Đồ án Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì - Huyện Từ Liêm - Tp Hà Nội

MỤC LỤC

PHẦN KIẾN TRÚC

Chương I: Giới thiệu công trình 1

1. Tên công trình 1

2. Địa điểm xây dựng 1

3. Quy mô công trình 1

4. Các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật của công trình 1

Chương II: Giải pháp kiến trúc công trình 2

1. Giải pháp mặt bằng 2

2. Giải pháp cấu tạo và mặt cắt 2

3. Giải pháp mặt đứng, hình khối không gian của công trình 3

4. Giải pháp vật liệu kiến trúc 4

5. Các giải pháp kỹ thuật của công trình 4

5.1. Giải pháp thông gió chiếu sang 4

5.2. Giải pháp bố trí giao thông 5

5.3. Giải pháp cấp điện, nước và thông tin 5

5.4. Giải pháp phòng cháy, chữa cháy 6

5.5. Vấn đề thoát người của công trình khi có sự cố 6

5.6. Giải pháp thiết kế chống sét 7

5.7. Giải pháp kĩ thuật môi trường 7

PHẦN KẾT CẤU

Chương I: Lựa chọn giải pháp kết cấu 10

1. Đặc điểm thiết kế kết cấu nhà cao tầng 10

1.1. Tải trọng ngang 10

1.2. Giảm trọng lượng bản thân 10

2. Lựa chọn giải pháp kết cấu khung 10

2.1. Các giải pháp kết cấu khung 10

2.2. Lựa chọn giải pháp kết cấu cho công trình 11

3. Lựa chọn giải pháp kết cấu sàn 12

4. Lựa chọn sơ bộ kích thước cấu kiện 13

4.1. Vật liệu 13

4.2. Chọn chiều dày sàn 13

4.3. Chọn kích thước dầm 13

4.4. Chọn kích thước cột 14

4.5. Kích thước vách, lõi 15

Chương II: Xác định tải trọng tính toán 15

1. Tĩnh tải 16

2. Hoạt tải 19

3. Tải trọng gió 20

3.1. Thành phần gió tĩnh 20

3.2. Thành phần gió động 21

4. Xác định tải trọng động đất 27

4.1. Thành phần tải trọng động đất theo phương Ox 28

4.2. Thành phần tải trọng động đất theo phương Oy 32

5. Phân tích kết cấu bằng ETABS 36

Chương III: Xác định nội lực và tổ hợp nội lực khung 45

1. Xác định nội lực khung 45

2. Thống kê nội lực và tổ hợp nội lực 45

Chương IV: Thiết kế các cấu kiện chính của khung 47

A. Tính cốt thép cột trục B-B 47

1. Lý thuyết tính toán 47

2. một số yêu cầu về cấu tạo cột kháng chấn chính 51

3. Tính cốt thép cột 52

3.1. Tính cốt thép cột C – 1 52

3.2. Tính cốt thép các cột còn lại 55

B. Tính cốt thép dầm trục B-B 56

1. Lý thuyết tính toán 56

2. Tính cốt thép dầm 59

2.1. Tính cốt thép dầm D – 4 59

2.2. Tính cốt thép các dầm còn lại 62

C. Thiết kế sàn tầng điển hình (tầng 2 - tầng 17) 65

1. Sàn căn hộ 65

2. Sàn hành lang 70

3. Sàn ban công 72

D. Thiết kế cầu thang bộ 73

1. Cấu tạo thang bộ 73

2. Tính toán bản đan thang 73

3. Tính toán bản chiếu nghỉ 75

4. Tính toán cốn thang 77

5. Tính toán dầm chiếu nghỉ 79

Chương V: Thiết kế kết cấu móng trục B – B 82

1. Số liệu địa chất 82

2. Thiết kế móng m1 85

3. Thết kế móng m2 96

4. Thiết kế giằng móng 102

PHẦN THI CÔNG

Chương I: Công tác thi công cọc 105

1. Giới thiệu chung 105

2. Lựa chọn biện pháp thi công cọc khoan nhồi 105

2.1. Một số phương pháp khoan cọc nhồi hay được sử dụng hiện nay 105

2.2. Lựa chọn biện pháp thi công 106

3. Các bước tiến hành thi công cọc khoan nhồi 106

3.1. Công tác chuẩn bị 107

3.2. Định vị tim cọc 107

3.3. Hạ ống vách 107

3.4. Công tác khoan tạo lỗ 108

3.5. Công tác nạo vét đáy hố khoan 110

3.6. Đặt cốt thép 112

3.7. Công tác thổi rửa đáy hố khoan 112

3.8. Công tác đổ bê tông 113

3.9. Rút ống vách 114

3.10. Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi 114

4. Xác định các thông số thi công cọc khoan nhồi 115

5. Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi tr¬ường 123

5.1. Biện pháp an toàn lao động 123

5.2. Công tác vệ sinh môi tr¬ường 123

Chương II: Thi công đào đất hố móng 124

1. Lựa chọn biện pháp thi công 124

2 Tính toán khối lượng đất đào 124

3.2. Chọn máy đào 127

3.3. Một số biện pháp an toàn khi thi công đất 128

Chương III: Thi công đài, giằng 129

Chương IV: Thi công phần thân 138

Chương V: lập tổng tiến độ thi công 154

Chương VI: Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng 155

Chương VII: Biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường 160

 

 

