trình gồm: chiếu sáng, ổ cắm lấy điện phục vụ máy tính và các thiết bị di động cầm tay công suất bé. - Hệ thống điện động lực gồm: Thang máy, thang cuốn, máy bơm sinh hoạt, bơm chữa cháy. - Hệ thống thông thoáng làm mát chủ yếu dùng điều hoà trung tâm (xem phần ĐHKK). Hệ thống ĐHKK được cấp điện trực tiếp từ trạm biến áp, không thông qua máy phát điện dự phòng Diêgen. III.3_ HÖ thèng cÊp tho¸t n­íc : - HÖ thèng cÊp n­íc sinh ho¹t: n­íc ®­îc lÊy tõ nguån n­íc thµnh phè, dù tr÷ trong c¸c bÓ ë tÇng hÇm vµ tÇng m¸i, ®­îc hÖ thèng m¸y b¬m ®­a ®Õn tõng c¨n hé. L­îng n­íc dù tr÷ ®­îc tÝnh to¸n ®¶m b¶o nhu cÇu sö dông, cøu ho¶ vµ dù phßng khi cÇn thiÕt. - HÖ th«ng tho¸t n­íc: n­íc m­a tõ tÇng m¸i ®­îc thu qua sªn« vµ ®­êng èng tho¸t ®­a vÒ bÓ phèt. N­íc th¶i c«ng tr×nh ®­îc thu gom toµn bé vÒ c¸c bÓ xö lý néi bé ë tÇng hÇm, tr­íc khi ®­îc th¶i ra hÖ thèng chung cña thµnh phè. a. PHẦN CẤP NƯỚC a.1. Nhu cầu sử dụng nước Nhu cầu dùng nước cho toà nhà bao gồm lượng nước cấp cho sinh hoạt trong toà nhà vào ngày dùng nước lớn nhất + lượng nước chữa cháy. a.2. Phương án cấp nước: a.2.1. Nước cấp cho công trình bao gồm: + Nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt + Nước cấp cho nhu cầu chữa cháy a.2.2. Nguồn cấp nước: Theo tài liệu của cơ quan chủ quản cấp: Nguồn nước cấp cho công trình chủ yếu là nguồn nước có sẵn của thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí điểm lấy nước được xác định ngay trên đường ống cấp nước có sẵn trên đường Lê thánhTông. Đường kính ống cấp nước vào khu công trình DN 50. a.2.3. Giải pháp kỹ thuật cấp nước: a.3.3.1. Nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt: Hệ thống đường ống cấp nước lạnh cho các điểm dùng nước trong công trình được thiết kế theo sơ đồ phân vùng cấp nước (cứ 5 tầng được phân thành một vùng). Nước từ két mái được phân phối xuống các khu vệ sinh của từng vùng một ở trong toà nhà thuộc các khối : Dịch vụ công cộng và văn phòng làm việc. Trên đường ống đứng phân phối nước từ két mái xuống các khu vệ sinh của từng vùng đều được bố trí van giảm áp thủy lực Nước sạch ở bể chứa dự trữ đặt ngầm sàn tầng hầm 4, được bơm lên két nước trên mái. Nhiệm vụ của két nước mái là phân phối và điều hoà nước xuống các khu vệ sinh và các điểm có nhu cầu dùng nước ở tất cả các tầng trong toà nhà. a.3.3.2. Nước cấp cho nhu cầu chữa cháy: Trong thuyết minh này chỉ cặp nhật lượng nước chữa cháy từ đơn vị trực tiếp thiết kế phần phòng cháy chữa cháy để tính dung tích bể chứa nước dữ trử cho công trình. b. PHẦN THOÁT NƯỚC b.1. Thoát nước cho công trình gồm: - Thoát nước bẩn sinh hoạt - Thoát nước mưa b.2. Giải pháp thiết kế: Hệ thống thoát nước cho công trình tư vấn đề xuất là hệ thống thoát nước riêng: Nước bẩn sinh hoạt được xử lý qua bể xí tự hoại đặt ngầm sàn tầng hầm 6, nước tắm rửa được thoát riêng ra hệ thống thoát nước bẩn của khu công trình sau đó thoát về hệ thống thoát nước bẩn của thành phố. Nước mưa mái cho thoát riêng ra hệ thống thoát nước mưa ngoài nhà sau đó thoát ra hệ thống thoát nước mưa của thành phố. Trên