Đồ án Nhà ở cho cán bộ chiến sĩ công an huyện Thanh Trì, Hà Nội

MỤC LỤC

Mục lục ML1-7

Lời nói đầu 1

Chương 1:Kiến trúc 2

1.1 Giới thiệu chung về cụng trỡnh 3

1.2 Các giải pháp thiết kế kiến trúc của công trình 3

1.2.1 Giải phỏp về bố trớ mặt bằng 3

1.2.2 Giải phỏp cấu tạo và mặt cắt 4

1.3 Hệ thống kỹ thuật 5

1.3.1 Giải phỏp thụng giú và chiếu sỏng 5

1.3.2 Giỏi phỏp bố trớ giao thụng 5

1.3.3 Giải pháp cung cấp điện nước và thông tin 5

1.3.4 Giải phỏp phũng chỏy chữa chỏy 7

1.3.5 Giải phỏp thu gom rỏc thải và hệ thống chống sột 7

1.4 Giải phỏp kết cấu 7

1.4.1 Sơ bộ về lựa chọn bố trí lưới cột, bố trí các khung ch 7

1.4.2 Sơ đồ kết cấu tổng thể và vật liệu sử dụng, giải pháp mó 7

Chương 2: Lựa chọn giải phỏp kết cấu 12

2.1 Sơ bộ phương án kết cấu 13

2.1.1 Phõn tớch cỏc dạng kết cấu khung 14

2.1.1.1 Hệ kết cấu khung 14

2.1.1.2 Hệ kết cấu vỏch cứng 15

2.1.1.3 Hệ kết cấu khung -vỏch 15

2.1.2. Từ sự phân tích ở trên 16

2.1.3 Chọn vật liệu, sơ bộ chọn 16

2.1.3.1 Chọn loại vật liệu 16

2.1.3.2 Sơ bộ chọn kích thước tiết diện 16

2.2 Xác định tải trọng 20

2.2.1 Tĩnh tải 20

2.2.1.1 Tĩnh tải sàn 20

2.2.1.2 Tĩnh tải sàn vệ sinh: 20

2.2.1.3 Tĩnh tải mái 20

2.2.1.4 Tĩnh tải cầu thang: 20

2.2.2 Hoạt tải 23

2.2.3 Tải trọng giú 25

2.2.3.1 Xác định thành phần gió tĩnh 29

2.2.4 Các trường hợp tải trọng 30

2.2.4.1 Giú x 30

2.2.4.2 Giú xx 31

2.2.4.3 Giú y 32

2.2.4.4 Giú yy 33

2.2.4.5 Tĩnh tải 33

2.2.4.6 Hoạt tải 33

2.3. Tính toán nội lực cho công trình : 35

2.3.1 Sơ đồ để tính toán nội lực 35

2.3.2 Tổ hợp nội lực 36

2.3.3 Xem chi tiết bảng 37

Chương 3: Tớnh toỏn bản sàn 38

3.1 Số liệu tớnh toỏn. 39

3.2 Tính toán thép ô sàn tầng điển hỡnh. 39

3.2.1 Tính toán cốt thép ô sàn 1 40

3.2.2 Tính toán cốt thép ô sàn 2 42

3.2.3 Tính toán cốt thép ô sàn 3 44

Chương 4: Tính toán dầm 47

4.1 Cơ sở tính toán 48

4.2 Tính dầm có label số 130 : tầng 8 51

4.2.1 Tính toán cốt dọc. 51

4.2.1.1 Mặt cắt I-I 51

4.2.1.2 Mặt cắt II-II 51

4.2.1.3 Mặt cắt III-III 52

4.3 Tính dầm có label số 130 : tầng hầm 52

4.3.1 Mặt cắt I-I 52

4.3.1.2 Mặt cắt II-II 53

4.3.1.3 Mặt cắt III-III 54

4.3.2 Tính cốt đai cho dầm 54

Chương 5: Tớnh toỏn cột 57

5.1 Số liệu đầu vào 58

5.1.1 Nguyờn tắc tớnh toỏn 59

5.1.1.1 Tính toán cấu kiện chịu nén lệch tâm 1 60

5.2 Tính thép cột C10 (cột giữa) tầng hầm 61

5.2.1 Tính cặp nội lực thứ 1 của tiết diện II – II: 62

5.3 Tính thép cột C10 (cột giữa) tầng 4 63

5.3.1 Tính cặp nội lực thứ 1 64

5.4 Tính thép cột C10 (cột giữa) tầng 8 65

5.4.1 Tính cặp nội lực thứ 1 của tiết diện II – II: 65

5.4.2 Tính toán cốt đai cho cột: 67

Chương 6: Tính toán cầu thang 68

6.1 Số liệu tớnh toỏn cầu thang 69

6.1.1 Số liệu vật liệu : 69

6.1.2 Tải trọng 70

6.1.2.1 Tĩnh tải 70

6.1.2.2 Hoạt tải 71

6.2. Tính toán bản thang: 71

6.2.1 Sơ đồ tính 71

6.2.2 Tính toán cốt thép 71

6.3 Tính toán bản chiếu nghỉ : 72

6.4 Tính toán dầm chiếu nghỉ: 73

6.4.1 Sơ đồ tính có dạng 73

6.4.2 Tính toán cốt thép 74

Chương 7:Tính toán nền móng 76

7.1 Số liệu địa chất. 78

7.1.1 Kết quả khảo sát bằng máy khoan : 79

7.2 Chọn giải pháp móng: 82

7.2.1 Phương án móng cọc ép: 82

7.2.2 Phương án móng cọc khoan nhồi: 82

7.3 Sơ bộ kích thước cọc và đài cọc. 83

7.4 Xác định sức chịu tải của cọc:. 84

7.4.1 Xác định sức chịu tải của cọc theo vật liệu:. 84

7.4.2 Xác định sức chịu tải của cọc theo đất nền::. 84

7.4.3 Xác định sức chịu tảI của cọc theo kết quả xuyên SPT:. 87

7.5 Tính toán đài móng cho cột biên.:. 87

7.5.1 Xác định số lượng cọc và bố trí cọc trong móng:. 87

7.5.2 Kiểm tra móng cọc 88

7.5.2.1 Kiểm tra sức chịu tải của cọc: 88

7.5.2.2 Kiểm tra cường độ đất nền: (áp lực dưới đáy móng).:. 89

7.5.2.3 Kiểm tra độ lún của móng cọc : 92

7.5.3 Tính toán đài cọc. 89

7.5.3.1. Tính toán chọc thủng.( Kiểm tra cột đâm thủng đài theo dạng hình tháp) 89

7.5.3.2 Tính toán phá hoại theo tiện nghiêng(Với ứng suất kéo nén chính). 94

7.5.4 Tính cốt thép đài 95

7.6 Tính toán đài móng cho cột giữa 96

7.6.1 Xác định số lượng cọc và bố trí cọc trong móng. 96

7.6.2 Kiểm tra móng cọc:. 97

7.6.2.1 Kiểm tra sức chịu tải của cọc. 97

7.6.2.2 Kiểm tra cường độ đất nền: (áp lực dưới đáy móng). 98

7.6.2.3 Kiểm tra độ lún của móng cọc :. 99

7.6.3 Tính toán đài cọc. 100

7.6.3.1 Tình toán chọc thủng.( Kiểm tra cột đâm thủng đài theo dạng hình tháp). 100

7.6.3.2 Tính toán phá hoại theo tiện nghiêng(Với ứng suất kéo nén chính). 101

7.6.4 Tính cốt thép đài. 101

7.7 Thép cho giằng: . 103

 

 

