Đồ án Nghiên cứu chế tạo bê tông xi măng Polymer

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 4

KÝ HIỆU VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG ĐỒ ÁN 6

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ BÊ TÔNG XIMĂNG POLYMER 7

1.1 Giới thiệu chung 7

1.2 Các đặc tính của polymer 8

1.3 Phân loại hỗn hợp vữa và bê tông có polymer 10

1.4 Các phương pháp đưa polymer vào hỗn hợp vữa và bê tông xi măng 10

1.5 Tác dụng của polymer trong vữa và bê tông 11

1.5.1 Polymer có tác dụng làm thay đổi cấu trúc rỗng 11

1.5.2 Polymer cải thiện khả năng bám dính giữa đá xi măng và cốt liệu 12

1.5.3 Ảnh hưởng của polymer đến cường độ của vữa và bê tông 12

1.5.4 Polymer tăng tính bền chống sự thâm nhập của ion Clo 12

1.5.5 Ảnh hưởng của polymer đến độ bền sunphát 13

1.5.6 Ảnh hưởng của polymer đến độ bền hoá 14

1.5.7 Ảnh hưởng của polymer đến độ bền đóng-tan băng và khả năng môi trường 14

CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BÊ TÔNG XI MĂNG POLYMER 16

2.1 Biến tính bê tông và vữa xi măng bằng polymer 16

2.2 Vữa và bê tông xi măng biến tính bằng polymer latex (nhựa mủ) 16

2.2.1 Cơ sở chung 16

2.2.2 Tính chất của vữa và hỗn hợp bê tông chưa rắn chắc khi có mặt nhựa mủ 19

2.2.3 Tính chất của bê tông và vữa đã rắn chắc khi có mặt nhựa mủ 20

2.3 Vữa và bê tông xi măng biến tính bằng polymer tan trong nước 21

2.3.1 Cơ sở chung 21

2.3.2 Tính chất của hỗn hợp bê tông và vữa chưa rắn chắc khi có mặt polymer tan trong nước 22

2.3.3 Tính chất của bê tông và vữa đã rắn chắc khi có mặt polymer tan trong nước 22

2.4 Vữa và bê tông xi măng sử dụng phụ gia giảm nước tầm cao 24

2.4.1 Cơ sở chung 24

2.4.2 Cơ chế hoá dẻo của các phụ gia giảm nước tầm cao thế hệ 2 24

2.5. Quá trình tương tác giữa polymer và xi măng thuỷ hoá 25

2.5.1 Quá trình thuỷ hoá của xi măng pooclăng 27

2.5.2 Quá trình phản ứng giữa polymer với thành phần của bê tông 28

2.5.3 Sự tương tác giữa sản phẩm thuỷ hoá và polymer 28

CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ VẬT LIỆU SỬ DỤNG 31

3.1 Phương pháp nghiên cứu 31

3.2 Vật liệu sử dụng 33

3.2.1 Xi măng 33

3.2.2 Cát vàng 33

3.2.3 Phụ gia siêu dẻo 34

3.3.3 Poly Methyl Metha Acrylate 35

3.3 Lựa chọn tỷ lệ phụ gia hợp lý 36

3.3.1 Phụ gia siêu dẻo 36

3.3.2 Phụ gia Poly Methyl Metha Acrylate 36

3.4 Thiết kế sơ bộ thành phần vữa 36

3.5 Xây dựng mô hình quy hoạch thực nghiệm 39

CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ 41

4.1 Ảnh hưởng của PMMA đến thời gian đông kết của xi măng PC-40 41

4.2 Ảnh hưởng của PMMA và phụ gia siêu dẻo đến độ bẹt của vữa 42

4.3 Ảnh hưởng của PMMA và phụ gia siêu dẻo đến cường độ của vữa 45

4.4 Ảnh hưởng của PMMA và phụ gia siêu dẻo đến cường độ nén của vữa 46

4.4.1 Cường độ nén của vữa ở tuổi 3 ngày 46

4.4.2 Cường độ nén của vữa ở tuổi 7 ngày 48

4.4.3 Cường độ nén của vữa ở tuổi 28 ngày 50

4.5 Ảnh hưởng của PMMA và phụ gia siêu dẻo đến cường độ uốn của vữa 50

4.5.1 Cường độ uốn của vữa ở tuổi 3 ngày 50

4.5.2 Cường độ uốn của vữa ở tuổi 7 ngày 50

4.5.3 Cường độ uốn của vữa ở tuổi 28 ngày 50

4.6 Độ hút nước bão hoà và độ rỗng mao quản của vữa đã đóng rắn với sự có mặt của PMMA và phụ gia siêu dẻo 50

4.7 Ảnh hưởng của PMMA và phụ gia siêu dẻo đến cường độ bám dính của vữa mới và bê tông cũ 50

4.8 Ảnh hưởng của PMMA và phụ gia siêu dẻo đến độ co nở của vũa nghiên cứu 50

4.9 Ảnh hưởng của phụ gia siêu dẻo và PMMA đến độ giữ nước của hỗn hợp vữa 50

CHƯƠNG V: ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT 50

5.1 Dây chuyền công nghệ sản xuất 50

5.2 Biện pháp thi công 50

MỘT SỐ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50

A. Kết luận 50

B. Kiến nghị 50

PHỤ LỤC 50

TÀI LIỆU THAM KHẢO 50

 

doc79 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 5911 | Lượt tải: 72download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Nghiên cứu chế tạo bê tông xi măng Polymer, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDo an tot nghiep.doc
  • dwgsan dac.dwg
Tài liệu liên quan