đường ống đứng thoát nước đều được bố trí các thiết bị giảm áp. Hệ thống thông hơi chính thoát kết hợp với ống đứng vượt mái 700mm với đường kính DN110. Hệ thống thông hơi thiết bị vệ sinh với đường kính ống DN 76. b.2.1. Thoát nước bẩn sinh hoạt: Hệ thống thoát nước bẩn sinh hoạt bao gồm : + Thoát nước cho các khu vệ sinh: + Thoát nước rửa cho tầng hầm 1và 2 b.2.1.1. Thoát nước cho các khu vệ sinh: Nước bẩn ở các khu vệ sinh được tách ra 2 hệ thống riêng biệt: + Một hệ thống thu gom nước xí, tiểu ở tất cả các tầng trong toà nhà dẫn về các ống đứng DN250 đặt trong các hộp kỹ thuật, cho thoát xuống bể xí tự hoại đặt chìm sàn tầng hầm 4 nước thải đã được xử lý sạch đạt mức II đúng theo tiêu chuẩn quy phạm hiện hành (TCVN 6772-2000) cho sang ngăn thu sau đó dùng máy bơm nước thải đặt chìm tự động bơm xả vào hệ thống thoát nước bẩn của thành phố. + Một hệ thống thu gom nước rửa ở tất cả các tầng trong toà nhà dồn về các ống đứng DN200 đặt trong các hộp kỹ thuật, cho thoát thẳng ra hệ thống thoát nước bẩn của khu công trình b.2.1.2. Thoát nước rửa tầng hầm 1;6: Nước rửa sàn tầng hầm 1 được thu gom từ các phễu thu sàn bằng inox DN150 về các ống đứng DN150, cho thoát xuống 2 hố thu nước rửa sàn tầng hầm 6. Sau đó dùng máy bơm nước bẩn tự động bơm đẩy lên hệ thống thoát chung của thành phố b.2.2. Thoát nước mưa: b.2.2.1. Thoát nước mưa trong nhà: Nước mưa mái và nước mưa ban công được thu gom qua các phiễu thu DN150; DN90 cho thoát về các ống đứng D150mm và DN100 (bằng hệ thống đường ống riêng) cho thoát thẳng ra hệ thống thoát nước mưa của khu công trình ở ngoài nhà. b.2.2.2. Thoát nước mưa ngoài nhà: Nước mưa ngoài nhà thoát kết hợp với nước bẩn sinh hoạt đã được xử lý đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường cho thoát ra cống thành phố có sẵn trong khu công trình bằng hệ thống ống bê tông cốt thép D400mm. III.4_ HÖ thèng phßng ch¸y, ch÷a ch¸y : - C«ng tr×nh ®­îc thiÕt kÕ hÖ thèng chu«ng b¸o ch¸y tù ®éng, kÕt hîp víi c¸c häng n­íc cøu ho¶ ®­îc bè trÝ trªn tÊt c¶ c¸c tÇng. L­îng n­íc dïng cho ch÷a ch¸y ®­îc tÝnh to¸n vµ dù tr÷ trong c¸c bÓ n­íc cøu ho¶ ë tÇng hÇm. HÖ thèng m¸y b¬m lu«n cã chÕ ®é dù phßng trong c¸c tr­êng hîp cã ch¸y x¶y ra sÏ tËp trung toµn bé cho c«ng t¸c cøu ho¶. 1. YÊU CẦU VỀ PHÒNG CHÁY : Phải áp dụng các giải pháp phòng cháy đảm bảo hạn chế tối đa khả năng xảy ra hoả hoạn. Trong trường hợp xảy ra hoả hoạn thì phải phát hiện đám cháy nhanh để cứu chữa kịp thời không để đám cháy lan ra các khu vực khác sinh ra cháy lớn khó cứu chữa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Biện pháp phòng cháy phải đảm bảo sao cho khi có cháy thì người và tài sản trong toà nhà dễ dàng sơ tán sang các khu vực an toàn một cách nhanh chóng nhất. Trong bất cứ điều kiện nào khi xảy ra cháy ở những vị trí dễ xảy ra cháy như các khu vực kỹ thuật, phòng , văn phòng làm việc, …trong toà nhà phải phát hiện được ngay ở nơi phát sinh cháy để tổ chức cứu chữa kịp thời. 2. YÊU CẦU VỀ CHỮA CHÁY: Trang thiết bị chữa cháy của công trình phải đảm bảo các yêu cầu sau: Trang thiết bị chữa cháy phải sẵn sàng ở chế độ thường trực, khi xảy ra cháy phải được dập tắt ngay. Thiết bị chữa cháy phải là loại phù hợp và chữa cháy có hiệu quả đối với các đám cháy có thể xảy ra trong công trình. Thiết bị chữa cháy trang bị cho công trình phải là loại dễ sử dụng, phù hợp với công trình và điều kiện nước ta. Thiết bị chữa cháy phải là loại chữa cháy không làm hư hỏng các dụng cụ, thiết bị khác tại các khu vực chữa cháy thiệt hại thứ cấp. Trang thiết bị hệ thống PCCC được trang bị phải đảm bảo hoạt động lâu dài, hiện đại. Trang thiết bị phải đạt được các tiêu chuẩn của Mỹ, Châu Âu cũng như các tiêu chuẩn chủa Việt Nam. 3. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ HỆ THỐNG PCCC: a. Hệ thống báo cháy tự động: Hệ thống được lắp đặt tại tất cả các khu vực có nguy hiểm cháy của công trình bằng hệ thống báo cháy địa chỉ. Với hệ thống báo cháy địa chỉ ngoài chức năng báo cháy thông thường hệ thống còn có khả năng kết nối và điều khiển các hệ thống kỹ thuật bằng các đường điều khiển chuyên dụng và phần mền điều khiển: Tự động phát hiện cháy nhanh và thông tin chính xác địa điểm xảy ra cháy, chuyển tín hiệu báo cháy khi phát hiện cháy thành tín hiệu báo động rõ ràng bằng âm thanh đặc trưng, đồng thời phải mô tả cụ thể địa chỉ bằng màn hình đồ họa (thể hiện mặt bằng các tầng) để những người có trách nhiệm có thể thực hiện ngay các giải pháp tích hợp. Giám sát toàn bộ hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bằng khí. Hệ thống phải có chức năng điều khiển liên động và nhận tín hiệu phản hồi sau khi điều khiển với các hệ thống khác có liên quan như thang máy, thông gió, cắt điện, âm thanh ... nhằm phục vụ cho công tác sơ tán và chữa cháy trong thời gian ngắn nhất. Báo động cháy bằng âm thanh đặc trưng (Còi, chuông...) Báo hiệu nhanh và mô tả rõ ràng trên màn hình tinh thể lỏng, màn hình đồ hoạ các trường hợp sự cố và vị trí xảy ra sự cố làm ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống như đứt dây, chập mạch, mất đầu báo,... Có khả năng chống nhiễu, không báo giả, không bị tê liệt một phần hay toàn bộ do cháy gây ra trước khi hệ thống phát tín hiệu báo cháy. b. Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler kết hợp với hệ thống chữa cháy họng nước vách tường. Đây là hệ thống chữa cháy hiện đại được áp dụng trên thế giới cùng lúc thực hiện được hai chức năng cơ bản đó là: Khả năng chữa cháy tự động bằng các đầu phun tự động Sprinkler. Chức năng tự động chữa cháy khi nhiệt độ tại khu vực bảo vệ đặt đến ngưỡng làm việc mà không cần tác động của con người. Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường đây là hệ thống chữa cháy cơ bản bắt buộc phải có cho các công trình hiện nay và khả năng chữa cháy có hiệu quả cao. Tuy nhiên, chức năng chữa cháy chỉ được thực hiện khi có con người tác động. Ngoài hai hệ thống chữa cháy trên công trình còn được trang bị các bình chữa cháy di động, xách tay phục vụ dập tắt đám cháy mới phát sinh chưa đủ thông số để hệ thống chữa cháy tự động làm việc. 4. HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG : Căn cứ đặc điểm của mục tiêu bảo vệ, tính chất quan trọng của công trình và tiêu chuẩn TCVN 5738-2001 "Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu thiết kế", chúng tôi thiết kế hệ thống báo cháy cho công trình hệ thống báo cháy tự động nhằm phát hiện sự cháy nhanh chóng, chính xác, để thông báo kịp thời khi đám cháy mới phát sinh. Sau khi nghiên cứu đặc điểm kiến trúc, qui mô, tính chất hoạt động cũng như mức độ nguy hiểm và mục đích sử dụng của công trình. Giải pháp thiết kế của hệ thống báo cháy tự động theo phương án báo cháy địa chỉ kết hợp, hệ thống gồm 01 trung tâm báo cháy địa chỉ đặt tại phòng thường trực 24/24h với yêu cầu: Tín hiệu báo cháy tại các tầng được chia theo khu vực, địa chỉ được thể hiện tại phòng thường trực và các tầng bằng còi, đèn khu vực: giúp cho nhân viên tòa nhà và những người tại tầng có tín hiệu báo cháy nhận biết khi có tín hiệu báo cháy và tham gia xử lý kịp thời. Tín hiệu chữa cháy tầng cũng được thể hiện tại trung tâm báo cháy địa chỉ: người thường trực nhận biết được tầng có tín hiệu đang chữa cháy bằng các Modul đầu vào. Khi các máy bơm chữa cháy được khởi động thì trung tâm báo cháy địa chỉ phải thể hiện tín hiệu phản hồi về tình hình hoạt động của bơm đó. Trung tâm báo cháy địa chỉ phải có khả năng gửi tín hiệu đến tủ điều khiển thang máy để điều khiển thang tụt xuống tầng một khi có cháy. Ngoài tín hiệu báo cháy sự liên kết các trung tâm còn phải đáp ứng yêu cầu quan trọng về kiểm soát lỗi của hệ thống cũng như phối hợp với các hệ thống khác: * Trung tâm báo cháy địa chỉ: Phải có chức năng kiểm tra lỗi các Modul vào, ra. Phải có chức năng báo lỗi: Nguồn cấp (bao gồm nguồn điện lưới và nguồn Acqui dự phòng) Sự cố của trung tâm: cầu chì đứt, lỗi bộ nhớ... Đường dây tín hiệu đầu vào từ các thiết bị đến các Modul đầu vào Kiểm soát toàn bộ các đường dây LOOP mà không cần tới các Modul đoản mạch. Nếu trường hợp đường dây Loop bị đứt tất cả các thiết bị còn được liên kết về trung tâm theo hai nhánh phải hoạt động bình thường và trung tâm thông báo lỗi hở mạch LOOP. (Lúc này trung tâm chuyển sang chế độ stub lines). Do đặc điểm, mục đích sử dụng của công trình chúng tôi thiết kế hệ thống báo cháy gồm 01 Trung tâm báo cháy địa chỉ . * Mô tả hệ thống báo cháy: 01 trung tâm địa chỉ 04 Loop (128 địa chỉ/loop) sẽ quản lý toàn bộ các đầu báo, chuông đèn, nút ấn, modul từ tầng hầm đến tầng mái. Ngoài việc báo cháy trung tâm sẽ điều khiển và hiển thị tầng đang chữa cháy, hiển thị trạng thái công tắc dòng chảy của hệ thống Sprinkler thông qua các Modul đầu vào, điều khiển và giám sát hoạt động của các bơm chữa cháy, điều khiển thang máy tụt xuống tầng 1 khi có tín hiệu báo cháy, các hệ thống kỹ thuật khác thông qua các Modul các đường điều khiển tại tủ. Toàn bộ các tín hiệu báo cháy, điều khiển sẽ được lập trình cài đặt vào EFROM

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTM kien truc.doc
  • rarBan Ve.rar
  • docNEN MONG.doc
  • docPHAN THI CONG moi.doc
  • docTM ket cau.doc
  • docTUONG VAY.doc