doc82 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 1181 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì - Huyện Từ Liêm - Tp Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
C¸c lùc c¾t ë ch©n c«ng tr×nh b»ng nhau. C¸c m«men uèn ë ch©n c«ng tr×nh b»ng nhau. §éng n¨ng cña hai hÖ thùc vµ hÖ t­¬ng ®­¬ng trong d¹ng dao ®éng k b»ng nhau. §èi víi hÖ c«ng tr×nh n bËc tù do, lùc c¾t ë ch©n c«ng tr×nh qua c¸c lý thuyÕt tÝnh to¸n ®· biÕt, ®­îc x¸c ®Þnh b»ng biÓu thøc : Trong ®ã : mi : Khèi l­îng tõng phÇn tham gia dao ®éng. uik : ChuyÓn vÞ cña khèi l­îng mi trong d¹ng dao ®éng k. Trong m« h×nh c¬ häc t­¬ng ®­¬ng mét bËc tù do, lùc c¾t ë ch©n c«ng tr×nh trong d¹ng dao ®éng k ®­îc x¸c ®Þnh theo biÓu thøc : Phæ thiÕt kÕ Sd(Tk) trong hai biÓu thøc trªn lµ nh­ nhau v× chu kú dao ®éng riªng trong hai hÖ b»ng nhau. Dùa vµo ®iÒu kiÖn t­¬ng ®­¬ng n¨ng l­îng ta cã : Khèi l­îng h÷u hiÖu mk ( hay khèi l­îng cña hÖ t­¬ng ®­¬ng ) cã thÓ x¸c ®Þnh trùc tiÕp qua khèi l­îng toµn bé c«ng tr×nh b»ng hÖ sè t­¬ng ®­¬ng Nh­ vËy, theo ph­¬ng ph¸p Ph©n tÝch phæ ph¶n øng d¹ng dao ®éng, ph¶i xÐt tíi tÊt c¶ c¸c d¹ng dao ®éng cã hÖ sè t­¬ng ®­¬ng hoÆc . V× tÝnh theo s¬ ®å kh«ng gian nªn ph¶i kiÓm tra ®iÒu kiÖn nµy cho c¶ hai ph­¬ng chÝnh X vµ Y. Sau khi tÝnh to¸n víi c¸c d¹ng dao ®éng cÇn thiÕt, tiÕn hµnh tæ hîp c¸c d¹ng dao ®éng nh­ sau : Khi tÊt c¶ c¸c d¹ng dao ®éng cÇn thiÕt ®­îc xem lµ ®éc lËp víi nhau th× gi¸ trÞ lín nhÊt EE cña hÖ qu¶ t¸c ®éng ®éng ®Êt cã thÓ lÊy b»ng: Trong ®ã: EE HÖ qu¶ t¸c ®éng ®éng ®Êt ®ang xÐt (lùc, chuyÓn vÞ,...) EEk Gi¸ trÞ cña hÖ qu¶ t¸c ®éng ®éng ®Êt do d¹ng dao ®éng k g©y ra Ph¶n øng ë hai d¹ng dao ®éng j vµ k (kÓ c¶ c¸c d¹ng dao ®éng tÞnh tiÕn vµ xo¾n) cã thÓ xem lµ ®éc lËp víi nhau, nÕu c¸c chu kú Tj vµ Tk tho¶ m·n ®iÒu kiÖn sau: Tj £ 0,9 . Tk T¸c ®éng ®éng ®Êt theo ph­¬ng ngang ®­îc xÐt b»ng c¸ch ®Æt c¸c lùc ngang Fik vµo tÊt c¶ c¸c tÇng: Trong ®ã: Fik: Lùc ngang t¸c dông t¹i tÇng thø i do d¹ng dao ®éng k g©y ra. Fbk : Lùc c¾t ®¸y do d¹ng dao ®éng k g©y ra. uik : ChuyÓn vÞ cña c¸c khèi l­îng mi trong d¹ng dao ®éng k. Lùc c¾t ®¸y Fbk x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : Fbk = Sd (Tk) . mk Trong ®ã : Sd (Tk) Tung ®é cña phæ thiÕt kÕ t¹i chu kú Tk. mk Khèi l­îng h÷u hiÖu øng víi d¹ng dao ®éng k . Theo ph­¬ng ph¸p Ph©n tÝch phæ ph¶n øng d¹ng dao ®éng nªn lùc c¾t ®¸y Fbk dïng ®Ó tÝnh to¸n lµ lùc c¾t ®¸y tæ hîp tõ c¸c d¹ng dao ®éng cÇn thiÕt. §èi víi c¸c thµnh phÇn n»m ngang cña t¸c ®éng ®éng ®Êt, phæ thiÕt kÕ Sd(T) ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c biÓu thøc sau: Trong ®ã : ag : Gia tèc nÒn thiÕt kÕ trªn nÒn lo¹i A (ag = gI. agR). TB : Giíi h¹n d­íi cña chu kú, øng víi ®o¹n n»m ngang cña phæ ph¶n øng gia tèc. TC : Giíi h¹n trªn cña chu kú, øng víi ®o¹n n»m ngang cña phæ ph¶n øng gia tèc. TD : Gi¸ trÞ x¸c ®Þnh ®iÓm b¾t ®Çu cña phÇn ph¶n øng dÞch chuyÓn kh«ng ®æi trong phæ ph¶n øng. S : HÖ sè nÒn. q  : HÖ sè øng xö. b : HÖ sè øng víi cËn d­íi cña phæ thiÕt kÕ theo ph­¬ng n»m ngang, b= 0,2. agR : §Ønh gia tèc nÒn tham chiÕu trªn nÒn lo¹i A. gI : HÖ sè tÇm quan träng cña c«ng tr×nh. 4.1.Thµnh phÇn t¶i träng ®éng ®Êt theo ph­¬ng Ox : - Sè dao ®éng cÇn thiÕt: TÝnh to¸n víi 5 d¹ng dao ®éng ®Çu tiªn theo ph­¬ng Ox. ( Chi tiÕt kiÓm tra xem Phô lôc “T¶I träng ®éng ®Êt” ) - Chu kú dao ®éng cña 5 d¹ng dao ®éng ®Çu tiªn theo ph­¬ng Ox: TT Mode Chu kú T (s) 1 2 2,141 2 5 0,6244 3 7 0,3065 4 10 0,1851 5 13 0,1259 DÔ thÊy c¸c dao ®éng trªn tho¶ m·n ®iÒu kiÖn: Tj £ 0,9 Tk do ®ã xem c¸c dao ®éng trªn lµ ®éc lËp víi nhau. v X¸c ®Þnh lùc c¾t ®¸y do ®éng ®Êt Fbk øng víi c¸c d¹ng dao ®éng :  Fbk = Sd (Tk) . mk Khèi l­îng h÷u hiÖu øng víi c¸c d¹ng dao ®éng x¸c ®Þnh nh­ sau : TT 1 0.6915 11365 2 0.1120 1839.9 3 0.0538 883.61 4 0.0260 426.61 5 0.0214 351.93 C¸c hÖ sè dïng ®Ó tÝnh to¸n : Lo¹i nÒn ®Êt S TB(s) TC(s) TD(s) A 1,0 0,15 0,4 2,0 + HÖ sè tÇm quan träng : + Gia tèc nÒn thiÕt kÕ : + X¸c ®Þnh hÖ sè øng xö q : q0 : Gi¸ trÞ c¬ b¶n cña hÖ sè øng xö, phô thuéc vµo lo¹i hÖ kÕt cÊu vµ tÝnh ®Òu ®Æn cña nã theo mÆt ®øng. kw : HÖ sè ph¶n ¸nh d¹ng ph¸ ho¹i phæ biÕn trong hÖ kÕt cÊu cã t­êng. Gi¸ trÞ c¬ b¶n cña hÖ sè øng xö, q0, cho hÖ cã sù ®Òu ®Æn theo mÆt ®øng Lo¹i kÕt cÊu CÊp dÎo kÕt cÊu trung b×nh CÊp dÎo kÕt cÊu cao HÖ khung, hÖ hçn hîp, hÖ t­êng kÐp 3,0 au/a1 4,5 au/a1 HÖ kh«ng thuéc hÖ t­êng kÐp 3,0 4,0 au/a1 HÖ dÔ xo¾n 2,0 3,0 HÖ con l¾c ng­îc 1,5 2,0 a1 vµ au ®­îc ®Þnh nghÜa nh­ sau: a1 : lµ gi¸ trÞ ®Ó nh©n vµo gi¸ trÞ thiÕt kÕ cña t¸c ®éng ®Êt theo ph­¬ng n»m ngang ®Ó trong mäi cÊu kiÖn cña kÕt cÊu sÏ ®¹t giíi h¹n ®é bÒn chÞu uèn tr­íc tiªn, trong khi tÊt c¶ c¸c t¸c ®éng kh¸c vÉn kh«ng ®æi. au : lµ gi¸ trÞ ®Ó nh©n vµo gi¸ trÞ thiÕt kÕ cña t¸c ®éng ®Êt theo ph­¬ng n»m ngang sÏ lµm cho khíp dÎo h×nh thµnh trong mét lo¹t tiÕt diÖn ®ñ ®Ó dÉn ®Õn sù mÊt æn ®Þnh tæng thÓ kÕt cÊu, trong khi tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ thiÕt kÕ cña c¸c t¸c ®éng kh¸c vÉn kh«ng ®æi. HÖ sè au cã thÓ thu ®­îc tõ ph©n tÝch phi tuyÕn tÜnh tæng thÓ . C«ng tr×nh thuéc d¹ng hÖ kÕt cÊu hçn hîp t­¬ng ®­¬ng khung, nªn lÊy: au/a1 =1,3; kw=1,0. - X¸c ®Þnh phæ thiÕt kÕ øng víi tõng d¹ng dao ®éng: + TD = 2,0 (s) < T1 = 2,141 (s) do ®ã: + TC = 0,4 (s) < T2 = 0,6244 (s) < TD = 2,0 (s) do ®ã: + TB = 0,15 (s) < T3 = 0,3065(s) < TC = 0,4 (s) do ®ã: + TB = 0,15 (s) < T4 = 0,1851 (s) < TC = 0,4 (s) do ®ã: + 0 < T5 = 0,12 (s) < TB = 0,1259 (s) do ®ã: - KÕt qu¶ x¸c ®Þnh lùc c¾t ®¸y: v Lùc ngang t¸c dông lªn c¸c tÇng øng víi tõng d¹ng dao ®éng: ( Chi tiÕt tÝnh to¸n xem Phô lôc “T¶I träng ®éng ®Êt” ) v Tæ hîp c¸c d¹ng dao ®éng: Lùc ngang tÝnh to¸n ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: KÕt qu¶ cho trong b¶ng sau: TÇng Cèt sµn (m) Fi1 (T) Fi2 (T) Fi3 (T) Fi4 (T) Fi5 (T) Fi (T) TÇng 1 0.00 0.13 0.45 1.13 1.42 2.01 2.75 TÇng 2 4.00 1.38 4.12 9.09 9.97 12.14 18.66 TÇng 3 7.30 2.34 6.57 13.15 12.5 12.46 23.09 TÇng 4 10.60 3.85 10.07 17.77 13.6 9.08 26.45 TÇng 5 13.90 5.54 13.25 19.69 10.31 0.87 26.48 TÇng 6 17.20 7.33 15.76 18.33 3.62 -7.7 26.66 TÇng 7 20.50 9.04 17.08 13.57 -4.23 -11.71 26.69 TÇng 8 23.80 10.86 17.5 6.66 -10.49 -9.14 25.73 TÇng 9 27.10 12.66 16.71 -1.38 -13.03 -1.36 24.76 TÇng 10 30.40 14.4 14.74 -9.08 -10.98 7.21 26.07 TÇng 11 33.70 16.06 11.69 -14.98 -5.06 11.73 27.97 TÇng 12 37.00 17.62 7.74 -17.98 2.59 9.66 28.17 TÇng 13 40.30 18.83 3.08 -17.23 9.16 2.12 27.37 TÇng 14 43.60 20.15 -1.89 -13.19 12.36 -6.39 27.88 TÇng 15 46.90 21.34 -6.97 -6.25 10.88 -11.02 27.98 TÇng 16 50.20 22.42 -11.93 2.55 4.99 -8.88 27.48 TÇng 17 53.50 23.39 -16.58 12.01 -3.68 -0.68 31.31 TÇng m¸i 56.80 23.37 -20.07 20.32 -12.51 9.74 40.17 TÇng tum 60.80 3.43 -3.49 4.24 -3.19 3.12 7.86 4.2.Thµnh phÇn t¶i träng ®éng ®Êt theo ph­¬ng Oy: - TÝnh to¸n víi 5 d¹ng dao ®éng ®Çu tiªn. ( Chi tiÕt kiÓm tra xem Phô lôc “T¶I träng ®éng ®Êt” ) - C¸c chu kú dao ®éng t­¬ng øng: TT Mode Chu kú T (s) 1 1 2,153 2 4 0,6267 3 8 0,3058 4 11 0,1818 5 14 0,121 Tho¶ m·n ®iÒu kiÖn Tj £ 0,9 Tk do ®ã xem c¸c dao ®éng trªn lµ ®éc lËp víi nhau. v X¸c ®Þnh lùc c¾t ®¸y do ®éng ®Êt Fbk øng víi c¸c dao ®éng :  - Khèi l­îng h÷u hiÖu øng víi c¸c d¹ng dao ®éng: TT 1 0.6939 11403.98 2 0.1120 1840.63 