Chương 8: Thi công phần ngầm 104

8.1 8.1 Thi công cọc khoan nhồi 106

8.1.1 Sơ lược về các loại cọc thi công và công nghệ thi công cọc. 106

8.1.2.1 Công tác chuẩn bị mặt bằng ,vật liệu thiết bị phục vụ thi công. 107

8.1.2.1.1 Vật tư, vật liệu phục vụ thi công công trình 107

8.1.2.2 Tính toán lựa chọn thiết bị thi công cọc 109

8.1.2.3 Quy trình công nghệ thi công cọc. 115

8.1.2.4 Kiểm tra chất lượng và nghiệm thu cọc . 127

8.2 Thi công nến móng. 128

8.2.1 Biện pháp kỹ thuật đào đất hố móng 128

8.2.1.1. Xác định khối lượng đào đất , lập bảng thống 128

8.2.1.2 Biện pháo đào đất. 130

8.2.2 Tổ chức thi công đào đất. 130

8.2.3 Công tác phá đầu cọc và đổ bêtông móng. 134

8.2.3.1 Công tác phá bêtông đầu cọc 134

8.2.3.2 Đổ bê tông lót móng: 135

8.2.3.3 Công tác ván khuôn, cốt thép và đổ bêtông móng 135

Chương 9: THI CễNG THÂN VÀ HOÀN THIỆN 147

9.1 Lập biện pháp kỹ thuật thi công phần thân. 148

9.2 Tính toán ván khuôn, xà gồ, cột chống. 148

9.2.1 Tính toán ván khuôn, xà gồ, cột chống cho sàn. 148

9.2.2 Tính toán ván khuôn, xà gồ, cột chống cho dầm phụ. 155

9.2.3 Tính toán ván khuôn, xà gồ, cột chống cho dầm chính 155

9.2.4 Tính toán ván khuôn, xà gồ, cột chống cho cột 159

9.2.4.1 Lựa chọn ván khuôn cho cột. 159

9.2.4.2 Tính toán gông cột và cây chống cho cột. 160

9.3 Lập bảng thống kê ván khuôn ,cốt thép, bêtông phần thân. 173

9.4 Kỹ thuật thi công các công tác ván khuôn, cốt thép, bêtông. 177

9.5 Chọn cần trục và tính toán năng xuất thi công. 177

9.6 Chọn máy đầm, máy trộn và ,máy đổ bêtông và năng suất của chúng. 181

9.7 Kỹ thuật xây, trát, ốp lát hoàn thiện. 183

9.8 An toàn lao động khi thi công phần thân và hoàn thiện. 187

9.8.1 Công tác an toàn lao động 187

9.8.1.1 An toàn trong công tác hố móng : 187

9.8.1.2 An toàn lao động ván khuôn dàn giáo. 188

9.8.1.3 An toàn lao động trong công tác cốt thép 188

9.8.1.4 An toàn lao động trong công tác bê tông 188

9.8.1.5 An toàn lao động trong công tác hoàn thiện 188

9.8.1.6 An toàn khi cẩu lắp vật liệu thiết bị 189

9.8.1.7 An toàn lao động điện 189

9.8.1.8 An toàn khi thi công trên cao 189

9.8.1.9 An toàn lao động trong công tác hàng rào và cổng bảo vệ 192

9.8.1.10 Các biện pháp tổ chức 192

9.8.1.11 Chống sét cho công trường 193

9.8.1.12 Phòng chống cháy nổ 193

Chương 10: Tổ chức thi công 195

10.1 Lập tiến độ thi công 196

10.1.1 Tính toán nhân lực phục vụ thi công. 196

10.1.2 Lập sơ đồ tiến độ và biểu đồ nhân lực. 196

10.2 Thiết kế tổng mặt bằng xõy dựng 198

10.2.1 Bố trí máy móc thiết bị trên mặt bằng. 198

10.2.2 Thiết kế đường tạm trên công trường 198

10.2.3 Thiết kế kho bai trên công trường. 198

10.2.3.1 Tính diện tích kho b•i chứa vật liệu 198

10.2.4 Thiết kế nhà tạm trên công trường. 200

10.2.5 Thiết kế hệ thống cung cấp điện 201

10.2.6 Thiết kế hệ thống cung cấp nước. 203

10.3 An toàn lao động cho công trường. 206

10.3.2 Biện pháp vệ sinh môi trường 206

Chương 11: Lập dự toỏn cụng trỡnh 208

11.1 Cơ sở lập dự toán 209

11.2 Lập bảng dự toỏn chi tiết và tổng hợp kinh phớ cho phần múng 210

Chương 12: Kết luận và kiến nghị 216

12.1 Kết luận 217

12.2 Kiến nghị 217

12.2.1 Sơ đồ tính và chương trỡnh tớnh 217

12.2.2 Kết cấu múng 217

Phụ lục: PL

Phụ lục 1: Tổ hợp nội lực cột PL1

Phụ lục 2: Tổ hợp nội lực dầm PL2

Phụ lục 3: Bảng tớnh thộp cho Cột C10 PL3

Phụ lục 4: Bảng tớnh thộp cho Dầm PL3

Phụ lục 5: Thống kê khối lượng bê tông, cốt thép, bê tông lót, ván khuôn PL4

Tại liệu tham khảo TLTK-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc218 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 1086 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Nhà ở cho cán bộ chiến sĩ công an huyện Thanh Trì, Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