3 0.0549 902.70 4 0.0279 458.41 5 0.0242 398.08 - X¸c ®Þnh phæ thiÕt kÕ : + TD = 2,0 (s) < T1 = 2,153 (s) do ®ã: + TC = 0,4 (s) < T2 = 0,6267 (s) < TD = 2,0 (s) do ®ã: + TB = 0,15 (s) < T3 = 0,3058 (s) < TC = 0,4 (s) do ®ã: + TB = 0,15 (s) < T4 = 0,1818 (s) < TC = 0,4 (s) do ®ã: + 0 < T5 = 0,116(s) < TB = 0,121(s) do ®ã: - X¸c ®Þnh lùc c¾t ®¸y: v Lùc ngang do d¹ng dao ®éng k t¸c dông lªn c¸c tÇng: ( Chi tiÕt tÝnh to¸n xem Phô lôc “T¶I träng ®éng ®Êt” ) v Tæ hîp c¸c d¹ng dao ®éng: TÇng Cèt sµn (m) Fi1 (T) Fi2 (T) Fi3 (T) Fi4 (T) Fi5 (T) Fi (T) TÇng 1 0.00 0.23 0.75 1.87 2.46 3.66 4.85 TÇng 2 4.00 1.43 4.26 9.44 10.68 13.48 20.13 TÇng 3 7.30 2.37 6.61 13.29 12.99 13.27 23.89 TÇng 4 10.60 3.89 10.08 17.86 13.98 9.4 26.82 TÇng 5 13.90 5.58 13.26 19.76 10.55 0.65 26.63 TÇng 6 17.20 7.38 15.77 18.37 3.66 -8.32 26.89 TÇng 7 20.50 9.11 17.08 13.58 -4.36 -12.41 27.06 TÇng 8 23.80 10.94 17.47 6.63 -10.76 -9.62 26.02 TÇng 9 27.10 12.74 16.65 -1.47 -13.37 -1.43 24.95 TÇng 10 30.40 14.48 14.64 -9.22 -11.29 7.58 26.34 TÇng 11 33.70 16.14 11.55 -15.16 -5.26 12.37 28.36 TÇng 12 37.00 17.69 7.58 -18.16 2.58 10.28 28.50 TÇng 13 40.30 18.89 2.92 -17.38 9.34 2.44 27.58 TÇng 14 43.60 20.19 -2.02 -13.31 12.69 -6.54 28.15 TÇng 15 46.90 21.36 -7.06 -6.31 11.29 -11.6 28.42 TÇng 16 50.20 22.41 -11.95 2.58 5.32 -9.62 27.79 TÇng 17 53.50 23.35 -16.53 12.18 -3.65 -1.05 31.32 TÇng m¸i 56.80 23.3 -19.96 20.72 -13.02 10.27 40.57 TÇng tum 60.80 3.41 -3.47 4.4 -3.51 3.68 8.30 Ch­¬ng iii x¸c ®Þnh néi lùc vµ tæ hîp néi lùc khung 1. X¸c ®Þnh néi lùc khung: §Ó x¸c ®Þnh néi lùc khung ta khai b¸o tiÕp c¸c t¶i träng giã vµ ®éng ®Êt vµo s¬ ®å kÕt cÊu ®· sö dông ®Ó x¸c ®Þnh dao ®éng riªng. C¸c t¶i träng nµy ®­îc khai b¸o nh­ lùc tËp trung, t¸c dông vµo t©m cøng cña tõng tÇng. v T¶i träng giã: Gåm c¶ thµnh phÇn giã tÜnh, vµ giã ®éng, khai b¸o theo 2 ph­¬ng X, Y. Giã X = Giã ( tÜnh + ®éng ) theo ph­¬ng X Giã Y = Giã ( tÜnh + ®éng ) theo ph­¬ng Y v T¶i träng ®éng ®Êt: Khai b¸o kÕt qu¶ tæ hîp dao ®éng theo 2 ph­¬ng X, Y. 2. Thèng kª néi lùc vµ tæ hîp néi lùc: Sö dông ch­¬ng tr×nh ph©n tÝch kÕt cÊu ETABS thu ®­îc néi lùc trong c¸c phÇn tö do tõng lo¹i t¶i träng g©y ra. Cã thÓ sö dông ETABS ®Ó tæ hîp t¶I träng, nh­ng nh­îc ®iÓm lµ kh«ng ph¶n ¸nh ®­îc hÕt c¸c tr­êng hîp tæ hîp néi lùc cña tõng phÇn tö, v× vËy sö dông b¶ng tÝnh excel ®Ó tæ hîp. C«ng tr×nh cã kÓ ®Õn ¶nh h­ëng cña giã vµ ®éng ®Êt nªn ph¶i tæ hîp néi lùc theo 3 tr­êng hîp: Tæ hîp c¬ b¶n 1, Tæ hîp c¬ b¶n 2, vµ Tæ hîp ®Æc biÖt. Tæ hîp c¬ b¶n 1: gåm t¶i träng th­êng xuyªn, t¶i träng t¹m thêi dµi h¹n vµ mét t¶i träng t¹m thêi ng¾n h¹n. Khi tÝnh to¸n lÊy toµn bé t¶i träng th­êng xuyªn vµ t¶i träng t¹m thêi. Tæ hîp c¬ b¶n 2: gåm t¶i träng th­êng xuyªn, t¶i träng t¹m thêi dµi h¹n, t¶i träng t¹m thêi ng¾n h¹n, vµ mét trong sè c¸c t¶i träng giã. Khi tÝnh to¸n lÊy toµn bé t¶i träng th­êng xuyªn vµ t¶i träng t¹m thêi dµi h¹n, c¸c t¶i träng cßn l¹i nh©n víi hÖ sè tæ hîp b»ng 0.9. Tæ hîp ®Æc biÖt: gåm t¶i träng th­êng xuyªn víi hÖ sè 0.9, t¶i träng t¹m thêi dµi h¹n vµ ng¾n h¹n víi hÖ sè 0.8, vµ mét t¶i träng ®éng ®Êt (lÊy toµn bé) v Lùa chän c¸c cÆp néi lùc tÝnh to¸n: Trong mçi tæ hîp cÇn xÐt 5 cÆp néi lùc nguy hiÓm: + CÆp m«men Mx d­¬ng lín nhÊt, m«men My vµ lùc däc N t­¬ng øng. + CÆp m«men My d­¬ng lín nhÊt, m«men Mx vµ lùc däc N t­¬ng øng. + CÆp m«men Mx ©m lín nhÊt, m«men My vµ lùc däc N t­¬ng øng. + CÆp m«men My ©m lín nhÊt, m«men My vµ lùc däc N t­¬ng øng. + CÆp lùc däc N lín nhÊt vµ m«men Mx, My t­¬ng øng. TÝnh to¸n víi c¸c cÆp néi lùc sau: + CÆp m«men Mx cã trÞ sè lín