0% n­íc cßn l¹i, vµ trén trong 10 phót. ChuyÓn dung dÞch Bent«nite ®· trén sang thïng chøa vµ sang Xil« s½n sµng cung cÊp cho hè khoan hoÆc trén víi dung dÞch Bent«nite ®· thu håi ®· läc l¹i qua m¸y sµng c¸t ®Ó cÊp cho hè khoan. Chó ý: Trong thêi gian thi c«ng cao tr×nh dung dÞch Bent«nite lu«n ph¶i cao h¬n mùc n­íc ngÇm 1 ¸ 1,5 m. CÇn qu¶n lý chÊt l­îng dung dÞch cho phï hîp víi tõng ®é s©u cña líp ®Êt vµ tõng lo¹i ®Êt kh¸c nhau, ph¶i cã biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp ®Ó duy tr× sù æn ®Þnh thµnh lç cho ®Õn khi kÕt thóc viÖc ®æ bª t«ng. Tr­íc khi ®æ bª t«ng, khèi l­îng riªng cña dung dÞch trong kho¶ng 500 mm kÓ tõ ®¸y lç ph¶i nhá h¬n 1,25; hµm l­îng c¸t £ 8%; ®é nhít £ 28 s ®Ó dÔ bÞ ®Èy lªn mÆt ®Êt trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng. 2. §Þnh vÞ vÞ trÝ tim cäc: C¨n cø vµo b¶n ®å ®Þnh vÞ c«ng tr×nh do v¨n phßng kiÕn tróc s­ tr­ëng hoÆc c¬ quan t­¬ng ®­¬ng cÊp, lËp mèc giíi c«ng tr×nh, c¸c mèc nµy ph¶i ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn kiÓm tra vµ chÊp nhËn. Tõ mÆt b»ng ®Þnh vÞ mãng cäc cña nhµ thiÕt kÕ, lËp hÖ thèng ®Þnh vÞ vµ l­íi khèng chÕ cho c«ng tr×nh theo hÖ to¹ ®é Oxy. C¸c l­íi ®Þnh vÞ nµy ®­îc chuyÓn dêi vµ cè ®Þnh vµo c¸c c«ng tr×nh l©n cËn, hoÆc lËp thµnh c¸c mèc ®Þnh vÞ. C¸c mèc nµy ®­îc rµo ch¾n, b¶o vÖ chu ®¸o vµ ph¶i liªn tôc kiÓm tra ®Ò phßng xª dÞch do va ch¹m hay lón g©y ra. Hè khoan vµ tim cäc ®­îc ®Þnh vÞ tr­íc khi h¹ èng chèng. Tõ hÖ thèng mèc dÉn tr¾c ®Þa, x¸c ®Þnh vÞ trÝ tim cäc b»ng hai m¸y kinh vÜ ®Æt theo hai trôc vu«ng gãc nhau. Sai sè cña tim cäc kh«ng ®­îc lín h¬n 5 cm vÒ mäi h­íng. Bèn mèc kiÓm tra vu«ng gãc víi nhau n»m trªn hai trôc X, Y vµ cïng c¸ch tim cäc mét kho¶ng b»ng nhau. 3. H¹ èng v¸ch dÉn h­íng : èng v¸ch b»ng thÐp dµi 6m, chiÒu dµi èng v¸ch phô thuéc vµo ®Þa chÊt c¸c líp ®Êt trªn cïng, ®Êt yÕu th× ®ßi hái dµi h¬n ®Êt tèt (9m, 12m...) vµ ®­êng kÝnh f = 1100mm ®­îc ®Æt ë phÇn trªn miÖng hè khoan nh« lªn khái mÆt ®Êt mét kho¶ng 0,6 m. èng v¸ch cã nhiÖm vô: §Þnh vÞ, dÉn h­íng cho m¸y khoan. Gi÷ æn ®Þnh cho bÒ mÆt hè khoan ®¶m b¶o kh«ng bÞ sËp thµnh phÝa trªn cña lç khoan. Hµn lång thÐp vµo èng v¸ch gióp lång thÐp kh«ng bÞ ®Èy næi trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng Ngoµi ra èng v¸ch cßn lµm sµn ®ì t¹m thêi vµ thao t¸c buéc, nèi, l¾p dùng vµ th¸o dì èng ®æ bª t«ng. èng v¸ch ®­îc thu håi l¹i sau khi ®æ bª t«ng cäc nhåi xong. Ph­¬ng ph¸p h¹ èng: sö dông m¸y khoan víi gµu cã l¾p thªm ®ai s¾t ®Ó më réng ®­êng kÝnh, khoan s½n mét lç ®Õn ®é s©u cña èng v¸ch. Sö dông cÇn cÈu ®­a èng v¸ch vµo vÞ trÝ, h¹ èng xuèng ®óng cao tr×nh thiÕt kÕ. KiÓm tra tim èng v¸ch trïng víi tim cäc khoan nhåi b»ng c¸ch dïng d©y mÒm c¨ng th¼ng 2 ®­êng th¼ng AB vµ CD, chóng gÆp nhau chÝnh t¹i tim cäc khoan nhåi (h×nh vÏ trªn) Sau ®ã chÌn chÆt èng v¸ch b»ng ®Êt sÐt vµ nªm chÆt, cè ®Þnh kh«ng cho èng v¸ch dÞch chuyÓn trong qu¸ tr×nh khoan. 4. C«ng t¸c khoan t¹o lç: C«ng t¸c chuÈn bÞ: L¾p tÊm thÐp b¶n dµy 20 cm ®Ó kª m¸y khoan ®¶m b¶o m¸y khoan æn ®Þnh trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng. §­a m¸y khoan vµo vÞ trÝ thi c«ng, ®iÒu chØnh cho m¸y th¨ng b»ng, th¼ng ®øng. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng cã hai m¸y kinh vÜ ®Ó kiÓm tra ®é th¼ng ®øng cña cÇn khoan. KiÓm tra l­îng dung dÞch Bent«nite, ®­êng cÊp Bent«nite, ®­êng thu håi dung dÞch Bent«nite, m¸y b¬m bïn, m¸y läc, c¸c m¸y dù phßng vµ ®Æt thªm èng bao ®Ó t¨ng cao tr×nh vµ ¸p lùc cña dung dÞch Bent«nite nÕu cÇn thiÕt. C«ng t¸c khoan : Dïng 2 m¸y khoan C«ng t¸c khoan ®­îc b¾t ®Çu khi ®· thùc hiÖn xong c¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ. C«ng t¸c khoan ®­îc thùc hiÖn b»ng m¸y khoan xoay.(Quy tr×nh di chuyÓn m¸y khoan xem b¶n vÏ TC - 01) Dïng thïng khoan ®Ó lÊy ®Êt trong hè khoan ®èi víi khu vùc ®Þa chÊt kh«ng phøc t¹p. NÕu t¹i vÞ trÝ khoan gÆp dÞ vËt hoÆc khi xuèng líp cuéi sái th× thay ®æi mòi khoan cho phï hîp. H¹ mòi khoan vµo ®óng t©m cäc, kiÓm tra vµ cho m¸y ho¹t ®éng. §èi víi ®Êt c¸t, c¸t pha tèc ®é quay gÇu khoan 20 ¸ 30 vßng/phót; ®èi víi ®Êt sÐt, sÐt pha: 20 ¸ 22 vßng/ phót. Khi gÇu khoan ®Çy ®Êt, gÇu sÏ ®­îc kÐo lªn tõ tõ víi tèc ®é 0,3 ¸ 0,5 m/s ®¶m b¶o kh«ng g©y ra hiÖu øng Pist«ng lµm sËp thµnh hè khoan. Trong qu¸ tr×nh khoan cÇn theo dâi, ®iÒu chØnh cÇn khoan lu«n ë vÞ trÝ th¼ng ®øng, ®é nghiªng cña hè khoan kh«ng ®­îc v­ît qóa 1% chiÒu dµi cäc. Khi khoan qu¸ chiÒu s©u èng v¸ch, thµnh hè khoan sÏ do dung dÞch Bent«nite gi÷. Do vËy ph¶i cung cÊp ®ñ dung dÞch Bent«nite t¹o thµnh ¸p lùc d­ gi÷ thµnh hè khoan kh«ng bÞ sËp, cao tr×nh dung dÞch Bent«nite ph¶i cao h¬n cao tr×nh mùc n­íc ngÇm 1 ¸ 1,5 m. Qu¸ tr×nh khoan ®­îc lÆp ®i lÆp l¹i tíi khi ®¹t chiÒu s©u thiÕt kÕ. ChiÒu