nhÊt, m«men My vµ lùc däc N t­¬ng øng. + CÆp m«men My cã trÞ sè lín nhÊt, m«men Mx vµ lùc däc N t­¬ng øng. + CÆp lùc däc N lín nhÊt, m«men Mx vµ My t­¬ng øng. Ch­¬ng iv ThiÕt kÕ c¸c cÊu kiÖn chÝnh cña khung A. tÝnh cèt thÐp cét trôc b-b 1. Lý thuyÕt tÝnh to¸n: S¬ ®å tÝnh lµ m« h×nh khung kh«ng gian, nªn tån t¹i m«men theo c¶ hai ph­¬ng X vµ Y. V× vËy ph¶i tÝnh thÐp cho cét theo tr­êng hîp chÞu uèn lÖch t©m xiªn. Trong ph¹m vi ®å ¸n, thiÕt kÕ cét BTCT chÞu uèn lÖch t©m xiªn theo tµi liÖu cña Gs. NguyÔn §×nh Cèng, biªn so¹n theo tiªu chuÈn Anh BS 8110 phï hîp víi TCXDVN 356 – 2005. 1.1.Sè liÖu: TiÕt diÖn ch÷ nhËt c¹nh bx, by. Cèt thÐp ®Æt ®Òu theo chu vi, ®èi xøng qua hai trôc. Fa - DiÖn tÝch tiÕt diÖn toµn bé cèt thÐp. Fb - DiÖn tÝch tiÕt diÖn bª t«ng, Fb = bx´by. mt - Hµm l­îng cèt thÐp : mt = . §èi víi kÕt cÊu chÞu kh¸ng chÊn ph¶i tho¶ m·n yªu cÇu: mmin = 1% £ m £ mmax = 4%. a - kho¶ng c¸ch tõ t©m cèt thÐp ®Õn mÐp tiÕt diÖn gÇn nhÊt. dx = bx - a ; dy = by - a : chiÒu cao lµm viÖc cña tiÕt diÖn theo hai ph­¬ng. l0 - chiÒu dµi tÝnh to¸n cña cét. Rn - C­êng ®é tÝnh to¸n cña bª t«ng. Ra - c­êng ®é tÝnh to¸n cña cèt thÐp. ao - HÖ sè giíi h¹n chiÒu cao vïng nÐn, lÊy phô thuéc vµo m¸c bª t«ng vµ lo¹i thÐp. N - Tæng lùc nÐn. Mx, My - M«men uèn t¸c dông trong mÆt ph¼ng song song víi c¹nh bx, by. (N, Mx, My lµ néi lùc tÝnh to¸n, lÊy theo kÕt qu¶ tæ hîp néi lùc). 1.2.XÐt ¶nh h­ëng cña uèn däc: §é m¶nh cña cét: Trong ®ã: l0: ChiÒu dµi tÝnh to¸n cña cét, l0= 0,7l. i: b¸n kÝnh qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn. Víi tiÕt diÖn ch÷ nhËt i = 0,288b ( hoÆc 0,288h). Cét cã ®é m¶nh lín cã thÓ bÞ uèn däc d­íi t¸c dông cña lùc nÐn N, lµm cho ®é lÖch t©m vµ m«men uèn t¨ng lªn. HÖ sè xÐt ®Õn uèn däc. Khi , lÊy . Khi , ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Trong ®ã: Ncr: Lùc nÐn tíi h¹n. Eb: M«®un ®µn håi cña bªt«ng. J: M«men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn. 1.3.Ph©n biÖt tr­êng hîp tÝnh to¸n: Sau khi x¸c ®Þnh hÖ sè uèn däc theo hai ph­¬ng: m«men ®· gia t¨ng lµ: Tuú theo t­¬ng quan gi÷a gi¸ trÞ Mx1, My1 víi kÝch th­íc c¸c c¹nh mµ ®­a vÒ mét trong hai m« h×nh tÝnh to¸n: theo ph­¬ng X hoÆc theo ph­¬ng Y. Tr­êng hîp 1: ( TÝnh theo ph­¬ng X) Tr­êng hîp 2: ( TÝnh theo ph­¬ng Y) §Æt: M1 = Mx1 ; M2= My1 b= by ; b0= dy h= bx; h0 = dx §Æt: M1 =My1 ; M2=Mx1 b=bx ; b0=dx h=by ; h0 =dy KiÓm tra l¹i h0 =h-a; b0 =b-a KiÓm tra l¹i h0 = h-a; b0 = b-a 1.4.Néi lùc tÝnh ®æi: X¸c ®Þnh s¬ bé chiÒu cao vïng nÐn tÝnh ®æi: Rn: C­êng ®é tÝnh to¸n vÒ nÐn cña bªt«ng. M : M«men tÝnh ®æi M = M1 + m M2 ; m - HÖ sè chuyÓn ®æi, x¸c ®Þnh nh­ sau: - Khi x1 h0 th× - Khi x1 >h0 th× m= 0,4. 1.5.TÝnh cèt thÐp. TÝnh eo= ; ; ( trong ®ã lµ hÖ sè giíi h¹n vïng nÐn, phô thuéc Rn vµ Ra ). XÐt ba tr­êng hîp sau: v Tr­êng hîp 1 : Khi , nÐn lÖch t©m rÊt bÐ, tÝnh to¸n gÇn nh­ nÐn ®óng t©m. HÖ sè ¶nh h­ëng ®é lÖch t©m: HÖ sè uèn däc phô thªm khi xÐt nÐn ®óng t©m: Khi lÊy ; khi lÊy theo c«ng thøc: DiÖn tÝch cèt thÐp yªu cÇu: . v Tr­êng hîp 2 : Khi ®ång thêi , tÝnh to¸n theo tr­êng hîp nÐn lÖch t©m bÐ. Gi¸ trÞ x1 trªn ®©y chØ míi lµ kÕt qu¶ tÝnh s¬ bé, ph¶i tÝnh l¹ichiÒu cao vïng nÐn x. Cã thÓ tÝnh theo c«ng thøc gÇn ®óng: DiÖn tÝch cèt thÐp yªu cÇu: v Tr­êng hîp 3 : Khi ®ång thêi . TÝnh theo tr­êng hîp nÐn lÖch t©m lín. 2. mét sè yªu cÇu vÒ cÊu t¹o cét kh¸ng chÊn chÝnh: Theo TCXDVN 375 – 2006. - Tæng hµm l­îng cèt thÐp däc kh«ng ®­îc nhá h¬n 1% vµ kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 4%. Trong c¸c tiÕt diÖn ngang ®èi xøng cÇn bè trÝ cèt thÐp ®èi xøng. - C¸c vïng trong kho¶ng c¸ch lcr kÓ tõ c¶ hai tiÕt diÖn ®Çu mót cña cét kh¸ng chÊn chÝnh ph¶i ®­îc xem nh­ lµ c¸c vïng tíi h¹n. Khi thiÕu nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c h¬n, chiÒu dµi cña vïng tíi h¹n lcr (tÝnh b»ng m) cã thÓ ®­îc tÝnh to¸n tõ biÓu thøc sau ®©y: lcr = max {hc; lcl/6; 0,45} (5.14) trong ®ã: hc kÝch th­íc lín nhÊt tiÕt diÖn ngang cña cét (tÝnh b»ng mÐt); vµ lcl chiÒu dµi th«ng thuû cña cét (tÝnh b»ng m). NÕu lcl/ hc < 3, toµn bé chiÒu cao cña cét kh¸ng chÊn chÝnh ph¶i ®­îc xem nh­ lµ mét vïng tíi h¹n vµ ph¶i ®­îc ®Æt cèt thÐp theo qui ®Þnh. - Trong ph¹m vi c¸c vïng tíi h¹n cña nh÷ng cét kh¸ng chÊn chÝnh, cèt ®ai kÝn vµ ®ai mãc cã ®­êng kÝnh Ýt nhÊt lµ 8mm, ph¶i ®­îc bè trÝ víi mét kho¶ng c¸ch sao cho b¶o ®¶m ®é dÎo kÕt cÊu tèi thiÓu vµ ng¨n ngõa sù mÊt æn ®Þnh côc bé cña c¸c thanh thÐp däc. H×nh d¹ng ®ai ph¶i sao cho t¨ng ®­îc kh¶ n¨ng chÞu lùc cña tiÕt diÖn ngang do ¶nh h­ëng cña øng suÊt 3 chiÒu do c¸c vßng ®ai nµy t¹o ra. + Kho¶ng c¸ch s gi÷a c¸c vßng ®ai (tÝnh b»ng mm) kh«ng ®­îc v­ît qu¸: s = min {b0/2; 175; 8dbL} trong ®ã: b0 kÝch th­íc tèi thiÓu cña lâi bªt«ng (tÝnh tíi ®­êng trôc cña cèt thÐp ®ai) (tÝnh b»ng mm); dbL ®­êng kÝnh tèi thiÓu cña c¸c thanh cèt thÐp däc (tÝnh b»ng mm). + Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh cèt thÐp däc c¹nh nhau ®­îc cè ®Þnh b»ng cèt ®ai kÝn vµ ®ai mãc kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 200mm. 3. TÝnh cèt thÐp cét : 3.1. TÝnh cèt thÐp cét C – 1: ( Chi tiÕt tÝnh to¸n xem Phô lôc “ TÝnh to¸n cèt thÐp cét trôc B-B” ) Bè trÝ thÐp cét C - 1 3.2. TÝnh cèt thÐp cét C – 2: ( Chi tiÕt tÝnh to¸n xem Phô lôc “ TÝnh to¸n cèt thÐp cét trôc B-B” ) Bè trÝ thÐp cét C – 2 3.3. TÝnh cèt thÐp cét C – 3 trôc B – 1*: ( Chi tiÕt tÝnh to¸n xem Phô lôc “ TÝnh to¸n cèt thÐp cét trôc B-B” ) Bè trÝ thÐp cét C – 3 b. tÝnh cèt thÐp dÇm trôc b-b: 1. lý thuyÕt tÝnh to¸n: 1.1. TÝnh to¸n cèt däc: 1.1.1 Sè liÖu thiÕt kÕ: - VËt liÖu: + Bªt«ng m¸c 400: Rn = 1700 ( T/m2), Rk = 120 ( T/m2). + Cèt thÐp AI: Ra = Ra’ = 23000 ( T/m2), Ra® = 18000 ( T/m2). + Cèt thÐp AII: Ra = Ra’ = 28000 ( T/m2), Ra® = 22000 ( T/m2). + C¸c hÖ sè h¹n chÕ vïng nÐn cña bªt«ng: - Néi lùc tÝnh to¸n: TÝnh to¸n víi m«men d­¬ng lín nhÊt ë gi÷a nhÞp, vµ c¸c m«men ©m ë hai tiÕt diÖn ®Çu dÇm. C¸c gi¸ trÞ trªn lÊy tõ b¶ng tæ hîp néi lùc. - DÇm ®æ toµn khèi víi b¶n nªn xem mét phÇn b¶n cïng tham gia chÞu lùc víi dÇm nh­ lµ c¸nh cña tiÕt diÖn ch÷ T. Tuú theo m«men lµ d­¬ng hay ©m mµ cã kÓ hoÆc kh«ng kÓ c¸nh vµo trong tÝnh to¸n. ViÖc kÓ c¸nh vµo tham gia chÞu nÐn sÏ tiÕt kiÖm vËt liÖu h¬n. 1.1.2. TÝnh cèt däc chÞu m«men d­¬ng: - TÝnh theo tiÕt diÖn ch÷ T c¸nh n»m trong vïng nÐn. ChiÒu réng c¸nh ®­a vµo trong tÝnh to¸n lµ: Trong ®ã: b: BÒ réng cña dÇm. C1: lÊy kh«ng v­ît qua trÞ sè bÐ nhÊt trong ba gi¸ trÞ sau: Mét nöa kho¶ng c¸ch gi÷a hai mÐp trong cña dÇm. 1/6 nhÞp tÝnh to¸n cña dÇm. 6hc ( ë ®©y hc lµ chiÒu cao cña c¸nh, lÊy b»ng chiÒu dµy sµn). Khi hc >0,1h (h: chiÒu cao dÇm) cã thÓ t¨ng lªn thµnh 9hc. - X¸c ®Þnh vÞ trÝ trôc trung hoµ b»ng c¸ch tÝnh MC: ë ®©y h0 lµ chiÒu cao lµm viÖc cña cèt thÐp, h0 = h - a, víi a lµ líp b¶o vÖ cèt thÐp. + NÕu M £ MC: Trôc trung hoµ ®i qua c¸nh, tÝnh to¸n nh­ ®èi víi tiÕt diÖn ch÷ nhËt bc x h. + NÕu M > MC: Trôc trung hoµ ®i qua s­ên, tÝnh cèt thÐp theo tr­êng hîp vïng nÐn ch÷ T. TÝnh hÖ sè A: Khi A £ A0 tra b¶ng hoÆc tÝnh ra a theo c«ng thøc: DiÖn tÝch cèt thÐp ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Khi A > A0, chøng tá tiÕt diÖn qu¸ bÐ, cÇn t¨ng kÝch th­íc råi tÝnh l¹i hoÆc tÝnh theo tiÕt diÖn ch÷ T ®Æt cèt kÐp. - Sau khi tÝnh ®­îc Fa, chän thÐp vµ kiÓm tra hµm l­îng cèt thÐp. Víi dÇm, mmin = 0,05%. KÝch th­íc tiÕt diÖn hîp lý khi hµm l­îng cèt thÐp n»m trong kho¶ng ( 0,6% - 1,2%). Khi m < mmin cÇn gi¶m kÝch th­íc råi tÝnh l¹i, nÕu kh«ng cÇn lÊy theo cÊu t¹o: . 