s©u khoan cã thÓ ­íc tÝnh qua chiÒu dµi cuén c¸p hoÆc chiÒu dµi cÇn khoan, ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c ta dïng qu¶ däi thÐp ®­êng kÝnh 5 cm buéc vµo ®Çu th­íc d©y th¶ xuèng ®¸y ®Ó ®o chiÒu s©u hè khoan . Trong qu¸ tr×nh khoan qua c¸c tÇng ®Êt kh¸c nhau hoÆc khi gÆp dÞ vËt ta thay mòi khoan cho phï hîp. Khi khoan qua líp c¸t, sái: dïng gÇu thïng. Khi khoan qua líp sÐt dïng ®Çu khoan guång xo¾n ruét gµ. Khi gÆp ®¸ t¶ng nhá, dÞ vËt nªn dïng gÇu ngo¹m hoÆc kÐo. Khi gÆp gèc, th©n c©y cæ trÇm tÝch th× dïng guång xo¾n xuyªn qua råi tiÕp tôc khoan nh­ th­êng. Khi gÆp ®¸ non, ®¸ cè kÕt dïng gÇu ®Ëp, mòi ph¸, khoan ®¸ kÕt hîp. 5. X¸c ®Þnh ®é s©u hè khoan, n¹o vÐt ®¸y hè: Do c¸c líp ®Þa chÊt cã thÓ kh«ng ®ång ®Òu do ®ã kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i khoan s©u ®Õn ®é s©u thiÕt kÕ mµ chØ cÇn khoan tho· m·n ®iÒu kiÖn mòi cäc ®Æt s©u vµo líp cuéi sái 1,8 m. Sau khi ®¹t ®é s©u yªu cÇu, ghi chÐp ®Çy ®ñ cao tr×nh mòi cäc thùc tÕ, kÓ c¶ ¶nh chôp mÉu khoan lµm t­ liÖu. Sau ®ã dõng khoan, dïng gÇu vÐt ®Ó vÐt s¹ch ®Êt ®¸ r¬i trong ®¸y hè khoan. §o chiÒu s©u hè khoan chÝnh x¸c b»ng th­íc d©y buéc vµo qu¶ däi. 6. H¹ cèt thÐp: Cèt thÐp ®­îc buéc s½n thµnh lång dµi 11.7m ( cã tÊt c¶ 4 lång thÐp ®óng ®ñ chiÒu dµi cäc 44,85m: 4 x 11.7 – 0,65 x 3 = 44,85 trõ ®i 0,65m nèi buéc) ®Æt trªn gi¸ gÇn hè khoan. Sau khi kiÓm tra líp bïn, c¸t l¾ng d­íi ®¸y hè khoan kh«ng qu¸ 10 cm th× tiÕn hµnh h¹, l¾p ®Æt cèt thÐp. Cèt thÐp ®­îc h¹ xuèng tõng lång mét, sau ®ã c¸c lång ®­îc nèi víi nhau b»ng nèi buéc, dïng thÐp mÒm f = 2 ®Ó nèi. C¸c lång thÐp h¹ tr­íc ®­îc neo gi÷ t¹m thêi trªn miÖng èng v¸ch b»ng c¸ch dïng thanh thÐp hoÆc gç ng¸ng qua ®ai gia c­êng buéc s½n c¸ch ®Çu lång kho¶ng 1,5 m. Dïng 2 cÇn trôc tù hµnh DEK-252 ®­a lång thÐp tiÕp theo tíi nèi vµo vµ tiÕp tôc h¹ ®Õn khi h¹ xong. ChiÒu dµi nèi chång thÐp chñ lµ 30d , ta lÊy 650 mm. §Ó tr¸nh hiÖn t­îng ®Èy næi lång thÐp trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng th× ta hµn 3 thanh thÐp h×nh vµo lång thÐp råi hµn vµo èng v¸ch ®Ó cè ®Þnh lång thÐp. §Ó ®¶m b¶o líp bª t«ng b¶o vÖ cèt thÐp cäc ta xuyªn qua cèt ®ai nh÷ng con kª bª t«ng ®­êng kÝnh 140mm (líp b¶o vÖ 70mm) kho¶ng c¸ch 3 m theo chiÒu dµi cäc, trªn mét mÆt c¾t cã 4 tai. Khi h¹ lång thÐp ph¶i ®iÒu chØnh cho th¼ng ®øng, h¹ tõ tõ tr¸nh va ch¹m víi thµnh hè g©y sËp thµnh khã kh¨n cho viÖc thæi röa sau nµy. 7. L¾p èng ®æ bª t«ng: èng ®æ bª t«ng cã ®­êng kÝnh 25 cm, lµm thµnh tõng ®o¹n dµi 3 m; mét sè ®o¹n cã chiÒu dµi 2 m; 1,5 m; 1 m; ®Ó cã thÓ l¾p r¸p tæ hîp tuú thuéc vµo chiÒu s©u hè ®µo. èng ®æ bª t«ng ®­îc nèi b»ng ren kÝn. Dïng mét hÖ gi¸ ®ì ®Æc biÖt cã cÊu t¹o nh­ thang thÐp ®Æt qua miÖng èng v¸ch, trªn thang cã hai nöa vµnh khuyªn cã b¶n lÒ. Khi hai nöa nµy sËp xuèng sÏ t¹o thµnh vßng trßn «m khÝt lÊy th©n èng. Mét ®Çu èng ®­îc chÕ t¹o to h¬n nªn èng ®æ sÏ ®­îc treo trªn miÖng èng v¸ch qua gi¸ ®ì. §¸y d­íi cña èng ®ì ®­îc ®Æt c¸ch ®¸y hè khoan 20 ¸ 30 cm ®Ó tr¸nh t¾c èng. - Dïng èng dÉn lo¹i ®Ëy ®¸y. 8. Xö lý cÆn ®¸y lç khoan, thæi röa: Do c¸c h¹t mÞn, c¸t l¬ löng trong dung dÞch Bent«nite l¾ng xuèng t¹o thµnh líp bïn ®Êt, líp nµy ¶nh h­ëng nghiªm träng tíi søc chÞu t¶i cña cäc. Sau khi l¾p èng ®æ bª t«ng xong ta ®o l¹i chiÒu s©u ®¸y hè khoan, nÕu líp l¾ng nµy lín h¬n 10 cm so víi khi kÕt thóc khoan th× ph¶i tiÕn hµnh xö lý cÆn. Dïng ph­¬ng ph¸p thæi röa ®Ó xö lý cÆn l¾ng. Sau khi l¾p xong èng ®æ bª t«ng ta l¾p ®Çu thæi röa lªn ®Çu trªn cña èng. §Çu thæi röa cã hai cöa: mét cöa nèi víi èng dÉn f150 ®Ó thu håi dung dÞch Bent«nite vµ bïn ®Êt tõ ®¸y lç khoan vÒ thiÕt bÞ läc dung dÞch, mét cöa kh¸c ®­îc th¶ èng khÝ nÐn ®­êng kÝnh f45, èng nµy dµi b»ng 80% chiÒu dµi cäc Khi thæi röa khÝ nÐn ®­îc thæi qua ®­êng èng f45 n»m bªn trong èng ®æ bª t«ng víi ¸p lùc kho¶ng 7 kG/cm2, ¸p lùc nµy ®­îc gi÷ liªn tôc. KhÝ nÐn ra khái èng f45 quay l¹i tho¸t lªn trªn èng ®æ t¹o thµnh mét ¸p lùc hót ë ®¸y èng ®æ ®­a dung dÞch Bent«nite vµ bïn ®Êt theo èng ®æ bª t«ng ®Õn m¸y läc. Trong qu¸ tr×nh thæi röa ph¶i liªn tôc cÊp bï dung dÞch Bent«nite cho cäc ®Ó ®¶m b¶o cao tr×nh Bent«nite kh«ng thay ®æi. Thêi gian thæi röa th­êng kÐo dµi 20 ¸ 30 phót. Sau ®ã ngõng cÊp khÝ nÐn, ®îi kho¶ng 1 giê ®Ó cho cÆn l¾ng hÕt, dïng th­íc ®o ®é s©u. NÕu ®é s©u ®­îc ®¶m b¶o, cÆn l¾ng nhá h¬n 10 cm (ph¶i ®­îc sù thèng nhÊt cña gi¸m s¸t vµ nhµ thÇu) th× kiÓm tra dung dÞch Bent«nite lÊy ra tõ ®¸y lç khoan. Lßng hè khoan ®­îc coi lµ s¹ch khi dung dÞch Bent«nite tho· m·n c¸c ®iÒu kiÖn: Tû träng: 1,04 ¸ 1,2 g/cm3. §é nhít: h = 20 ¸ 30 s. Hµm l­îng c¸t : nhá h¬n 5%. 9. §æ bª t«ng: Sau khi thæi röa hè khoan cÇn tiÕn hµnh ®æ bª t«ng ngay v× ®Ó l©u bïn ®Êt sÏ tiÕp tôc l¾ng. Bª t«ng cäc dïng bª t«ng th­¬ng phÈm cã ®é sôt: 18 ± 2 cm. ViÖc ®æ bª t«ng trong dung dÞch Bent«nite ®­îc thi c«ng b»ng ph­¬ng ph¸p rót èng. Tr­íc khi ®æ bª t«ng ®Æt mét nót bÊc vµo èng ®æ ®Ó ng¨n c¸ch bª t«ng vµ dung dÞch Bent«nite trong èng ®æ, sau nµy nót bÊc ®ã sÏ næi lªn vµ ®­îc thu håi. Trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng èng ®æ bª t«ng ®­îc rót dÇn lªn b»ng c¸ch c¾t dÇn tõng ®o¹n èng sao cho ®¶m b¶o ®Çu èng ®æ lu«n ngËp trong bª t«ng tèi thiÓu lµ 2 m (2 – 9m) môc ®Ých ®Ó ®Èy ®Ó ®Èy bª t«ng tõ ®¸y èng dÉn ra, bª t«ng d©ng dÇn lªn kh«ng ®Ó cho dung dÞch bentonite vµ bïn c¸t phÝa trªn lÉn vµo bª t«ng. BiÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng bª t«ng ë mòi cäc: §Ó chÊt l­îng bª t«ng ë mòi cäc ®­îc tèt khi ®æ bª t«ng cho mÎ ®Çu ng­êi ta ¸p dông biÖn ph¸p c¾t cÇu: N¾p ®Ëy èng ®æ bª t«ng ®­îc ®ãng kÝn trong khi ®ã bª t«ng vÉn ®­îc tiÕp tôc ®æ xuèng, khi l­îng bª t«ng trong èng ®æ bª t«ng ®ñ lín th× ng­êi ta míi më van. TÊm xèp ng¨n c¸ch bª t«ng víi dung dÞch bentonite ®­îc Ðp xuèng d­íi t¸c dông cña l­îng bª t«ng bªn trªn sÏ Ðp hÕt bentonite xuèng vµ trµo lªn phÝa ngoµi èng ®æ bª t«ng vµ ®­îc thu håi vµo hè thu bentonite trªn mÆt ®Êt. ViÖc lµm nµy ®¶m b¶o bentonite ®­îc Ðp hÕt ra khái líp d­íi cïng chÊt l­îng bª t«ng mòi cäc ®­îc ®¶m b¶o tèt. TÊm xèp sÏ næi lªn mÆt bentonite trªn miÖng vµ ®­îc thu håi. Khi ®æ bª t«ng vµo hè khoan th× dung dÞch Bent«nite sÏ trµo ra lç khoan, do ®ã ph¶i thu håi Bent«nite liªn tôc sao cho dung dÞch kh«ng ch¶y ra quanh chç thi c«ng. Khèi l­îng bª t«ng mét cäc ®­îc tÝnh to¸n cho sù hao hôt 1,05 ¸ 1,1 %. Qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng ®­îc khèng chÕ trong vßng 4 giê. §Ó kÕt thóc qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng cÇn x¸c ®Þnh cao tr×nh cuèi cïng cña bª t«ng. Do phÇn trªn cña bª t«ng th­êng lÉn vµo bïn ®Êt nªn chÊt l­îng xÊu cÇn ®æ thªm bª t«ng cho trµn ra ®Ó lo¹i trõ bª t«ng xÊu. Ngoµi ra ph¶i tÝnh to¸n tíi viÖc khi rót èng v¸ch bª t«ng sÏ bÞ tôt xuèng do ®­êng kÝnh èng v¸ch to h¬n lç khoan. Hao phÝ quy ph¹m cho phÐp v­ît 10%. PhÇn trªn ®Çu trªn cäc khi ®æ bª t«ng d­íi n­íc th× kh«ng thÓ tr¸nh khái bïn, cÆn l¾ng lÉn vµo trong bª t«ng lµm gi¶m chÊt l­îng cña bª t«ng, do vËy ®Ó ®¶m b¶o an toµn ng­êi ta th­êng ®æ bª t«ng cäc v­ît lªn mét ®o¹n so víi ®é s©u thiÕt kÕ 50cm. KÕt thóc viÖc ®æ bª t«ng ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc cao tr×nh cña bª t«ng vµ cao tr×nh thËt cña bª t«ng chÊt l­îng tèt. ViÖc quyÕt ®Þnh ngõng ®æ bª t«ng sÏ do nhµ thÇu ®Ò xuÊt vµ ®­îc gi¸m s¸t hiÖn tr­êng chÊp nhËn. KÕt thóc ®æ bª t«ng th× èng ®æ ®­îc rót ra khái cäc, c¸c ®o¹n èng ®­îc röa s¹ch xÕp vµo n¬i quy ®Þnh. 10. Rót èng v¸ch: C¸c gi¸ ®ì, sµn c«ng t¸c, neo cèt thÐp vµo èng v¸ch ®­îc th¸o dì. èng v¸ch ®­îc kÐo tõ tõ lªn b»ng cÇn cÈu, ph¶i ®¶m b¶o èng v¸ch ®­îc kÐo th¼ng ®øng tr¸nh xª dÞch tim ®Çu cäc, g¾n thiÕt bÞ rung vµo thµnh èng v¸ch ®Ó viÖc rót èng ®­îc dÔ dµng, kh«ng g©y th¾t cæ chai n¬i kÕt thóc èng v¸ch. Sau khi rót èng v¸ch, tiÕn hµnh lÊp c¸t lªn hè khoan, lÊp hè thu Bent«nite, t¹o mÆt b»ng ph¼ng, rµo ch¾n b¶o vÖ cäc. Kh«ng ®­îc g©y rung ®éng trong vïng xung quanh cäc, kh«ng khoan cäc kh¸c trong vßng 24 giê kÓ tõ khi kÕt thóc ®æ bª t«ng cäc trong ph¹m vi 5 lÇn ®­êng kÝnh cäc. 11. C«ng t¸c kiÓm tra chÊt l­îng cäc: Trong qu¸ tr×nh thi c«ng cäc: KiÓm tra dung dÞch Bent«nite ®¶m b¶o thµnh hè khoan kh«ng bÞ sËp trong qu¸ tr×nh khoan vµ ®æ bª t«ng. KiÓm tra viÖc thæi röa ®¸y hè khoan tr­íc khi ®æ bª t«ng. C¸c th«ng sè chñ yÕu cña dung dÞch Bent«nite: Hµm l­îng c¸t : nhá h¬n 5%. Dung träng : 1,01 ¸ 1,05. §é nhít: 35 s. §é pH: 9,5 ¸ 12. KiÓm tra chÊt l­îng cña vËt liÖu : cèt thÐp, bª t«ng, ... CÇn ghi chÐp ®Çy ®ñ c¸c t×nh h×nh tõ khi b¾t ®Çu tíi khi kÕt thóc. KiÓm tra kÝch th­íc hè khoan b»ng c¸c thiÕt bÞ chuyªn dông. Th«ng sè kiÓm tra Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra T×nh tr¹ng hè kiÓm tra b»ng m¾t cã thªm ®Ìn räi. - dïng ph­¬ng ph¸p siªu ©m hoÆc Camera chôp thµnh lç khoan. §é th¼ng ®øng vµ ®é s©u. so s¸nh l­îng ®Êt lÊy lªn víi thÓ tÝch cäc. Theo l­îng dung dÞch gi÷ thµnh. Theo chiÒu dµi têi khoan. Qu¶ däi. - M¸y ®o ®é nghiªng, ph­¬ng ph¸p siªu ©m. KÝch th­íc lç - Calip, th­íc xÕp më tù ghi ®é lín nhá cña ®­êng kÝnh. Theo ®­êng kÝnh èng gi÷ thµnh. Theo ®é më cña c¸nh mòi khoan. T×nh tr¹ng ®¸y lç vµ ®é s©u cña mòi cäc trong ®Êt. LÊy mÉu vµ so s¸nh ®Êt ®¸ lóc khoan vµ ®o ®é s©u tr­íc vµ sau thêi gian quy ®Þnh. §é s¹ch cña dung dÞch thu håi khi thæi röa. Ph­¬ng ph¸p qu¶ t¹ r¬i hoÆc xuyªn ®éng. Ph­¬ng ph¸p ®iÖn (®iÖn trë, ®iÖn dung, ... ) 8.1.2.4 KiÓm tra chÊt l­îng vµ nghiÖm thu cäc . Khoan lÊy mÉu ®Ó thÝ nghiÖm chÊt l­îng bª t«ng. KiÓm tra tÝnh liªn tôc vµ khuyÕt tËt cña bª t«ng b»ng siªu ©m. KiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña cäc b»ng thÝ nghiÖm nÐn tÜnh. C¸c sai sè cho phÐp vÒ lç cäc khoan nhåi. §­êng kÝnh cäc : 0,1D vµ £ -50 mm §é th¼ng ®øng : 1%. Sai sè vÒ vÞ trÝ: D/6 vµ kh«ng ®­îc lín h¬n 100. Th«ng sè kiÓm tra Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra Tû lÖ kiÓm tra min(%) Sù nguyªn vÑn cña th©n cäc So s¸nh thÓ tÝch bª t«ng ®æ vµo víi thÓ tÝch h×nh häc cña cäc. Khoan lÊy lâi. Siªu ©m. Quan s¸t khuyÕt tËt qua èng lÊy lâi b»ng Camera v« tuyÕn. 100 2% + ph­¬ng ph¸p kh¸c 10¸25%+ ph­¬ng ph¸p kh¸c. C­êng ®é bª t«ng th©n cäc. ThÝ nghiÖm mÉu lóc ®æ bª t«ng. ThÝ nghiÖm trªn lâi lóc khoan. Theo tèc ®é khoan (khoan thæi kh«ng lÊy lâi). Sóng bËt nÈy hoÆc siªu ©m ®èi víi bª t«ng ®Çu cäc. 2 % 35% B¶ng khèi l­îng kiÓm tra chÊt l­îng bª t«ng cäc: 8.2 Thi c«ng nÕn mãng. 8.2.1 BiÖn ph¸p kü thuËt ®µo ®Êt hè mãng. 8.2.1.1. X¸c ®Þnh khèi l­îng ®µo ®Êt , lËp b¶ng thèng kª khèi l­îng. . Nh­ vËy khèi l­îng ®Êt thi c«ng ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau : Tr­íc hÕt ta tÝnh thÓ tÝch ®Êt tõ cèt ®¸y gi»ng mãng ®Õn cèt ®¸y ®µi ( tõ cèt -3,75 ®Õn cèt -4,45 ) h=0,7m.Sau ®ã tÝnh thÓ tÝch ®Êt thi c«ng b»ng m¸y tõ cèt ®Êt tù nhiªn ®Õn cèt ®¸y gi»ng mãng (tõ cèt -1,35 m ®Õn cèt -3.75 m) (kÓ c¶ bª t«ng lãt dµy 100) h = 2,4 m Líp ®Êt 1 dµy 0,8 m lµ ®Êt lÊp, líp 2 dµy 3,4 m lµ ®Êt sÐt pha dÎo mÒm , líp 3 dµy 4,8 m lµ ®Êt sÐt pha dÎo ch¶y Víi hè ®µo s©u 3,1 m th× m¸i dèc ®Êt cho phÐp kh«ng ph¶i gia cè H:B= 1:0,5 víi líp ®Êt sÐt .Ta chän H:B=1:1. Nh­ vËy, nÕu chän gi¶i ph¸p thi c«ng ®Êt kh«ng cÇn gia cè th× ph¶i më réng miÖng hè ®µo ra 0,7 m. MÆt b»ng thi c«ng ®µo ®Êt cho trôc 1 vµ trôc A theo 2 ph­¬ng nh­ sau VËy ta ®µo ®Êt b»ng m¸y thµnh 3 hè b¨ng theo c¸c trôc , trôc B vµ C ®µo thµnh 1 hè chung Khèi l­îng ®Êt ®µo däc theo trôc A vµ trôc D nh­ sau a=5 +2x0,6 =6,2 m. b=40,8 +2.5x2+ 2x0,6 =47 m. c=6,2+ 2x0,7 = 7,6 m d=47 +2x0,7 = 48,4 m C¸c hè ®Òu cã chiÒu cao lµ: h = 0,7m. Sö dông c«ng thøc h×nh häc ®Ó tÝnh thÓ tÝch: V = Ta ®­îc: V = 0,7/6[6,2.47 + 7,6.48,4 + (6,2 + 7,6).( 47 + 48,4) = 232 m3 Khèi l­îng ®Êt ®µo däc theo trôc B vµ trôc C nh­ sau: V = 0,7/6[9,2.47 + 10,6.48,4 + (9,2 + 10,6).( 47 + 48,4) = 330 m3 Khèi l­îng ®Êt ®µo thªm V=35 m3 ThÓ tÝch ®Êt tÝnh tõ cèt tù nhiªn xuèng cèt -3,75m lµ: V’ = 2,4/6 [47.30,4+ 51,8.35,2 +(47 + 51,8)(30,4 + 35,2)] = 3894 m3 VËy tæng thÓ tÝch ®Êt ph¶i ®µo lµ: Vo = 3894 + 35 + 330 +232x2 = 4723 m3 ThÓ tÝch ®Êt ®µo b»ng m¸y chiÕm kho¶ng 90%: Vm = 4251 m3 ThÓ tÝch ®Êt ®µo vµ söa thñ c«ng lµ: Vtc = 472 m3+ 8.2.1.2 BiÖn ph¸o ®µo ®Êt. Nh­ ®· ph©n tÝch ë trªn vÒ ph­¬ng diÖn kinh tÕ vµ thi c«ng, ta lùa chän, ph­¬ng ¸n thi c«ng ®Êt nh­ sau : -Ta tiÕn hµnh ®µo ®Êt b»ng m¸y sau ®ã ®µo vµ söa hè mãng ®µi b»ng thñ c«ng. - §Êt ®µo ®­îc chuyÓn mét phÇn lªn xe « t« chuyªn dông chë ®i c¸ch xa 10 km.PhÇn cßn l¹i ®­îc vËn chuyÓn ra phÝa sau c«ng tr×nh phôc vô cho c«ng t¸c lÊp ®Êt hè mãng vµ t«n nÒn. L­îng ®Êt nµy ®­îc vËn chuyÓn b»ng xe c¶i tiÕn. - C¸c hè ®µo ®­îc më réng sang 2 phÝa 0,6 m (gåm kho¶ng l­u th«ng cña ®µi víi mÐp m¸i dèc c = 0,5m vµ líp bª t«ng lãt ch×a ra 0,1m) ®Ó r¶i bª t«ng lãt vµ cã mÆt b»ng thi c«ng ®µi - gi»ng 8.2.2 Tæ chøc thi c«ng ®µo ®Êt. 1) Nguyªn t¾c chän m¸y thi c«ng ®Êt: C¨n cø vµo: Khèi l­îng ®Êt cÇn ®µo, chiÒu s©u hè ®µo, mÆt b»ng thi c«ng vµ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt. TiÕn ®é thi c«ng. Ph­¬ng ¸n tËp kÕt, vËn chuyÓn ®Êt. Kh¶ n¨ng cña ®¬n vÞ thi c«ng . 