1.1.3. TÝnh cèt däc chÞu m«men ©m: - C¸nh n»m trong vïng kÐo nªn bá qua. - TÝnh hÖ sè A: - Khi A £ A0 tra b¶ng hoÆc tÝnh ra g: DiÖn tÝch cèt thÐp ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: NÕu A > A0, cÇn t¨ng kÝch th­íc råi tÝnh l¹i hoÆc tÝnh theo tiÕt diÖn ch÷ T ®Æt cèt kÐp. - KiÓm tra hµm l­îng cèt thÐp nh­ phÇn trªn. v T¹i vïng nÐn, cÇn bè trÝ kh«ng d­íi mét nöa l­îng cèt thÐp ®· bè trÝ t¹i vïng kÐo ngoµi sè l­îng cèt thÐp chÞu nÐn cÇn thiÕt. 1.2. TÝnh to¸n cèt ngang: - Tr­íc hÕt cÇn kiÓm tra ®iÒu kiÖn h¹n chÕ vÒ lùc c¾t ®Ó ®¶m b¶o bªt«ng kh«ng bÞ ph¸ ho¹i trªn tiÕt diÖn nghiªng theo øng suÊt nÐn chÝnh: HÖ sè k0 = 0,35 víi bªt«ng m¸c tõ 400 trë xuèng. Khi kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn trªn cÇn t¨ng kÝch th­íc tiÕt diÖn hoÆc t¨ng m¸c bªt«ng. - Khi bªt«ng ®· tho¶ m·n ®iÒu kiÖn trªn, tiÕn hµnh kiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu c¾t cña bªt«ng theo ®iÒu kiÖn: Khi tho¶ m·n ®iÒu kiÖn nµy th× chØ cÇn ®Æt cèt ®ai, cèt xiªn theo cÊu t¹o. NÕu kh«ng tho¶ m·n th× ph¶i tÝnh cèt thÐp chÞu lùc c¾t. NÕu dÇm chÞu lùc c¾t kh«ng lín l¾m th× chØ cÇn ®Æt cèt ®ai, kh«ng cÇn ®Æt cèt xiªn. NÕu lùc c¾t lín, cã thÓ t¨ng ®­êng kÝnh cèt ®ai råi tÝnh l¹i, nÕu vÉn kh«ng tho¶ m·n th× ph¶i ®Æt cèt xiªn. - X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch cùc ®¹i gi÷a hai cèt ®ai: Chän cÊu t¹o cña cèt ®ai (f®, sè nh¸nh n, kho¶ng c¸ch u ) víi kho¶ng c¸ch u ph¶i tho¶ m·n: u ≤ umax vµ theo c¸c ®iÒu kiÖn cÊu t¹o sau: ë ®o¹n 1/4l ®Çu dÇm: - Víi h ≤ 45 cm, th× uct ≤ (h/2 ; 15cm). - Víi h > 45 cm th× uct ≤ (h/3 ; 30cm). ë ®o¹n gi÷a dÇm: uct ≤ (3h/4 ; 50cm). - Lùc c¾t cèt ®ai ph¶i chÞu: - TÝnh kh¶ n¨ng chÞu lùc c¾t trªn tiÕt diÖn nghiªng nguy hiÓm nhÊt: NÕu Q ≤ Q®b th× kh«ng cÇn tÝnh cèt xiªn, ng­îc l¹i ph¶i tÝnh cèt xiªn. DiÖn tÝch c¸c líp cèt xiªn ph¶i ®¶m b¶o sao cho: Trong ®ã: α lµ gãc nghiªng cña cèt xiªn so víi trôc dÇm. §Ó ®¬n gi¶n trong tÝnh to¸n vµ thiªn vÒ an toµn, cho r»ng tiÕt diÖn nghiªng nguy hiÓm nhÊt lu«n c¾t qua mét líp cèt xiªn. Tõ ®ã suy ra c«ng thøc tæng qu¸t ®Ó x¸c ®Þnh diÖn tÝch líp cèt xiªn thø i lµ: v V× c«ng tr×nh thiÕt kÕ kh¸ng chÊn nªn trong c¸c dÇm kh¸ng chÊn chÝnh, viÖc bè trÝ cèt ®ai ph¶i tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu sau: §­êng kÝnh cèt ®ai kh«ng ®­îc nhá h¬n Φ8. Kho¶ng c¸ch cèt ®ai kh«ng ®­îc v­ît qu¸: Cèt ®ai ®Çu tiªn ph¶i ®­îc ®Æt c¸ch tiÕt diÖn mót dÇm kh«ng qu¸ 50mm. lcr u lcr <50mm h Cèt thÐp ngang trong vïng tíi h¹n cña dÇm Vïng tíi h¹n cña dÇm lµ nh÷ng vïng sau: + Hai lÇn chiÒu cao tiÕt diÖn dÇm ®o tõ mÆt cét vµo gi÷a dÇm. + N¬i nµo cÇn ph¶i bè trÝ cèt thÐp chÞu nÐn. 2. tÝnh cèt thÐp dÇm : 2.1. TÝnh cèt thÐp dÇm D – 4: ( Chi tiÕt tÝnh to¸n xem Phô lôc “ TÝnh cèt thÐp dÇm”) 2.2. TÝnh cèt thÐp dÇm D – 3: ( Chi tiÕt tÝnh to¸n xem Phô lôc “ TÝnh cèt thÐp dÇm”) 2.3. TÝnh cèt thÐp dÇm D-32: ( Chi tiÕt tÝnh to¸n xem Phô lôc “ TÝnh cèt thÐp dÇm”) c. thiÕt kÕ sµn tÇng ®iÓn h×nh ( tÇng 2 - tÇng 17): 1. Sµn c¨n hé: Tõ mÆt b»ng kÕt cÊu, dÔ thÊy sµn bao gåm c¶ c¸c « b¶n lo¹i dÇm vµ b¶n kª bèn c¹nh. V× vËy ph¶i tÝnh cho c¶ 2 tr­êng hîp. 1.1. TÝnh b¶n kª bèn c¹nh: TÝnh to¸n víi « b¶n cã kÝch th­íc lín nhÊt, « sµn S1: a. Sè liÖu tÝnh to¸n: Kho¶ng c¸ch néi gi÷a 2 mÐp dÇm: v NhÞp tÝnh to¸n x¸c ®Þnh theo tr­êng hîp c¶ hai gèi tùa liªn kÕt cøng: v ChiÒu dµy cña b¶n ®· chän s¬ bé . v T¶i träng tÝnh to¸n: - T¶i träng b¶n th©n: STT Líp g (T/m3) Dµy (m) n T¶I träng tiªu chuÈn (T/m2) T¶I träng tÝnh to¸n (T/m2) 1 G¹ch l¸t 300x300 2 0.01 1.2 0.020 0.024 2 Sµn BTCT 2.5 0.15 1.1 0.375 0.4125 3 V÷a lãt + tr¸t trÇn 1.8 0.03 1.3 0.054 0.070 Tæng céng 0.449 0.507 - Do cã t­êng ng¨n 110 x©y trùc tiÕp lªn b¶n nªn ta ph¶i kÓ thªm vµo trong tÝnh to¸n, coi t¶i träng do t­êng ng¨n t¸c dông lµ tÜnh t¶i ph©n bè ®Òu trªn toµn diÖn tÝch « b¶n mµ nã t¸c dông. Sö dông c«ng thøc quy ®æi: Trong ®ã: gt: T¶i träng trªn 1m2 t­êng ng¨n. T­êng ng¨n 110 dïng g¹ch rçng 6 lç cã khèi l­îng riªng 1800 (Kg/m3) , do ®ã: gt = 1.1x0.11x1800 = 217.8 (Kg/m2). St: DiÖn tÝch t­êng x©y trong ph¹m vi « b¶n. TÝnh s¬ bé St = 2,55x( 3,6x2+4) = 28,5 (m2). Sb: DiÖn tÝch « b¶n, Sb = 4,1x4,5 = 18,5 (m2). VËy tÜnh t¶i cña « b¶n dïng ®Ó tÝnh to¸n lµ: - Ho¹t t¶i t¸c dông lªn sµn: VËy, t¶i träng toµn phÇn: TÝnh to¸n víi d¶i b¶n réng b = 1(m), cã qb = 1030 (Kg/m). b. X¸c ®Þnh néi lùc: - B¶n lµm viÖc theo hai ph­¬ng, liªn kÕt cøng ë bèn c¹nh. - TÝnh theo s¬ ®å khíp dÎo. S¬ ®å tÝnh nh­ h×nh vÏ: §Ó ®¬n gi¶n cho thi c«ng, chän ph­¬ng ¸n bè trÝ thÐp ®Òu theo c¶ hai ph­¬ng. Ph­¬ng tr×nh x¸c ®Þnh m«men: (*) Víi tra b¶ng ta ®­îc: Thay vµo (*): c. TÝnh to¸n cèt thÐp: - VËt liÖu: + Bªt«ng m¸c 400: + ThÐp AI: - ChiÒu cao líp b¶o vÖ cèt thÐp chän a0 = 2 (cm). - TÝnh b¶n theo tr­êng hîp tiÕt diÖn ch÷ nhËt cã b=100(cm), hb = 15 (cm). c.1. TÝnh cèt thÐp chÞu m«men d­¬ng: v Theo ph­¬ng c¹nh ng¾n l1: Dù kiÕn dïng thÐp Φ8, cã fa = 0.5 (cm2). Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt thÐp lµ: . Chän thÐp v Theo ph­¬ng c¹nh dµi l2: Chän thÐp c.2. TÝnh cèt thÐp chÞu m«men ©m: v Theo ph­¬ng c¹nh ng¾n l1: Dïng thÐp Φ8, cã fa = 0.5 (cm2). Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt thÐp lµ: . Chän thÐp v Theo ph­¬ng c¹nh dµi l2: Chän thÐp 1.2. TÝnh b¶n lo¹i dÇm: TÝnh víi « b¶n S2 cã kÝch th­íc: NhÞp tÝnh to¸n: S¬ ®å tÝnh: a. T¶i träng tÝnh to¸n: TÝnh víi d¶i b¶n cã bÒ réng b = 1 (m), qb = 1030 (Kg/m). b. X¸c ®Þnh néi lùc: c. TÝnh to¸n cèt thÐp: Dïng thÐp Φ8, cã fa = 0.5 (cm2). Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt thÐp lµ: . Cèt thÐp chÞu m«men d­¬ng vµ m«men ©m ®Òu chän 2. Sµn hµnh lang: TÝnh víi « sµn S3 : NhÞp tÝnh to¸n: S¬ ®å tÝnh ( b¶n lo¹i dÇm ): a. T¶i träng tÝnh to¸n: - T¶i träng b¶n th©n: . - Ho¹t t¶i: . - T¶i träng do t­êng ng¨n: T¶i träng toµn phÇn: TÝnh to¸n víi d¶i b¶n cã bÒ réng b = 1 (m). b. X¸c ®Þnh néi lùc: c. TÝnh to¸n cèt thÐp: Dïng thÐp Φ8, cã fa = 0.5 (cm2). Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt thÐp lµ: . Chän thÐp cho m«men d­¬ng, cho m«men ©m. 3. Sµn ban c«ng: TÝnh to¸n cho « sµn cã kÝch th­íc lín nhÊt S4 : Cã : . Do ®ã tÝnh theo s¬ ®å b¶n lo¹i dÇm. NhÞp tÝnh to¸n: S¬ ®å tÝnh: a. T¶i träng tÝnh to¸n: - T¶i träng b¶n th©n: . - Ho¹t t¶i: . - T¶i träng do t­êng x©y: T¶i träng toµn phÇn: TÝnh to¸n víi d¶i b¶n cã bÒ réng b = 1 (m). b. X¸c ®Þnh néi lùc: c. TÝnh to¸n cèt thÐp: V× néi lùc nhá nªn chØ cÇn ®Æt thÐp theo cÊu t¹o. Theo ph­¬ng c¹nh ng¾n, kÐo dµi thÐp tõ c¸c sµn bªn trong ra, Theo ph­¬ng c¹nh dµi, thÐp d. thiÕt kÕ cÇu thang bé: 1. CÊu t¹o thang bé: - ChiÒu cao tÇng ht = 3,3m. - CÊu t¹o cÇu thang 2 vÕ, mçi vÕ 11 bËc, trong ®ã cã 1 bËc chiÕu nghØ, 1 bËc chiÕu tíi vµ 20 bËc th©n thang chia ®Òu cho 2 vÕ. ChiÒu cao bËc 150 (mm), chiÒu réng bËc 300 (mm). - S¬ bé chän kÝch th­íc c¸c cÊu kiÖn: + B¶n

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctm ket cau-ok.DOC
  • rarCac phu luc.rar
  • rarCAD.rar
  • docMỤC LỤC.doc
  • doctm kien truc.DOC
  • doctm thi cong-in.DOC