2) Chän m¸y thi c«ng ®Êt: *)Ph­¬ng ¸n 1: §µo ®Êt b»ng m¸y ®µo ®Êt gÇu thuËn M¸y ®µo gÇu thuËn cã c¸nh tay gÇu ng¾n vµ xóc thuËn nªn ®µo cã søc m¹nh. §Þa ®iÓm lµm viÖc cña m¸y ®µo gÇu thuËn cÇn kh« r¸o. N¨ng suÊt cña m¸y ®µo gÇu thuËn cao nªn ®­êng di chuyÓn cña m¸y tiÕn nhanh, do ®ã ®­êng « t« t¶i ®Êt còng ph¶i di chuyÓn, mÊt c«ng t¹o ®­êng. CÇn th­êng xuyªn b¶o ®¶m viÖc tho¸t n­íc cho khoang ®µo. M¸y ®µo gÇu thuËn kÕt hîp víi xe vËn chuyÓn lµ vÊn ®Ò cÇn c©n nh¾c, tÝnh to¸n. *)Ph­¬ng ¸n 2: §µo ®Êt b»ng m¸y ®µo gÇu nghÞch M¸y ®µo gÇu nghÞch cã ­u ®iÓm lµ ®øng trªn cao ®µo xuèng thÊp nªn dï gÆp n­íc vÉn ®µo ®­îc. M¸y ®µo gÇu nghÞch dïng ®Ó ®µo hè n«ng, n¨ng suÊt thÊp h¬n m¸y ®µo gÇu thuËn cïng dung tÝch gÇu. Khi ®µo däc cã thÓ ®µo s©u tíi 4 ¸ 5 m. Do m¸y ®øng trªn cao vµ th­êng cïng ®é cao víi « t« vËn chuyÓn ®Êt nªn « t« kh«ng bÞ v­íng. Ta thÊy ph­¬ng ¸n 2 dïng m¸y ®µo gÇu nghÞch cã nhiÒu ­u ®iÓm h¬n, ta kh«ng ph¶i mÊt c«ng lµm ®­êng cho xe « t«, kh«ng bÞ ¶nh h­ëng cña n­íc xuÊt hiÖn ë hè ®µo . ÞVËy ta chän m¸y ®µo gÇu nghÞch lµ m¸y xóc mét gÇu nghÞch EO - 3322 B1 s¶n xuÊt t¹i Liªn X« thuéc lo¹i dÉn ®éng thuû lùc. C¸c th«ng sè vÒ m¸y: -Dung tÝch gÇu: q =0,5 m3 -B¸n kÝnh ®µo LN: Rmax = 7,5 m -B¸n kÝnh ®µo NN: Rmin = 3,9 m -Tèc ®é di chuyÓn : 19.5 Km/h. -C«ng suÊt : 58.8 KW. -ChiÒu cao n©ng gÇu : h max = 4,8 m. -ChiÒu s©u hè ®µo : H max = 4,2 m. -ChiÒu cao m¸y : c = 1,5m -Chu kú Tck = 17 (s), gãc quay = 900. -Qm¸y = 14,5 (T) a) TÝnh n¨ng suÊt m¸y ®µo: (m3/h) Trong ®ã : q: dung tÝch gÇu ®µo; q=0,5m3 kc=1 lµ hÖ sè ®Çy gÇu kt=1,2 lµ hÖ sè t¬i cña ®Êt kxt=0,7 lµ hÖ sè sö dông thêi gian n: Sè chu kú ®µo trong 1 phót Tck = tck.kvt. kquay=17.1,1.1=18,7 (s) tck: Thêi gian 1 chu kú kvt: HÖ sè phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn ®æ ®Êt cña m¸y ®µo khi ®æ lªn thïng xe kvt = 1,1 kquay: HÖ sè phô thuéc vµo jquay cña cÇn víi Ta cã: q = 0,5m3 GÇu nghÞch Þ k® = 1,1 §Êt cÊp II ktg = 0,8 Chän jquay = 900 Þ kt = 1,2 kquay = 1 kvt = 1,1 tck = 17 (s) ÞN¨ng suÊt cña m¸y ®µo lµ: ÞN¨ng suÊt cña m¸y ®µo trong mét ca: b) Sè ca m¸y cÇn thiÕt: N = = 14,3 ca lÊy b»ng 15 ca Chän 1 m¸y ®µo ®Êt c) TÝnh to¸n sè nh©n c«ng ®µo mãng thñ c«ng: Tæng l­îng ®Êt cÇn ®µo thñ c«ng lµ V = 472 m3. Theo ®Þnh møc XDCB ( lÊy b»ng 80% ) : 3,2 h / m3. Þ Tæng sè c«ng : 472 x 3,2/8 = 188.8 c«ng. Lµm trong 6 ngµy Þ Mçi ngµy cÇn 188.8/6 = 30 ng­êi d) ThiÕt kÕ khoang ®µo: §µo theo s¬ ®å ®µo lïi, ®Êt ®­îc ®­a lªn « t« víi gãc quay j max= 90o. ThiÕt kÕ khoang ®µo cã chiÒu réng B = 1,2.R = 1,2.7,5 = 9 (m) + §Ó cho chia ®Òu trªn chiÒu dµi c«ng tr×nh lÊy khoang chiÒu dµi: 6 m. 3) X¸c ®Þnh sè l­îng «t« vËn chuyÓn ®Êt: Chän « t« vËn chuyÓn ®Êt sè hiÖu KAMAZ cã c¸c th«ng sè : - T¶i träng Q= 7,5 T. - Dung tÝch thïng xe q = 5 m3. - Tèc ®é lín nhÊt 75 km/h. - Khèi l­îng xe (kh«ng t¶i) : 3,75 T. - Sè l­îng xe « t« cÇn thiÕt : m = T/tch, T : chu kú ho¹t ®éng cña xe T = tch + t® + tv + t®æ + tquay. t®, tv : Thêi gian ®i vµ vÒ, gi¶ thiÕt xe ®i víi vËn tèc trung b×nh 30km/h vµ ®Êt ®­îc chuyÓn ®i 10 km. t® = tv = S. 60/ V= 10 . 60 / 30 = 20 phót. t®æ, t quay : Thêi gian ®æ ®Êt vµ quay xe : t®æ + tquay = 10 phót. tchê : Thêi gian chê ®æ ®Êt lªn xe : tchê = n . e . kt . 60 / N n : sè gÇu ®æ ®Êt lªn 1 xe : n = = = 5 gÇu Q : träng t¶i xe 7,5 T g = 1,8 T / m3. e : dung tÝch gÇu ®µo 0,65 m3. N: n¨ng suÊt cña m¸y ®µo : 85,91 m3/h ; 687,29 m3/ ca. tch = 5. 0,65. 1,3. 60 / 85,91 = 3 phót Þ T = 3 + 20 + 20 + 10 = 53 phót Þ Sè xe cÇn thiÕt m = T/tch =53/3 = 18 xe. 8.2.3 C«ng t¸c ph¸ ®Çu cäc vµ ®æ bªt«ng mãng. 8.2.3.1 C«ng t¸c ph¸ bªt«ng ®Çu cäc. Chän ph­¬ng ¸n thi c«ng: Sau khi ®µo vµ söa xong hè mãng ta tiÕn hµnh ph¸ bª t«ng ®Çu cäc. HiÖn nay c«ng t¸c ®Ëp ph¸ bª t«ng ®Çu cäc th­êng sö dông c¸c biÖn ph¸p sau: Ph­¬ng ph¸p sö dông m¸y ph¸: Sö dông m¸y ph¸ hoÆc ®ôc ®Çu nhän ®Ó ph¸ bá phÇn bª t«ng ®æ qu¸ cèt cao ®é, môc ®Ých lµm cho cèt thÐp lé ra ®Ó neo vµo ®µi mãng. Ph­¬ng ph¸p gi¶m lùc dÝnh: QuËn mét mµng ni l«ng máng vµo phÇn cèt chñ lé ra t­¬ng ®èi dµi hoÆc cè ®Þnh èng nhùa vµo khung cèt thÐp. Chê sau khi ®æ bª t«ng, ®µo ®Êt xong, dïng khoan hoÆc dïng c¸c thiÕt bÞ kh¸c khoan lç ë mÐ ngoµi phÝa trªn cèt cao ®é thiÕt kÕ, sau ®ã dïng nem thÐp ®ãng vµo lµm cho bª t«ng nøt ngang ra, bª c¶ khèi bª t«ng thõa trªn ®Çu cäc bá ®i. Ph­¬ng ph¸p ch©n kh«ng: §µo ®Êt ®Õn cao ®é ®Çu cäc råi ®æ bª t«ng cäc, lîi dông b¬m ch©n kh«ng lµm cho bª t«ng biÕn chÊt ®i, tr­íc khi phÇn bª t«ng biÕn chÊt ®ãng r¾n th× ®ôc bá ®i. C¸c ph­¬ng ph¸p míi sö dông: - Ph­¬ng ph¸p b¾n n­íc. - Ph­¬ng ph¸p phun khÝ. - Ph­¬ng ph¸p lîi dông vßng ¸p lùc n­íc. Qua c¸c biÖn ph¸p trªn ta chän ph­¬ng ph¸p ph¸ bª t«ng ®Çu cäc b»ng m¸y nÐn khÝ Mitsubisi PDS-390S cã c«ng suÊt P = 7 at. L¾p ba ®Çu bóa ®Ó ph¸ bª t«ng ®Çu cäc. TÝnh to¸n khèi l­îng c«ng t¸c: §Çu cäc bª t«ng cßn l¹i ngµm vµo ®µi mét ®o¹n 20 cm ®Ó b¶o vÖ phÇn thÐp võa ®Ëp ®Çu cäc ®¶m b¶o ®­îc bao hoµn toµn trong bª t«ng. Khèi l­îng bª t«ng cÇn ®Ëp bá cña mét cäc: V = h.p.D2/4 = 0,85.3,14.12/4 = 0,667 (m3). Tæng khèi l­îng bª t«ng cÇn ®Ëp bá cña c¶ c«ng tr×nh: Vt = 0,667.87 = 58,03 (m3) Tra §Þnh møc x©y dùng c¬ b¶n cho c«ng t¸c ®Ëp ph¸ bª t«ng ®Çu cäc; víi nh©n c«ng 3,5/7 cÇn 0,23 c«ng/ m3. Sè nh©n c«ng cÇn thiÕt lµ: 0,23.58,03 = 13,34 (c«ng). Nh­ vËy ta cÇn 13 c«ng nh©n lµm viÖc trong mét ngµy. 8.2.3.2 §æ bª t«ng lãt mãng: Sau khi ®µo söa mãng b»ng thñ c«ng xong ta tiÕn hµnh ®æ bª t«ng lãt mãng. Bª t«ng lãt mãng ®­îc ®æ b»ng thñ c«ng vµ ®­îc ®Çm ph¼ng. Bª t«ng lãt mãng lµ bª t«ng nghÌo M¸c 100 ®­îc ®æ d­íi ®¸y ®µi vµ lãt d­íi gi»ng mãng víi chiÒu dµy 10 cm, vµ réng h¬n ®¸y ®µi vµ ®¸y gi»ng 10 cm vÒ mçi bªn. 8.2.3.3 C«ng t¸c v¸n khu«n, cèt thÐp vµ ®æ bªt«ng mãng C«ng t¸c cèt thÐp mãng: Sau khi ®æ bª t«ng lãt mãng ta tiÕn hµnh l¾p ®Æt cèt thÐp mãng Cèt thÐp ®­îc dïng ®óng chñng lo¹i theo thiÕt kÕ. Cèt thÐp ®­îc c¾t, uèn theo thiÕt kÕ vµ ®­îc buéc nèi b»ng d©y thÐp mÒm f1. Cèt thÐp ®­îc c¾t uèn trong x­ëng chÕ t¹o sau ®ã ®em ra l¾p ®Æt vµo vÞ trÝ. Tr­íc khi l¾p ®Æt cèt thÐp cÇn ph¶i x¸c ®Þnh vÞ trÝ chÝnh x¸c tim ®µi cäc, trôc gi»ng mãng. Cèt thÐp chê cæ mãng ®­îc ®­îc bÎ ch©n vµ ®­îc ®Þnh vÞ chÝnh x¸c b»ng mét khung gç sao cho kho¶ng c¸ch thÐp chñ ®­îc chÝnh x¸c theo thiÕt kÕ. Sau ®ã ®¸nh dÊu vÞ trÝ cèt ®ai, dïng thÐp mÒm f = 1 mm buéc chÆt cèt ®ai vµo thÐp chñ vµ cè ®Þnh lång thÐp chê vµo ®µi cäc. Sau khi hoµn thµnh viÖc buéc thÐp cÇn kiÓm tra l¹i vÞ trÝ cña thÐp ®µi cäc vµ thÐp gi»ng. C«ng t¸c v¸n khu«n mãng: Sau khi l¾p ®Æt xong cèt thÐp mãng ta tiÕn hµnh l¾p dùng v¸n khu«n mãng vµ gi»ng mãng. V¸n khu«n mãng vµ gi»ng mãng dïng v¸n khu«n thÐp ®Þnh h×nh ®ang ®­îc sö dông réng r·i trªn thÞ tr­êng. Tæ hîp c¸c tÊm v¸n khu«n thÐp theo c¸c kÝch cì phï hîp ta ®­îc v¸n khu«n mãng vµ gi»ng mãng, c¸c tÊm v¸n khu«n ®­îc liªn kÕt víi nhau b»ng chèt kh«ng gian. Dïng c¸c thanh chèng xiªn chèng tùa lªn m¸i dèc cña hè mãng vµ c¸c thanh nÑp ®øng cña v¸n khu«n. V¸n khu«n mãng ph¶i ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c theo kÝch cì cña ®µi, gi»ng; ph¶i ®¶m b¶o ®é ph¼ng vµ ®é kÝn khÝt. Réng (mm) Dµi (mm) Cao (mm) M« men qu¸n tÝnh (cm4) M« men chèng uèn (cm3) 300 200 150 100 1800 1500 1200 900 750 600 55 28,46 20,02 17,63 15,63 6,55 4,42 4,38 4,08 Ta tiÕn hµnh thiÕt kÕ v¸n khu«n cho mét ®µi mãng ®iÓn h×nh, kÝch th­íc ®µi lµ 5x8x1,5 m V¸n khu«n thµnh ®­îc tæ hîp tõ c¸c tÊm v¸n khu«n ®øng 300x1500,200x1500 ®­îc ®ì b»ng hÖ thèng c¸c thanh nÑp ngang , thanh chèng ®øng vµ thanh chèng xiªn ChiÒu réng ®µi 5m dïng 16 tÊm ph¼ng 300x1500 vµ 2 tÇm v¸n khu«n gãc ngoµi 100x100x1500 .§µi cã mét gi»ng mãng 400x800 bá ®i 2 v¸n ph¼ng 300x1500 thay b»ng 2 v¸n gãc 100x100x1500 ChiÒu dµi ®µi 8m dïng 26 tÊm ph¼ng 300x1500 vµ phèi hîp víi 2 tÊm v¸n khu«n gãc 100x100x1500 ®· ®Æt vµo chiÒu réng ®µi.§µi cã 2 gi»ng mãng 400x800 ta bá ®I 4 tÊm 300x1500 vµ thay b»ng 4 tÊm v¸n khu«n gãc 100x100x1500 Tæ hîp v¸n khu«n theo s¬ ®å sau: TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nÑp ngang v¸n thµnh ®µi mãng: §µi mãng cã kÝch

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docTHUYET MINH.doc
 • xlsdu toàn..xls
 • raretab(29-12-2010).rar
 • xlsxex gio.xlsx
 • docmuc luc.doc
 • rarPHẦN KIẾN TRÚC(SL7).rar
 • rarPHẦN KẾT CẤU(SL5).rar
 • rarPHẦN THI CÔNG(SL4).rar
 • rarphu luc.rar
 • doctai lieu tham khao.doc
 • docxtieu de cua phu luc.docx